Jak se stát školitelem

V souladu s Nařízením vlády č. 274/2016 Sb., část druhá, hlava II, kapitola H, bod II, odst. 2Opatřením rektora č. 13/2019, čl 14, odst. 3 mohou být školiteli pouze docenti a profesoři a popřípadě další odborníci s vědeckou hodností a tvůrčí činností, která odpovídá obsahovému zaměření disertační práce, schválení Vědeckou radou (VR) fakulty. Oborová rada (OR) tedy navrhuje školitele pro jednotlivé studenty s přihlédnutím k jejich odbornému zaměření a potřebám. Školitele na základě takových návrhů a po následném schválení VR jmenuje (popř. odvolává) děkan fakulty, na které je student zapsán. Vnitřní předpisy fakulty stanovující pravidla možného výkonu činnosti školitele se vztahují výlučně na zaměstnance příslušné zúčastněné fakulty a nelze je vztahovat na školitele z jiné zúčastněné fakulty. Jmenování školitelů na 2. LF UK je upraveno v Opatření děkana č. 1/2023, čl. IV.

Informace o metodických seminářích pro školitele a další důležité odkazy (metodika odměn pro školitele, studijní agenda školitele aj.) jsou k dispozici zde.

 

Žádost o zařazení mezi školitele

 

Požadavky každé OR jsou odlišné. Obecně ale platí, že je třeba dodat:

 • stručnou žádost o místo školitele adresovanou děkanovi fakulty, jejíž součástí je souhlas vedoucího školicího pracoviště (ředitele, přednosty); není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště žadatele)
 • odborný životopis v českém jazyce
 • vyplněný formulář pro školitele – tzv. formulář „C“
 • seznam všech publikací in extenso
 • návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (v českém i anglickém jazyce)
 • vědecký titul za jménem (Ph.D., CSc., DrSc.)

Prosíme žadatele, aby se podepisovali výhradně modrou tužkou. Žádost se všemi přílohami je nutné vytisknout, podepsat a zaslat nebo osobně dodat na Oddělení Ph.D. studia. Prosíme o dodání originálů s podpisy, nikoli skenů či xeroxů. Dokumenty, prosím, nezasílejte OR, ale dodejte pouze na Oddělení Ph.D. studia, a to na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání žádosti a všech příloh také v elektronické podobě na adresu: @email  Následně budou předány předsedovi příslušné OR.

Specifické požadavky vybraných OR jsou k dispozici níže. U OR, které zde nejsou uvedeny, platí obecné pokyny uvedené výše. 

 

Biologie a patologie buňky

Informace pro školitele

 1. žádost se souhlasem nadřízeného (vedoucího, přednosty ústavu); není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště žadatele)
 2. téma práce, které budete školit (v českém i anglickém jazyce)
 3. seznam publikací za 5 let k tématu práce
 4. vědecký titul za jménem, minimálně titul Ph.D., CSc.
 5. odborný životopis v českém jazyce
 6. vyplněný formulář „C“

Vytištěné a podepsané podklady pošlete poštou nebo dodejte osobně na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Prosíme o dodání originálů s podpisy, nikoli skenů či xeroxů. Žádost, prosím nezasílejte OR, ale dodejte pouze na Oddělení Ph.D. studia. Zároveň prosíme o zaslání žádosti a všech příloh také v elektronické podobě na adresu: @email  Následně budou předány předsedovi OR.
 

Experimentální chirurgie

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele či konzultanta, se souhlasem vedoucího školicího pracoviště (přednosta); není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště žadatele)
 2. odborný životopis v českém jazyce;
 3. vyplněný formulář „C“
 4. minimální odstup od obhajoby disertační práce tři roky;
 5. minimálně tři publikace s IF, alespoň jedna z nich musí být nad mediánem v daném oboru; žadatel musí být buď prvním či korespondujícím autorem dvou z těchto publikací a musí mít souhrnný H index 4 a vyšší
 6. seznam všech publikací in extenso
 7. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (v českém i anglickém jazyce)
 8. vědecký titul za jménem

Vytištěné a podepsané podklady pošlete poštou nebo dodejte osobně na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Prosíme o dodání originálů s podpisy, nikoli skenů či xeroxů. Žádost, prosím nezasílejte OR, ale dodejte pouze na Oddělení Ph.D. studia. Zároveň prosíme o zaslání žádosti a všech příloh také v elektronické podobě na adresu: @email  Následně budou předány předsedovi OR.
 

Fyziologie a patofyziologie člověka

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště (přednosta); není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště žadatele)
 2. strukturovaný životopis v českém jazyce
 3. vyplněný formulář „C“ (žadatel musí mít minimálně pět prací s IF za posledních pět let, citační ohlas 22 a více)
 4. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (v českém i anglickém jazyce)
 5. minimální doba mezi úspěšným ukončením doktorského studia a žádostí o školitelství jsou 3 roky

Vytištěné a podepsané podklady pošlete poštou nebo dodejte osobně na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Prosíme o dodání originálů s podpisy, nikoli skenů či xeroxů. Žádost, prosím nezasílejte OR, ale dodejte pouze na Oddělení Ph.D. studia. Zároveň prosíme o zaslání žádosti a všech příloh také v elektronické podobě na adresu: @email  Následně budou předány předsedovi OR.
 

Kineziologie a rehabilitace

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím pracoviště; není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště žadatele)
 2. strukturovaný profesní životopis v českém jazyce
 3. vyplněný formulář „C“
 4. žadatel musí mít minimálně tři publikace s IF za posledních pět let, přičemž žadatel musí být buď prvním, posledním, nebo korespondujícím autorem dvou z těchto publikací
 5. seznam impaktovaných publikací za posledních deset let
 6. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (v českém i anglickém jazyce)

Vytištěné a podepsané podklady pošlete poštou nebo dodejte osobně na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Prosíme o dodání originálů s podpisy, nikoli skenů či xeroxů. Žádost, prosím nezasílejte OR, ale dodejte pouze na Oddělení Ph.D. studia. Zároveň prosíme o zaslání žádosti a všech příloh také v elektronické podobě na adresu: @email  Následně budou předány předsedovi OR.
 

Mikrobiologie

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím pracoviště; není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště žadatele)
 2. strukturovaný profesní životopis (doporučeno je kromě obvyklých údajů uvést i celkové dosavadní zkušenosti se školením bakalářských, magisterských či doktorských studentů v jakémkoliv programu a na jakékoliv VŠ
 3. vyplněný formulář „C“
 4. seznam publikací
 5. anotace projektů, které žadatel o školitelství bude doktorandům nabízet (může to být jeden nebo více projektů; doporučeno je uvést i finanční zdroje

Vytištěné a podepsané podklady pošlete poštou nebo dodejte osobně na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání žádosti a všech příloh také v elektronické podobě na adresu: @email.  Následně budou předány OR.

Molekulární a buněčná biologie, virologie a genetika

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím pracoviště; není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště žadatele)
 2. strukturovaný profesní životopis (doporučeno je kromě obvyklých údajů uvést i celkové dosavadní zkušenosti se školením bakalářských, magisterských či doktorských studentů v jakémkoliv programu a na jakékoliv VŠ
 3. vyplněný formulář „C“
 4. seznam publikací
 5. anotace projektů, které žadatel o školitelství bude doktorandům nabízet (může to být jeden nebo více projektů; doporučeno je uvést i finanční zdroje

Vytištěné a podepsané podklady pošlete poštou nebo dodejte osobně na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Zároveň prosíme o zaslání žádosti a všech příloh také v elektronické podobě na adresu: @email.  Následně budou předány OR.

Neurovědy

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště; není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště žadatele)
 2. odborný životopis v českém jazyce
 3. vyplněný formulář „C“
 4. žadatel musí mít minimálně tři publikace s IF s celkovým součtem 1,5 za tři roky, přičemž žadatel musí být buď prvním, nebo posledním, anebo korespondujícím autorem dvou z těchto publikací, nebo musí mít H index 10 a vyšší
 5. seznam 3–5 impaktovaných publikací za poslední tři roky (formát citací dle Vancouverské normy, IF se píše až za publikaci a uvádí se výše v roce publikace)
 6. minimální odstup od obhajoby disertační práce tři roky
 7. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (v českém i anglickém jazyce)
 8. vyplněný dotazník pro školitele v DSP Neurovědy

Školitel a případně student mohou zažádat o přidělení konzultanta.

Konzultantem v OR Neurovědy se může stát pouze odborník, který byl schválen OR Neurovědy po splnění stejných podmínek, jako platí pro školitele (je tedy zařazen v seznamu školitelů OR Neurovědy).

Vytištěné a podepsané podklady pošlete poštou nebo dodejte osobně na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Prosíme o dodání originálů s podpisy, nikoli skenů či xeroxů. Žádost, prosím nezasílejte OR, ale dodejte pouze na Oddělení Ph.D. studia. Zároveň prosíme o zaslání žádosti a všech příloh také v elektronické podobě na adresu: @email  Následně budou předány předsedovi OR.
 

Preventivní medicína a epidemiologie

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště; není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště žadatele)
 2. odborný životopis v českém jazyce
 3. vyplněný formulář „C“ (žadatel musí mít minimálně tři publikace s IF 1,0 nebo vyšší za poslední tři roky)
 4. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (v českém i anglickém jazyce); témata musí spadat do oblasti epidemiologie a/nebo preventivní medicína či veřejné zdraví
 5. publikace vztahující se k tématu; OR považuje za minimální předpoklad čtyři publikace v impaktovaném časopise, z toho minimálně dvě v pozici seniorního autora (korespondenční autor, poslední autor)
 6. výzkumné zaměření

Vytištěné a podepsané podklady pošlete poštou nebo dodejte osobně na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Prosíme o dodání originálů s podpisy, nikoli skenů či xeroxů. Žádost, prosím nezasílejte OR, ale dodejte pouze na Oddělení Ph.D. studia. Zároveň prosíme o zaslání žádosti a všech příloh také v elektronické podobě na adresu: @email  Následně budou předány předsedovi OR.
 

Zobrazovací metody v lékařství

Informace pro školitele

 1. stručná žádost o místo školitele, potvrzená vedoucím školicího pracoviště; není předepsán žádný formulář (obvykle na hlavičkovém papíře pracoviště žadatele)
 2. strukturovaný životopis v českém jazyce
 3. vyplněný formulář „C“ (žadatel musí mít minimálně pět prací s IF za posledních pět let, citační ohlas 22 a více)
 4. návrh na 1–3 vědecká témata vhodná pro zájemce o doktorské studium (v českém i anglickém jazyce)

Vytištěné a podepsané podklady pošlete poštou nebo dodejte osobně na adresu:

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia
V Úvalu 84
150 06  Praha 5

Prosíme o dodání originálů s podpisy, nikoli skenů či xeroxů. Žádost, prosím nezasílejte OR, ale dodejte pouze na Oddělení Ph.D. studia. Zároveň prosíme o zaslání žádosti a všech příloh také v elektronické podobě na adresu: @email  Následně budou předány předsedovi OR.
 
 

Žádost o zařazení mezi konzultanty

Konzultanta jmenuje a odvolává děkan fakulty na návrh OR. Návrh podává školitel, případně student. Pokud návrh podává student, musí vyplnit a odevzdat Žádost o přidělení konzultanta. Podmínky pro zařazení mezi konzultanty v OR Experimentální chirurgie, Fyziologie a patofyziologie člověka a Neurovědy jsou stejné jako podmínky pro školitele (viz výše).

Poslední aktualizace: 29. 1. 2024 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.