Studium v zahraničí – mobilita

Aktuální nabídky naleznete v aktualitách

pro studenty
pro doktorandy

(Můžete také odebírat příslušné RSS kanály.)

Informace o studiu v zahraničí získáte také na webu Univerzity Karlovy.

Rádi vám poradíme na Oddělení zahraničních záležitostí. Kontaktní osoba je Ing. Pavla Byrne, email: @email
tel.: 224 435 862..
 

Studium v zahraničí je nejlepší způsob, jak si rozšířit vzdělání a zároveň kulturní horizont, včetně jazykových znalostí.

2. lékařská fakulta nabízí studentům širokou škálu možností zahraničního studia, výzkumu, praktického výcviku, možnost účasti na humanitárních misích a další formy zahraničních aktivit.

Povinnost evidence stáže

Připomínáme, že každý vyjíždějící student i doktorand je povinen před odjezdem zaevidovat svůj pobyt v SISu a po návratu oznámit ukončení pobytu své studijní referentce. Poté, co se zaevidujete, podepište prosím formulář Evidence stáží – prohlášení a odevzdejte studijní referentce.

Přehled dlouhodobých a krátkodobých stáží a pobytů
Erasmus+
Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mobilitu a spolupráci ve sférách vzdělání a v odborné přípravě.

Více se dovíte na samostatné sekci fakultního webu.
Fond internacionalizce 2.LF
Finanční příspěvek z fakultní části Fondu internacionalizace na podporu mezinárodní mobility studentů 2. LF jde použít pouze na realizaci studijních pobytů, mezinárodní vědecké, výzkumné nebo další činnosti v rámci schválených projektů a programů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze nebo Univerzity Karlovy v Praze.
Wakayama Medical University School, Wakayama, Japonsko
Čtyřtýdenní praktická stáž na japonské lékařské univerzitě pro dva studenty čtvrtého a pátého ročníku 2. lékařské fakulty UK. Studenti jsou vybírání konkurzem v jarním období. Vybraní studenti mají možnost čerpat pro tyto stáže podporu z Fondu intternacionalizace 2.LF.
Seoul National University College of Medicine

Stáž je určena pro dva studenty 4.–5. ročníku na čtyři týdny v období červenec až září.

Přihláška musí obsahovat:

  • klinické předměty, které by student rád absolvoval během stáže (konečné stanovisko záleží na možnostech zahraniční univerzity),
  • jméno, příjmení, ročník studia, kontakt (adresa, telefon, e-mail),
  • hodnotu studijního průměru za ukončené ročníky + požadované předměty stáže,
  • jiné písemně doložené studijní aktivity (např. práce na ústavech, klinikách atd.),
  • stupeň znalosti anglického jazyka na min. úrovni B2 (doložit – Cambridge Certificate, TOEFL, státní zkouška, Ústav jazyků 2. LF UK).

Část stáže bude hrazena z Fondu internacionalizace 2. LF UK (20 000 Kč).

Datum výběrového řízení bude upřesněno.

Možnosti ubytování: http://www.useoul.edu/

Stáže IFMSA
International Federation of Medical Students Associations Czech Republic zaštiťuje velmi atraktivní výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží.
Věnujeme mu samostatnou sekci.
Fond mobility
Fond mobility Univerzity Karlovy podporuje mezinárodní studijní a vědecké aktivity jak českých, tak zahraničních studentů a pedagogů.

Věnujeme mu samostatnou stránku.
Akademická mobilita

V rámci meziuniverzitních dohod se mohou vědečtí a pedagogičtí pracovníci UK hlásit ke krátkodobým výzkumným, studijním a přednáškovým pobytům na zahraniční partnerské univerzity. Upřednostněni jsou pracovníci, jejichž vědecko-výzkumné projekty jsou zakotveny v pracovních plánech s jednotlivými zahraničními univerzitami, kooperují se zahraničním partnerem na společných výzkumných tématech, pořádají společné přednášky a semináře, viz podrobný seznam meziuniverzitních dohod.

Pobyty vědeckých pracovníků do mimoevropských zemí je možno projednat individuálně kdykoliv během roku. Více informací zde.

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci si podávají přihlášky na zahraniční oddělení své fakulty. Přihlášky ve dvojím vyhotovení spolu se seznamem vysílaných osob postupují zahraniční oddělení jednotlivých fakult na odbor pro zahraniční styky rektorátu.

Nominace vědeckých a pedagogických pracovníků je zaslána z rektorátu k vyjádření zahraničním univerzitám. O potvrzení nominací akademických pracovníků zahraniční univerzitou informuje odbor pro zahraniční styky rektorátu zahraniční oddělení příslušných fakult a vyzve, aby si přijatí akademičtí pracovníci domluvili se svým zahraničním partnerem termín výjezdu a informovali o něm odbor pro zahraniční styky rektorátu.

Aktuální informace o dalších možnostech mobilit vědecko-výzkumných pracovníků sledujte na stránkách Univerzity Karlovy.

Po návratu akademičtí pracovníci předkládají kopii Zprávy ze zahraniční cesty také na odbor pro zahraniční styky rektorátu.

Vzory pracovních programů (přihlášek k pobytu):

École des Neurosciences Paris Ile-de-France
École des Neuroscienciences Paris Ile-de-France (ENP) nabízí Ph.D. a pre-Ph.D. programy v oboru neurověd bez ohledu na původní studijní obor. Termíny přihlášek jsou vždy dvakrát v roce, a to 30. září30. března. Bližší informace najdete na webu nadace École des Neuroscienciences Paris Ile-de-France (www.paris-neuroscience.fr), formulář k přihlášení zde a leták se základními informacemi zde.
Studienstiftung des deutschen Volkes, Bonn

 Studienstiftung des deutschen Volkes v Bonnu nabízí stipendijní možnosti v Německu pro talentované studenty a doktorandy na návrh vysokoškolského pedagoga.

Studienstiftung podporuje mladé lidi s vynikajícími akademickým nebo uměleckým nadáním, kteří se zároveň angažují společensky a lze od nich očekávat, že budou mimořádným přínosem pro společnost jako celek.

Kontakt: https://www.studienstiftung.de/en/contact/office/

Fulbrightův program

Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-americkou organizací založenou za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím stipendijních programů a poradenských a informačních služeb. Komise vznikla v roce 1991 na základě dohody mezi vládami ČR a USA.

Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je správa vládních stipendií pro studium, výzkum a výuku v USA pro české občany a naopak pro americké stipendisty na akademických institucích v České republice. Fulbrightova komise také provozuje Poradenské centrum, které poskytuje informace o možnostech studia v USA a bezplatné poradenství.

Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium jsou české občanství, trvalý pobyt v České republice a velmi dobrá znalost angličtiny.

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející. Stipendium podporuje dlouhodobé pobyty českých vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam vedli výzkum a případně přednášeli v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D., úspěšná vědecká nebo vysokoškolská pedagogická činnost, pozvání z americké strany a velmi dobrá znalost angličtiny. Délka pobytu závisí na předkládaném projektu a pohybuje se od tří do deseti měsíců v příslušném akademickém roce. Více na: https://www.fulbright.cz/stipendia/stipendium-pro-vedce-a-prednasejici/

Fulbright-Masarykovo stipendium je na podporu dlouhodobých pobytů českých doktorandů, vědců a vysokoškolských pedagogů v USA, aby tam přednášeli nebo prováděli výzkum v jakémkoliv oboru s výjimkou klinické medicíny. Program je určen vědeckým pracovníkům, kteří jsou nejenom vynikajícími odborníky ve své vědecké oblasti, ale současně jsou aktivní v občanském nebo veřejném životě svých institucí nebo komunit. Mohou pracovat v akademickém senátu, spolupracovat s neziskovou organizací, místní samosprávou apod. Splnění tohoto požadavku je nutným předpokladem pro získání stipendia. Více na: https://www.fulbright.cz/stipendia/fulbright-masarykovo-stipendium/

Kontakt:

Komise J. W. Fulbrighta

Karmelitská 17

118 00 Praha 1

Pevná linka 1: +420 222 718 452

Pevná linka 2: +420 222 729 987

E-mail: @email

Skype: czechfulbright

http://www.fulbright.cz

Aktion
AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Podrobnosti na webu Aktion.
Síť Career.edu

Univerzita Karlova je členem akademické sítě Career.edu, která sdružuje více než 600 významných univerzit, vědeckých a výzkumných institucí ze 38 zemí jako například Stanfordská univerzita, Univerzita v Yale, Univerzita v Oxfordu a CERN.

Univerzita Karlova může publikovat nabídku volných akademických pozic. Stejně tak tuto platformu mohou využívat zájemci o práci v institucích, které jsou členem Career.edu

Více na webu Career.edu.
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (BAYHOST)
Při Univerzitě v Řeznu (Regensburgu) funguje Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST/Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa), které bylo založeno všemi bavorskými vysokými školami. Radí v otázkách spolupráce ve výzkumu a vzdělání, nabízí podporu akademické mobility, podporuje výměnu studentů a vědců mezi bavorskými univerzitami a univerzitami ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Nabízí možnosti získání finanční podpory na vědecké pobyty, roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy pro pokročilé studenty a doktorandy a také na multilaterální akademické projekty.

Více na webu BAYHOST.
Akademická informační agentura
Akademická informační agentura informuje o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě mezinárodních smluv a o dalších možnostech zahraničního studia.
Poslední aktualizace: 29. 5. 2023 / Odpovědná osoba: Ing. Pavla Byrne