Ombudsman

PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D. et Ph.D., z Ústavu ošetřovatelství 2. LF UK a FN Motol je ombudsmankou 2. lékařské fakulty.

Kontakty

Ombudsmankou pro zahraniční studenty je Mgr. Petra Fabingerová, členka kolegia děkana a koordinátorka mezinárodních studentů.

Hlavní poslání fakultního ombudsmana

Ombudsman mediuje a hledá nekonfliktní, pro obě zúčastněné strany akceptovatelná řešení situací. Spoluvytváří spravedlivé a bezpečné prostředí pro studenty 2. lékařské fakulty.

Oblasti, kterým se věnuje
  • Podnětům poukazujícím na jednání a chování, které vykazují známky psychického nátlaku nebo nevhodného chování mezi osobami v nerovné mocenské pozici.
  • Podnětům poukazujícím na jednání a chování, které vykazují známky šikany nebo sexuálního obtěžování a které není řešeno v souladu s postupy stanovenými vnitřními předpisy 2. LF UK.
  • Situacím, kdy je komunikace neefektivní a věc je třeba řešit nestranně.
Oblasti, kterým se nevěnuje
  • Neřeší situace spadající do agendy jednotlivých oddělení fakulty (studijní, personální…).
  • Podnětům bez řádného písemného odůvodnění.

 

Poslední aktualizace: 10. 3. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Ing. Tereza Kůstková