Volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy na 2. lékařské fakultě. Nominace, termíny, volební místnosti, manuál, volební komise

Vážení členové akademické obce 2. LF UK,

v listopadu se na naší fakultě budou konat volby do Akademického senátu Univerzity Karlovy. 2. lékařská fakulta obsazuje v Akademickém senátu UK celkem čtyři místa, dva zástupce ve studentské části a dva zástupce v pedagogické. AS UK tvoří celkem 70 členů.

Volby jsou jednokolové a řídí se Manuálem voleb do AS UK na 2. lékařské fakultě (příloha č. 1). Návrh kandidáta může podat kterýkoliv člen akademické obce. Vyplněný Návrhový list kandidáta (příloha č. 2) můžete odevzdat sekretářce tajemnice fakulty paní Ing. et Mgr. Ingrid Vargové, sekretářce Ústavu patologické fyziologie paní Alici Hezinové či sekretářce Kliniky infekčních nemocí paní Blance Loupalové nejpozději do 19. 11. 2019 (12.00). Kandidátní listiny pro volby budou připraveny a zveřejněny na webu fakulty do 21. 11. 2019.

Pro voliče budou ve dnech konání voleb, tj. 26. a 27. 11. 2019, otevřeny v době od 8.00 do 14.00 celkem tři volební místnosti, kde budou moci voliči osobně po prokázání totožnosti odevzdat svůj hlas.

Volební místnosti:

Děkanát 2. LF, prostor před Studijním oddělením

Areál teoretických ústavů, Plzeňská, prostor před Pelouchovou posluchárnou

Nemocnice Na Bulovce, sekretariát Kliniky infekčních nemocí (pavilón č. 7, 8. patro)

Volební komise bude pracovat ve složení:

Za pedagogickou komoru:

 • Prof. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. (Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, předsedkyně volební komise)
 • MUDr. Helena Ambrožová, Ph.D. (Klinika infekčních nemocí 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
 • MUDr. Petra Dohnalová (Ústav soudního lékařství 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce)
 • RNDr. Barbora Kaftanová, Ph.D. (Ústav fyziologie 2. LF UK)
 • Ing. Marcela Minaříková (Ústav fyziologie 2. LF UK)
 • Mgr. Šárka Salavová (Ústav anatomie 2. LF UK)

Za studentskou komoru:

 • Daniel Dulla
 • Adéla Hanišová
 • Juraj Michalec
 • Matúš Pavlus
 • Tereza Popová
 • Silvia Takáčová

Odpovědnou osobou za administrativní průběh voleb je tajemnice fakulty Mgr. Jana Šmejcká.

Akademická obec bude o návrhovém kole, kandidátech a samotném průběhu voleb informována na fakultních webových stránkách.

Doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
MUC. Ondřej Hubálek

Vydáno: 11. 11. 2019 / Upraveno: 25. 11. 2019 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.