Pravidla pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Pravidla pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy

PRAVIDLA PRO ORGANIZACI STUDIA NA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „Pravidla“) stanoví podle čl. 19 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „SZŘ UK“) požadavky studijních programů uskutečňovaných na 2. lékařské fakultě (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.

ČÁST I.

Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle SZŘ UK

Čl. 2

Úseky studijních programů akreditovaných na fakultě

(k čl. 4 odst. 6 SZŘ UK)

Úsekem studia všech akreditovaných studijních programů je ročník.

Čl. 3

Počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku

(k čl. 5 odst. 6 SZŘ UK)

 1. Při dodržení doporučeného průběhu studia získá student v daném úseku studia 60 kreditů za ročník.[1] Normální počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku odpovídá součtu kreditů při doporučeném průběhu studia za ročníky tomuto ročníku předcházející.[2]
 2. Minimální počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku v magisterském studijním programu „Všeobecné lékařství“ je:
  1. 44 kreditů pro zápis do druhého ročníku,
  2. 101 kreditů pro zápis do třetího ročníku,
  3. 168 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku,
  4. 230 kreditů pro zápis do pátého ročníku,
  5. 290 kreditů pro zápis do šestého ročníku,
  6. 360 kreditů do každého dalšího ročníku.
 3. Minimální počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku navazujícího magisterského studijního programu „Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie“ je:
  1. 57 kreditů do druhého ročníku,
  2. 120 kreditů do každého dalšího ročníku.
 4. Minimální počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku v bakalářských studijních programech je:
  1. 44 kreditů do druhého ročníku,
  2. 101 kreditů pro zápis do třetího ročníku,
  3. 180 kreditů do každého dalšího ročníku.
 5.   Studentovi, který ve dvou po sobě jdoucích ročnících nedosáhl normálního počtu kreditů, nebude zápis do dalšího ročníku umožněn a studium mu bude ukončeno[3].

Čl. 4

Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia

(k čl. 5 odst. 8 SZŘ UK)

 1. Při posouzení, zda student získal minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku, tvoří počet kreditů získaných za absolvování volitelných předmětů nejvýše tři dvacetiny normálního počtu kreditů za první ročník, tj. 9 kreditů.
 2. Při posouzení, zda student získal minimální počet kreditů pro postup do sedmého ročníku v magisterském studijním programu „Všeobecné lékařství“, tvoří počet kreditů získaných za absolvování volitelných předmětů nejvýše tři desetiny normálního počtu kreditů za první ročník, tj. 18 kreditů.

Čl. 5

Individuální studijní plán

(k čl. 5 odst. 9 a 10 SZŘ UK)

S výjimkou případů, kdy jsou dány důvody pro ukončení studia, může děkan povolit individuální studijní plán.[4]

Čl. 6

Zápis předmětu

(k čl. 7 odst. 2 a 8 SZŘ UK)

 1. Student má právo zapsat si předmět s výjimkou případů, kdy:
 1. je zápis předmětu, o kterém studijní plán stanoví, že jde o povinný nebo povinně volitelný, podmíněn nebo vyloučen studijním plánem,[5]
 2. fakulta rozhodne o omezení zápisu předmětu z kapacitních důvodů. Děkan formou opatření děkana stanoví seznam předmětů, u kterých mají právo přednostního zápisu studenti studující v souladu s doporučeným průběhem studia,
 3. nepředloží lékařské potvrzení podmiňující účast na výuce daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, stanoví děkan formou opatření děkana.[6]
 1. Zápis volitelného předmětu lze zrušit na žádost studenta, nebo pokud nebyla splněna podmínka minimálního počtu studentů, kteří si předmět zapsali. Podmínka minimálního počtu studentů pro konání volitelného předmětu je zveřejněna na začátku semestru prostřednictvím studijního informačního systému.

Čl. 7

Opakovaný zápis předmětu

(k čl. 7 odst. 9 SZŘ UK)

 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jedenkrát, a to výhradně v bezprostředně po sobě navazujících ročnících.
 2. Opakování zápisu volitelného předmětu je možné pouze jedenkrát, pokud ve studijním informačním systému není stanoveno jinak.

Čl. 8

Kontrola studia předmětu

(k čl. 8 odst. 3, 4 a 7 SZŘ UK)

 1. Zápočet může být předpokladem konání zkoušky nebo samostatnou formou kontroly studia předmětu.
 2. Počet opravných termínů zápočtu musí být alespoň jeden. Vyšší počet opravných termínů může se souhlasem vedoucího příslušného pracoviště stanovit garant daného předmětu na začátku akademického roku[7] a zveřejní tento počet ve studijním informačním systému. Pokud má předmět více garantů, garanti mohou stanovit vyšší počet opravných termínů po vzájemné dohodě.
 3. Počet opravných termínů zkoušky se řídí vnitřním předpisem univerzity.[8]
 4. Konkrétní podmínky pro splnění kontroly studia předmětu stanoví garant předmětu vždy na začátku akademického roku.
 5. Kontrola studia předmětu může probíhat nejpozději týden před koncem příslušného akademického roku.

Čl. 9

Skládání částí státních rigorózních zkoušek

(k čl. 9 odst. 8 SZŘ UK a § 46 odst. 4 zákona o vysokých školách)

 1. Státní rigorózní zkouška v magisterském studijním programu „Všeobecné lékařství“ se skládá z pěti částí, kterými jsou:

a) „Veřejné zdravotnictví“,

b) „Gynekologie a porodnictví“,

c) „Chirurgie“,

d) „Pediatrie“,

e) „Interna“.

 1. Jednotlivé části státní rigorózní zkoušky je možné skládat samostatně. Část státní rigorózní zkoušky „Veřejné zdravotnictví“ musí předcházet dalším částem státní rigorózní zkoušky.
 2. První část státní rigorózní zkoušky „Veřejné zdravotnictví“ je možné skládat při získání nejméně 180 kreditů. Pro konání druhé až páté části státní rigorózní zkoušky je nutné získat 314 kreditů.
 3. Předpokladem pro konání poslední části státní rigorózní zkoušky je splnění praktických dovedností, uvedených v Indexu praktických dovedností, který je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek fakulty.

Čl. 10

Skládání částí státních závěrečných zkoušek

(k čl. 9 odst. 5 SZŘ UK)

 1. Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. Jednou částí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce.
 2. Části státní závěrečné zkoušky lze skládat samostatně.

Čl. 11

Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty

(k čl. 9 odst. 10 SZŘ UK)

 1. Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným a povinně volitelným předmětům požadovaný pro konání poslední části státní rigorózní zkoušky v magisterském studijním programu „Všeobecné lékařství“ je 342 kreditů.
 2. Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným a povinně volitelným předmětům požadovaný pro konání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky je:
  1. v navazujícím magisterském studijním programu „Specializace ve zdravotnictví“ 114 kreditů,
  2. v bakalářských studijních programech 171 kreditů.

Čl. 12

Podmínky pro absolvování s vyznamenáním

(k čl. 9 odst. 13 SZŘ UK)

 1. Podmínky pro absolvování s vyznamenáním stanoví vnitřní předpis univerzity.[9]
 2. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním ve všech studijních programech akreditovaných na fakultě je získání normálního počtu kreditů při každé průběžné kontrole studia a absolvování studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. Pokud by konec takto stanovené standardní doby studia prodloužené o jeden rok připadl na období mezi 1. červnem a 29. zářím běžného kalendářního roku, postačí, aby studium bylo řádně ukončeno do 30. září téhož kalendářního roku.

ČÁST II.

Podrobnosti o organizaci studia

v bakalářských a magisterských studijních programech

Čl. 13

Další podrobnosti o organizaci studia

Další podrobnosti o organizaci studia mohou být upraveny opatřením děkana.

ČÁST III.

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech

Čl. 14

Kontrola studia

(k čl. 10 odst. 8 SZŘ UK)

Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému ročnímu hodnocení.

Čl. 15

Další podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech

Další podrobnosti o organizaci studia mohou být upraveny opatřením děkana vydaném po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty.

ČÁST IV.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 16

Příslušnost k vyřizování podání studentů ve věcech organizace studia

(k čl. 17 odst. 3 SZŘ UK)

 1. Jestliže se podání studenta ve věcech organizace studia týká pouze jednoho předmětu, příslušnost k vyřízení podání náleží garantovi tohoto předmětu. V ostatních případech náleží příslušnost k vyřízení podání příslušnému studijnímu proděkanovi.
 2. K přezkoumání vyřízení podání je příslušný děkan.

Čl. 17

Přechodná ustanovení

 1. Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademické roky, které započaly přede dnem nabytí účinnosti těchto Pravidel, se řídí těmito Pravidly s výjimkou věcí podle čl. 4, které se řídí dosavadními Pravidly.
 2. Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademický rok, který začíná dnem nabytí účinnosti těchto pravidel, se řídí těmito Pravidly.
 3. Ustanovení o Státní závěrečné zkoušce v SZŘ UK se použijí pro státní rigorózní zkoušku podle těchto Pravidel obdobně.

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla pro organizaci studia pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválená akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 2. 6. 2006 se zrušují.
 2. Tato Pravidla nabývají platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.[10]
 3. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017.

 

Akademický senát fakulty schválil tento řád dne 24. 5. 2017

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 2. 6. 2017

 

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
předseda akademického senátu 2. LF UK
 
  prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK
 
PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu UK

 


[1] Čl. 5 odst. 5 SZŘ UK

[2] Čl. 5 odst. 6 SZŘ UK

[3] Čl. 5 odst. 7 SZŘ UK

[4] Čl. 5 odst. 9 a 10 SZŘ UK

[5] Čl. 7 odst. 5 SZŘ UK

[6] Čl. 7 odst. 8 SZŘ UK

[7] Čl. 8 odst. 4 SZŘ UK

[8] Čl. 8 odst. 14 SZŘ UK

[9] Čl. 9 odst. 13 SZŘ

[10] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách

Změna Pravidel pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (24. 6. 2022)

ZMĚNA PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ  UNIVERZITY KARLOVY

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na této změně Pravidel pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě  Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. I

Pravidla pro přiznávání stipendií na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy ze dne 2. 6. 2017 (dále jen „Pravidla“) se mění takto:

1. V názvu čl. 3 se slova „(k čl. 5 odst. 6 SZŘ UK)“ nahrazují slovy „(k čl. 5 odst. 11 SZŘ UK)“.

2. V čl. 3 odst. 2 písm. a) se číslo „44“ nahrazuje číslem „38“.

3. V čl. 3 odst. 2 písm. c) se číslo „168“ nahrazuje číslem „165“.

4. V čl. 3 odst. 3 se slova „Specializace ve zdravotnictví Fyzioterapie“ nahrazují slovy „Aplikovaná fyzioterapie“.

5. V názvu čl. 4 se slova „(k čl. 5 odst. 8 SZŘ UK)“  nahrazují slovy „(k čl. 5 odst. 13 SZŘ UK)“.

6. V názvu čl. 5  se slova „(k čl. 5 odst. 9 a 10 SZŘ UK)“ se nahrazují slovy „(k čl. 5 odst. 14 a 15 SZŘ UK)“.

7. V čl. 9 se odst. 2, 3 a 4 zrušují.

8. V čl. 11 odst. 2 písm. a) se slova „Specializace ve zdravotnictví“ nahrazují slovy „Aplikovaná fyzioterapie“.

9. V názvu čl. 16 se slova „(k čl. 17 odst. 3 SZŘ UK)“ nahrazují slovy „(k čl. 17 odst. 2 SZŘ UK)“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1. Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademické roky, které započaly přede dnem nabytí účinnosti této změny, se řídí touto změnou, s výjimkou věcí dle čl. 3, které se řídí dosavadními Pravidly pro organizaci studia na 2. LF UK.

2. Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademický rok, který začíná dnem nabytí účinnosti této změny Pravidel, se řídí touto změnou Pravidel.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Tato změna Pravidel pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy byla schválena akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 18. 5. 2022.

2.Tato změna Pravidel pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.1

3. Tato změna Pravidel pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022.

       MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.                         prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
předseda akademického senátu 2. LF UK                          děkan 2. LF UK

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.
předseda Akademického senátu UK

___________________________

1 Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu dne 24. 6. 2022

Úplné znění Pravidel pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (24. 6. 2022)

ÚPLNÉ ZNĚNÍ PRAVIDEL PRO ORGANIZACI STUDIA NA 2. LÉKAŘSKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY KARLOVY

ze dne 24. 6. 2022

Akademický senát 2. lékařské fakulty se podle § 27 odst. 1, písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o vysokých školách“) usnesl na těchto Pravidlech pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato Pravidla pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „Pravidla“) stanoví podle čl. 19 odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy (dále jen „SZŘ UK“) požadavky studijních programů uskutečňovaných na 2. lékařské fakultě (dále jen „fakulta“) a upravují podrobnosti o organizaci studia na fakultě.

ČÁST I.

Požadavky bakalářských a magisterských studijních programů podle SZŘ UK

Čl. 2

Úseky studijních programů akreditovaných na fakultě

(k čl. 4 odst. 6 SZŘ UK)

Úsekem studia všech akreditovaných studijních programů je ročník.

Čl. 3

Počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku

(k čl. 5 odst.  11 SZŘ UK)

 1. Při dodržení doporučeného průběhu studia získá student v daném úseku studia 60 kreditů za ročník.[1] Normální počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku odpovídá součtu kreditů při doporučeném průběhu studia za ročníky tomuto ročníku předcházející.[2]
 2. Minimální počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku v magisterském studijním programu „Všeobecné lékařství“ je:
  1. 38 kreditů pro zápis do druhého ročníku,
  2. 101 kreditů pro zápis do třetího ročníku,
  3. 165 kreditů pro zápis do čtvrtého ročníku,
  4. 230 kreditů pro zápis do pátého ročníku,
  5. 290 kreditů pro zápis do šestého ročníku,
  6. 360 kreditů do každého dalšího ročníku.
 3. Minimální počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku navazujícího magisterského studijního programu „ Aplikovaná fyzioterapie“ je:
  1. 57 kreditů do druhého ročníku,
  2. 120 kreditů do každého dalšího ročníku.
 4. Minimální počet kreditů pro zápis do dalšího ročníku v bakalářských studijních programech je:
  1. 44 kreditů do druhého ročníku,
  2. 101 kreditů pro zápis do třetího ročníku,
  3. 180 kreditů do každého dalšího ročníku.
 5.   Studentovi, který ve dvou po sobě jdoucích ročnících nedosáhl normálního počtu kreditů, nebude zápis do dalšího ročníku umožněn a studium mu bude ukončeno[3].

Čl. 4

Podíl kreditů za volitelné předměty pro průběžnou kontrolu studia

(k čl. 5 odst.  13 SZŘ UK)

 1. Při posouzení, zda student získal minimální počet kreditů pro postup do dalšího ročníku, tvoří počet kreditů získaných za absolvování volitelných předmětů nejvýše tři dvacetiny normálního počtu kreditů za první ročník, tj. 9 kreditů.
 2. Při posouzení, zda student získal minimální počet kreditů pro postup do sedmého ročníku v magisterském studijním programu „Všeobecné lékařství“, tvoří počet kreditů získaných za absolvování volitelných předmětů nejvýše tři desetiny normálního počtu kreditů za první ročník, tj. 18 kreditů.

Čl. 5

Individuální studijní plán

(k čl. 5 odst. 14  a  15 SZŘ UK)

S výjimkou případů, kdy jsou dány důvody pro ukončení studia, může děkan povolit individuální studijní plán.[4]

Čl. 6

Zápis předmětu

(k čl. 7 odst. 2 a 8 SZŘ UK)

 1. Student má právo zapsat si předmět s výjimkou případů, kdy:
 1. je zápis předmětu, o kterém studijní plán stanoví, že jde o povinný, nebo povinně volitelný, podmíněn nebo vyloučen studijním plánem,[5]
 2. fakulta rozhodne o omezení zápisu předmětu z kapacitních důvodů. Děkan formou opatření děkana stanoví seznam předmětů, u kterých mají právo přednostního zápisu studenti studující v souladu s doporučeným průběhem studia,
 3. nepředloží lékařské potvrzení podmiňující účast na výuce daného předmětu ve lhůtě stanovené děkanem; seznam předmětů, jejichž zápis je vázán na předložení takového potvrzení, stanoví děkan formou opatření děkana.[6]
 1.  Zápis volitelného předmětu lze zrušit na žádost studenta, nebo pokud nebyla splněna podmínka minimálního počtu studentů, kteří si předmět zapsali. Podmínka minimálního počtu studentů pro konání volitelného předmětu je zveřejněna na začátku semestru prostřednictvím studijního informačního systému.

Čl. 7

Opakovaný zápis předmětu

(k čl. 7 odst. 9 SZŘ UK)

 1. Opakování zápisu předmětu, který je studijním plánem daného studijního programu stanoven jako povinný nebo povinně volitelný, je možné pouze jedenkrát, a to výhradně v bezprostředně po sobě navazujících ročnících.
 2. Opakování zápisu volitelného předmětu je možné pouze jedenkrát, pokud ve studijním informačním systému není stanoveno jinak.

Čl. 8

Kontrola studia předmětu

 (k čl. 8 odst. 3, 4 a 7 SZŘ UK)

 1. Zápočet může být předpokladem konání zkoušky nebo samostatnou formou kontroly studia předmětu.
 2. Počet opravných termínů zápočtu musí být alespoň jeden. Vyšší počet opravných termínů může se souhlasem vedoucího příslušného pracoviště stanovit garant daného předmětu na začátku akademického roku[7] a zveřejní tento počet ve studijním informačním systému. Pokud má předmět více garantů, garanti mohou stanovit vyšší počet opravných termínů po vzájemné dohodě.
 3. Počet opravných termínů zkoušky se řídí vnitřním předpisem univerzity.[8]
 4. Konkrétní podmínky pro splnění kontroly studia předmětu stanoví garant předmětu vždy na začátku akademického roku.
 5. Kontrola studia předmětu může probíhat nejpozději týden před koncem příslušného akademického roku.

Čl. 9

Skládání částí státních rigorózních zkoušek

(k čl. 9 odst. 8 SZŘ UK a § 46 odst. 4 zákona o vysokých školách)

 1. Státní rigorózní zkouška v magisterském studijním programu „Všeobecné lékařství“ se skládá z pěti částí, kterými jsou:

a) „Veřejné zdravotnictví“,

b) „Gynekologie a porodnictví“,

c) „Chirurgie“,

d) „Pediatrie“,

e) „Interna“.

Čl. 10

Skládání částí státních závěrečných zkoušek

(k čl. 9 odst. 5 SZŘ UK)

 1. Státní závěrečná zkouška se skládá ze dvou částí. Jednou částí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářské nebo diplomové práce.
 2. Části státní závěrečné zkoušky lze skládat samostatně.

Čl. 11

Celkový počet kreditů za povinné a povinně volitelné předměty

(k čl. 9 odst. 10 SZŘ UK)

 1. Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným a povinně volitelným předmětům požadovaný pro konání poslední části státní rigorózní zkoušky v magisterském studijním programu „Všeobecné lékařství“ je 342 kreditů.
 2. Celkový počet kreditů odpovídající všem povinným a povinně volitelným předmětům požadovaný pro konání jednotlivých částí státní závěrečné zkoušky je:
  1. v navazujícím magisterském studijním programu „Aplikovaná fyzioterapie“ 114 kreditů,
  2. v bakalářských studijních programech 171 kreditů.

Čl. 12

Podmínky pro absolvování s vyznamenáním

(k čl. 9 odst. 13 SZŘ UK)

 1. Podmínky pro absolvování s vyznamenáním stanoví vnitřní předpis univerzity[9]
 2. Další podmínkou pro absolvování s vyznamenáním ve všech studijních programech akreditovaných na fakultě je získání normálního počtu kreditů při každé průběžné kontrole studia a absolvování studia v době nepřesahující standardní dobu studia o více než jeden rok. Pokud by konec takto stanovené standardní doby studia prodloužené o jeden rok připadl na období mezi 1. červnem a 29. zářím běžného kalendářního roku, postačí, aby studium bylo řádně ukončeno do 30. září téhož kalendářního roku.

ČÁST II

Podrobnosti o organizaci studia v bakalářských a magisterských studijních programech

Čl. 13

Další podrobnosti o organizaci studia

Další podrobnosti o organizaci studia mohou být upraveny opatřením děkana.

ČÁST III.

Podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech

Čl. 14

Kontrola studia

(k čl. 10 odst. 8 SZŘ UK)

Plnění individuálního studijního plánu podléhá pravidelnému ročnímu hodnocení.

Čl. 15

Další podrobnosti o organizaci studia v doktorských studijních programech

Další podrobnosti o organizaci studia mohou být upraveny opatřením děkana vydaném po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty.

ČÁST IV.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

Čl. 16

Příslušnost k vyřizování podání studentů ve věcech organizace studia

(k čl. 17 odst.  2 SZŘ UK)

 1. Jestliže se podání studenta ve věcech organizace studia týká pouze jednoho předmětu, příslušnost k vyřízení podání náleží garantovi tohoto předmětu. V ostatních případech náleží příslušnost k vyřízení podání příslušnému studijnímu proděkanovi.
 2. K přezkoumání vyřízení podání je příslušný děkan.

Čl. 17

Přechodná ustanovení

 1. Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademické roky, které započaly přede dnem nabytí účinnosti těchto Pravidel, se řídí těmito Pravidly s výjimkou věcí podle čl. 4, které se řídí dosavadními Pravidly.
 2. Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademický rok, který začíná dnem nabytí účinnosti těchto pravidel, se řídí těmito Pravidly.
 3. Ustanovení o Státní závěrečné zkoušce v SZŘ UK se použijí pro státní rigorózní zkoušku podle těchto Pravidel obdobně.

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

 1. Pravidla pro organizaci studia pro studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy schválená akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 2. 6. 2006 se zrušují.
 2. Tato Pravidla nabývají platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy.[10]
 3. Tato Pravidla nabývají účinnosti dne 1. 10. 2017.

Akademický senát fakulty schválil tento řád dne 24. 5. 2017

Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tento řád dne 2. 6. 2017

       doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.              prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
předseda akademického senátu 2. LF UK                       děkan 2. LF UK

                                            PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
                                      předseda akademického senátu UK

***************************************************************************

Změna Pravidel pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (první změna) byla schválena Akademickým senátem 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy dne 18.5.2022. Tato změna nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy. Akademický senát Univerzity Karlovy schválil tuto změnu  dne 24.6.2022. Změna předpisu nabývá účinnosti dnem 1. 10. 2022.

Přechodná ustanovení ke změně Pravidel pro organizaci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (první změna).

1. Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademické roky, které započaly přede dnem nabytí účinnosti této změny, se řídí touto změnou, s výjimkou věcí dle čl. 3, které se řídí dosavadními Pravidly pro organizaci studia na 2. LF UK.

2. Studenti, kteří se zapsali do prvního úseku studia pro akademický rok, který začíná dnem nabytí účinnosti této změny Pravidel, se řídí touto změnou Pravidel.

***************************************************************************

 

[1] Čl. 5 odst. 10 SZŘ UK

[2] Čl. 5 odst. 11 SZŘ UK

[3] Čl. 5 odst. 12 SZŘ UK

[4] Čl. 5 odst. 14 a  15 SZŘ UK

[5] Čl. 7 odst. 5 SZŘ UK

[6] Čl. 7 odst. 8 SZŘ UK

[7] Čl. 8 odst. 4 SZŘ UK

[8] Čl. 8 odst. 14 SZŘ UK

[9] Čl. 9 odst. 13 SZŘ

[10] § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.

Platnost a účinnost
Platnost: 2. 6. 2017
Účinnost: od 1. 10. 2017 (trvá)


Předchozí znění

Vytvořeno: 13. 6. 2017 / Upraveno: 11. 10. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.