Cotutelle – doktorské studium pod dvojím vedením

Studenti doktorských studijních programů mohou na zahraničních univerzitách studovat pod dvojím vedením (tzv. cotutelle)Společné (dvojí) vedení disertační práce probíhá na základě spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a zahraniční univerzitou. Je zajištěno dvěma školiteli: jedním z každé zapojené instituce a posluchač tráví část doktorského studia na obou institucích.

Pro každý doktorát připravovaný v rámci cotutelle uzavírají partnerské instituce individuální Smlouvu o společném vedení disertační práce (viz níže), která stanovuje podmínky, časový harmonogram a ostatní náležitosti studia a obhajoby disertační práce. Podepisuje ji student a jeho školitelé, děkan fakulty, rektor UK a příslušní představitelé partnerské instituce. Bližší informace podá Oddělení zahraničních záležitostí 2. LF UK.

 

Smlouva o společném vedení disertační práce

 

1) Všeobecné informace

Doktorát „pod dvojím vedením“ (z fr. cotutelle de thèse) je založen na spolupráci se zahraničními univerzitami a umožňuje studentům vypracovat společnou disertační práci pod vedením dvou školitelů (na zahraniční univerzitě a na 2. LF UK). Student je zapsán k doktorskému studiu na obou univerzitách, tudíž plní studijní povinnosti na obou z nich.

Smlouva, která je za tímto účelem uzavírána, musí být schválena na obou partnerských univerzitách. Univerzita Karlova připravila několik možných vzorů smluv, které mohou být použity. V případě, že partnerská univerzita vyžaduje vlastní verzi smlouvy, je nutné ji zaslat na 2. LF UK k projednání ještě před jejím podpisem. Pokud partnerská univerzita zašle již podepsané smlouvy bez předchozího souhlasu UK, smlouvy nebudou doporučeny k podpisu. Podrobné informace naleznete v Opatření rektora č. 57/2017.

2) Před podpisem smlouvy cotutelle

 • Student musí být přijat do doktorského studijního programu na 2. LF UK (platí i pro zahraniční studenty).
 • Student musí být přijat do doktorského studijního programu na partnerské univerzitě (řídí se pravidly této univerzity).
 • Student projedná možné vedení doktorského studijního programu v režimu cotutelle se svým školitelem na 2. LF UK a osloví svého budoucího školitele na partnerské univerzitě.
 • K návrhu smlouvy se vyjadřuje Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK.

3) Podpis smlouvy cotutelle

 • Smlouva se uzavírá individuálně s každým studentem doktorského studijního programu primárně v angličtině. V případě, že partnerská univerzita trvá na smlouvě v jazyce své země, musí být smlouva dvojjazyčná. Druhým jazykem musí být čeština. Vzorové smlouvy (dokumenty), metodické pokyny a další informace jsou k dispozici zde.
 • Informace, které musí smlouva obsahovat, jsou obsaženy v Opatření rektora č. 57/2017.
 • Vyplněné smlouvy musí být předány na Oddělení zahraničních záležitostí 2. LF UK, které zajistí potřebné podpisy (rektor, děkan, školitel, student a partnerská univerzita).
 • Počet originálů podepsané smlouvy se odvíjí od znění smlouvy, jeden originál náleží studentovi. Kopie je uložena v osobním spise studenta na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK.
4) Před odevzdáním disertační práce a obhajobou
 • Obhajoba se koná v souladu se zněním smlouvy. Student si před odevzdáním disertační práce musí zkontrolovat platnost smlouvy, příp. dodatků. Obhajobu lze konat pouze v době platnosti smlouvy.
 • Student musí disertační práci obhajovanou v režimu cotuttelle odevzdat v dostatečném časovém předstihu (min. čtyři měsíce), a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že složení komise pro obhajobu schvaluje vědecká rada 2. LF UK, jejíž termíny zasedání jsou předem stanoveny (neschází se v letních měsících). Komisi jmenuje děkan 2. LF UK.
 • Student musí před odevzdáním disertační práce splnit všechny studijní povinnosti na obou univerzitách. Přerušení studia na jedné z univerzit neznamená automatické přerušení studia na druhé univerzitě, pokud toto není zakotveno vysloveně ve smlouvě.
 • Disertační práci je třeba odevzdat zcela standardním způsobem (v souladu se smlouvou) na 2. LF UK bez ohledu na skutečnost, na které univerzitě bude obhajoba probíhat.
 • Výši a druh příspěvků na cestovní výdaje pro členy komise (školitele i oponenty) je třeba předem konzultovat s Oddělením Ph.D. studia 2. LF UK, aby došlo k jejich poskytnutí v souladu s Opatřením děkana č. 2/2022.

Harmonogram přípravy obhajoby disertační práce se řídí stejnými předpisy jako u standardního doktorského studijního programu na 2. LF UK.

Žádáme studenty a školitele, kteří mají o tento způsob vedení disertační práce zájem, aby jednotlivé kroky předem konzultovali s Oddělením Ph.D. studia. Kontaktní osobou je Pavla Zídková. Nelze nechat smlouvy bez schválení obou stran podepsat. Smlouvy procházejí na RUK připomínkovým řízením. Bez schválení příslušných odborů vedení UK smlouvy nepodepíše.

Poslední aktualizace: 15. 2. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
Byla tato stránka užitečná?