Vyhlášení jednostupňové veřejné soutěže o účelovou podporu MZ na léta 2021–2024

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo program na podporu aplikovaného výzkumu.


Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vypisuje dne 13. 5. 2020 v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), jednostupňovou veřejnou soutěž o účelovou podporu MZ, na řešení projektů zdravotnického výzkumu a vývoje naplňujících vyhlášený Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu na léta 2020–2026 (dále jen „Program“).

Předpokládané termíny:

 • zahájení řešení vybraných projektů je 1. května 2021 (s ohledem na skutečné datum podpisu smluv),
 • ukončení řešení projektů nejpozději do 31. 12. 2024,
 • předpokládaná délka trvání řešení projektů je 44 měsíců.

Předmět soutěže

Účelová podpora MZ je určena na řešení projektů aplikovaného výzkumu, tj. projektů řešených za účelem získání nových poznatků směrovaných ke specifickému, předem stanovenému praktickému cíli s danou aplikací výsledků ve zdravotnictví. Aplikovaný výzkum ve zdravotnictví je zaměřen na řešení problémů spojených s diagnostikou, léčbou a prevencí lidských onemocnění. Podrobné uvedení cílů a očekávaných přínosů je uvedeno v Programu. Žádosti o účelovou podporu MZ (dále jen „žádost“), zasílané uchazeči na předepsaných elektronických formulářích, musí naplňovat vyhlášený Program, resp. přispívat k řešení problémů zdravotnictví.

Soutěžní lhůta

Období, ve kterém je možné podávat žádosti, začíná dnem následujícím po dni vyhlášení veřejné soutěže v Obchodním věstníku, tj. 14. 5. 2020, a končí dnem 25. 6. 2020 (do 12.00 hod.).

Závazné termíny:

Žádost a další potřebné informace:

 • Formuláře žádosti jsou dostupné výhradně v internetové on-line aplikaci ISVP http://eregpublic.ksrzis.cz.
 • Pokud ještě v aplikaci ISVP nemáte zřízený účet, obraťte se prosím na Kristýnu Beldovou, která vám ho zřídí. Sami si ho zřídit nemůžete.
 • Kompletní přihláška včetně potřebných příloh bude odevzdávána v PDF formátu přes datovou schránku. Konvertování přihlášky do finálního PDF souboru provádí grantové oddělení (Kristýna Beldová). Vzhledem k možným komplikacím s datovou schránkou nenechávejte nic na poslední chvíli!
 • V případě potřeby povolení či ohlášení SÚKLu je potřeba doložit stanovisko SÚKLu, zda se jedná či nejedná o klinické hodnocení. Zadavatel klinického hodnocení musí být vždy uchazeč.
 • V případě, že se v projektu počítá s experimentální prací se zvířaty, navrhovatel musí přiložit oprávnění k používání pokusných zvířat.
 • V případě prací s GMO v projektu je třeba doložit oprávnění k tomuto nakládání s GMO.
 • Každá přihláška musí být zkontrolována grantovým a personálním oddělením:
 • grantové odd. – Kristýna Beldová, l. 224 435 839, kristyna.beldova
 • mzdové odd. – Ing. Olga Folková,

Podrobné informace, zadávací dokumentaci, podmínky soutěže a užitečné odkazy najdete na:

Vydáno: 13. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 13. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová