Studium v zahraničí – mobilita

Uvažujete-li o studiu či praktické stáži v zahraničí, chcete-li se zorientovat v možnostech a nabídkách, rádi vám poradíme na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí. Kontaktujte prosím předem Ing. Danu Basařovou na

tel. 224 435 862 a smluvte si schůzku v úředních hodinách.

Studium v zahraničí je nejlepší způsob, jak si rozšířit vzdělání, a zároveň kulturní horizont, včetně jazykových znalostí. Tato jedinečná zkušenost vám pomůže získat dovednosti, které byste jinak nezískali, otevře vám mnoho překvapujících možností, a v neposlední řadě vám přinese cennou položku do životopisu.

2. lékařská fakulta nabízí studentům širokou škálu možností zahraničního studia, výzkumu, absolvování praktického výcviku nebo možností zúčastnit se humanitárních misí. Studenti obvykle vyjíždějí od třetího ročníku studia.

Níže naleznete přehled hlavních studijních, badatelských a praktických krátkodobých i dlouhodobých stáží, o které se mohou studenti 2. lékařské fakulty ucházet.

Všem zájemcům o zahraniční studia a stáže doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky fakulty.

Všeobecné informace o možnostech studia v zahraničí pro studenty UK získáte na webu Univerzity Karlovy.

 

Erasmus+
Program Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie, který podporuje mobilitu a spolupráci ve sférách vzdělání a v odborné přípravě.

Více se dovíte na samostatné sekci fakultního webu.
Institucionální plán
Finanční příspěvek z fakultní části Institucionálního plánu na podporu mezinárodní mobility studentů 2. LF pro roky 2016–2018  (dále jen „IP“) lze použít pouze na realizaci studijních pobytů, mezinárodní vědecké, výzkumné nebo další činnosti v rámci schválených projektů a programů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „2. LF UK“) nebo Univerzity Karlovy v Praze.
Wakayama Medical University School, Wakayama, Japonsko
Čtyřtýdenní praktická stáž na japonské lékařské univerzitě pro dva studenty čtvrtého a pátého ročníku 2. lékařské fakulty UK. Studenti jsou vybírání konkurzem v jarním období. Vybraní studenti mají možnost čerpat pro tyto stáže podporu z Institucionálního plánu 2. LF UK.
Stáže IFMSA
International Federation of Medical Students Associations Czech Republic zaštiťuje velmi atraktivní výměnný program klinických a výzkumných zahraničních stáží.

Věnujeme mu samostatnou sekci.
Fond mobility
Fond mobility Univerzity Karlovy podporuje mezinárodní studijní a vědecké aktivity jak českých, tak zahraničních studentů a pedagogů.

Věnujeme mu samostatnou stránku.
École des Neurosciences Paris Ile-de-France
École des Neuroscienciences Paris Ile-de-France (ENP) nabízí Ph.D. a pre-Ph.D. programy v oboru neurověd bez ohledu na původní studijní obor. Termíny přihlášek jsou vždy dvakrát v roce, a to 30. září30. března. Bližší informace naleznete na webu nadace École des Neuroscienciences Paris Ile-de-France, formulář k přihlášení zde a leták se základními informacemi zde.
Human Frontier Science Program
Human Frontier Science Program podporuje interdisciplinární a inovativní základní výzkum zaměřený na komplexní mechanismus živých organismů, na kterém se budou podílet jak biologové, tak i vědci z oborů fyziky, matematiky, chemie, počítačový odborníci atd. Nabízí možnost výzkumných grantů i stáží.

Podrobnosti na webu programu.
Ph.D. program studia přírodních věd, Laussanne, Švýcarsko
Společný projekt Švýcarského institutu pro experimentální výzkum rakoviny (ISREC-EPFL), Univerzity Lausanne (Ústav biochemie) a Ludwigova ústavu pro výzkum rakoviny umožňuje studentům věnovat se studiu v klíčových oblastech moderní biologie. Program je určen pro absolventy magisterského studia se zaměřením na přírodní vědy. Studium je koncipováno jako čtyřleté až pětileté, v závislosti na oboru. Uzávěrka přihlášek je dvakrát ročně, a to 1. června1. prosince. Podrobnosti webu International PhD Programs – Lausanne – Switzerland. Pracovním jazykem je angličtina, případně kombinace angličtiny a francouzštiny.
Studienstiftung des deutschen Volkes, Bonn
Studienstiftung des deutschen Volkes v Bonnu nabízí stipendijní možnosti v Německu pro české studenty a doktorandy na návrh vysokoškolského pedagoga.

Studienstiftung je největší a nejstarší německá organizace, která podporuje nadané studenty a doktorandy formou stipendií. Pomocí stipendijních programů ve spolupráci s německými nadacemi se snaží o podporu dorostu ve vědě, ekonomice, veřejné správě a umění. Podporuje zejména německé studenty, ale na doporučení vysokoškolských pedagogů též studenty z evropských univerzit. Přivítala by více nominací z České republiky.

Stipendijní možnosti:

Navržení nadaného studenta vysokoškolským pedagogem nadaci Studienstiftung k udělení stipendia

https://bewerber.studienstiftung.de/vorschlagsplattform/

Nadaní studenti mohou být kdykoliv navrženi univerzitními pedagogy domácí univerzity k udělení stipendia v Studienstiftung. Zahraniční studenti ze zemí EU mohou být podporováni, pokud bude jejich studium probíhat převážně v Německu.

Návrh předkládá vysokoškolský pedagog ve formě neformálního posudku (formuláře nejsou k dispozici), který by měl obsahovat následující informace o studentovi:

 • výslovný zájem pedagoga na vyslání navrhovaného studenta,
 • jméno, adresa, rok narození studenta,
 • studijní obor a počet semestrů,
 • z jakých přednášek, cvičení, zkoušek atd. je student znám,
 • čím student vyniká nad ostatními,
 • jak navrhovatel zařadí studenta v rámci srovnatelné skupiny (oboru, ročníku).

 

Dále:

 • jaké intenzivně sledované mimooborové zájmy a aktivity studenta jsou známy?
 • charakteristika osobnosti navrhovaného studenta.

 

K tomuto neformálnímu návrhu vysokoškolského pedagoga není zatím potřeba přikládat další podklady (životopis, vysvědčení, doporučující dopisy atd.). Další výběrové řízení probíhá formou osobního pohovoru navrženého studenta v Studienstiftung v Bonnu.
 
Další informace poskytne kontaktní osoba – pan Dr. Matthias Meyer, Studienstiftung Ahrstraße 41. 53175 Bonn,
telefon +49 (0) 228 82096-370, telefax +49 (0) 228 82096-303, .

Navržení nadaného a motivovaného doktoranda vysokoškolským pedagogem nadaci Studienstiftung k udělení stipendia
http://www.studienstiftung.de

Stipendium může být uděleno doktorandovi, který je připuštěn k doktorskému studiu v Německu. První oponent doktorské práce musí působit na dané vysoké německé škole.
Návrh předkládá vysokoškolský pedagog domácí univerzity.
 
Kontakt: Dr. Hans-Ottmar Weyand, Studienstiftung, Ahrstraße 41. 53175 Bonn
Telefon: 0228 82096-282,

Studienkolleg zu Berlin

http://www.studienstiftung.de/studienkolleg.html

Umožňuje jednoroční stipendijní program těm evropským studentům, kteří současně studují na některé z univerzit v Berlíně nebo Brandenburku.
Tento program Studienkolleg v Berlíně je určen pro 40 studentů z evropských univerzit všech oborů na téma evropských dějin, kultury a politiky. Termín pro odevzdání přihlášek je 1. duben každého roku.

Kontakt: Dr. Sabine Jung, Studienstiftung, Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin

Telefon:  030 20370-442, http://www.studienkolleg-zu-berlin.de

V případě jakýchkoliv dotazů či poradenství je možné obrátit se také na pana Dr. Antese:

Dr. Peter Antes, Studienstiftung des deutschen Volkes, Ahrstrasse 41, 53175 Bonn,
tel.: ++49/228/82096-336, fax: ++49/228/82096-303, .
Akademická mobilita

V rámci meziuniverzitních dohod se mohou vědečtí a pedagogičtí pracovníci UK hlásit ke krátkodobým výzkumným, studijním a přednáškovým pobytům na zahraniční partnerské univerzity. Upřednostněni jsou pracovníci, jejichž vědecko-výzkumné projekty jsou zakotveny v pracovních plánech s jednotlivými zahraničními univerzitami, kooperují se zahraničním partnerem na společných výzkumných tématech, pořádají společné přednášky a semináře, viz podrobný seznam meziuniverzitních dohod.
 
V kalendářním roce 2018 probíhají vědecké výměny dle předem potvrzených nominací zahraniční univerzitou.

Pobyty vědeckých pracovníků do mimoevropských zemí je možno projednat individuálně kdykoliv během roku.

Termín pro odevzdání přihlášek na kalendářní rok 2019 na všechny zahraniční partnerské univerzity je 17. říjen 2018.

Vědečtí a pedagogičtí pracovníci si podávají přihlášky na zahraniční oddělení své fakulty. Přihlášky ve dvojím vyhotovení spolu se seznamem vysílaných osob postupují zahraniční oddělení jednotlivých fakult na odbor pro zahraniční styky rektorátu.
Bližší informace také na http://www.cuni.cz/UK-225.html
 
Nominace vědeckých a pedagogických pracovníků je zaslána z rektorátu k vyjádření zahraničním univerzitám. O potvrzení nominací akademických pracovníků zahraniční univerzitou informuje odbor pro zahraniční styky rektorátu zahraniční oddělení příslušných fakult a vyzve, aby si přijatí akademičtí pracovníci domluvili se svým zahraničním partnerem termín výjezdu a informovali o něm odbor pro zahraniční styky rektorátu.

Po návratu akademičtí pracovníci předkládají kopii Zprávy ze zahraniční cesty také na odbor pro zahraniční styky rektorátu.

Vzory pracovních programů (přihlášek k pobytu):

Fulbrightův program

Poslání a cíle

Fulbrightův program patří k nejprestižnějším mezinárodním vzdělávacím programům. Byl založen v roce 1946 na základě zákona navrženého senátorem J. Williamem Fulbrightem. Od založení se programu zúčastnilo již okolo 230 000 lidí (86 000 z USA a 144 000 z ostatních zemí). Ročně je přidělováno přibližně 4 500 nových grantů.

Hlavním cílem Fulbrightova programu je zvyšovat porozumění mezi USA a 140 partnerskými zeměmi. Program poskytuje držitelům grantů možnost zkoumat politické a ekonomické instituce, kulturu, vyměňovat si názory a myšlenky a zapojovat se do řešení problémů lidstva.

Ve většině zemí spravují Fulbrightův program Fulbrightovy komise, které určují specifické priority pro danou zemi.

Přihlášky žadatelů se podávají pouze on-line.
 1. Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech s výjimkou klinické medicíny. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent, v případě lékařských oborů dostačuje 2. atestace nebo osvědčení o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004 Sb.), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. října na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: http://www.fulbright.cz/stipendium-pro-vedce-prednasejici-0
   
 2. Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.). Stipendium pro všechny obory (s výjimkou klinické medicíny) se uděluje ve dvou kategoriích: A. pro mladé vědecké pracovníky na počátku vědecké kariéry před dosažením titulu Ph.D.; B. pro pokročilé vědecké pracovníky s titulem Ph.D. či jeho starším ekvivalentem nebo v případě lékařských oborů 2. atestací či osvědčením o zdravotnické způsobilosti dle zákona 95/2004 Sb. Podmínkou je kromě výše uvedené mimoakademické činnosti předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. prosince na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti jsou na: http://www.fulbright.cz/fulbright-masarykovo-stipendium-0

Stipendisté z USA na univerzitách a výzkumných pracovištích v ČR v r. 2011/2012

 1. Pracovníci univerzit a akademických pracovišť v ČR mohou ve svých kurzech a seminářích využít pobytu přednášejících a badatelů z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu a jejichž aktualizovaný seznam pro rok 2011/12 bude během léta 2011 umístěn na stránku Fulbrightovy komise: http://www.fulbright.cz/soucasni-stipendiste. Usilujeme o to, aby pobyt našich stipendistů v ČR byl co nejintenzivněji využit. Proto velmi rádi zprostředkujeme kontakt, pokud by byl některý ze stipendistů pro příležitostnou přednášku na univerzitním či akademickém pracovišti v ČR vhodný.
   
 2. Pokud má univerzita v ČR na dobu jednoho či dvou semestrů zájem o konkrétního přednášejícího z USA, který by byl ochoten i schopen jejímu zájmu vyhovět, musí tento americký zájemce včas o Fulbrightovo stipendium požádat. Uzávěrky pro americké vědce a přednášející jsou vždy 1. srpna na následující akademický rok. Podrobnosti jsou na: http://www.cies.org/us_scholars/us_awards/.
   
 3. Vedle výše uvedeného dlouhodobého stipendijního programu pro americké přednášející je ustaven ještě Fulbright Specialist Program pro krátkodobé hostování specialisty z USA (v rozsahu 2 až 6 týdnů) v oborech: americká studia, antropologie/archeologie, biologie, ekonomie, fyzika, chemie, informační technologie, knihovnictví, matematika, mediace a řešení konfliktů, městské plánování, ochrana zdraví, ochrana životního prostředí, pedagogika, podnikový management, politologie/veřejná správa, právo, sociologie a sociální práce, technické vědy, výuka angličtiny/aplikovaná lingvistika (pouze pro projekty zaměřené na tvorbu osnov či další profesní růst vyučujících), zemědělství, žurnalistika a komunikace. Univerzita či akademické pracoviště v ČR může požádat o specialistu formulářem „Fulbright Specialist Request Form“ – viz internetová stránka http://www.fulbright.cz/hostovani-americkych-akademiku#tydny. Hostitelské pracoviště v ČR hradí svému hostu ubytování, stravování a případně místní dopravu. Tento program je mimořádně vhodný zejména pro navázání nových kontaktů v oborech a na pracovištích, kde k tomu dosud nebyla příležitost. Program není určen k individuální spolupráci na výzkumných projektech. Lze požádat jmenovitě o určitého odborníka z USA nebo obecně o zástupce určitého oboru.

Další podrobnosti:
Dr. Hana Rambousková
Fulbrightova komise
Táboritská 23
130 87 Praha 3
tel. 222 729 987, l. 22

http://www.fulbright.cz

The KMD Foundation
The Kristyna M. Driehaus Foundation v rámci programu Regina's Hope Medical Program podporuje výzkumné a klinické stáže českých mediků ve špičkových nemocnicích v Chicagu ve Spojených státech amerických.

Podrobnosti na webu KMD Foundation.
Aktion
AKTION Česká republika – Rakousko je program pro podporu bilaterální spolupráce ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru. Program AKTION byl zřízen v roce 1992 jako společný program ministerstev školství obou zemí.

Podrobnosti na webu Aktion.
Síť Career.edu
V roce 2006 se Česká republika stala členem akademické sítě Career.edu, která sdružuje více než 400 významných univerzit a vědeckých center 26 států pěti kontinentů. Univerzita Karlova, stejně tak jako další akademická pracoviště v ČR, může využít této neziskové sítě a bezplatně publikovat nabídku volných akademických pozic na jednotlivých pracovištích fakult a součástí UK.

Nabídka akademických pozic pokrývá řadu oborů, které se vyučují na Univerzitě Karlově: medicínu, přírodní vědy, matematiku, nanotechnologii, sociologii, filosofii, právo, pedagogiku i umění. Z prestižních univerzit, které jsou na akademickou síť napojeny, jsou to například Stanfordská univerzita, Univerzita v Yale, Univerzita v Albertě, Australská národní univerzita, Univerzita v Oxfordu, ETH Zürich a mnoho dalších.

Více na webu Career.edu.
Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa (BAYHOST)
Při Univerzitě Regensburg funguje Bavorské vysokoškolské centrum pro střední, východní a jihovýchodní Evropu (BAYHOST/Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa), které bylo založeno všemi bavorskými vysokými školami. Radí v otázkách spolupráce ve výzkumu a vzdělání, nabízí podporu akademické mobility, podporuje výměnu studentů a vědců mezi bavorskými univerzitami a univerzitami ze střední, východní a jihovýchodní Evropy. Nabízí možnosti získání finanční podpory na vědecké pobyty, roční stipendijní pobyty a letní jazykové kurzy pro pokročilé studenty a doktorandy a také na multilaterální akademické projekty.

Více na webu BAYHOST.
Nizhny Novgorod State Medical Academy

Stáž je určena pro dva studenty 4.–5. ročníku na čtyři týdny v období červenec až září.

Přihláška musí obsahovat:

 • klinické předměty, které by student rád absolvoval během stáže (konečné stanovisko záleží na možnostech zahraniční univerzity),
 • jméno, příjmení, ročník studia, kontakt (adresa, telefon, e-mail),
 • hodnotu studijního průměru za ukončené ročníky + požadované předměty stáže,
 • jiné písemně doložené studijní aktivity (např. práce na ústavech, klinikách atd.),
 • stupeň znalosti anglického jazyka na min. úrovni B2 (doložit – Cambridge Certificate, TOEFL, státní zkouška, Ústav jazyků 2. LF UK).

Část stáže bude hrazena z Institucionálního plánu 2. LF UK (10 000 Kč).

Datum výběrového řízení bude upřesněno.

Možnosti ubytování: https://www.nizhgma.ru/eng/

Seoul National University College of Medicine

Stáž je určena pro dva studenty 4.–5. ročníku na čtyři týdny v období červenec až září.

Přihláška musí obsahovat:

 • klinické předměty, které by student rád absolvoval během stáže (konečné stanovisko záleží na možnostech zahraniční univerzity),
 • jméno, příjmení, ročník studia, kontakt (adresa, telefon, e-mail),
 • hodnotu studijního průměru za ukončené ročníky + požadované předměty stáže,
 • jiné písemně doložené studijní aktivity (např. práce na ústavech, klinikách atd.),
 • stupeň znalosti anglického jazyka na min. úrovni B2 (doložit – Cambridge Certificate, TOEFL, státní zkouška, Ústav jazyků 2. LF UK).

Část stáže bude hrazena z Institucionálního plánu 2. LF UK (20 000 Kč).

Datum výběrového řízení bude upřesněno.

Možnosti ubytování: http://www.useoul.edu/

 

Vydáno: 13. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 13. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska