Ukázka z přijímacích testů

2. lékařská fakulta UK zveřejňuje reprezentativní přehled otázek a správných odpovědí z písemné části přijímacího řízení pro přijetí ke studiu prvního ročníku akademického roku 2015/2016. Přehled je zveřejněn pro všechny studijní programy zabezpečované fakultou.

Pozn.: Správné odpovědi jsou vyznačeny tučně.


Magisterský studijní program Všeobecné lékařství

FYZIKA

1) Youngův modul pružnosti můžeme vyjádřit jednotkou:

 1. Pa
 2. N·m2
 3. kg·m-1·s-2
 4. Pa/m2

2) Teplo se může šířit:

 1. ve vakuu
 2. fotony
 3. sáláním
 4. elektromagnetickým vlněním

3) Indukované napětí:

 1. je přímo úměrné časové změně indukčního toku
 2. je přímo úměrné indukčnímu toku
 3. je projevem nestacionárního magnetického pole
 4. se měří ve voltech

4) Opticky aktivní látky:

 1. stáčejí rovinu polarizovaného světla
 2. odfiltrují magnetickou složku vlnění
 3. odfiltrují elektrickou složku vlnění
 4. odfiltrují fotony a propustí jen elektromagnetické vlnění

5) V cyklotronu působí magnetické pole se siločárami kolmými k vektoru rychlosti letící částice. Proto v cyklotronu:

 1. se trajektorie nabitých částic stáčí do kružnice
 2. lze urychlovat elektrony
 3. lze urychlovat neutrony
 4. lze urychlovat protony

1. Dvě tělesa A a B jsou na začátku pokusu v klidu ve stejné výšce. Těleso A začne padat volným pádem a těleso B je ve stejném okamžiku vystřeleno vodorovným směrem. Jaký pohyb koná těleso A vzhledem k tělesu B, zanedbáme-li odpor vzduchu a zakřivení Země?

 1. pohyb rovnoměrně zrychlený směrem dolů
 2. pohyb rovnoměrně zrychlený šikmo dolů
 3. pohyb rovnoměrný přímočarý ve vodorovném směru
 4. pohyb rovnoměrný dolů

2. O vodě platí:

 1. Hustota vody o teplotě 0 °C je menší než hustota vody o teplotě 4 °C.
 2. Při normálním tlaku a při teplotě 0 °C je hustota vody menší než hustota ledu.
 3. Hustota vody o teplotě 20 °C je menší než hustota vody o teplotě 4 °C.
 4. Voda při přechodu z kapalného do pevného skupenství svůj objem zmenšuje.

3. Výsledný odpor dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů o velikosti 1 MΩ je:

 1. 500 kΩ
 2. 2 MΩ
 3. 0,5 MΩ
 4. 2 μS

4. Pacient se nadechuje dvanáctkrát za minutu; frekvence dýchání je:

 1. 12 min–1
 2. 0,5 Hz
 3. 0,2 Hz
 4. 5 Hz

5. Polotloušťka látky je vrstva určité tloušťky, která sníží intenzitu záření na polovinu. Materiál o trojnásobné tloušťce sníží intenzitu záření:

 1. na třetinu
 2. na šestinu
 3. na osminu
 4. na nulu

6. Pro logaritmus o základu 2 platí:

 1. logaritmus záporného čísla je záporný
 2. logaritmus je záporný pro argumenty z intervalu (0, 1)
 3. log 1 = 0
 4. log x = –log x

7. Označte správné přiřazení jednotek:

 1. kWh je jednotkou výkonu
 2. eV je jednotkou energie
 3. Ws je jednotkou energie
 4. Ns je jednotkou výkonu

8. Vlnění má frekvenci f, periodu T a rychlost šíření c. Pro vlnovou délku λ potom platí:

 1. λ = c / T
 2. λ = c / f
 3. λ = c ∙T
 4. λ = f ∙ T

9. Při adiabatickém ději:

 1. plyn konající práci se ochlazuje
 2. plyn odevzdává teplo chladiči
 3. nenastává výměna tepla s okolím
 4. je účinnost stroje 100%

10. Průchodem světla z prostředí opticky řidšího do prostředí opticky hustšího se:

 1. zkrátí vlnová délka
 2. zvýší rychlost šíření
 3. nezmění frekvence
 4. sníží frekvence
   

CHEMIE

1) Systematický název valinu je:

A) kyselina 2-amino-4-methylpentanová

B) kyselina 2-amino-3-thiopropanová

C) kyselina 2-amino-3-methylbutanová

D) kyselina 2-aminopropanová

2) Reakce kyseliny s alkoholem se nazývá:

A) neutralizace, jde-li o karboxylovou kyselinu

B) zmýdelnění, jde-li o mastnou kyselinu

C) esterifikace, jde-li o anorganickou kyselinu

D) esterifikace, jde-li o karboxylovou kyselinu

3) Jaká je koncentrace OH ve vodném roztoku HClO4, který obsahuje v 1 litru látkové množství 0,01 mol HClO4?

A) 10–12 mol dm–3

B) 10–2 mol dm–3

C) 10–7 mol dm–3

D) 10–10 mol dm–3

4) Smícháme-li 350 gramů kyseliny mravenčí (w = 0,08) s 450 gramy vody, jaký bude hmotnostní zlomek kyseliny mravenčí ve výsledném roztoku?

A) w = 0,035

B) w = 0,05

C) w = 0,03

D) w = 0,06

5) Rozhodněte, který/é z vodných roztoků uvedených solí bude/ou v důsledku hydrolýzy reagovat zásaditě:

A) CH3COONa

B) K2SO4

C) NH4NO3

D) KCN

Jaké množství vodíku zaujímá při 273,15 K a 101 325 Pa objem 44,8 dm3?

Ar(H) = 1

A) 4 g

B) 0,4 g

C) 0,04 kg

D) 0,004 kg

 

Monoacylglycerol lze zařadit mezi:

A) amidy

B) estery

C) lipidy

C) ethery

 

Kyselina ftalová může být připravena v jednom reakčním kroku z:

A) o-xylenu

B) m-xylenu

C) anhydridu kyseliny tereftalové

D) 1,2-dimethylbenzenu

 

Pyridiniové soli vznikají při reakci:

A) pyridinu s alkoholy

B) pyrimidinu s anorganickými kyselinami

C) pyrrolu s fenoly

D) pyridinu s anorganickými kyselinami

 

Neproteinovou složku chylomikronu tvoří:

A) ion kovu

B) lipid

C) nukleová kyselina

D) sacharid

 

BIOLOGIE

1) Vyšetřením lymfocytů u dívky malého vzrůstu bylo zjištěno, že každý z nich obsahuje 44 autozomů a jeden gonozom (X). Jak se tato chromozomová aberace nazývá?

a) monozomie

b) aneuploidie

c) haploidie

d) trizomie

 

2) Přerušení vodíkových vazeb mezi komplementárními bázemi ve dvojřetězcové molekule DNA se nazývá:

a) dehydrogenace DNA

b) ligace DNA

c) denaturace DNA

d) renaturace DNA

 

3) Trichomoniáza se přenáší:

a) členovci (nejčastěji klíšťaty)

b) fekálně-orálním přenosem

c)  pohlavním stykem

d) nakaženými hlodavci nebo králíky

 

4) Počátek menstruačního cyklu u dívek, resp. první menstruace, se odborně označuje jako:

a) amenorea

b) menarché

c) mekonium

d) menopauza

 

5) Pro alely genů na chromozomu X mimo pseudoautozomové oblasti jsou muži s normální konstitucí gonozomů:

a) homozygoti

b) heterozygoti

c) hemizygoti

d) recesivní homozygoti

 

1. Vyberte skupinu, která obsahuje výhradně jednobuněčné organismy (nikoliv nebuněčné struktury nebo mnohobuněčné organismy):

 1. měňavky, nálevníci, stafylokoky, priony
 2. viry, bakterie, nálevníci, měňavky, krvinkovky
 3. ploštěnci, měňavky, bakterie, nálevníci, krvinkovky
 4. měňavky, krvinkovky, bičíkovci, trypanozomy

2. Jakou typickou kombinaci pohlavních chromozomů mají organismy náležející k typu Protenor? (Symbol „0“ znamená, že příslušný pohlavní chromozom chybí.)

 1. samice XY, samci XX
 2. samice XX, samci XY
 3. samice XX, samci X0
 4. samice X0, samci XX

3. Polypeptidový řetězec určité bakteriální bílkoviny je tvořen 303 aminokyselinami. Kolik nukleotidů bude obsahovat odpovídající kódující sekvence příslušné mRNA (bez STOP kodonu)?

 1. 606 nukleotidů
 2. 303 nukleotidy
 3. 909 nukleotidů
 4. 101 nukleotid

4. Vyberte skupinu/skupiny lidských chorob obsahující výhradně virové infekce:

 1. infekční žloutenka, příušnice, spalničky, plané neštovice
 2. plané neštovice, syfilis, infekční žloutenka, dětská obrna
 3. malárie, plané neštovice, nemoc šílených krav, příušnice, chřipka
 4. plané neštovice, AIDS, ptačí chřipka, infekční žloutenka

5. Tepová frekvence podmíněná činností srdce činí u zdravého dospělého člověka v klidu v průměru:

 1. 72 tepů za minutu
 2. 172 tepů za minutu
 3. 22 tepů za minutu
 4. 132 tepů za minutu

6. Etologie je nauka:

 1. o vztazích mezi organismy a faktory jejich životního prostředí
 2. o etice a morálce, zejména v souvislosti s medicínským výzkumem a lékařskou péčí
 3. o systematice a fylogenezi hmyzu
 4. o chování živočichů

7. Proces oxidativní fosforylace v eukaryotické buňce probíhá:

 1. v Golgiho komplexu
 2. v mitochondriích
 3. v ribozomech
 4. na buněčné (cytoplazmatické) membráně

8. Kvasinky nepatří mezi organismy:

 1. heterotrofní
 2. fotoautotrofní
 3. chemoautotrofní
 4. fotosyntetizující

9. Vnesení cizí DNA do bakteriální buňky pomocí bakteriofágu se nazývá:

 1. translace
 2. konjugace
 3. translokace
 4. transdukce

10. Které komplementární páry bází běžně nacházíme v molekule RNA? (Vyberte variantu obsahující oba správné komplementární páry.)

 1. uracil (U) – cytosin (C), adenin (A) – thymin (T)
 2. cytosin (C) – guanin (G), thymin (T) – adenin (A)
 3. cytosin (C) – guanin (G), uracil (U) – adenin (A)
 4. cytosin (C) – uracil (U), thymin (T) – adenin (A)

11. Ve které dvojici je správně spojen fyziologický proces a obvyklá (průměrná) délka jeho trvání?

 1. život erytrocytu – 120 dní
 2. menstruační cyklus – 28 dní
 3. těhotenství – 40 týdnů
 4. vývin spermie (spermatogeneze) – 272 dní

12. Vyšetření označované jako EEG slouží k záznamu:

 1. dýchacích pohybů, resp. dechové frekvence
 2. elektrické aktivity mozku
 3. činnosti srdce
 4. proudění krve v cévách končetin

13. Která z uvedených onemocnění jsou jiného než virového původu?

 1. Lymeská borelióza
 2. chřipka (influenza A)
 3. kurděje (skorbut)
 4. Creutzfeldt-Jakobova choroba

 

Test všeobecných předpokladů

Reprezentativní část testu najdete zde, zde, zdezde.


Bakalářský studijní program Fyzioterapie

FYZIKA

1) Těleso, smýkané po vodorovné podložce, je udržováno v rovnoměrném přímočarém pohybu silou F s vektorem rovnoběžným s rychlostí pohybu v. K tomu potřebný výkon je:

 1. určený vztahem P = F · v
 2. nepřímo úměrný třecí síle
 3. přímo úměrný rychlosti tělesa
 4. přímo úměrný kinetické energii tělesa

2) Po zklidnění sportovce se jeho puls zpomalil na polovinu. Tím pádem:

 1. se perioda srdeční činnosti zdvojnásobila
 2. se perioda srdeční činnosti zkrátila na polovinu
 3. frekvence srdeční činnosti klesla na polovinu
 4. se frekvence srdeční činnosti zdvojnásobila

3) Uvedené jednotky jsou jednotkami:

 1. Wb je jednotkou magnetického indukčního toku
 2. J·kg−1·K−1 je jednotkou měrné tepelné kapacity
 3. H je jednotkou indukčnosti
 4. kWh je jednotkou výkonu

4) Elektromagnetickým vlněním je:

 1. záření alfa
 2. záření beta
 3. záření gama
 4. infrazvuk

5) Různé izotopy daného prvku mají jádra:

 1. s různým počtem neutronů
 2. s různým počtem protonů
 3. se stejným nukleonovým číslem
 4. se stejným počtem neutronů

1. Dvě tělesa A a B jsou na začátku pokusu v klidu ve stejné výšce. Těleso A začne padat volným pádem a těleso B je ve stejném okamžiku vystřeleno vodorovným směrem. Jaký pohyb koná těleso A vzhledem k tělesu B, zanedbáme-li odpor vzduchu a zakřivení Země?

 1. pohyb rovnoměrně zrychlený směrem dolů
 2. pohyb rovnoměrně zrychlený šikmo dolů
 3. pohyb rovnoměrný přímočarý ve vodorovném směru
 4. pohyb rovnoměrný dolů

2. O vodě platí:

 1. Hustota vody o teplotě 0 °C je menší než hustota vody o teplotě 4 °C.
 2. Při normálním tlaku a při teplotě 0 °C je hustota vody menší než hustota ledu.
 3. Hustota vody o teplotě 20 °C je menší než hustota vody o teplotě 4 °C.
 4. Voda při přechodu z kapalného do pevného skupenství svůj objem zmenšuje.

3. Výsledný odpor dvou stejných, paralelně zapojených rezistorů o velikosti 1 MΩ je:

 1. 500 kΩ
 2. 2 MΩ
 3. 0,5 MΩ
 4. 2 μS

4. Pacient se nadechuje dvanáctkrát za minutu; frekvence dýchání je:

 1. 12 min–1
 2. 0,5 Hz
 3. 0,2 Hz
 4. 5 Hz

5. Polotloušťka látky je vrstva určité tloušťky, která sníží intenzitu záření na polovinu. Materiál o trojnásobné tloušťce sníží intenzitu záření:

 1. na třetinu
 2. na šestinu
 3. na osminu
 4. na nulu

 

CHEMIE

1) Mezi kondenzované aromatické uhlovodíky patří:

A) naftalen

B) anthracen

C) fenanthren

D) kumen

2) Z uvedených možností vyberte, která/é sloučenina/y patří mezi slabé kyseliny:

A) HClO

B) NH3

C) HCN

D) CH3COOH

3) Nitrací toluenu vzniká:

A) kyselina pikrová

B) nitrobenzen

C) 2,4,6-trinitrotoluen

D) anilin

4) Který/é z následujících plynů je/jsou pro člověka prudce jedovatý/é?

A) He

B) Cl2

C) COCl2

D) N2

5) Laktóza je disacharid, který se skládá:

A) z molekuly galaktózy a fruktózy

B) z molekuly glukózy a fruktózy

C) z molekuly glukózy a galaktózy

D) ze dvou molekul glukózy

 

1. Kolik 20% roztoku chloridu hořečnatého je třeba, abychom jeho smísením s 21 g 14% roztoku chloridu hořečnatého získali roztok 17%?

 1. 18 g
 2. 35 g
 3. 21 g
 4. 12 g

2. Při alkalické hydrolýze acylglycerolů vznikají:

 1. estery vyšších mastných kyselin
 2. soli vyšších mastných kyselin
 3. volné mastné kyseliny
 4. mýdla

3. Reakce Br2 + 2e → 2 Br je příkladem:

 1. protonace
 2. disociace
 3. redukce
 4. oxidace

4. Hlavním konečným produktem metabolismu (biodegradace) dusíku bílkovin u člověka je:

 1. purinová báze
 2. amoniak
 3. močovina
 4. kyselina močová

5. Molekula porfyrinu není klíčovou součástí:

 1. vitaminu D
 2. hemoglobinu
 3. amylosy
 4. myoglobinu

6. Roztok hydroxidu draselného o pOH = 1 zředíme destilovanou vodou 100x. Jaká bude koncentrace iontů H3O+ ve výsledném roztoku?

 1. 10–9 mol dm–3
 2. 10–11 mol dm–3
 3. 10–12 mol dm–3
 4. 10–10 mol dm–3

7. Kyselina 3-hydroxymáselná vzniká z kyseliny 3-oxobutanové:

 1. redukcí
 2. hydratací
 3. dehydrogenací
 4. hydrogenací

8. Hydrogensíranový ion HSO4 se vůči molekule vody projevil jako kyselina. Která z uvedených rovnic vyjadřuje tuto skutečnost?

 1. HSO4 + H2O → SO42– + H3O+
 2. HSO4 + H2O → SO42– + H2O
 3. HSO4 + H2O → H2SO4 + OH
 4. HSO4 + H2O → H2SO4 + H2O

9. Při elektrolýze probíhá:

 1. na katodě redukce
 2. na anodě redukce
 3. na anodě oxidace
 4. na katodě oxidace

10. Z následujících kyselin vyberte molekulu/y vykazující optickou aktivitu:

 1. kyselina oxaloctová
 2. kyselina vinná
 3. kyselina hydroxyoctová
 4. kyselina mléčná

11. Konečným produktem odbourávání glukózy u člověka za anaerobních podmínek je/jsou:

 1. kyselina máselná
 2. kyselina citronová
 3. diamid kyseliny uhličité
 4. kyselina mléčná
   

BIOLOGIE

1) Zygota:

a) je obecné označení pro pohlavní buňku

b) vzniká spojením pohlavních buněk

c) je u člověka buňka diploidní

d) je osmibuněčné stadium lidského embrya

 

2) Vyberte správné (popř. správná) tvrzení o světelné části (primárních dějích) fotosyntézy:

a) po přijetí světelné energie se kyslík při fotosyntéze rozkládá

b) po přijetí světelné energie se sacharid rozkládá a přeměňuje na ATP

c) po přijetí světelné energie se voda při fotosyntéze rozkládá

d) po přijetí světelné energie se sacharid mění na oxid uhličitý a vodu

 

3) Hematokrit je:

a) krevní barvivo v erytrocytech člověka

b) přístroj na vyšetření tzv. sedimentace erytrocytů (FW)

c) výsledek mikroskopického vyšetření krevního obrazu

d) hodnota, která uvádí podíl červených krvinek na celkovém objemu krve

 

4) Součástí procesu hominizace byly změny tvaru:

a) dolních končetin

b) pánve

c) horních končetin

d) lebky

 

5) Který z uvedených badatelů přispěl významnou měrou k zformulování buněčné teorie?

a) Jan Ámos Komenský

b) Jan Evangelista Purkyně

c) Jan Jánský

d) Ján Jesenský

 

1. Vyberte skupinu, která obsahuje výhradně jednobuněčné organismy (nikoliv nebuněčné struktury nebo mnohobuněčné organismy):

 1. měňavky, nálevníci, stafylokoky, priony
 2. viry, bakterie, nálevníci, měňavky, krvinkovky
 3. ploštěnci, měňavky, bakterie, nálevníci, krvinkovky
 4. měňavky, krvinkovky, bičíkovci, trypanozomy

2. Jakou typickou kombinaci pohlavních chromozomů mají organismy náležející k typu Protenor? (Symbol „0“ znamená, že příslušný pohlavní chromozom chybí.)

 1. samice XY, samci XX
 2. samice XX, samci XY
 3. samice XX, samci X0
 4. samice X0, samci XX

3. Polypeptidový řetězec určité bakteriální bílkoviny je tvořen 303 aminokyselinami. Kolik nukleotidů bude obsahovat odpovídající kódující sekvence příslušné mRNA (bez STOP kodonu)?

 1. 606 nukleotidů
 2. 303 nukleotidy
 3. 909 nukleotidů
 4. 101 nukleotid

4. Vyberte skupinu/skupiny lidských chorob obsahující výhradně virové infekce:

 1. infekční žloutenka, příušnice, spalničky, plané neštovice
 2. plané neštovice, syfilis, infekční žloutenka, dětská obrna
 3. malárie, plané neštovice, nemoc šílených krav, příušnice, chřipka
 4. plané neštovice, AIDS, ptačí chřipka, infekční žloutenka

5. Tepová frekvence podmíněná činností srdce činí u zdravého dospělého člověka v klidu v průměru:

 1. 72 tepů za minutu
 2. 172 tepů za minutu
 3. 22 tepů za minutu
 4. 132 tepů za minutu

6. Které komplementární páry bází běžně nacházíme v molekule RNA? (Vyberte variantu obsahující oba správné komplementární páry.)

 1. uracil (U) – cytosin (C), adenin (A) – thymin (T)
 2. cytosin (C) – guanin (G), thymin (T) – adenin (A)
 3. cytosin (C) – guanin (G), uracil (U) – adenin (A)
 4. cytosin (C) – uracil (U), thymin (T) – adenin (A)

7. Telomera je:

 1. konec lineárního chromozomu u eukaryotních organismů
 2. místo na bakteriálním chromozomu, kde končí replikace
 3. závěrečná fáze mitózy
 4. buněčná struktura složená z mikrotubulů, která se účastní mitózy

8. V anafázi mitotického dělení:

 1. se mikrotubuly dělicího vřeténka zkracují, a tím přitahují chromozomy k centriolám
 2. jsou chromozomy shromážděny na opačných pólech buňky a kolem nich se vytváří jaderný obal
 3. jsou chromozomy maximálně kondenzovány a shromážděny v ekvatoriální rovině buňky
 4. jsou chromatidy duplikovány, vznikají tak dvouchromatidové chromozomy

9. Chromozomové určení pohlaví typu Drosophila:

 1. je typická pro všechny zástupce hmyzu
 2. se rovněž označuje jako ptačí typ určení pohlaví
 3. se vyskytuje rovněž u člověka
 4. znamená, že samci mají dva stejné pohlavní chromozomy, zatímco u samic se pohlavní chromozomy výrazně morfologicky liší

10. Pólové tělísko (pólocyt):

 1. je orgán jednobuněčných živočichů sloužící k orientaci v prostoru
 2. je nevyzrálá buňka, z níž další diferenciací vzniká oplozené vajíčko
 3. je koncová část hlavičky spermie
 4. je haploidní buňka, která vzniká během oogeneze

11. Ve které dvojici je správně spojen fyziologický proces a obvyklá (průměrná) délka jeho trvání?

 1. život erytrocytu – 120 dní
 2. menstruační cyklus – 28 dní
 3. těhotenství – 40 týdnů
 4. vývin spermie (spermatogeneze) – 272 dní

12. Vyšetření označované jako EEG slouží k záznamu:

 1. dýchacích pohybů, resp. dechové frekvence
 2. elektrické aktivity mozku
 3. činnosti srdce
 4. proudění krve v cévách končetin

13. Proces oxidativní fosforylace v eukaryotické buňce probíhá:

 1. v Golgiho komplexu
 2. v mitochondriích
 3. v ribozomech
 4. na buněčné (cytoplazmatické) membráně

 

Test všeobecných předpokladů

Reprezentativní část testu najdete zde, zde, zdezde.


Bakalářský studijní program Všeobecné ošetřovatelství a Pediatrické ošetřovatelství

BIOLOGIE

1) Vyšetření označované zkratkou „EEG“ slouží k záznamu:

a) dýchacích pohybů, resp. dechové frekvence plic

b) elektrické aktivity mozku

c) změn tepové frekvence a krevního tlaku

d) proudění krve v určitých partiích těla (např. v orgánech ohrožených trombózou)

 

2) Receptorovými buňkami pro barevné vidění u člověka jsou:

a) tyčinky

b) buňky tvořící tzv. slepou skvrnu

c) přeměněné epitelové buňky volně rozptýlené ve sklivci

d) čípky

 

3) Pod pojmem menopauza rozumíme:

a) nepřítomnost menstruace po dobu těhotenství

b) postupnou zástavu menstruačních cyklů u žen, nejčastěji kolem 50. roku života

c) zastavení počátečního stádia oogeneze u dívek před nástupem prvního menstruačního cyklu

d) endokrinní poruchu, kdy u dívek v pubertě dochází k nepravidelnostem v menstruačním cyklu

 

4) Při sňatku ženy postižené okulokutánním albinismem (autozomově recesivně dědičný znak) s nepostiženým mužem bude riziko postižení u každého jejich dítěte:

a) nezvýšeno za předpokladu, že otec je dominantní homozygot

b) 25% za předpokladu, že otec je heterozygot

c) 50% za předpokladu, že otec je heterozygot

d) 100% bez ohledu na to, jaký je genotyp otce

 

5) Vyberte správné/správná tvrzení vystihující podstatu preventivního očkování (aktivní imunizace):

a) Očkovací vakcína obsahuje látky s antibiotickou aktivitou, které přímo hubí původce chorob.

b) Do organismu se zavádějí protilátky, které přímo likvidují původce chorob.

c) Po očkování vznikají paměťové buňky, schopné při opětném setkání s původcem infekce zahájit rychle imunitní reakci.

d) Očkovací vakcína obsahuje často antigeny typické pro původce infekce, proti němuž je očkování namířeno.

 

6) Vyberte správné tvrzení o vitaminu C:

a) patří mezi vitaminy rozpustné v tucích

b) nazývá se též kyselina pantotenová

c) nazývá se též kyselina askorbová

d) jeho nedostatek v těle způsobuje kurděje (skorbut)

 

(1) Katabolismus je:

a) souborné označení všech procesů, které probíhají v trávicí soustavě, zejména v játrech

b) soubor všech procesů, jimiž z jednodušších molekul vznikají v buňce molekuly složitější

c) obecný výraz pro katalytickou aktivitu enzymů

d) soubor procesů, při nichž převažuje přeměna strukturně složitějších látek na menší, chemicky jednodušší molekuly

 

(2) Inzulin:

a) je produkován endokrinními buňkami pankreatu

b) vyvolává snížení glykémie

c) patří mezi hormony

d) je z chemického hlediska steroid

 

(3) K typickým znakům, resp. chorobám vázaným na chromozom X u člověka patří:

a) hemofilie A a B

b) krevní skupiny systému AB0

c) daltonismus

d) fenylketonurie

 

(4) Statokinetické čidlo je u člověka umístěno:

a) ve vnitřním uchu ve skalní kosti lebky

b) ve středním uchu

c) v Cortiho orgánu v hlemýždi

d) ve střední části mozečku

 

(5) K obličejové kostře lidské lebky nepatří:

a) horní čelist

b) kost lícní

c) kost klínová

d) kost klíční

 

(6) Cyanóza:

a) je geneticky podmíněná metabolická vada, při níž se aminokyseliny z potravy mění na kyanovodík, resp. kyanidy

b) je označení pro nápadně zarudlou až červenou kůži, což svědčí o jejím dobrém prokrvení a vysoké saturaci krve kyslíkem

c) se může objevit při otravě oxidem uhelnatým

d) je označení pro namodralé až modré zbarvení kůže a sliznic

 

Test všeobecných předpokladů

Reprezentativní část testu najdete zdezde.


Navazující magisterský studijní program Aplikovaná fyzioterapie

Písemný test

1. Sonoterapie:

 1. je terapeutické využití podélného elektrického vlnění o frekvenci nad 20 kHz
 2. je generována na keramické destičce nebo piezoelektrickém krystalu v aplikační hlavici
 3. je terapie používaná s efektem primárně neurostimulačním
 4. je aplikována pouze ve vzdáleném ultrazvukovém poli

2. Pravidelná pohybová aktivita vytrvalostního rázu způsobí:

 1. opakované dočasné zvýšení citlivosti inzulinových receptorů svalů po každé zátěži
 2. snížení hladin celkového cholesterolu, HDL cholesterolu a zvýšení LDL cholesterolu a VLDL cholesterolu
 3. u inzulinrezistentních pacientů zvýšení citlivosti inzulinových receptorů trvající 24–36 hodin
 4. zvýšení hladiny inzulinu

3. V rámci metody Affolter využíváme:

 1. aktivaci v diagonálách
 2. nonverbální vedení
 3. taktilně kinestetický guiding
 4. maximální protažení antagonistů

4. PIP ve fyzikální terapii:

 1. je parametr charakterizující aplikaci pouze u sonoterapie
 2. udává, jakou část aplikačního impulzu zastává perioda
 3. udává se v procentech v případě, že vyjadřuje poměr impulzu a pauzy
 4. udává se v číslech, jejichž součet je 10, vyjadřuje vzájemný poměr impulzu a pauzy v rámci periody

5. V rámci snížení rizika aterosklerotického postižení se organismus adaptuje na pravidelnou fyzickou aktivitu:

 1. snížením až zastavením tvorby aterosklerotických plátů, není však možná jejich regrese
 2. stabilizací aterosklerotického plátu
 3. utlumením funkce endotelu, a tím i snížením tvorby plátů
 4. zvýšením fibrinolytické aktivity a agregace destiček

6. Do metodiky respirační fyzioterapie (RFT) nepatří tyto metody a cvičební postupy:

 1. RFT – techniky hygieny dýchacích cest
 2. RFT cílená k hyperinflaci plic
 3. dechový trénink a dechové trenažéry
 4. RFT – problematika dechové symptomatologie

7. Ke kvantitativnímu hodnocení poruch chůze využíváme:

 1. aspekci
 2. dynamometrii
 3. kinematickou analýzu
 4. body pletysmografii

8. Surdopedie:

 1. je typ muzikoterapie využívaný hlavně v terapii pacientů s apalickým syndromem
 2. je obor speciální pedagogiky
 3. se zabývá výchovou, vzděláváním a integrací osob s poruchami sluchu
 4. je funkční terapie zrakově postižených

9. Myofasciální trigger point:

 1. je zatuhlý svalový snopec kosterního svalu s charakteristickým palpačně bolestivým středem
 2. vytváří se v hladké svalovině v důsledku obliterace lymfatických cév
 3. je detekovatelný z běžného RTG snímku
 4. je vazivově zkrácené svalové bříško

10. Při zátěži na bicyklovém ergometru ukazuje pulzní oxymetr saturaci hemoglobinu 90 procent. Pro takovou situaci platí:

 1. je to běžný stav, který má v zátěži většina lidí
 2. musí to být porucha přístroje – saturace hemoglobinu je vždy nižší než tato hodnota
 3. může být způsobena sideropenickou anemií z nedostatku železa
 4. může být způsobena nedostatečnou ventilací části plic

11. Mezi nejčastější primární maligní tumory kostí patří:

 1. osteoidní osteom
 2. osteosarkom
 3. chondrosarkom
 4. kostní metastázy prostaty

12. Při spastické chůzi:

 1. je porucha v oblasti motorické kůry nebo kortikospinálních drah
 2. může být přítomno Wernickeovo-Mannovo držení
 3. je narušena dynamická stabilita chůze
 4. je typicky přítomna startovací hezitace a pohybová blokáda

13. Nervus tibialis:

 1. obsahuje vlákna z kořenů L5-S2
 2. probíhá pod ligamentum laciniatum (retinaculum flexorum)
 3. motoricky zásobuje m. triceps surae, m. tibialis posterior, m. flexor digitorum longus a m. flexor hallucis longus
 4. motoricky inervuje m. tibialis anterior, m. extensor digitorum longus a m. extensor hallucis longus

14. Nosná frekvence ve fyzikální terapii:

 1. je jeden z parametrů, kterými se identifikuje aplikace sonoterapie, kombinované terapie a rázové vlny
 2. pro povrchově uložené struktury má hodnotu 1 MHz
 3. prakticky se využívá v hodnotě 2500–12000 Hz
 4. je frekvence, která udává, jak často se aplikace opakuje v průběhu týdne

15. Patela bipartita:

 1. označuje stav, kdy je čéška tvořena dvěma samostatnými kostmi
 2. je léčena jen pokud se projevuje klinickými obtížemi
 3. je většinou následkem zlomeniny v dětském věku
 4. je často asymptomatická

16. Borgova škála:

 1. je subjektivní hodnocení svalové síly
 2. je subjektivní hodnocení dušnosti a únavy
 3. objektivně hodnotí dušnost
 4. má 11 stupňů (od nuly do deseti)

17. Nejčastějším typem suprakondylické zlomeniny humeru u dětí je:

 1. flekční typ
 2. extenční typ
 3. indiferentní typ
 4. tříštivá zlomenina

18. Do transverzospinálního svalového systému patří:

 1. musculus semispinalis, musculi multifidi, musculi rotatores
 2. musculus splenius a musculus spinalis
 3. musculus longissimus a musculus iliocostalis
 4. transverzospinální systém neexistuje, existuje jen systém spinotransverzální

19. Musculus gluteus maximus:

 1. se upíná na femur i na tibii
 2. je inervován prostřednictvím n. gluteus inferior
 3. je funkcí je abdukce, extenze a vnější rotace stehna, udržení extenze kolenního kloubu tahem za tractus iliotibialis a udržení vzpřímeného držení těla
 4. je inervován prostřednictvím n. gluteus superior

20. Pod pojmem palhypestezie rozumíme:

 1. přecitlivělost s neadekvátní reakcí
 2. sníženou schopnost vnímat vibrace
 3. snížení citlivosti pro bolest
 4. ztrátu citlivosti

21. Příznak opičí ruky:

 1. je známkou léze n. medianus
 2. palec je přetahován do jedné řady s ostatními prsty
 3. je známkou léze n. ulnaris
 4. je typickou deformitou, která vzniká v pozdních stádiích revmatoidní artritidy

22. U pacientů na umělé plicní ventilaci:

 1. vždy volíme pouze pasivní techniky respirační fyzioterapie
 2. v závislosti na ventilačním režimu a míře spolupráce využíváme také aktivní techniky respirační fyzioterapie
 3. u ležícího pacienta je důležité centrované nastavení v klíčových kloubech a neutrální nastavení  krční páteře, protože vhodné aferentní proprioceptivní vstupy usnadní ventilaci
 4. z hlediska ventilace je jedno, jakou polohu pacient zaujímá, dostatečně kvalitní ventilaci zajistí ventilátor

23. Vyšetření subjektivní zrakové vertikály testuje:

 1. funkci otolitového systému
 2. dynamickou zrakovou ostrost
 3. prostorové vidění
 4. astigmatismus

24. Kinematická analýza poskytuje informace o:

 1. poloze těla
 2. rychlosti pohybu
 3. svalové síle
 4. energetickém výdeji

25. Funkční blokáda v oblasti krční páteře se typicky projevuje:

 1. nystagmem
 2. omezením pasivního pohybu krční páteře
 3. změnou svalového tonu krčních svalů
 4. diplopií

26. Vyberte pravdivá tvrzení o galvanoterapii:

 1. využívá kontinuální elektrický proud
 2. polarita elektrod je při aplikaci neměnná
 3. jako anoda je označována záporná elektroda
 4. arbitrárně je stanoven směr průtoku elektrického proudu od anody ke katodě

27. Vyberte pravdivá tvrzení o metodě dle McKenzie:

 1. cílem je dosažení maximálního nitroploténkového tlaku a dorzálního posunu nucleus pulposus prostřednictvím aktivního cvičení
 2. narůstání bolesti při opakované flexi a její ubývání při opakované extenzi svědčí dle tohoto konceptu pro posteriorní derangement
 3. je metodou mechanické diagnostiky a terapie (MDT)
 4. je indikována hlavně k terapii poruch rovnováhy

28. Maximální spotřeba kyslíku (VO2max) může být ovlivněna:

 1. tréninkem
 2. hematokritem
 3. srdečním onemocněním
 4. klidovou tepovou frekvencí

29. Vzorec pro výpočet maximální tepové frekvence 220 – věk:

 1. vždy platí
 2. nikdy neplatí
 3. může odpovídat reálné maximální tepové frekvenci u daného jedince
 4. platí pouze pro osoby do 30 let věku

30. Radonová voda:

 1. unikátním zdrojem přírodní radonové vody je důl v lázních Bohdaneč
 2. obsahuje izotop radonu 222
 3. obsahuje životu nebezpečný chemicky inertní plyn, který je zdrojem měkkého ionizujícího záření gama, které i při minimální expozici způsobuje nemoc z ozáření
 4. v rámci balneoterapie se nejčastěji aplikuje formou radonových koupelí

31. Dynamometrie se používá:

 1. ke zjištění polohy těžiště pacienta
 2. k měření svalové síly
 3. k objektivizaci rozložení tlaku v jednotlivých částech plosky nohy
 4. ke zjištění podílu aktivní svalové hmoty

 32. Nervus hypoglossus (n. XII):

 1. je čistě motorický nerv
 2. inervuje svaly jazyka
 3. inervuje hlasivky
 4. nociceptivně inervuje měkké patro a horní část faryngu

33. Klappovo lezení je soubor cviků a technik primárně určených pro funkční léčbu:

 1. centrální koordinační poruchy
 2. ankylóz
 3. skolióz
 4. poruch horního motoneuronu

34. Výsledkem pohybu v subtalárním kloubu je:

 1. rotace nohy kolem dlouhé osy
 2. supinace a pronace nohy
 3. dorzální flexe nohy
 4. plantární flexe nohy

35. Pro hodnocení stavu nemocného s patofyziologií dýchání při chronické plicní chorobě se používá BODE index, který vyjadřuje:

 1. Body, Obstruction, Dysfunction, Exercise capacity
 2. Breathing, Obstruction, Dyspnoe, Exercise capacity
 3. BMI (Body Mass Index), Obstruction, Dyspnoea, Exercise capacity
 4. Body, Obesitis, Dysfunction, Exercise capacity

36. Intenzita zátěže 1 W/kg na bicyklovém ergometru bude pro zdravého adolescenta nejspíše:

 1. blízká jeho maximu
 2. subjektivně lehkou intenzitou zátěže
 3. nesnesitelná
 4. netolerovatelná více než několik minut

37. Elektroléčebná procedura nazvaná „izoplanární vektorové pole“ patří mezi:

 1. nízkofrekvenční proudy
 2. středofrekvenční proudy
 3. vysokofrekvenční proudy
 4. distanční elektroterapii

38. Do systému Mezinárodní klasifikace funkční schopnosti, dysability a zdraví patří:

 1. komponenty
 2. domény
 3. kvalifikátory
 4. jednotky

39. Součástí PNF konceptu je:

 1. rytmická iniciace pohybů
 2. pomalý zvrat
 3. opakovaná kontrakce
 4. rytmická stabilizace

40. Neuro-Developmental Treatment (NDT koncept)

 1. je neurovývojová terapie podle manželů Bobathových
 2. využíváme u dětí ohrožených patologickým vývojem
 3. se zaměřuje na podporu a nácvik primitivních reflexů
 4. je koncept založený na cvičení v diagonálách

41. Při vyšetření chůze aspekcí hodnotíme:

 1. rytmus a pravidelnost chůze
 2. délku kroku
 3. osové postavení dolní končetiny
 4. postavení nohy a její odvíjení od podložky

42. Bolest sakroiliakálního skloubení se projevuje jako:

 1. bolest nociceptivního charakteru
 2. bolest pseudoradikulární
 3. bolest radikulární
 4. bolest vegetativní

43. M. buccinator hraje důležitou úlohu při:

 1. zpracování potravy
 2. hraní na dechové nástroje
 3. zabránění zranění sliznic tváří při zpracování potravy v ústech
 4. nonverbální komunikaci

 

Test všeobecných předpokladů

Reprezentativní část testu najdete zdezde.

Poslední aktualizace: 8. 4. 2024 / Hedvika Hubáčková