Zápisy do prvních ročníků doktorského studia

Řádný termín zápisu do 1. ročníků doktorských studijních programů se uskuteční 19. 9. 2023 v 10.00 v areálu FN Motol (V Úvalu 84, Praha 5, blok H, přízemí, Velká posluchárna). Vstup od metra rovně, až na konec chodby.

Náhradní termín zápisu pro uchazeče, který se nemůže dostavit k řádnému termínu byl stanoven na 26. 9. 2023 od 10.00 hod. v areálu FN Motol (V Úvalu 84, Praha 5, blok H, snížené přízemí, posluchárna SP-1). O náhradní termín zápisu je třeba požádat e-mailem (@email), popř. za uchazeče zápis může provést na základě plné moci jiná osoba.

S sebou si přineste:

 • občanský průkaz (cizinci pas)
 • cizinci s vízovou povinností povolení k pobytu
 • fotografii pasového formátu na index 
 • psací potřeby
 • vytištěný a podepsaný imatrikulační slib
 • vytištěný a podepsaný zápisový list vygenerovaný ze Studijního informačního systému (SIS) podle tohoto návodu
 • doklad o ukončeném VŠ vzdělání (kopii diplomu a dodatku k diplomu) nebo doklad o uznání vzdělání (v případě, že uchazeč absolvoval VŠ v zahraničí), pokud již nebyl součástí přihlášky

V případě, že v době zápisu ještě diplom a dodatek mít nebudete, přineste potvrzení o ukončení studia, které je adekvátním dokladem o získání magisterského titulu. Kopii diplomu a dodatku nám dodáte až po promoci. Upozorňujeme žadatele o nostrifikaci, že pokud k zápisu nedodají všechny předepsané náležitosti, nemohou být zapsáni ke studiu.

Je možné stáhnout si potvrzení o studiu, vyplnit jej, vytisknout požadovaný počet kopií a přinést ho s sebou k zápisu. Během zápisu tedy nebudete muset potvrzení ručně vyplňovat.

Jako budoucí student Univerzity Karlovy nezbytně potřebujete Průkaz UK, který si vyzvednete v Informačním a poradenském centru UK. Více informací o výdeji průkazů naleznete zde.

Informace ke studiu:
 • Doporučujeme přečíst si pečlivě základní informace o doktorském studiu.
 • Student je povinen udržovat v SIS aktuální osobní údaje, tj. především adresu trvalou i doručovací, e-mail, mobil a číslo bankovního účtu.
 • Veškeré studijní aktivity konzultujte se svým školitelem.
 • První povinností studenta je ve spolupráci se školitelem vypracovat tzv. Individuální studijní plán (ISP), který musí obsahovat informace o plánovaných studijních povinnostech, předmětech, stážích, konferencích a projektu disertace.
Projekt disertace by měl obsahovat tyto body:
 • formulování problému a vymezení tématu
 • přehled literatury
 • cíle práce, vědecké otázky, hypotézy
 • metodologie
 • výzkumný soubor (zdroj dat)
 • výzkumné metody
 • organizace sběru
 • zpracování dat
 • předpokládané využití výsledků
 • časový harmonogram
 • použitá literatura

ISP a projekt disertace vloží student do SIS. Poté plán odešle školiteli (opět pouze v SIS), který jej po schválení předá oborové radě.

Termín vložení ISP do SIS a jeho odeslání školiteli je dva měsíce od zahájení akademického roku, tj. do 30. 11. 2023. Nedodržení termínu je hodnoceno jako nesplnění studijních povinností a studentovi bude studium ukončeno.

Po zápisu bude zaslán studentům a školitelům e-mailem manuál, jak ISP do SIS vložit. K přihlášení do SIS potřebujete Průkaz UK (viz informace výše). Bez tohoto průkazu nebudete mít přístup do SIS a nebudete tedy moci založit ISP.

Upozorňujeme na skutečnost, že přístup do SIS, a tedy i založení ISP je možný až od 1. 10. 2023. Systém bude otevřený až od nového akademického roku.

Vše potřebné, např. formuláře (potvrzení o studiu), požadavky oborových rad apod., najdete na webových stránkách fakulty (záložka Ph.D. studium). Informace jsou průběžně aktualizovány tak, aby odpovídaly platným předpisům včetně GDPR.

Kontakty:

Oddělení Ph.D. studia
tel.: + 420 224 435 836
e-mail: @email

Vytvořeno: 28. 6. 2023 / Upraveno: 15. 9. 2023 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.