Soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023–2029 (OPSEC)

VYHLÁŠENÍ PRVNÍ VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAMU OTEVŘENÉ VÝZVY V BEZPEČNOSTNÍM VÝZKUMU 2023–2029 (OPSEC)

MINISTERSTVO VNITRA vyhlašuje dne 20. dubna 2022 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu  Otevřené výzvy v bezpečnostním výzkumu 2023–2029 (OPSEC) /dále jen Program/, a to dle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů.Předmětem veřejné soutěže je výběr návrhů projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje podporovaných z veřejných prostředků Ministerstva vnitra (dále jen „poskytovatel“) za účelem naplňování cílů Programu. Do této veřejné soutěže není možné předkládat návrhy projektů mající charakter základního výzkumu.

Veškeré další informace, zejména zadávací dokumentaci k veřejné soutěži, lze získat na https://www.mvcr.cz/vyzkum/clanek/program-v-letech-2023-2029-vk-vyhlasene-verejne-souteze-vyhlaseni-prvni-verejne-souteze.aspx

Návrh projektu musí být podán prostřednictvím informačního systému Technologické agentury ČR (https://ista.tacr.cz) a „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu do ISTA“ zasláno do datové schránky poskytovatele s označením „BV OPSEC/1VS – návrh projektu“ v době soutěžní lhůty, tj. od 21. dubna 2022 do 8. června 2022.

Návrhy projektů podané po stanoveném termínu nebudou do veřejné soutěže přijaty.

Po rozhodnutí poskytovatele o výsledku veřejné soutěže budou uchazeči o tomto neprodleně vyrozuměni prostřednictvím internetových stránek poskytovatele.

Na poskytnutí podpory není právní nárok.

Vytvořeno: 5. 5. 2022 / Upraveno: 17. 5. 2022 / Odpovědná osoba: Kristýna Beldová