Uznávání studijních povinností

Pokud student absolvoval studijní povinnosti na jiné fakultě/univerzitě či v zahraničí nebo v rámci svého přechozího (i neúspěšného) studia, může požádat o jejich uznání. To tedy znamená, že tyto povinnosti již nemusí absolvovat znovu v aktuálně probíhajícím studiu. Případné uznání studijních povinností není samozřejmostí, která je nároková. Každá žádost se posuzuje individuálně a vždy záleží na rozhodnutí příslušné oborové rady a děkana fakulty. Uznání splnění kontroly studia předmětu se řídí Studijním a zkušebním řádem UK (část II, čl. 7, odst. 17). Současně platí, že o uznání ekvivalence i způsobu plnění rozhoduje oborová rada.

Za studijní povinnosti se považují přednášky, semináře, prosemináře, kurzy, zkoušky, stáže, ale také publikační, pedagogická či vědecká/výzkumná aktivita. Nelze uznat studijní povinnost, od jejíž splnění uběhlo více než deset let. Lhůta se počítá od prvního splnění daného předmětu, ne od případného pozdějšího uznání. Student je odpovědný za to, že v žádosti uvede pravdivé údaje. Státní doktorskou zkoušku vykonanou v rámci přechozího neúspěšného doktorského studia nelze rovněž uznat.

Pokud byla nějaká studijní povinnost vykázána jako splněná už v rámci bakalářského/magisterského studia, nelze ji uznat. Výsledky z předchozího bakalářského/magisterského studia se neuznávají a nemohou být součástí ISP studenta (viz SZŘ UK, část III, čl. 10, odst. 3).

Pokud chce student uznat jakoukoli studijní povinnost (týká se i publikační činnosti, stáží či konferencí), vyplní formulář Žádost o uznání studijních povinností. Tato žádost musí být řádně odůvodněna a doporučena školitelem. Vyplněnou žádost v listinné podobě student doručí osobně nebo prostřednictvím pošty na Oddělení Ph.D. studia. Poté bude předána k vyjádření oborové radě. 

Poslední aktualizace: 29. 1. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.