Seznam zkratek

1. LF 1. lékařská fakulta
2. LF 2. lékařská fakulta
3. LF 3. lékařská fakulta
AIDS syndrom získaného selhání imunity
ALS amyotrofická laterální skleróza
ARK Anesteziologicko-resuscitační klinika
ARO Anesteziologicko-resuscitační oddělení
AS akademický senát
AV ČR Akademie věd České republiky
CNS centrální nervový systém
CT výpočetní tomografie
čl. článek
ČLK Česká lékařská komora
DK Dětská klinika
DNA deoxyribonukleová kyselina
DSPB doktorské studium
ECTS European Credit Transfer System
EEG elektroencefalografie
EKG elektrokardiografie
ELISA enzyme-linked immuno sorbent assay
EMG elektromyelografie
ENG elektronystagmografie
EP evokované potenciály
ETF Evangelická teologická fakulta
EU Evropská unie
FaF Farmaceutická fakulta
FF Filozofická fakulta
FNM Fakultní nemocnice v Motole
FNKV Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FSV Fakulta sociálních věd
FTP file transfer protocol
FTVS Fakulta tělesné výchovy a sportu
GIT gastrointestinální trakt
HIV virus lidské imunodeficience
HTF Husitská teologická fakulta
IFMSA International Federation of Medical Students' Associations
IKEM Institut klinické a experimentální medicíny
IPVZ Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví
JIP jednotka intenzivní péče
JIRP jednotka intenzivní a resuscitační péče
KTF Katolická teologická fakulta
l. linka
LDN léčebna dlouhodobě nemocných
LF Pl Lékařská fakulta v Plzni
LF HK Lékařská fakulta v Hradci Králové
MFF Matematicko-fyzikální fakulta
MR magnetická rezonance
MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MUDr. Medicinae universae doctor, doktor všeobecného lékařství
MZd ČR Ministerstvo zdravotnictví České republiky
odd. oddělení
odst. odstavec
ORL otorinolaryngologie – ušní, nosní, krční lékařství
PCR polymerázová řetězová reakce
PedF Pedagogická fakulta
PF Právnická fakulta
PřF Přírodovědecká fakulta
PZT prostředky zdravotnické techniky
RTG rentgen
SKAS studentská komora akademického senátu
SONO sonografie
SRZ státní rigorózní zkouška
střední škola
STD sexuálně přenosné nemoci
SZÚ Státní zdravotní ústav
TPÚ teoretické a preklinické ústavy
TRN Pneumologická klinika (dříve Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí)
UK Univerzita Karlova v Praze
ÚPMD Ústav pro péči o matku a dítě
USG ultrasonografie
UZ ultrazvuk
vysoká škola
VT výpočetní technika
www World Wide Web
Z zápočet
ZK zkouška
Poslední aktualizace: 14. 1. 2019 / Administrátor