Slavnostní vědecká konference

50. výročí založení UK 2. lékařské fakulty 1953–2003


7. listopadu 2003, od 8.30 do 17.15
velká posluchárna fakulty

PROGRAM

8.30–9.00

Zahájení konference

Druhá lékařská fakulta UK – prezentační video

9.00–10.00

Diabetes mellitus

Koordinátor prof. MUDr. Jan Vavřinec, DrSc.

Genetika DM I. typu
O. Cinek, P. Dřevínek, Z. Šumník, S. Koloušková, M. Šnajderová, J. Vavřinec.
2. dětská klinika, UK 2. LF

Predikce DM I. u prvostupňových příbuzných
J. Vavřinec, O. Cinek, S. Koloušková, Z. Šumník, M. Šnajderová.
2. dětská klinika, UK 2. LF

Diabetes a sdružená autoimunitní onemocnění
Z. Šumník O. Cinek, S. Koloušková, M. Šnajderová, P. Mendlová, J. Vavřinec.
2. dětská klinika, UK 2. LF

Gestační diabetes mellitus
M. Kvapil, D. Bartášková, D., Žďárská, E. Kulovaný, S. Koloušková.
Interní klinika a 2. dětská klinika, UK 2. LF

Ischemická choroba srdeční u diabetiků
J. Charvát, T. Vaněček, J. Vojáček, J. Chlumský, K. Michalová.
Interní klinika UK 2. LF a Centrum nádorové cytogenetiky UK 1. LF

10.15–12.00

Dětská nádorová onemocnění

Solidní nádory

Koordinátor prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

Význam detekce minimální nádorové choroby u solidních nádorů
T. Eckschlager, A. Vícha, D. Sumerauer.
Klinika dětské onkologie UK 2. LF

Význam molekulární biologie pro diagnostiku a terapii nádorů CNS
J. Mališ, M. Cháňová, A. Vícha.
Klinika dětské onkologie UK 2. LF

Pozitronová emisní tomografie v dětské onkologii
E. Kabíčková, O. Bělohlávek.
Klinika dětské onkologie UK 2. LF

Autologní transplantace krvetvorných buněk u solidních nádorů
M. Cháňová, E. Kabíčková, D. Sumerauer, J. Válková.
Klinika dětské onkologie UK 2. LF

Leukémie

Koordinátor prof. MUDr. Jan Starý, DrSc.

Od prenatálního původu k residuální nemoci u akutní lymfoblastické leukémie – využití přestaveb imunoreceptorových genů v leukemických buňkách
J. Zuna1,2, J. Madžo1,2, K. Mužíková1,2, E. Froňková1,2, O. Hrušák1,3, O. Krejčí1,2, M. Kalinová1,2, F. Votava4, J. Starý2, J. Trka1,2.
1 CLIP – Childhood Leukaemia Investigation Prague, 2 2. dětská klinika a 3 Ústav imunologie UK 2. LF, 4 Klinika dětí a dorostu, UK 3. LF.

Potenciální léčebné využití přítomnosti hybridního genu TEL/AML1 v buňkách akutní lymfoblastické leukemie – L-Asparaginasa, HDACi a RNAi
J. Starková1,2, O. Krejčí1,2, J. Madžo1,2, J. Zuna1,2, K. Mužíková1,2, M. Kalinová1,2, T. Zörnerová1,2, O. Hrušák1,3, J. Starý2, J. Trka1,2.
1 CLIP – Childhood Leukaemia Investigation Prague, 2 2. dětská klinika, 3 Ústav imunologie, UK 2. LF

Cytometrie precisně odhaluje korelace mezi genotypem a fenotypem leukemické buňky
O. Hrušák1,3, A. Porwit-MacDonald4, M. Vášková3, T. Kalina3, E. Mejstříková3, J. Trka1,2, J. Zuna1,2, J. Starý2.
1 CLIP – Childhood Leukaemia Investigation Prague, 2 2. dětská klinika, 3 Ústav imunologie, UK 2. LF, 4 Dept. of Pathology, Karolinska Hospital, Stockholm, Sweden

Současná léčba dětské akutní leukémie a její perspektivy
L. Šrámková2, V. Vávra2, P. Smíšek2, P. Sedláček2, V. Komrska2, K. Zdráhalová2, O. Hrušák1,3, J. Trka1,2, K. Michalová5, P. Gajdoš6, A. Vrzalová2, O. Hrodek2, J. Starý2 a Pracovní skupina dětské hematologie České republiky.
1 CLIP – Childhood Leukaemia Investigation Prague, 2 2. dětská klinika a 3 Ústav imunologie, UK 2. LF, 5 Centrum nádorové cytogenetiky UK 1. LF, 6 Státní zdravotní ústav, Praha

Alogenní transplantace v léčbě pokročilých stádií akutní leukémie u dětí
P. Sedláček2, J. Starý2, L. Šrámková2, P. Keslová2, M. Loudová7, P. Kořínková7, H. Říhová7, J. Trka1,2, O. Hrušák1,3, P. Kobylka7, A. Hrubá7.
1 CLIP – Childhood Leukaemia Investigation Prague, 2 2. dětská klinika a 3 Ústav imunologie, UK 2. LF, 7 Ústav hematologie a krevní transfuze, Praha

Přestávka 12.00–13.00

13.00–14.15

Epilepsie

Koordinátor: doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

Může epilepsie poškodit vyvíjející se mozek?
P. Mareš, H. Kubová.
Fysiologický ústav AVČR  
Šíření epileptické aktivity v experimentu a klinice
P. Jiruška, J. Prokš, G. Brožek, P. Mareš, V. Komárek.
Klinika dětské neurologie UK 2. LF, Ústav fysiologie UK 2. LF, Fysiologický ústav AVČR

Současné možnosti diagnostiky a léčby epilepsie u dětí
V. Komárek, P. Kršek, K. Štěrbová.
Klinika dětské neurologie UK 2. LF a Centrum pro epilepsie Motol

Video – EEG monitorování v diagnostice záchvatů
P. Marusič, M. Tomášek, H. Krijtová.
Neurologická klinika UK 2. LF a Centrum pro epilepsie Motol

Epileptochirurgie: předoperační vyšetření a pooperační výzkum lidské mozkové tkáně
P. Kršek, J. Zámečník, M. Tichý, L. Faladová, V. Komárek.
Klinika dětské neurologie UK 2. LF a Centrum pro epilepsie Motol, Odd. dětské neurochirurgie FN Motol, Ústav Patologické anatomie UK 2. LF

14.30–15.30

Vrozené vývojové vady srdeční

Koordinátor: doc. MUDr. Jana Popelová, CSc.

Péče o děti s vrozenou srdeční vadou v České republice a její výsledky
J. Škovránek.
Kardiocentrum, FN Motol.

Péče o dospělé s vrozenou srdeční vadou, nejčastější problémy
J. Popelová.
Interní klinika, UK 2. LF

Katetrizační uzávěry defektů síňového septa
J. Vojáček, J. Popelová, M. Mates.
Interní klinika, UK 2. LF

15.45–17.15

Nové diagnostické metody

Prenatální diagnostika

Koordinátor: prof. MUDr. Petr Goetz, CSc.

Tradice genetiky na 2. LF
P. Goetz.
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF

Quo vadis cytogenetika?
E. Kočárek.
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF

Prenatální a preimplantační genetická diagnostika
M. Macek, sr.
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF

Genetické predispozice k nádorovým onemocněním
A. Křepelová.
Ústav biologie a lékařské genetiky UK 2. LF

Imunologie

Koordinátorka: prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc.

Liniové promiskuitní přestavby imunoreceptorových genů jsou fyziologickým jevem
O. Hrušák, O. Krejčí, O. Horváth, Z. Prouzová, J. Trka, E. Froňková.
Ústav imunologie a 2. dětská klinika, UK 2. LF

Autoprotilátky v diagnostice autoimunitních onemocnění v dětském věku i dospělosti
J. Bartůňková, A. Šedivá, A. Skalická.
Ústav imunologie, UK 2. LF

Poslední aktualizace: 15. 11. 2017 / Administrátor