Roční hodnocení (RH)

Povinností studenta je pravidelně v každém roce studia vložit elektronicky do modulu SIS tzv. roční hodnocení (dále jen „RH“) ISP za daný akademický rok a odeslat jej školiteli. K hodnocení se vyjadřuje školitel a poté OR doktorského studijního programu. RH se již neodevzdává v písemné podobě, odevzdání probíhá pouze elektronicky v SIS. Povinnosti ISP musí být pro každý akademický rok konkrétní a kontrolovatelné. Je nutné, aby student doplnil veškeré údaje ohledně svého studia (tj. všechny rubriky, zejména: disertační práce a postup při přípravě práce, průběh studia a přehled povinností), včetně anotace projektu jako přílohy. RH musí vyplnit všichni studenti, kteří mají v době hodnocení aktivní studijní stav („studuje" a „výjezd na stáž“). Hodnocení se netýká jen těch studentů, kteří měli studium přerušené celý akademický rok.

Doporučujeme, aby z každé aktualizace ISP bylo zřejmé, které konkrétní povinnosti plánu jsou předepsány pro konkrétní akademický rok. U nesplněných povinností musí být uvedeno zdůvodnění. Jestliže má student splněny všechny povinnosti včetně SDZ, podrobně rozepíše konkrétní aktivity plánované na další akademický rok v rámci přípravy disertační práce, příp. publikací, aby byl podklad pro další RH. K tomu, aby student mohl založit RH a párovat předměty, je třeba dodat na Oddělení Ph.D. studia doklad o splněných povinnostech (kopie či sken indexu, popř. certifikát o absolvování kurzů a zkoušek). Založení a vyplňování RH studentů probíhá v souladu s harmonogramem daného akademického roku (v období 1. 7. – 31. 8.). 

Oddělení Ph.D. studia každý rok rozesílá několik emailů při otevření RH a také v jeho průběhu, jehož součástí je vždy podrobný manuál ke zpracovávání RH obsahující veškeré technické postupy pro práci v SIS.

RH hodnocení musí obsahovat:
 • Vyplnění záznamů o publikační činnosti v OBD – týká se zejména vědeckých publikací.
 • Doplnění stáží do SIS v případě, že tam dosud nejsou zaneseny – týká se zejména stáží delších než 30 dní, které jsou zohledňovány při hodnocení doktorandů, studijních programů i fakulty. Doktorandi zadají stáž v aplikaci Evidence stáží v SIS a po schválení stáže školitelem bude splnění povinnosti zaznamenáno do výkazu o studiu v SIS referentkou.
 • Doplnění nových studijních povinností souvisejících s přípravou k SDZ nebo zpracováním disertace (příp. zdůvodněná žádost o vyjmutí z plánu dříve zapsaných povinností) po dohodě se školitelem, zápis předmětů včetně SDZ.
 • Komentáře k dříve i aktuálně zapsaným povinnostem a k postupu v přípravě disertační práce.
 • Párování zapsaných povinností se splněnými předměty v SIS; výsledky musí být zapsány v SIS referentkou.
 • Párování publikací se záznamy evidovanými v OBD – v případě, že dosud publikace v OBD není, vložte nejdříve záznam do OBD a následně v RH hodnocení záznamy pouze spárujete.
 • Možnost vložení souborů s publikacemi, resp. postery či abstrakty z konferencí. Párování grantů s evidovanými záznamy v příslušných databázích.
 • Doplnění pedagogické aktivity související s přípravou k doktorské zkoušce nebo zpracováním disertace (zejména pomocí párování s údaji uvedenými v SIS).
 • Párování stáží se záznamy evidovanými v SIS v aplikaci Evidence stáží (za předpokladu, že byly do SIS zadány; záznamy nelze zadávat zpětně).
 • Vyplnění závěrečného shrnutí plnění ISP za příslušný akademický rok.
 •  Předání připravených podkladů školiteli.

Během vytváření RH doporučujeme aktivní spolupráci při vkládání a editaci dat se školiteli. Upozorňujeme na skutečnost, že po odeslání hodnocení školiteli nebude už možné hodnocení dále editovat, tzn., že již nebude možné dodatečně cokoliv vyplnit, upravit či odeslat.

  Průběh RH
  • Po odevzdání RH studentem vkládá své vyjádření školitel a hodnocení projednává a schvaluje OR.
  • Závěrem hodnocení je konstatování, že student:
  1. plní ISP,
  2. bez závažných důvodů neplní některé části ISP,
  3. nesplnil povinnosti ISP; v takovém případě student nesplnil požadavek stanovený Studijním a zkušebním řádem UK a studium mu bude ukončeno.

  Výsledky hodnocení ISP jsou studentům dostupné v SIS v modulu Individuální studijní plán Ph.D. studentů. O schválení RH je student/školitel informován automatickým e-mailem.

  Návrh na snížení/zvýšení stipendia

  • V rámci RH má OR možnost v případě hodnocení B navrhnout snížení doktorského stipendia (až o 50 %). O snížení stipendia rozhoduje děkan.
  • Zároveň může OR při dalším hodnocení stipendium opětovně zvýšit. O zvýšení stipendia rozhoduje děkan.
  • OR může v případě hodnocení A navrhnout mimořádné stipendium. O vyplacení mimořádného stipendia rozhoduje děkan.

  Mimořádné hodnocení (MH)

  • Pokud z jakéhokoli důvodu, zejména pak z důvodu přerušeného studia, nedojde k hodnocení na podzim, dojde k němu v nejbližším možném termínu po odpadnutí překážek, které provedení hodnocení bránily, tak aby byl příslušný student hodnocen vždy alespoň jednou v každém roce svého studia, s výjimkou situace, kdy má k dalšímu hodnocení v souladu s harmonogramem akademického roku dojít dříve než za tři měsíce.
  • Student může být hodnocen i mimořádně, pokud mu to bylo navrhnuto v rámci RH na podzim.
  • MH probíhá v souladu s harmonogramem daného akademického roku (zpravidla v období 1.–31. 3.) stejným způsobem jako RH.
  Poslední aktualizace: 30. 1. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
  Byla tato stránka užitečná?