Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

VOLEBNÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty

se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto Volebním řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „Řád“) jako jejím vnitřním předpisu:

ČÁST I.
Volby do akademického senátu fakulty

Čl. 1
Termín voleb

 1. Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „senát“) vyhlašuje volby alespoň 30 dnů před konáním jejich prvního kola, a dále tak, aby druhé kolo voleb proběhlo alespoň 15 dnů před koncem funkčního období členů senátu.
 2. Senát dále stanoví místo a čas voleb v souladu s vnitřním předpisem Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“)[1].

Čl. 2
Volební komise

 1. Senát spolu s vyhlášením voleb ustaví volební komisi. Členy volební komise jsou alespoň tři studenti a alespoň tři akademičtí pracovníci. Volební komise si ze svého středu zvolí předsedu.
 2. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou ve volbách.
 3. Děkanát poskytuje volební komisi organizační a administrativní podporu, která spočívá zejména v přípravě seznamu členů akademické obce a volebních lístků.
 4. Volební komise ukončuje svou činnost 14 dní od zveřejnění protokolu o výsledku voleb; volební komise nemůže ukončit svou činnost před rozhodnutím o všech námitkách proti průběhu voleb.

Čl. 3
Příprava voleb

 1. Senát při vyhlášení voleb stanoví počet a složení komunit, z nichž jsou voleni členové studentské komory.
 2. Volební komise na volebních lístcích vyznačí členy akademické obce, kteří ve volbách nemohou funkci člena senátu zastávat z důvodu neslučitelností funkcí[2]. Členové volební komise nejsou na volebních lístcích uvedeni.

Čl. 4
Průběh voleb

 1. První a druhé kolo voleb probíhá v termínech stanovených senátem. Ve dnech voleb není možné pořádat volební shromáždění.
 2. Do studentské komory může volit student zapsaný na fakultě (dále jen „student“). Do komory akademických pracovníků může volit akademický pracovník, který je zařazen na fakultě (dále jen „akademický pracovník“). Volba musí být vykonána osobně členem akademické obce.
 3. Pokud senát nestanoví jinak, koná se první kolo voleb do obou komor elektronickou formou. Volič prokazuje svoji totožnost a hlasuje na základě přihlášení se do volebního systému, jehož internetová adresa je zveřejněna ve veřejné části internetových stránek fakulty.
 4. Volič v druhém kole voleb po prokázání své totožnosti volební komisi obdrží jeden volební lístek podle komory, do které volí. Ve volební místnosti nebo jiném určeném hlasovacím prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo umožněno tajné hlasování. V případě, že senát rozhodne, že se první kolo voleb nekoná elektronicky, postupuje se podle tohoto ustanovení obdobně i v prvním kole voleb.
 5. Každý volič může volit a být volen jen v jedné komoře. Jestliže by člen akademické obce byl oprávněn podle odstavce 2 volit nebo být volen do obou komor, volební komise stanoví lhůtu, ve které si člen akademické obce jednu z komor zvolí. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude zařazen do komory akademických pracovníků.
 6. Označí-li volič na hlasovacím lístku více kandidátů, než může v daném kole voleb přidělit hlasů, nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný.

Čl. 5
Způsob volby ve studentské komoře

 1. V prvním kole voleb se má za to, že všichni studenti jsou kandidáty ve volbách.
 2. V prvním kole voleb udělí volič po jednom hlasu vždy alespoň dvěma kandidátům ze své komunity, a dále až deset hlasů rozdělí mezi všechny ostatní kandidáty bez ohledu na jejich příslušnost ke komunitám. Každému kandidátovi může volič udělit nejvýše jeden hlas. Pokud volič neudělí po jednom hlasu alespoň dvěma kandidátům ze své komunity, hlas je neplatný.
 3. Do druhého kola postupují za každou komunitu čtyři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů na rozhodném místě postupují všichni kandidáti, kteří dosáhli stejného počtu hlasů. Do druhého kola dále postupuje dalších deset kandidátů s nejvyšším počtem hlasů a všichni kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů jako desátý kandidát v pořadí.
 4. Předseda volební komise stanoví přiměřenou lhůtu, ve které kandidáti postupující do druhého kola voleb vysloví svůj souhlas s kandidaturou. Pokud kandidát ve lhůtě nevysloví souhlas, hledí se na něj, jako by vyslovil nesouhlas.
 5. Ve druhém kole udělí volič po jednom hlasu vždy alespoň dvěma kandidátům ze své komunity, a dále až deset hlasů rozdělí mezi všechny ostatní kandidáty bez ohledu na jejich příslušnost ke komunitám. Každému kandidátovi může volič udělit nejvýše jeden hlas. Pokud volič neudělí po jednom hlasu alespoň dvěma kandidátům ze své komunity, hlas je neplatný.
 6. Pokud v druhém kole voleb nekandidují v komunitě alespoň dva kandidáti, může volič ve své komunitě udělit tolik hlasů, kolik je kandidátů v komunitě, a dále udělit až deset hlasů bez ohledu na příslušnost ke komunitám.
 7. Kandidáti jsou volební komisí následně seřazeni podle počtu obdržených hlasů. Jestliže mají dva nebo více kandidátů stejný počet hlasů, určí komise jejich pořadí podle jejich výsledků v prvním kole. Pokud to není možné, určí komise jejich pořadí losem.
 8. Mandát získá kandidát, který v dané komunitě získá nejvyšší počet hlasů. Zbývající mandáty jsou přiděleny dalším kandidátům podle jejich celkového pořadí dle odstavce 7 bez ohledu na příslušnost ke komunitě.
 9. Zbývající kandidáti se podle svého celkového pořadí stávají náhradníky.

Čl. 6
Způsob volby v komoře akademických pracovníků

 1. V prvním kole voleb se má za to, že všichni akademičtí pracovníci jsou kandidáty ve volbách.
 2. V prvním kole voleb volič rozdělí nejvýše 12 hlasů mezi kandidáty, kteří kandidují v komoře akademických pracovníků. Každému kandidátovi lze dát nejvýše jeden hlas.
 3. Do druhého kola postupuje 24 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů a všichni kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů jako dvacátý čtvrtý kandidát v pořadí.
 4. Předseda volební komise stanoví přiměřenou lhůtu, ve které kandidáti postupující do druhého kola voleb vysloví svůj souhlas s kandidaturou. Pokud kandidát ve lhůtě nevysloví souhlas, hledí se na něj, jako by souhlas nevyslovil.
 5. Ve druhém kole voleb volič rozdělí nejvýše 12 hlasů mezi kandidáty, kteří postoupili do druhého kola. Každému kandidátovi lze dát nejvýše jeden hlas.
 6. Kandidáti jsou volební komisí následně seřazeni podle počtu obdržených hlasů. Jestliže mají dva nebo více kandidátů stejný počet hlasů, určí komise jejich pořadí podle jejich výsledků v prvním kole. Pokud to není možné, určí komise jejich pořadí losem.
 7. Mandáty jsou přiděleny kandidátům podle jejich celkového pořadí.
 8. Zbývající kandidáti se podle svého celkového pořadí stávají náhradníky.

Čl. 7
Protokol o výsledku voleb

 1. O výsledku voleb volební komise sepíše protokol, který obsahuje:
  1. datum vyhotovení protokolu,
  2. termín konání voleb,
  3. počet oprávněných voličů podle komor, příp. komunit,
  4. počet voličů, kteří se zúčastnili voleb podle komor, příp. komunit,
  5. počet platných a neplatných hlasovacích lístků v jednotlivých komorách, příp. komunitách,
  6. počet platných hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi v prvním kole,
  7. počet platných hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi v druhém kole,
  8. pořadí kandidátů s vyznačením případů, kdy o pořadí rozhodl los,
  9. seznam zvolených kandidátů podle komor, příp. komunit,
  10. seznam členů příslušné volební komise,
  11. námitky k průběhu voleb, které volební komise v průběhu voleb obdržela, s uvedením toho, kdo námitku učinil, nebo obdobné skutečnosti, které volební komise zjistila při výkonu své činnosti,
  12. podpis předsedy volební komise a alespoň jednoho dalšího člena komise.
 2. Protokol o výsledku voleb je podepsán předsedou senátu a bezodkladně zveřejněn ve veřejně přístupné části internetových stránek fakulty.

Čl. 8
Opakování voleb

 1. Jestliže volební komise v rámci své činnosti nebo na základě podnětu zjistí skutečnost, která mohla ovlivnit výsledek voleb, uvede tento závěr a popis skutečnosti v protokolu o výsledku voleb.
 2. Každý člen akademické obce může podat volební komisi do 7 kalendářních dnů od zveřejnění protokolu o výsledku voleb proti průběhu voleb písemné námitky. Volební komise o námitkách bezodkladně rozhodne a uvede jejich obsah spolu s rozhodnutím volební komise o námitkách v dodatku protokolu o volbách.
 3. Jestliže se volební komise na základě vlastního zjištění nebo podnětu podle odstavce 1 nebo 2 usnese o tom, že došlo k pochybení, porušení řádnosti voleb nebo porušení vnitřních předpisů, které mohlo mít vliv na to, kdo byl zvolen, rozhodne o opakování jednoho nebo obou kol voleb v jedné nebo v obou komorách.
 4. Předseda senátu určí termín opakovaných voleb zpravidla tak, aby se všichni zvolení členové senátu mohli mandátu ujmout zároveň.
 5. Na opakované volby se použije ustanovení o volbách přiměřeně.

Čl. 9
Zánik členství v senátu

 1. Členství v senátu zaniká:
  1. uplynutím funkčního období člena senátu,
  2. doručením písemného vzdání se členství v senátu předsedovi senátu,
  3. zánikem členství v části akademické obce, do jejíž komory byl člen senátu zvolen,
  4. dnem následujícím po přijetí usnesení senátu o zbavení mandátu.
 2. Člen senátu může být zbaven mandátu usnesením senátu, jestliže se třikrát bez omluvy nezúčastnil zasedání senátu. Člen senátu, který má být z tohoto důvodu zbaven mandátu, musí být zvlášť písemně pozván k projednání tohoto bodu.

Čl. 10
Uvolněné místo člena senátu

 1. Jestliže členovi senátu zanikne členství v tomto orgánu, předseda senátu povolá na jeho místo náhradníka v dané komoře. Jestliže první náhradník povolání odmítne, předseda povolá další náhradníky v dané komoře podle jejich pořadí. Náhradník, který odmítne povolání, zůstává náhradníkem.
 2. Jestliže zánikem členství v senátu přestane být zastoupena některá komunita, předseda senátu povolá nejprve náhradníka, který je členem dané komunity. Pokud všichni náhradníci z dané komunity odmítnou své povolání, povolá předseda náhradníky podle jejich celkového pořadí bez ohledu na jejich příslušnost ke komunitě.
 3. Náhradník se ujímá funkce člena senátu do konce funkčního období člena senátu, kterého nahradil.
 4. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na fakultě do navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na fakultě do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí být do 7 dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi senátu. V takovém případě bude první náhradník v pořadí povolán do senátu až po zápisu do studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem[3].
 5. Pokud žádný náhradník nesouhlasí se svým povoláním nebo není žádný náhradník, vyhlásí senát doplňující volby. Doplňující volby se nemusí vyhlásit, jestliže do konce funkčního období členů senátu zbývá méně než šest měsíců. Na doplňující volby se přiměřeně použijí ustanovení o volbách.

ČÁST II.
Ustavení přechodná a závěrečná

Čl. 11
Ustanovení přechodná

Volby vyhlášené před účinností tohoto Řádu se řídí dosavadním vnitřním předpisem fakulty.

Čl. 12
Závěrečná ustanovení

 1. Volební a jednací řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválený akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 10. 10. 2008 se kromě částí I., III. a IV. zrušuje.
 2. Tento Řád nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity[4].
 3. Tento Řád nabývá účinnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.

 

Akademický senát fakulty schválil tento řád dne 7. 6. 2017.

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 23. 6. 2017.

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
  prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu UK

 


[1] Čl. 2 odst. 3 Volebního řádu akademického senátu Univerzity Karlovy

[2] Čl. 6 odst. 3 Statutu 2. lékařské fakulty

[3] Čl. 14 odst. 2 Volebního řádu akademického senátu Univerzity Karlovy

[4] § 9 odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách

Změna volebního řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (25. 9. 2020)

 

ZMĚNA VOLEBNÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU

2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

 

Akademický senát 2. lékařské fakulty

se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na této změně Volebního řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:

 

Čl. I

Volební řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ze dne 23. června 2017 se mění takto:

 1. V čl. 5 odst. 5 větě první se slova „po jednom hlasu“ nahrazují slovem „hlas“, slova „dvěma kandidátům“ se nahrazují slovy „jednomu kandidátovi“ a slovo „deset“ se nahrazuje slovem „jedenáct“.
 2. V čl. 5 odst. 5 větě třetí se slova „po jednom hlasu“ nahrazují slovem „hlas“ a slova „dvěma kandidátům“  se nahrazují slovy „jednomu kandidátovi“.
 3. V čl. 5 odst. 6 se slovo „nekandidují“ nahrazuje slovem „nekandiduje“, slova „dva kandidáti“ se nahrazují slovy „jeden kandidát“, slova „ve své komunitě udělit tolik hlasů, kolik je kandidátů v komunitě, a dále“ se vypouští a slovo „deset“ se nahrazuje slovem „jedenáct“.

Čl. II

Závěrečná ustanoveni

1. Tato změna Volebního řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy byla schválena akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 25. června 2020.

2. Tato změna Volebního řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy[1].

3. Tato změna Volebního řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývá účinnosti následující den po schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy.  

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
  

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
předseda akademického senátu UK
 
 

[1] Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 25. 9. 2020.

I. úplné znění volebního řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (25. 9. 2020)

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU

2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

ze dne 25. 9. 2020

 

Akademický senát 2. lékařské fakulty

se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto Volební řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „Řád“) jako jejím vnitřním předpisu:

 

ČÁST I.

Volby do akademického senátu fakulty

Čl. 1

Termín voleb

 1. Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „senát“) vyhlašuje volby alespoň 30 dnů před konáním jejich prvního kola a dále tak, aby druhé kolo voleb proběhlo alespoň 15 dnů před koncem funkčního období členů senátu.
 2. Senát dále stanoví místo a čas voleb v souladu s vnitřním předpisem Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“)[1].

Čl. 2

Volební komise

 1. Senát spolu s vyhlášením voleb ustaví volební komisi. Členy volební komise jsou alespoň tři studenti a alespoň tři akademičtí pracovníci. Volební komise si ze svého středu zvolí předsedu.
 2. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou ve volbách.
 3. Děkanát poskytuje volební komisi organizační a administrativní podporu, která spočívá zejména v přípravě seznamu členů akademické obce a volebních lístků.
 4. Volební komise ukončuje svou činnost 14 dní od zveřejnění protokolu o výsledku voleb; volební komise nemůže ukončit svou činnost před rozhodnutím o všech námitkách proti průběhu voleb. 

Čl. 3

Příprava voleb

 1. Senát při vyhlášení voleb stanoví počet a složení komunit, z nichž jsou voleni členové studentské komory.
 2. Volební komise na volebních lístcích vyznačí členy akademické obce, kteří ve volbách nemohou funkci člena senátu zastávat z důvodu neslučitelností funkcí[2]. Členové volební komise nejsou na volebních lístcích uvedeni.

Čl. 4

Průběh voleb

 1. První a druhé kolo voleb probíhá v termínech stanovených senátem. Ve dnech voleb není možné pořádat volební shromáždění.
 2. Do studentské komory může volit student zapsaný na fakultě (dále jen „student“). Do komory akademických pracovníků může volit akademický pracovník, který je zařazen na fakultě (dále jen „akademický pracovník“). Volba musí být vykonána osobně členem akademické obce.

3.    Pokud senát nestanoví jinak, koná se první kolo voleb do obou komor elektronickou formou. Volič prokazuje svoji totožnost a hlasuje na základě přihlášení se do volebního systému, jehož internetová adresa je zveřejněna ve veřejné části internetových stránek fakulty.

4.    Volič v druhém kole voleb po prokázání své totožnosti volební komisi obdrží jeden volební lístek podle komory, do které volí. Ve volební místnosti nebo jiném určeném hlasovacím prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo umožněno tajné hlasování. V případě, že senát rozhodne, že se první kolo voleb nekoná elektronicky, postupuje se podle tohoto ustanovení obdobně i v prvním kole voleb.

5.    Každý volič může volit a být volen jen v jedné komoře. Jestliže by člen akademické obce byl oprávněn podle odstavce 2 volit nebo být volen do obou komor, volební komise stanoví lhůtu, ve které si člen akademické obce jednu z komor zvolí. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude zařazen do komory akademických pracovníků.

 1. Označí-li volič na hlasovacím lístku více kandidátů, než může v daném kole voleb přidělit hlasů nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný.

Čl. 5

Způsob volby ve studentské komoře

 1. V prvním kole voleb se má za to, že všichni studenti jsou kandidáty ve volbách.
 2. V prvním kole voleb udělí volič po jednom hlasu vždy alespoň dvěma kandidátům ze své komunity a dále až deset hlasů rozdělí mezi všechny ostatní kandidáty bez ohledu na jejich příslušnost ke komunitám. Každému kandidátovi může volič udělit nejvýše jeden hlas. Pokud volič neudělí po jednom hlasu alespoň dvěma kandidátům ze své komunity, hlas je neplatný.
 3. Do druhého kola postupují za každou komunitu čtyři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů na rozhodném místě postupují všichni kandidáti, kteří dosáhli stejného počtu hlasů. Do druhého kola dále postupuje dalších deset kandidátů s nejvyšším počtem hlasů a všichni kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů jako desátý kandidát v pořadí.
 4. Předseda volební komise stanoví přiměřenou lhůtu, ve které kandidáti postupující do druhého kola voleb vysloví svůj souhlas s kandidaturou. Pokud kandidát ve lhůtě nevysloví souhlas, hledí se na něj, jako by vyslovil nesouhlas.
 5. Ve druhém kole udělí volič  hlas vždy alespoň  jednomu kandidátovi ze své komunity a dále až  jedenáct hlasů rozdělí mezi všechny ostatní kandidáty bez ohledu na jejich příslušnost ke komunitám. Každému kandidátovi může volič udělit nejvýše jeden hlas.  Pokud volič neudělí  hlas alespoň  jednomu kandidátovi ze své komunity, hlas je neplatný.
 6. Pokud v druhém kole voleb  nekandiduje v komunitě alespoň  jeden kandidát, může volič  udělit až  jedenáct hlasů bez ohledu na příslušnost ke komunitám.
 7. Kandidáti jsou volební komisí následně seřazeni podle počtu obdržených hlasů. Jestliže mají dva nebo více kandidátů stejný počet hlasů, určí komise jejich pořadí podle jejich výsledků v prvním kole. Pokud to není možné, určí komise jejich pořadí losem.
 8. Mandát získá kandidát, který v dané komunitě získá nejvyšší počet hlasů. Zbývající mandáty jsou přiděleny dalším kandidátům podle jejich celkového pořadí dle odstavce 7 bez ohledu na příslušnost ke komunitě.
 9. Zbývající kandidáti se podle svého celkového pořadí stávají náhradníky.

Čl. 6

Způsob volby v komoře akademických pracovníků

 1. V prvním kole voleb se má za to, že všichni akademičtí pracovníci jsou kandidáty ve volbách.
 2. V prvním kole voleb volič rozdělí nejvýše 12 hlasů mezi kandidáty, kteří kandidují v komoře akademických pracovníků. Každému kandidátovi lze dát nejvýše jeden hlas.
 3. Do druhého kola postupuje 24 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů a všichni kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů jako dvacátý čtvrtý kandidát v pořadí.
 4. Předseda volební komise stanoví přiměřenou lhůtu, ve které kandidáti postupující do druhého kola voleb vysloví svůj souhlas s kandidaturou. Pokud kandidát ve lhůtě nevysloví souhlas, hledí se na něj, jako by souhlas nevyslovil.
 5. Ve druhém kole voleb volič rozdělí nejvýše 12 hlasů mezi kandidáty, kteří postoupili do druhého kola. Každému kandidátovi lze dát nejvýše jeden hlas.
 6. Kandidáti jsou volební komisí následně seřazeni podle počtu obdržených hlasů. Jestliže mají dva nebo více kandidátů stejný počet hlasů, určí komise jejich pořadí podle jejich výsledků v prvním kole. Pokud to není možné, určí komise jejich pořadí losem.
 7. Mandáty jsou přiděleny kandidátům podle jejich celkového pořadí.
 8. Zbývající kandidáti se podle svého celkového pořadí stávají náhradníky.

Čl. 7

Protokol o výsledku voleb

 1. O výsledku voleb volební komise sepíše protokol, který obsahuje:
  1. datum vyhotovení protokolu,
  2. termín konání voleb,
  3. počet oprávněných voličů podle komor příp. komunit,
  4. počet voličů, kteří se zúčastnili voleb podle komor příp. komunit,
  5. počet platných a neplatných hlasovacích lístků v jednotlivých komorách příp. komunitách,
  6. počet platných hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi v prvním kole,
  7. počet platných hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi v druhém kole,
  8. pořadí kandidátů s vyznačením případů, kdy o pořadí rozhodl los,
  9. seznam zvolených kandidátů podle komor příp. komunit,
  10. seznam členů příslušné volební komise,
  11. námitky k průběhu voleb, které volební komise v průběhu voleb obdržela, s uvedením toho, kdo námitku učinil, nebo obdobné skutečnosti, které volební komise zjistila při výkonu své činnosti,
  12. podpis předsedy volební komise a alespoň jednoho dalšího člena komise.
 2. Protokol o výsledku voleb je podepsán předsedou senátu a bezodkladně zveřejněn ve veřejně přístupné části internetových stránek fakulty.

Čl. 8

Opakování voleb

 1. Jestliže volební komise v rámci své činnosti nebo na základě podnětu zjistí skutečnost, která mohla ovlivnit výsledek voleb, uvede tento závěr a popis skutečnosti v protokolu o výsledku voleb.
 2. Každý člen akademické obce může podat volební komisi do 7 kalendářních dnů od zveřejnění protokolu o výsledku voleb proti průběhu voleb písemné námitky. Volební komise o námitkách bezodkladně rozhodne a uvede jejich obsah spolu s rozhodnutím volební komise o námitkách v dodatku protokolu o volbách.
 3. Jestliže se volební komise na základě vlastního zjištění nebo podnětu podle odstavce 1 nebo 2 usnese o tom, že došlo k pochybení, porušení řádnosti voleb nebo porušení vnitřních předpisů, které mohlo mít vliv na to, kdo byl zvolen, rozhodne o opakování jednoho nebo obou kol voleb v jedné nebo v obou komorách.
 4. Předseda senátu určí termín opakovaných voleb zpravidla tak, aby se všichni zvolení členové senátu mohli mandátu ujmout zároveň.
 5. Na opakované volby se použije ustanovení o volbách přiměřeně.

Čl. 9

Zánik členství v senátu

 1. Členství v senátu zaniká:
  1. uplynutím funkčního období člena senátu,
  2. doručením písemného vzdání se členství v senátu předsedovi senátu,
  3. zánikem členství v části akademické obce, do jejíž komory byl člen senátu zvolen,
  4. dnem následujícím po přijetí usnesení senátu o zbavení mandátu.
 2. Člen senátu může být zbaven mandátu usnesením senátu, jestliže se třikrát bez omluvy nezúčastnil zasedání senátu. Člen senátu, který má být z tohoto důvodu zbaven mandátu, musí být zvlášť písemně pozván k projednání tohoto bodu.

Čl. 10

Uvolněné místo člena senátu

 1. Jestliže členovi senátu zanikne členství v tomto orgánu, předseda senátu povolá na jeho místo náhradníka v dané komoře. Jestliže první náhradník povolání odmítne, předseda povolá další náhradníky v dané komoře podle jejich pořadí. Náhradník, který odmítne povolání, zůstává náhradníkem.
 2. Jestliže zánikem členství v senátu přestane být zastoupena některá komunita, předseda senátu povolá nejprve náhradníka, který je členem dané komunity. Pokud všichni náhradníci z dané komunity odmítnou své povolání, povolá předseda náhradníky podle jejich celkového pořadí bez ohledu na jejich příslušnost ke komunitě.
 3. Náhradník se ujímá funkce člena senátu do konce funkčního období člena senátu, kterého nahradil.
 4. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na fakultě do navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na fakultě do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí být do 7 dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi senátu. V takovém případě bude první náhradník v pořadí povolán do senátu až po zápisu do studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem[3].
 5. Pokud žádný náhradník nesouhlasí se svým povoláním nebo není žádný náhradník, vyhlásí senát doplňující volby. Doplňující volby se nemusí vyhlásit, jestliže do konce funkčního období členů senátu zbývá méně než šest měsíců. Na doplňující volby se přiměřeně použijí ustanovení o volbách.

ČÁST II.

Ustavení přechodná a závěrečná

Čl. 11

Ustanovení přechodná

Volby vyhlášené před účinností tohoto Řádu se řídí dosavadním vnitřním předpisem fakulty.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Volební a jednací řád akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválený akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 10. 10. 2008 se kromě částí I., III. a IV. zrušuje.

2.    Tento Řád nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity[4].

3.    Tento Řád nabývá účinnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.

 

Akademický senát fakulty schválil tento řád dne 7. 6. 2017

 

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 23. 6. 2017

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
   prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu UK
 

Změna Volebního řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (první změna) byla schválena akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne    25. 6. 2020. Tato změna nabyla platnosti dnem schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy, která byla schválena dne  25. 9. 2020. Změna předpisu nabyla účinnosti následující den po schválení akademickým senátem Univerzity Karlovy.


[1] Čl. 2 odst. 3 Volebního řádu akademického senátu Univerzity Karlovy

[2] Čl. 6 odst. 3 Statutu 2. lékařské fakulty

[3] Čl. 14 odst. 2 Volebního řádu akademického senátu Univerzity Karlovy.

[4] § 9 odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách

Změna volebního řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (12. 3. 2021)

ZMĚNA VOLEBNÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na této změně Volebního řádu Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. I

Volební řád Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy ze dne 23. června 2017, ve znění změny ze dne 25. září 2020, se mění takto:

 1. V čl. 4 odst. 3 větě první se za slovo „první“ vkládají slova „i druhé“.
 2. V čl. 4 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Součástí vyhlášení voleb je dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.“.
 3. V čl. 4 odst. 4 se slova „Volič v druhém kole voleb“ nahrazují slovy „V případě, že senát rozhodne, že se první nebo druhé kolo voleb nekoná elektronicky, volič“.
 4. V čl. 4 odst. 4 se věta poslední zrušuje.

Čl. II

Závěrečná ustanoveni

1. Tato změna Volebního řádu Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy byla schválena Akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 20. ledna 2021.

2. Tato změna Volebního řádu Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy[1].

3. Tato změna Volebního řádu Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni nabytí její platnosti.  

 

MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
   prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
předseda Akademického senátu UK
 

[1] Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 12. března 2021.

II. úplné znění volebního řádu akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (12. 3. 2021)

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ VOLEBNÍHO ŘÁDU AKADEMICKÉHO SENÁTU 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY ze dne 12. 3. 2021

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto Volebním řádu Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „Řád“) jako jejím vnitřním předpisu:

ČÁST I.

Volby do akademického senátu fakulty

Čl. 1

Termín voleb

 1. Akademický senát 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „senát“) vyhlašuje volby alespoň 30 dnů před konáním jejich prvního kola a dále tak, aby druhé kolo voleb proběhlo alespoň 15 dnů před koncem funkčního období členů senátu.
 2. Senát dále stanoví místo a čas voleb v souladu s vnitřním předpisem Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“)[1].

Čl. 2

Volební komise

 1. Senát spolu s vyhlášením voleb ustaví volební komisi. Členy volební komise jsou alespoň tři studenti a alespoň tři akademičtí pracovníci. Volební komise si ze svého středu zvolí předsedu.
 2. Členství ve volební komisi je neslučitelné s kandidaturou ve volbách.
 3. Děkanát poskytuje volební komisi organizační a administrativní podporu, která spočívá zejména v přípravě seznamu členů akademické obce a volebních lístků.
 4. Volební komise ukončuje svou činnost 14 dní od zveřejnění protokolu o výsledku voleb; volební komise nemůže ukončit svou činnost před rozhodnutím o všech námitkách proti průběhu voleb. 

Čl. 3

Příprava voleb

 1. Senát při vyhlášení voleb stanoví počet a složení komunit, z nichž jsou voleni členové studentské komory.
 2. Volební komise na volebních lístcích vyznačí členy akademické obce, kteří ve volbách nemohou funkci člena senátu zastávat z důvodu neslučitelností funkcí[2]. Členové volební komise nejsou na volebních lístcích uvedeni.

Čl. 4

Průběh voleb

 1. První a druhé kolo voleb probíhá v termínech stanovených senátem. Ve dnech voleb není možné pořádat volební shromáždění.
 2. Do studentské komory může volit student zapsaný na fakultě (dále jen „student“). Do komory akademických pracovníků může volit akademický pracovník, který je zařazen na fakultě (dále jen „akademický pracovník“). Volba musí být vykonána osobně členem akademické obce.

3.    Pokud senát nestanoví jinak, koná se první i druhé kolo voleb do obou komor elektronickou formou. Volič prokazuje svoji totožnost a hlasuje na základě přihlášení se do volebního systému, jehož internetová adresa je zveřejněna ve veřejné části internetových stránek fakulty. Součástí vyhlášení voleb je dokument o technických podrobnostech organizace, průběhu a zabezpečení voleb.

4.    V případě, že senát rozhodne, že se první nebo druhé kolo voleb nekoná elektronicky, volič po prokázání své totožnosti volební komisi obdrží jeden volební lístek podle komory, do které volí. Ve volební místnosti nebo jiném určeném hlasovacím prostoru pro hlasování musí být umožněna úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo umožněno tajné hlasování.

5.    Každý volič může volit a být volen jen v jedné komoře. Jestliže by člen akademické obce byl oprávněn podle odstavce 2 volit nebo být volen do obou komor, volební komise stanoví lhůtu, ve které si člen akademické obce jednu z komor zvolí. Pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, bude zařazen do komory akademických pracovníků.

 1. Označí-li volič na hlasovacím lístku více kandidátů, než může v daném kole voleb přidělit hlasů nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas neplatný.

Čl. 5

Způsob volby ve studentské komoře

 1. V prvním kole voleb se má za to, že všichni studenti jsou kandidáty ve volbách.
 2. V prvním kole voleb udělí volič po jednom hlasu vždy alespoň dvěma kandidátům ze své komunity a dále až deset hlasů rozdělí mezi všechny ostatní kandidáty bez ohledu na jejich příslušnost ke komunitám. Každému kandidátovi může volič udělit nejvýše jeden hlas. Pokud volič neudělí po jednom hlasu alespoň dvěma kandidátům ze své komunity, hlas je neplatný.
 3. Do druhého kola postupují za každou komunitu čtyři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů na rozhodném místě postupují všichni kandidáti, kteří dosáhli stejného počtu hlasů. Do druhého kola dále postupuje dalších deset kandidátů s nejvyšším počtem hlasů a všichni kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů jako desátý kandidát v pořadí.
 4. Předseda volební komise stanoví přiměřenou lhůtu, ve které kandidáti postupující do druhého kola voleb vysloví svůj souhlas s kandidaturou. Pokud kandidát ve lhůtě nevysloví souhlas, hledí se na něj, jako by vyslovil nesouhlas.
 5. Ve druhém kole udělí volič  hlas vždy alespoň  jednomu kandidátovi ze své komunity a dále až  jedenáct hlasů rozdělí mezi všechny ostatní kandidáty bez ohledu na jejich příslušnost ke komunitám. Každému kandidátovi může volič udělit nejvýše jeden hlas.  Pokud volič neudělí  hlas alespoň  jednomu kandidátovi ze své komunity, hlas je neplatný.
 6. Pokud v druhém kole voleb  nekandiduje v komunitě alespoň  jeden kandidát, může volič  udělit až  jedenáct hlasů bez ohledu na příslušnost ke komunitám.
 7. Kandidáti jsou volební komisí následně seřazeni podle počtu obdržených hlasů. Jestliže mají dva nebo více kandidátů stejný počet hlasů, určí komise jejich pořadí podle jejich výsledků v prvním kole. Pokud to není možné, určí komise jejich pořadí losem.
 8. Mandát získá kandidát, který v dané komunitě získá nejvyšší počet hlasů. Zbývající mandáty jsou přiděleny dalším kandidátům podle jejich celkového pořadí dle odstavce 7 bez ohledu na příslušnost ke komunitě.
 9. Zbývající kandidáti se podle svého celkového pořadí stávají náhradníky.

Čl. 6

Způsob volby v komoře akademických pracovníků

 1. V prvním kole voleb se má za to, že všichni akademičtí pracovníci jsou kandidáty ve volbách.
 2. V prvním kole voleb volič rozdělí nejvýše 12 hlasů mezi kandidáty, kteří kandidují v komoře akademických pracovníků. Každému kandidátovi lze dát nejvýše jeden hlas.
 3. Do druhého kola postupuje 24 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů a všichni kandidáti, kteří získali stejný počet hlasů jako dvacátý čtvrtý kandidát v pořadí.
 4. Předseda volební komise stanoví přiměřenou lhůtu, ve které kandidáti postupující do druhého kola voleb vysloví svůj souhlas s kandidaturou. Pokud kandidát ve lhůtě nevysloví souhlas, hledí se na něj, jako by souhlas nevyslovil.
 5. Ve druhém kole voleb volič rozdělí nejvýše 12 hlasů mezi kandidáty, kteří postoupili do druhého kola. Každému kandidátovi lze dát nejvýše jeden hlas.
 6. Kandidáti jsou volební komisí následně seřazeni podle počtu obdržených hlasů. Jestliže mají dva nebo více kandidátů stejný počet hlasů, určí komise jejich pořadí podle jejich výsledků v prvním kole. Pokud to není možné, určí komise jejich pořadí losem.
 7. Mandáty jsou přiděleny kandidátům podle jejich celkového pořadí.
 8. Zbývající kandidáti se podle svého celkového pořadí stávají náhradníky.

Čl. 7

Protokol o výsledku voleb

 1. O výsledku voleb volební komise sepíše protokol, který obsahuje:
  1. datum vyhotovení protokolu,
  2. termín konání voleb,
  3. počet oprávněných voličů podle komor příp. komunit,
  4. počet voličů, kteří se zúčastnili voleb podle komor příp. komunit,
  5. počet platných a neplatných hlasovacích lístků v jednotlivých komorách příp. komunitách,
  6. počet platných hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi v prvním kole,
  7. počet platných hlasů, které jednotliví kandidáti obdrželi v druhém kole,
  8. pořadí kandidátů s vyznačením případů, kdy o pořadí rozhodl los,
  9. seznam zvolených kandidátů podle komor příp. komunit,
  10. seznam členů příslušné volební komise,
  11. námitky k průběhu voleb, které volební komise v průběhu voleb obdržela, s uvedením toho, kdo námitku učinil, nebo obdobné skutečnosti, které volební komise zjistila při výkonu své činnosti,
  12. podpis předsedy volební komise a alespoň jednoho dalšího člena komise.
 2. Protokol o výsledku voleb je podepsán předsedou senátu a bezodkladně zveřejněn ve veřejně přístupné části internetových stránek fakulty.

Čl. 8

Opakování voleb

 1. Jestliže volební komise v rámci své činnosti nebo na základě podnětu zjistí skutečnost, která mohla ovlivnit výsledek voleb, uvede tento závěr a popis skutečnosti v protokolu o výsledku voleb.
 2. Každý člen akademické obce může podat volební komisi do 7 kalendářních dnů od zveřejnění protokolu o výsledku voleb proti průběhu voleb písemné námitky. Volební komise o námitkách bezodkladně rozhodne a uvede jejich obsah spolu s rozhodnutím volební komise o námitkách v dodatku protokolu o volbách.
 3. Jestliže se volební komise na základě vlastního zjištění nebo podnětu podle odstavce 1 nebo 2 usnese o tom, že došlo k pochybení, porušení řádnosti voleb nebo porušení vnitřních předpisů, které mohlo mít vliv na to, kdo byl zvolen, rozhodne o opakování jednoho nebo obou kol voleb v jedné nebo v obou komorách.
 4. Předseda senátu určí termín opakovaných voleb zpravidla tak, aby se všichni zvolení členové senátu mohli mandátu ujmout zároveň.
 5. Na opakované volby se použije ustanovení o volbách přiměřeně.

Čl. 9

Zánik členství v senátu

 1. Členství v senátu zaniká:
  1. uplynutím funkčního období člena senátu,
  2. doručením písemného vzdání se členství v senátu předsedovi senátu,
  3. zánikem členství v části akademické obce, do jejíž komory byl člen senátu zvolen,
  4. dnem následujícím po přijetí usnesení senátu o zbavení mandátu.
 2. Člen senátu může být zbaven mandátu usnesením senátu, jestliže se třikrát bez omluvy nezúčastnil zasedání senátu. Člen senátu, který má být z tohoto důvodu zbaven mandátu, musí být zvlášť písemně pozván k projednání tohoto bodu.

Čl. 10

Uvolněné místo člena senátu

 1. Jestliže členovi senátu zanikne členství v tomto orgánu, předseda senátu povolá na jeho místo náhradníka v dané komoře. Jestliže první náhradník povolání odmítne, předseda povolá další náhradníky v dané komoře podle jejich pořadí. Náhradník, který odmítne povolání, zůstává náhradníkem.
 2. Jestliže zánikem členství v senátu přestane být zastoupena některá komunita, předseda senátu povolá nejprve náhradníka, který je členem dané komunity. Pokud všichni náhradníci z dané komunity odmítnou své povolání, povolá předseda náhradníky podle jejich celkového pořadí bez ohledu na jejich příslušnost ke komunitě.
 3. Náhradník se ujímá funkce člena senátu do konce funkčního období člena senátu, kterého nahradil.
 4. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na fakultě do navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na fakultě do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí být do 7 dnů ode dne ukončení studia doručeno předsedovi senátu. V takovém případě bude první náhradník v pořadí povolán do senátu až po zápisu do studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem[3].
 5. Pokud žádný náhradník nesouhlasí se svým povoláním nebo není žádný náhradník, vyhlásí senát doplňující volby. Doplňující volby se nemusí vyhlásit, jestliže do konce funkčního období členů senátu zbývá méně než šest měsíců. Na doplňující volby se přiměřeně použijí ustanovení o volbách.

ČÁST II.

Ustavení přechodná a závěrečná

Čl. 11

Ustanovení přechodná

Volby vyhlášené před účinností tohoto Řádu se řídí dosavadním vnitřním předpisem fakulty.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

 1. Volební a Jednací řád Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválený Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 10. 10. 2008 se kromě částí I., III. a IV. zrušuje.

2.    Tento Řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity[4].

3.    Tento Řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity.

Akademický senát fakulty schválil tento řád dne 7. 6. 2017

Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 23. 6. 2017

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
   prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu UK
 

Změna Volebního řádu  Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (první změna) byla schválena Akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne    25. 6. 2020. Tato změna nabyla platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy, která byla schválena dne  25. 9. 2020. Změna předpisu nabyla účinnosti následující den po schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.

Změna Volebního řádu Akademického senátu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (druhá změna) byla schválena Akademickým senátem 2 lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne    20. 1. 2021. Tato změna nabyla platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy. Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 12. 3. 2021. Změna předpisu nabyla účinnosti dnem následujícím po dni nabytí její platnosti.

 

[1] Čl. 2 odst. 3 Volebního řádu akademického senátu Univerzity Karlovy

[2] Čl. 6 odst. 3 Statutu 2. lékařské fakulty

[3] Čl. 14 odst. 2 Volebního řádu akademického senátu Univerzity Karlovy.

[4]§ 9 odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách

 

Platnost a účinnost
Platnost: 23. 6. 2017
Účinnost: od 23. 6. 2017 do (trvá)

 

Předchozí znění

Vytvořeno: 3. 8. 2017 / Upraveno: 8. 11. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.