Výběrové řízení pro obsazení mobility akademiků, doktorandů a post-doktorandů

Většina meziuniverzitních dohod, které Univerzita Karlova uzavírá se zahraničními partnerskými univerzitami, podporuje mobilitu vědecko-pedagogických pracovníků, doktorandů a post-doktorandů.  Jedná se o krátkodobé (jedno- až třítýdenní) výzkumné, studijní a přednáškové pobyty, které si pracovníci předem dojednají se svými zahraničními partnery.

Počty akademických mobilit jsou vymezeny smluvně (počty dnů a osob za rok), za předpokladu reciprocity a dle aktuálních finančních podmínek na obou univerzitách. Účast v akademické mobilitě není nikterak nároková, ani automatická.

Náležitosti žádostí

Žadatel osloví svého stávajícího/potenciálního vědeckého partnera na smluvní zahraniční univerzitě a dojedná s ním konkrétní náplň a účel svého pobytu. Na základě této dohody vyhotoví žádost ve dvou originálech (prosíme nesešívat) zahrnující:

  1. Academic Visitor Application,
  2. zvací dopis zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele,
  3. odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než dva výjezdy za rok do jedné země).
     

Žádost splňující veškeré náležitosti schvaluje vedoucí pracoviště/katedry. V celofakultním výběrovém řízení rozhodne o nominacích proděkan pro zahraniční záležitosti. Termín uzávěrky si stanoví fakulta.

Termín pro odevzdání přihlášek na kalendářní rok 2018:

Vyplněnou žádost se všemi náležitostmi odevzdáte na zahraničním oddělení 2. lékařské fakulty UK do 16. 11. 2017.

Bližší informace naleznete na webových stránkách www.cuni.cz.

 

Výběrová řízení na zahraniční partnerské univerzity v akademickém roce 2017/2018 (studentská mobilita)

Vydáno: 25. 9. 2017 / Poslední aktualizace: 3. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Adam Zabloudil