TA ČR vyhlašuje 4. veřejnou soutěž programu ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 29. dubna 2020 čtvrtou veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA (dále jen Program ÉTA).

Vyhlášení proběhlo v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen ZPVV), dle Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2014/C 198/01 a dle Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014.

Veřejná soutěž je zaměřena na podporu návrhů projektů s tématem týkajícím se zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, technologické, kulturní, etické, psychologické nebo mediální. Projekty musí využívat znalosti, zkušenosti anebo data z aktuálně probíhající krize související s pandemií COVID-19.

Soutěžní lhůta začíná dnem 30. dubna 2020 v 9.00 hodin a končí dnem 15. června 2020 v níže uvedené hodiny:

  • 16.30 hod. – pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23.59:59 hod. – pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím své datové schránky: 
    • Potvrzení podání elektronického návrhu projektu (zasílá hlavní uchazeč)
    • Dokladů k prokázání způsobilosti (zasílá každý uchazeč samostatně).

Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podání návrhu projektu, včetně informací o způsobu a kritériích hodnocení, jsou obsaženy v Zadávací dokumentaci a dalších dokumentech spojených s vyhlášením na webových stránkách TA ČR.

Interní termín pro podání žádosti ve spolupráci s Oddělením pro vědu a výzkum: 5. 6. 2020

V případě zájmu o účast kontaktujte Oddělení pro vědu a výzkum 2. LF UK – Ing. Renáta Bourahi.

Vydáno: 5. 5. 2020 / Poslední aktualizace: 5. 5. 2020 / Odpovědná osoba: Mgr. Romana Junková