15. kolo studentské grantové soutěže GA UK 2018 bylo vyhlášeno

Do 15. kola studentské soutěže Grantové agentury UK je možno se přihlásit od 9. 10. 2017 do 6. 11. 2017 pomocí webové aplikace http://www.cuni.cz/UK-2446.html.

Souhlas etické komise – pro souhlas etické komise zašlete vybrané věci z přihlášky (věcná část projektu, informovaný souhlas pacienta, definitivní název projektu, složení řešitelského týmu, souhlas vedoucího pracoviště s realizací projektu) co nejdříve e-mailem na adresu , nejpozději však do 30. 10. 2017. Včas od nás dostanete zpět podepsaný souhlas etické komise, který naskenovaný vložíte k projektu do aplikace GA UK jako přílohu.

Pozorně si pročtěte pravidla na http://www.cuni.cz/UK-2446.html a praktická doporučení pro GAUK – viz níže.

Finance, mzdy a stipendia:

 1. Výše finančních prostředků činí nejvýše 300.000 Kč na jeden rok. Tyto prostředky se dělí na mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, dále na stipendia; náklady na cestovné (pro studenty na aktivní účast na kongresech); ostatní neinvestiční náklady (to vše dále souhrnně označeno jako „přímé náklady“) a režijní náklady. Režii (určena fakultě) a odvody počítá automaticky aplikace.
   
 2. Mzdy a stipendia: V kalendářním roce lze jedné osobě z prostředků GA UK přidělených projektům poskytnout: Pokud navrhujete do řešitelského týmu zaměstnance fakulty (nestudenta), pak není možné odměňovat z GA UK na Dohodu o provedení práce, ale pouze ve formě mzdové.
   
  1. mzdové prostředky a ostatní osobní náklady, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění: nejvýše 40.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 20.000 Kč pro školitele nebo akademického pracovníka,
  2. prostředky na stipendia: nejvýše 160.000 Kč pro projekt, z toho nejvýše 80.000 Kč pro hlavního řešitele, podíl stipendií na celku (tj. mzdy plus stipendia) musí činit více než 60 %.
  3. formou mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů nejvýše 40.000 Kč,
  4. formou stipendií nejvýše 100.000 Kč.
  5. formou kombinace mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů a stipendií nejvýše 100.000 Kč
 3. Požadované prostředky:
  • Ostatní neinvestiční náklady zahrnují například: laboratorní a další potřebný materiál, chemikálie,  drobný hmotný majetek (drobné lab. přístroje do 40.000 Kč), literatura, kancel. potřeby, zálohovací média, služby – sekvenování, publikační náklady, statistika, tisky posterů, výjimečně odborné SW do 60.000 Kč apod.  V případě SW uvést konkrétně jaký a na co bude využíván plus odhad ceny.  Vše potřebné k realizaci projektu je třeba uvést do přihlášky a provést odhad ceny jednotlivých položek (kalkulaci).
  • Výpočetní techniku je doporučováno žádat pouze v odůvodněných případech (optimálně do cca 20.000 Kč – dle skutečných požadavků toho kterého vědního oboru na výpočetní techniku, včetně programů; vše je třeba v přihlášce dobře zdůvodnit!).
  • Cestovné je určeno pouze pro studenty z řeš. kolektivu – hradí se pouze cesty ve spojitosti s řešením projektu (doprava, konferenční poplatky, ubytování, diety), podmínkou je aktivní účast studenta (přednáška, poster). Nehradí se dlouhodobé pobyty jako např. Erasmus, Free Movers pobyty apod.
  • Náklady, které nelze hradit z projektů GA UK: počítačové programy, které může poskytnout fakulta nebo jde o tzv. kancelářské balíčky (Office) či existuje volně dostupná alternativa, poštovné, náklady na telefon, tvorba web stránek, příprava koncertů, výstav, konferencí a sympozií, náklady na odměny pro respondenty či na dárky pro respondenty, kurzy a školení a další náklady, které se nevztahují přímo k projektu.
    

Další informace:

 • Přihlášku, nebo žádost o pokračování grantového projektu může podat pouze student zapsaný na univerzitě a studující (nemá přerušené studium) v doktorském studijním programu anebo v magisterském studijním programu. Žadatel může k danému termínu pro podávání přihlášek podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele. Student se může podílet na řešení nejvýše tří projektů současně (zahrnuje nové i pokračující projekty).
 • Počet studentů doktorských nebo magisterských studijních programů v řešitelském týmu je alespoň roven či vyšší počtu ostatních členů řešitelského týmu.
 • Školitel žadatele musí být v týmu projektu. Školitel nebo akademický pracovník (vedoucí) může mít odměnu 0 Kč. Vedoucí může být z pracoviště mimo UK (zaevidování takového pracovníka do systému řešte s Grantovým odd. 2. LF UK).
 • Školitelem může být i student doktorského programu, pokud je zaměstnán na fakultě jako akademický pracovník, ale pouze u Mgr. žadatele.
 • Průvodní text ve formuláři pro editaci zůstává v ČJ, editovaný text je však možno vkládat kromě českého i v anglickém nebo slovenském jazyce, jazyk nutno dodržovat jeden zvolený.
 • Při podání projektu: žadatel vyplňuje i předpokládané globální požadavky na další uvažovaný rok či roky řešení svého projektu; (meziroční doporučená změna je pod 10 %).
 • Povinné přílohy přihlášky jsou stručný životopis hlavního řešitele a stručný životopis vedoucího, včetně seznamu nejvýše deseti nejdůležitějších publikací za posledních 5 let. V předkládaném odborném životopise hlavní řešitel týmu z řad studentů zmíní především: a) účast na vysokoškolských vědeckých soutěžích; b) prezentaci vlastních výsledků na konferencích a příp. publikace; c) zapojení do řešení dílčích úkolů jiných projektů.
 • Součástí přihlášky projektu je i čestné prohlášení o samostatném zpracování přihlášky. (Zaškrtávací políčko čestného prohlášení bude po kliknutí na „podat přihlášku“. Následně se zobrazí formulář, který se musí potvrdit).
 • Dále dle potřeby patří mezi přílohy souhlas etické komise, schválený projekt pokusů, povolení GMO apod.
   

Výstupy projektu:

 • Při zadávání přihlášky navrhovatel soutěže potvrdí, že bere na vědomí, že podmínkou splnění projektu je publikace přijatá do tisku, která obsahuje dedikaci projektu GA UK a afiliaci 2. LF UK. Publikace, které neobsahují tuto afiliaci, nebudou považovány za výsledky projektů GA UK.
  Publikaci (či potvrzení o přijetí do tisku) musí řesitel připojit k závěrečné zprávě projektu.
   

V případě sekce C (lékařské vědy) musí být publikace v impaktovaném časopise. U všech výsledků projektu je nutné uvést, že vznikly na základě úplné nebo částečné finanční podpory GA UK, a u adres autorů uvést afiliaci 2. lékařské fakultě UK.

Vydáno: 6. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Ing. Jiřina Rosenkrancová