Vyhlášení 20. kola Grantové agentury Univerzity Karlovy (2023)

Přihlášky nových projektů

Pozorně si prosím pročtěte pravidla Grantové agentury Univerzity Karlovy a https://cuni.cz/UK-2446.html a Opatření rektora č. 25/2022 https://cuni.cz/UK-11965.html.

Přihlášky lze do aplikace vkládat od 3. 10. 2022, přičemž je nutné je podat na fakultu do 1. 11. 2022, kde budou také zkontrolovány a následně odeslány rektorátu.

Souhlas etické komisepro souhlas etické komise prosím zašlete podklady (věcná část projektu, informovaný souhlas pacienta, definitivní název projektu, složení řešitelského týmu, souhlas vedoucího pracoviště s realizací projektu) co nejdříve e-mailem na adresu @email (nejpozději však do 20. 10. 2022). Žádosti budou hromadně zaslány ke schválení etické komisi tak, aby schválené žádosti bylo možno potom vložit do přihlášky v požadovaném termínu.

Vyjádření Etické komise se požaduje pouze pokud jsou součástí projektu klinické zkoušky. Přikládá se k přihlášce projektu - elektronicky jako příloha v rámci návrhu projektu v aplikaci GA UK. Pro několik projektů podaných jedním pracovištěm je přípustné jedno schválení Etickou komisí, avšak kopie tohoto souhlasu musí být součástí každé grantové přihlášky. Vyjádření Etické komise musí být vždy aktuální (nelze použít např. vyjádření Etické komise nepřijatého návrhu projektu při novém podání projektu v dalším roce).

V případě spolupráce s FN Motol zašlete vyplněné Prohlášení k podání grantového projektu, které najdete na https://www.lf2.cuni.cz/veda-a-vyzkum/formulare-oddeleni-pro-vedu-a-vyzkum e-mailem na adresu @email (nejpozději však do 1. 11. 2022).

Přihlášky mohou podávat pouze studenti ve standardní době studia zapsaní na univerzitě.

Podmínkou splnění projektu je publikace alespoň přijatá do tisku (obsahující dedikaci a afiliaci projektu GA UK). Bez afiliace i dedikace nelze považovat výstup za výsledek řešení projektu.

Finanční prostředky

Požadované finanční prostředky se uvádí vždy pro aktuální rok řešení. Max. výše finančních prostředků, kterou lze přidělit projektu na rok, činí 300 000 Kč. V případě financování návrhu projektu jsou finance přiděleny vždy na jeden kalendářní rok a nelze je přesouvat do dalšího roku řešení. Nedočerpané finance se vrací přes fakultu zpět na GA UK.

Finanční prostředky se dělí na:

 • mzdové prostředky, ostatní osobní náklady a odvody na sociální a zdravotní pojištění
 • stipendia
 • pobytové náklady

Není stanoven žádný limit na žádaný objem financí. Lze hradit pouze studentským řešitelům; vedoucím pouze ve zcela výjimečných a dobře zdůvodněných případech. Zahrnují náklady na jízdné a ubytování. Kurzy, školení, konference a workshopy je možné financovat pouze s deklarovanou aktivní účastí řešitele. Studentům, kteří nemají s fakultou uzavřenou pracovní smlouvu, nelze hradit diety, stravné, kapesné.

 • další neinvestiční náklady

Jedná se o materiální náklady, např. laboratorní a kancelářský materiál; literatura; drobný hmotný majetek; publikační náklady včetně poplatků za open access; služby; konferenční poplatky; výpočetní technika – pouze v odůvodněných případech.

 • doplňkové náklady

Podle čl. 5 odst. 2 Zásad činnosti GA UK pro fakultu, na které je hlavní řešitel zapsán nebo na které je školitel nebo akademický pracovník zařazen. Doplňkové náklady tvoří 15 % přímých (tj. v předcházejících bodech uvedených) nákladů projektu. Navrhovatel částku nezadává, aplikace ji dopočítá automaticky.

Upozornění: pokud Vám nejde zadat určitá částka v konkrétní položce, ujistěte se, že jste nepřekročil/a limit na projekt. Zkontrolujte též zadané částky – aplikace v takovém případě může automaticky krátit jednotlivé položky.

Limity finančních prostředků, které lze přidělit projektu na jeden rok, jsou tyto:

a.    mzdové prostředky a ostatní osobní náklady včetně odvodů:

nejvýše 40 000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20 000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka podle čl. 5 odst. 3 Zásad.

b.    prostředky na stipendia:

nejvýše 160 000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80 000 Kč pro hlavního řešitele.

Podíl prostředků podle písmena b) na součtu prostředků podle písmen a) až b) činí více než 75 %.

V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout:

a.    formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40 000 Kč,

b.    formou stipendií nejvýše 100 000 Kč,

c.    formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nebo stipendií nejvýše 100 000 Kč.

Do požadovaných nákladů nelze zahrnout:

 • náklady, které bezprostředně nesouvisejí s řešením projektu
 • náklady, jejichž cena přesahuje cenu v místě a čase obvyklou
 • hardware nad 40 000 Kč, software nad 60 000 Kč (i v případě dílčích dokladů na tutéž věc, včetně dopravy, bankovních poplatků atd.)
 • výpočetní techniku v neodůvodněných případech
 • počítačové programy, které může poskytnout fakulta
 • náklady na odměny či dárky pro respondenty; náklady na pohoštění, dary a prezentaci
 • kurzy, konference, workshopy a školení bez aktivní účasti
 • uspořádání konferencí, letních škol, workshopů, sympozií
 • náklady pro přijíždějící osoby

Studuje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva uzavíraná mezi univerzitou a hlavním řešitelem. Hlavní řešitel je odpovědný za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků. Nestuduje-li hlavní řešitel v doktorském studijním programu, upravuje hospodaření s přidělenými finančními prostředky smlouva mezi univerzitou a akademickým pracovníkem podle čl. 7 odst. 3 Grantového řádu, kterou též podepisuje hlavní řešitel. Odpovědnost tohoto akademického pracovníka a hlavního řešitele za řádné čerpání a hospodárné využívání přidělených prostředků upravuje smlouva.

Žádosti o pokračování projektu a závěrečné zprávy 

Žádosti o pokračování projektu a závěrečné zprávy se podávají pomocí aplikace GA UK.

V žádostech je mimo jiné nutné zdůvodnit veškeré změny, které byly během roku provedeny oproti přihlášce, včetně přesunů financí mezi položkami a změn v řešitelském týmu.

Upozorňujeme, že nedodržení termínů je důvodem nedoporučení projektu ze strany 2. LF UK.

Fakultní termín pro podání přihlášky nového projektu

1. 11. 2022

Fakultní termín pro podání žádostí o pokračování projektu

9. 1. 2023

Fakultní termín pro podání závěrečných zpráv

20. 3. 2023

Vytvořeno: 27. 9. 2022 / Upraveno: 28. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová