Přijímací řízení

Doktorské studium na 2. lékařské fakultě UK je určeno nejen pro absolventy magisterského studia medicínských nebo příbuzných přírodovědných oborů, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí (v případě absolvování studia v zahraničí je vyžadována nostrifikace). Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje.

Studium probíhá v prezenční i kombinované formě, v českém i anglickém jazyce. Je bezplatné. Standardní délka studia jsou čtyři roky v souladu s akreditací. Všechny doktorské studijní programy jsou bez specializací.

Přijímací řízení na 2. LF UK probíhá v souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče a Harmonogramem příjímacího řízení UK.

Co vědět před podáním přihlášky

 • Zvolte si předběžné téma disertační práce a kontaktujte potenciálního školitele. Společně s ním konzultujte zvolené téma a dohodněte se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu oborové rady (OR) v příslušném studijním programu. Kontakty jsou uvedeny níže v sekci „Termíny přijímacích pohovorů“.
 • Prostudujte si podmínky přijetí do vámi vybraného studijního programu a také příslušné předpisy pro doktorské studium.
 • Vyplňte elektronický formulář přihlášky a další příslušné formuláře. Po vyplnění je nutné přihlášku s ostatními formuláři vytisknout, podepsat a odeslat či donést na Oddělení Ph.D. studia.

Často kladené otázky (FAQ)

 
Jak se rozhodnout – je pro mě doktorské studium vhodné?

Ano – pokud  se chcete v budoucí kariéře věnovat výzkumu nebo dále působit v akademické sféře a chcete věnovat přiměřenou část svého pracovního času po několik následujících let experimentální práci. K tomu je potřeba stálá motivace pro oblast, která vás zajímá a budete se jí chtít čtyři roky hluboce věnovat a obětovat jí spoustu času. Dále se neobejdete bez zájmu učit se novým znalostem a dovednostem (hluboké porozumění teoriím, pokročilé vědecké metody, psaní článků atd.), sebedisciplíny, pevné vůle a motivace dotahovat projekty do konce, ochoty spolupracovat s kolegy (na projektech, grantech a publikacích), chuti posouvat vědění dál, trpělivosti při studiu literatury a odvahy při přípravě projektových žádostí a posílání odborných článků do recenzního řízení.

Ne – pokud hledáte jen možnost, jak se dostat na některou z pražských klinik. Měli byste se věnovat především experimentální (laboratorní) práci, a nikoli léčbě pacientů. Čas strávený vědeckou přípravou se vám nebude započítávat do specializační přípravy k atestaci. Jistou výjimkou, jak kombinovat specializační a vědeckou přípravu, je „M.D. Ph.D.“ program (viz níže).

Komu je doktorské studium určeno?

Hlavním cílem je vychovávat vzdělané kliniky se znalostí základů vědecké práce. Akademická kariéra (ve smyslu práce na klinikách fakultních nemocnic) bude v budoucnu doménou lidí, kteří absolvovali doktorské studium. Doktorské studium tedy není v žádném případě určeno těm, kteří se chtějí v budoucnu věnovat laboratorní medicíně nebo teoretickým a preklinickým oborům.

Můžete se přihlásit do prezenční formy studia (máte již místo a vědecké přípravě se budete věnovat při zaměstnání) nebo kombinované (budete se po určitou dobu věnovat vědecké přípravě na plný úvazek). 

Doktorand zapsaný v prezenční formě studia je řádným studentem fakulty a plně se účastní odborného života na školicím pracovišti, pobírá stipendium, využívá všech sociálních výhod a práv řádného studenta UK.

Doktorand zapsaný v kombinované formě studia je student zpravidla v řádném pracovním poměru a nemá nárok na výhody, které poskytuje VŠ prezenčním studentům (stipendium, ubytování na koleji, menza apod.).

Standardní doba studia u všech studijních programů je čtyři roky (dle akreditace). Maximální doba studia je standardní doba tohoto studia navýšená o čtyři roky, tj. osm let. 

Jak se dozvědět o možnostech studia?

Podrobné informace o jednotlivých doktorských studijních programech realizovaných na 2. LF UK naleznete v sekci Doktorské studijní programy. Po rozkliku položek se zobrazí požadavky příslušných OR a kontakty na jejich předsedkyně/předsedy, na které se můžete případně obrátit s doplňujícími dotazy, na něž nenaleznete odpověď na webových stránkách. 

Během studia budete absolvovat povinné předměty návštěvou přednášek, seminářů, samostudiem nebo konzultacemi. Na formě absolvování se dohodnete se školitelem a garantem předmětu.

Informace by měly být dostupné také na webových stránkách Koordinační rady DSPB. Bohužel jsou však často zastaralé či nekompletní.

Pro jaký studijní program se rozhodnout?

To záleží samozřejmě na profesionálním zájmu uchazeče. Některé studijní programy jsou velmi široké (např. imunologie, fyziologie nebo molekulární biologie) a může se v nich připravovat lékař zaměřený na téměř jakýkoli klinický obor. Naopak programy jako experimentální chirurgie nebo gerontologie jsou relativně úzce definovány.

Důležité je vybrat správného školitele, spolu s ním zvolit kvalitní projekt a znát předem všechny podmínky (a také potenciální problémy) studia i jeho úspěšného ukončení.

Jak vybrat vhodného školitele?

Pokud jste alespoň v průběhu posledních ročníků docházeli na nějaké pracoviště, máte výhodu. Pokud jste tak činili dlouhodobě, máte velkou výhodu a radit s výběrem školitele a projektu asi nepotřebujete.

Ať už si vybíráte školitele sami nebo se vám nějaký nabízí sám, ověřte si jeho vědeckou způsobilost. Vyberte si takového školitele, jehož odborné zájmy odpovídají zájmům vašim, doporučujeme podívat se na jeho publikační činnost a zkušenost s vědeckými projekty. Uděláte to jednoduše: do programu PubMed si zadáte jméno svého potenciálního školitele a podíváte se, jestli v průběhu minulých tří let publikoval v zahraničních časopisech. V zásadě čím více publikací, tím lépe. Váš vyvolený by měl být (alespoň v některých publikacích za dané období) buď prvním, nebo posledním autorem. To vyjadřuje jeho podíl na publikovaném projektu. Kvalitu časopisu (vyjádřenou velikostí impact factoru – opět čím vyšší, tím lepší) vám mohou zjistit v knihovně (obraťte se na dr. Kubeše z Ústavu vědeckých informací 2. LF UK) nebo si ji najdete sami na stránkách ISI WoK (pouze přes server 2. LF UK).

Školitel musí být odsouhlasen OR – kritéria pro přijetí nových školitelů si určují jednotlivé OR. V průběhu studia lze disertační práci diskutovat i s dalšími odborníky, kteří nejsou školiteli (školitel je vždy jen jeden), ale mohou figurovat jako konzultanti práce. Konzultant se může podílet na specifické oblasti studentova výzkumu. Pouze školitel je za studenta opravdu odpovědný a je partnerem OR. 

Jako pomůcku pro výběr jsme pro vás připravili seznam školitelů působících v jednotlivých OR. Co v něm najdete? Kontakty, publikace a popř. navrhovaná témata disertačních prací. V SIS jsou u každého školitele jmenovitě vypsáni studenti současní, dále ti, kteří úspěšně absolvovali, nebo naopak studia zanechali. 

Pokud uchazeč neví, jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR v konkrétním studijním programu, s nímž konzultuje zvolené téma a potenciálního školitele. Kontakty jsou uvedeny níže v sekci Termíny přijímacích pohovorů.

Volba školitele v přihlášce je předběžná, nejedná se o podmínku přijetí ke studiu a není předmětem hodnocení u přijímací zkoušky. Přijímací komise může, na základě diskuse s uchazečem, navrhnout jiného školitele.

Jak zvolit téma disertační práce?

Vyberte si téma, o které máte největší zájem, vypracujte výchozí představu o tom, jak byste chtěl/a dané téma uchopit a kontaktujte potenciálního školitele. Daný text pak diskutujete přímo s ním. Můžete navrhnout i téma vlastní, ale je obvykle lepší vybrat si z témat nabízených jednotlivými školiteli a konkretizovat je po domluvě s ním.

Projekt by měl být dostatečně ambiciózní (viz dále kritéria obhajoby), ale současně splnitelný v době určené pro studium. 

Jak úspěšně absolvovat přijímací řízení?

Musíte podat přihlášku a ve stanoveném termínu a dostavit se k přijímacímu řízení. To vypisuje každá OR zvlášť (všechny informace se včas objevují na našich webových stránkách). 

Přijímací zkouška spočívá v odborné diskusi nad projektem disertační práce. Důležitá je velmi dobrá orientace v problematice, kterou chcete zkoumat (tj. zejména znalost relevantních a aktuálních vědeckých článků ve špičkových mezinárodních vědeckých časopisech). Musíte být schopni obhájit očekávaný přínos práce a přesvědčit komisi o realizovatelnosti záměru. Část diskuze během přijímacího pohovoru může u některých studijních programů probíhat  v anglickém jazyce. Tímto je ověřena schopnost uchazeče v anglickém jazyce následně studovat a vést relevantní odbornou diskuzi. Anglický jazyk není možné nahradit jazykem jiným. 

Jaké můžu získat stipendium?

Studenti prezenčního studia mají nárok na doktorandské stipendium po celou standardní dobu studia, tj. čtyři roky. Aktuální výši v souladu s předpisy UK a 2. LF naleznete zde. Dále mají právo na získání ubytování na koleji a všechny studentské výhody. Stipendium se progresivně zvyšuje v souladu s plněním studijních povinností, dále si příjem může student prezenční formy zvyšovat z odměn z grantů školitele, získáním vlastního grantu Grantové agentury UK či jiným způsobem.

Co musím splnit pro získání titulu Ph.D.?

Základní kritéria určuje zákon o vysokých školách a Studijní a zkušební řád UK. Jednotlivé OR si ovšem kritéria dále upravují. Je tedy dobré si je předem ověřit (školitel by je měl samozřejmě znát). Specifické požadavky konkrétních OR naleznete zde.

Základní kritéria studijní části jsou:

 • absolvování předepsaného počtu kurzů (případně složení zkoušek) podle individuálního studijního plánu
 • složení jazykové zkoušky (angličtina)
 • složení státní doktorské zkoušky 

Základní (minimální) kritéria připuštění k obhajobě jsou:

 • dvě publikace v časopisu s impact factorem, z nichž jedna se musí vztahovat k tématu práce
 • alespoň na jedné z nich je student prvním autorem
 • součet impact factoru publikací je vyšší než 1

Mějte ovšem na paměti, že požadavky jednotlivých OR se mohou lišit ve smyslu zpřísnění (tedy více publikací, více prvních autorství, vyšší impact factor), a proto je třeba řídit se především pokyny příslušné OR.

Co přesně znamená „M.D. Ph.D. program“?

Fakultní nemocnice v Motole (z iniciativy náměstkyně pro vědu a ředitele) zřídila jako první v republice program „M.D. Ph.D.“ studia. Nejedná se o skutečný M.D. Ph.D. studijní program známý z amerických univerzit, ale o kombinaci doktorské přípravy vědecké (Ph.D.) a specializační („M.D.“). Studenti, kteří mají zájem kombinovat přípravu k atestaci s DSP, musejí složit přijímací zkoušku do prezenční formy DSP (tak si zajistí vědeckou část přípravy a také stipendium). Pak se mohou přihlásit ke speciálním přijímacím zkouškám, které organizuje 2. LF UK spolu s FN Motol. V těch je vybrán určitý počet uchazečů, kteří získají od FN Motol poloviční úvazek na dobu pěti let. Tak je jim prakticky umožněno věnovat přibližně polovinu každého roku specializačnímu vzdělávání (tedy přípravě k atestaci). Současně tato úprava umožňuje, aby si student spolu se svým školitelem a zástupcem příslušné kliniky (obvykle primářem) sám určil pracovní program. Nemocniční úvazek není brán z limitu příslušné kliniky a student tak není pracovně vázán pouze k dané klinice – může plnit své povinnosti vyplývající z předatestační přípravy. Nová zákonná úprava umožňuje započítávat do této přípravy jen skutečný čas strávený klinickou prací. Není tedy možné předpokládat, že během pěti let student dosáhne obhajoby titulu Ph.D. i složí atestační zkoušku. Je to však významný krok vpřed i v tomto směru a lze oprávněně předpokládat, že kliniky budou mít velký zájem nabídnout regulérní úvazek lékaři s titulem Ph.D. a absolvovanou významnou částí specializační přípravy.

V současné době však FN Motol vypisuje pouze omezený počet míst, a to na specifické obory, které považuje za prioritu.

Program je určen pro špičkové studenty, od nichž očekáváme, že budou průběžně plnit výborně své studijní i vědecké povinnosti. Povinným předpokladem je získání grantu GA UK (i proto, že stipendium bude vypláceno pouze po dobu prvních pěti let) a publikování vlastních výsledků v průběhu prvních dvou let studia (např. i v tuzemském časopise). Průběh studia je jedenkrát ročně hodnocen společnou komisí 2. LF UK a FN Motol a studentům neplnícím program může být nemocniční úvazek odebrán.

Přihlášky do programu M.D. Ph.D. přijímá paní Martina Pavlíková na sekretariátu náměstkyně pro vědu a výzkum, který sídlí na ubytovně E, 1. patro, místnost č. 140, tel. 224 437 181. Zde se také obracejte s případnými dorazy ohledně přijímacího řízení. Přijímací řízení do MD. Ph.D. programu probíhá výhradně ve FN Motol a 2. LF UK jej nezajišťuje.

 

Jak podat přihlášku a absolvovat přijímací řízení

 

Přihlášky ke studiu je možné podávat od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023. Podrobnosti o programech a termínech naleznete níže po rozkliku v jednotlivých přílohách a elektronickou přihlášku ve Studijním informačním systému.

Děkan 2. lékařské fakulty UK vyhlašuje pro akademický rok 2023/2024 přijímací řízení do těchto doktorských studijních programů:

 

1. Anatomie, histologie a embryologie

2. Biochemie a patobiochemie

3. Biologie a patologie buňky

4. Biomedicínská informatika

5. Experimentální chirurgie

6. Farmakologie a toxikologie

7. Fyziologie a patofyziologie člověka

8. Imunologie

9. Kardiovaskulární vědy

10. Kineziologie a rehabilitace

11. Lékařská biofyzika

12. Mikrobiologie

13. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

14. Neurovědy

15. Preventivní medicína a epidemiologie

16. Zobrazovací metody v lékařství

 

Obecné informace

Studium probíhá v prezenční nebo kombinované formě, v českém i anglickém jazyce. Všechny uvedené studijní programy se uskutečňují bez specializací. Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu. Standardní doba studia v obou formách je čtyři roky.

Pokud má uchazeč zájem o více studijních programů, musí být pro každý program podána samostatná přihláška.

S jedním projektem disertační práce je možné se hlásit pouze na jeden studijní program. Pokud uchazeč podá přihlášky na více programů, k nimž bude přiložen týž projekt disertační práce, má se za to, že projekt patří k nejdříve podané přihlášce. Uchazeč bude vyzván, aby k ostatním podaným přihláškám připojil samostatné projekty. Pokud tak uchazeč neučiní ve stanovené lhůtě, bude řízení u těchto přihlášek zastaveno.

Pokud se uchazeč hlásí zároveň do prezenční i kombinované formy studia stejného studijního programu, přiloží k oběma přihláškám stejný projekt disertační práce i ostatní povinné přílohy. V takovém případě vykonává přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek se mu započítává pro obě formy studia.

U studijních programů akreditovaných na více fakultách UK lze podat přihlášku ke studiu jen na jednu z fakult; podá-li uchazeč přihlášky na více fakult, bude u později podané přihlášky řízení zastaveno.

Do přihlášky musí uchazeč vyznačit formu studia (prezenční, kombinovaná) a studijní program. Údaje v přihlášce lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Formu nebo program studia lze měnit jen do dne, kdy končí přihlašování na všechny vypsané programy studia, tj. do 30. 4. 2023. Osobní údaje lze opravovat kdykoliv.

Povinností uchazeče při vyplňování přihlášky je uvedení potenciálního školitele, případně předsedy OR, se kterým svůj návrh projektu disertační práce konzultoval.
Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Všechny materiály, které uchazeč v souladu s odbornými požadavky přinese ke zkoušce a jsou předmětem posuzování, se zařazují do spisu a uchazeči se nevracejí. Materiály, které se předkládají pouze k nahlédnutí, se vracejí uchazeči.

Údaje v přihlášce musí být pravdivé a úplné. Nepravdivé nebo neúplné údaje jsou důvodem k vyřazení přihlášky z přijímacího řízení a případnému vyloučení ze studia.

Žádost o uznání předchozího zahraničního vzdělání uchazeč podá až poté, co obdrží informaci o přijetí ke studiu. Zpracovávat budeme pouze žádosti uchazečů, kteří budou přijati. 

Doporučený postup pro uchazeče

1. Seznámit se s podmínkami pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech, případně informacemi o školitelích

2. Vyplnit přílohu k přihlášce ke studiu (s případným příslibem navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci) a vypracovat anotaci disertační práce (tj. výzkumného projektu). Anotace musí být v českém jazyce a je součástí formuláře přílohy k přihlášce. Formulář je k dispozici zde. Rozsah anotace ​není předepsán, maximum je pět stran formátu A4.
 
Anotace musí obsahovat tyto náležitosti:
 
 • název (popř. podnázev)
 • hypotéza a cíle práce – konkretizace práce uchazeče
 • základní teze (stručně v pěti větách)
 • metodika výzkumu – způsob sběru dat, trvání projektu, metodika řešení (sledované markery, technika, intervaly odběrů atd.), statistické zhodnocení, předpokládané výsledky výzkumu
 • konkrétní finanční zajištění projektu
 • použitá literatura (odborná četba zaměřená k programu studia či jeho projektu) – stručně (3–5 položek)

Vzor správně vypracované anotace je k nahlédnutí zde.

3. Vyplnit elektronický formulář přihlášky ke studiu. Před podáním přihlášky ke studiu bude uchazeč vyzván k přihlášení:

 • V případě, že je aktivním studentem UK – k přihlášení použije přidělený studentský login. Ekvivalentem loginu je také osobní číslo, které je uvedeno na průkazu studenta (pod fotografií). Pokud má uchazeč problém s heslem – navštíví stránku CAS, kde může získat nové heslo a případně se dozvědět více informací o Centrální autentizační službě (CAS).
 • V případě, že se jedná o nového uchazeče o studium, který na UK nikdy nestudoval, ani v minulosti nepodal přihlášku ke studiu (byť neúspěšně), bude před založením přihlášky vyzván k registraci. Registrace se provádí vyplněním registračního e-mailu. Na tento e-mail bude uchazeči následně odeslána zpráva s aktivním odkazem, který jej zavede na stránku, kde bude vyzván k vyplnění hesla. Tento registrační e-mail a heslo je třeba používat během celého přijímacího řízení, protože jen pod tímto přihlášením uchazeč uvidí všechny své přihlášky. Ale tyto údaje není možné použít k přihlášení do jiných modulů Studijního informačního systému (SIS).

Pokud má uchazeč již vyplněnou přihlášku a znovu se přihlásí, v pravém horním rohu formuláře nalezne své jméno a po kliknutí na tlačítko Moje přihlášky uvidí přehled dosud podaných přihlášek ke studiu. Pokud nepoužije pro přihlášení správný registrační e-mail, vpravo nahoře bude uvedeno pouze „nový uchazeč“ a tlačítko Moje přihlášky nebude zobrazeno.

Žádáme uchazeče, aby nezakládali novou přihlášku pod jinou e-mailovou adresou, neboť v důsledku toho dochází ke komplikacím v identifikaci nejen v systému. Nastane-li situace, že se uchazeč nemůže ke svému již založenému účtu přihlášky znovu přihlásit, bude kontaktovat správce SIS, který mu pomůže proces přihlášení obnovit.

Přihlášku (včetně povinných příloh) je nutné v elektronickém systému odeslat a poplatek uhradit nejpozději do 30. 4. 2023 do 23:59:59. Dále je třeba přihlášku vytisknout a podepsat (jinak není platná) a zaslat v listinné podobě se všemi přílohami na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Poté obdrží uchazeč informační e-mail s číslem přihlášky, které slouží jako variabilní symbol k platbě administrativního poplatku.

Údaje v přihlášce lze změnit prostřednictvím žádosti zaslané e-mailem na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Formu nebo program studia lze měnit jen do dne, kdy končí přihlašování na všechny vypsané programy studia, tj. do 30. 4. 2023. Osobní údaje lze opravovat kdykoliv.

4. Zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, podklady k platbě jsou vygenerovány z elektronické přihlášky. Pokud si uchazeč podává více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť. 

5. Vložit prostřednictvím informačního systému všechny předepsané přílohy v čitelné podobě. Každou přílohu je nutné vložit samostatně, a to pouze v doporučených formátech.

Nelze akceptovat snímky pořízené mobilem nebo přes CamScanner (či jiné mobilní aplikace), pouze soubory v prohledávatelném elektronickém formátu (např. docx či PDF). Vložené přílohy nemusí být podepsány (podpisy jsou nutné až při dodání dokumentů v listinné podobě). U dokladů o dosaženém vzdělání, potvrzení o studiu a zaplaceném poplatku lze použít formát JPG či PDF ve formě kvalitního skenu. 
 

Přihlášky do M.D Ph.D. programu

Upozorňujeme uchazeče, že přihlášky do programu M.D. Ph.D. přijímá paní Martina Pavlíková na sekretariátu náměstkyně pro vědu a výzkum FN Motol, který sídlí na ubytovně E, 1. patro, místnost č. 140, tel. 224 437 181. To tedy znamená, že přihlášku a další přílohy do MD. Ph.D. programu uchazeči nebudou vkládat do SIS a tyto materiály v listinné podobě nebudou zasílat na Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Přijímací řízení do MD. Ph.D. programu probíhá výhradně ve FN Motol a 2. LF UK jej nezajišťuje. S případnými dotazy se obracejte pouze na sekretariát náměstkyně pro vědu FN Motol. 

Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2023/2024

1) Odeslání přihlášky se všemi požadovanými přílohami v elektronické podobě (přes aplikaci UK, nelze zaslat e-mailem) nejpozději do 30. 4. 2023.

2) Dodání přihlášky* se všemi požadovanými přílohami v listinné podobě, tj. vytištěné a podepsané formuláře s originálními podpisy (nikoli skeny) na děkanát 2. LF UK, Oddělení Ph.D. studia.

Vytištěné dokumenty prosím nesešívejte sešívačkou a nepodepisujte černou propiskou.

Přihlášku lze odeslat i poštou do 30. 4. 2023  (rozhoduje datum razítka na obálce) na adresu:

 

​Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia

V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Pozn.: Formulář přihlášky se vygeneruje ve formátu PDF pár minut po odeslání elektronické verze přihlášky se všemi přílohami. Prosíme tedy o trpělivost. 

 
Přihlášky, které budou odeslány pouze v elektronické podobě, nebudou akceptovány.
 
 

3) Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 730 Kč nejpozději do 30. 4. 2023.

4) Úspěšné vykonání přijímací zkoušky před komisí příslušné OR.

5) Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu, doložené úředně ověřenou kopií vysokoškolského diplomu a dodatku k diplomu nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve lhůtě do 30. 9. 2023.

Povinné přílohy k přihlášce

 • stručný odborný životopis v českém jazyce* (s datem a podpisem uchazeče)
 • doklady o dosaženém vzdělání (tj. kopie diplomu a dodatku k diplomu)
​Absolventi českých VŠ doloží úředně ověřenou kopií diplomu a dodatku k diplomu, příp. originál potvrzení o absolvování požadovaného vzdělání (dočasně, než obdrží diplom). Pokud uchazeč ještě studuje doloží potvrzení o studiu vydané příslušným studijním oddělením fakulty. Tento požadavek se nevztahuje na absolventy magisterského studia na UK . V tomto případě postačí neověřená kopie diplomu a dodatku k diplomu. Absolventi magisterského studia na zahraniční vysoké škole navíc předloží potvrzení o nostrifikaci dokladu o magisterském vzdělání (není-li mezinárodní dohodou stanoveno jinak).
 
Uchazeč, který předchozí vzdělání absolvoval na zahraniční vysoké škole, může pro účely přijímacího řízení na UK požádat fakultu o uznání tohoto vzdělání (tzv. „nostrifikace“). Podrobné informace jsou uvedeny níže v sekci "Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení". Žádost je zpoplatněna a poplatek je nevratný, a to i v případě nepřijetí ke studiu. Uznání vzdělání je platné pouze pro přijímací řízení na konkrétní fakultě UK pro daný akademický rok.
 
Zpracovávat budeme pouze žádosti uchazečů, kteří budou přijati, tzn., že žádost o uznání předchozího vzdělání uchazeč podá až poté, co obdrží informaci o přijetí ke studiu.
 
 • příloha k přihlášce včetně anotace výzkumného projektu v českém jazyce*
 • přehled dosavadních aktivit uchazeče (doklad o absolvovaných odborných kurzech, praxi, seznam publikovaných a nepublikovaných prací, posudků aj.)
 • doklad o uznání zahraničního vzdělání (v případě získání diplomu na zahraniční VŠ)
 • doklad o zaplacení poplatku (výpis z účtu); po potvrzení elektronické přihlášky systém nabídne také možnost platby on-line kreditní kartou, tuto možnost velmi doporučujeme

* Poznámka: Pokud se uchazeč hlásí ke studiu v českém studijním programu, musí být tyto přílohy výhradně v jazyce českém.

Budou-li zjištěny jiné nedostatky přihlášky (neúplná přihláška, chybějící přílohy) fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky přihlášky ve stanovené lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno. Bude-li přihláška doručena fakultě po 30. 4. 2023, fakulta řízení zastaví.

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení

 1. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku před komisí příslušné OR. Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých programů. Přijímací zkouška se v souladu s akreditací programu skládá v českém jazyce, popřípadě v jazyce světovém v souladu s odbornými požadavky (přijímací komise může požadovat vedení části odborného rozhovoru v příslušném jazyce).
 2. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru na téma zvoleného výzkumného projektu disertační práce. Zahraniční studenti, hlásící se do programu v češtině, musí prokázat dostatečnou znalost českého jazyka složením přijímací zkoušky konané v českém jazyce (uchazeči slovenské národnosti mohou odpovídat slovensky). Přijímací komise hodnotí připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru a schopnosti práce s odbornou zahraniční literaturou.
 3. Pro přijetí do doktorského studijního programu se za doplňující bonifikaci pokládá též uvedení konkrétnější představy o obsahu studia v příloze přihlášky, včetně předpokládaného školícího pracoviště, případně navrhovaného školitele.
 4. Přijímací komise hodnotí přijímací řízení dvěma stupni: „přijat“ – „nepřijat“.

V souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče může fakulta vyrozumění o výsledku přijímacího řízení doručovat i prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity.

Doporučená literatura

Literatura je doporučována jednotlivými OR. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována.
 

Informace o uplatnění absolventů

Absolventi doktorských studijních programů se uplatňují především ve sféře vědy a výzkumu a ve školství.
 

Poplatky za úkony spojené s přijímacím řízením

Poplatek za jednu elektronickou formu přihlášky činí 730 Kč a platí se za každou podanou přihlášku. Po vyplnění elektronického formuláře je ke každé přihlášce vygenerován šestimístný kód (= ID webové přihlášky), který je nezbytné uvést při platbě administrativního poplatku jako variabilní symbol. Po potvrzení (= odeslání) elektronické přihlášky vám systém nabídne také možnost platby on-line platební kartou. Tuto formu platby velmi doporučujeme. Pokud si podáváte více přihlášek, je třeba každou zaplatit zvlášť, a to vždy s uvedením odpovídajícího variabilního symbolu.
 
Uchazeč o studium uhradí poplatek platební kartou, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na adresu:
 
Komerční banka, a. s.
Na Příkopě 33/969
114 07  Praha 1
číslo účtu: 37530021/0100
variabilní symbol: číslo vygenerované informačním systémem – šestimístný kód (při platbě kartou se neuvádí) 
konstantní symbol: 558
IBAN: CZ3401000000000037530021 (pro platbu ze zahraničí)
SWIFT: KOMB CZ PP
 

Plátce (i ze zahraničí) je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky. Platí-li uchazeč z účtu vedeného v jiné měně než v českých korunách, měl by si nejprve zjistit, jaký poplatek za převod si jeho banka strhává, a platbu poté o tento poplatek navýšit tak, aby výsledná částka přesně odpovídala poplatku za přihlášku. Zároveň doporučujeme v případě platby bankovním převodem vygenerovat si potvrzení o platbě z elektronického bankovnictví. Zpracování a přiřazení plateb bankovním převodem trvá několik dní. Doporučujeme proto uchazečům, aby si cca po týdnu zkontrolovali, zda jejich platba dorazila a byla spárována s přihláškou.

Chcete-li předejít problémům spojeným s převodem a poplatky, zaplaťte přihlášku kartou přímo ve studijním informačním systémuPři platbě kartou totiž nemůže dojít k chybnému zadání platebních údajů a platba se páruje s přihláškou ihned na úrovni platební brány, tj. budete okamžitě vědět, že přihláška je zaplacená.

Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty do 30. 4. 2023, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v kterékoli fázi řízení nevratný. 
 

Termíny přijímacích pohovorů 

Řádný termín přijímacích pohovorů je stanoven v období od 1. 6. 2023 do 30. 6. 2023. Student  je povinen dostavit se osobně k přijímacímu řízení. U přijímacího pohovoru je vhodná účast navrhovaného školitele.

kód

doktorský studijní program
předseda OR (e-mail)

 

předpokládané termíny
řádný termín náhradní termín
P0912D350015

Anatomie, histologie a embryologie

prof. MUDr. Mgr. Zbyněk Tonar, Ph.D.

bude upřesněno bude upřesněno
P0512D350003 Biochemie a patobiochemie
prof. MUDr. Zdeněk Kleibl, Ph.D.

bude upřesněno

bude upřesněno
P0511D350004 Biologie a patologie buňky
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
bude upřesněno bude upřesněno
P0988D350007 Biomedicínská informatika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

8. 6. 2023

29. 6. 2023
P0912D350049 Experimentální chirurgie
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
2. 6. 2023 15. 6. 2023
P0916D350001 Farmakologie a toxikologie
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
bude upřesněno bude upřesněno
P0912D350069 Fyziologie a patofyziologie člověka
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
5. 6. 2023 26. 6. 2023
P0511D030042 Imunologie
doc. RNDr. Magdaléna Krulová, Ph.D.
12. 6.  - 23. 6. 2023 10. 7. - 18. 7. 2023
P091D350021
Kardiovaskulární vědy
5. 6. 2023 21. 6. 2023
P915D360001 Kineziologie a rehabilitace
prof. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
6. 6. 2023 21. 6. 2023
P0912D110001 Lékařská biofyzika
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
bude upřesněno bude upřesněno
P0511D030029 Mikrobiologie
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
12. 6. - 23. 6. 2023 10. 7.  - 18. 7. 2023
P0511D030039 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
12. 6. - 23. 6. 2023 10. 7.  - 18. 7. 2023
P0912D350104 Neurovědy
prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
12. 6. 2023 26. 6. 2023
P0912D350067 Preventivní medicína a epidemiologie
doc. MUDr. Jan Polák, Ph.D.
13. 6. 2033 29. 6. 2023
P0914D350005 Zobrazovací metody v lékařství
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA

7. 6. 2023

22. 6. 2023

Žádosti v rámci přijímacího řízení

Podání žádosti uchazeče prostřednictvím SIS UK

 

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) UK v modulu Přijímací řízení v termínu stanoveném podmínkami přijímacího řízení (viz níže). Ke každé přihlášce ke studiu se žádost podává zvlášť.

Žádost o distanční formu přijímací zkoušky

Ze závažných a doložených důvodů, zejména zdravotních nebo studia v zahraničí, může děkan na základě žádosti podané přes SIS, zpravidla spolu s přihláškou, nejpozději však do 26. 5. 2023, povolit vykonání přijímací zkoušky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Žádost o náhradní termín přijímací zkoušky

Náhradní termíny přijímacích pohovorů se konají nejméně pět dní a nejpozději 40 dní po konání řádného termínu. Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů před konáním zkoušky v řádném termínu. Žádost se podává elektronicky přes SIS. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní (popř. konání státní zkoušky nebo studia na zahraniční škole). Je vždy na posouzení fakulty, zda náhradní termín umožní. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Náhradní termíny přijímací zkoušky jsou pevně stanoveny a další náhradní termín se nepřipouští. Žádost o náhradní termín se nepřikládá k přihlášce, podává se až poté, kdy uchazeč obdrží pozvánku s konkrétním datem konání přijímací zkoušky. O vyřízení žádosti bude uchazeč vyrozuměn prostřednictvím informačního systému, v němž bude v případě vyhovění žádosti uvedeno nové datum konání zkoušky. V případě zamítnutí žádosti obdrží uchazeč písemné rozhodnutí a v platnosti zůstává původní termín zkoušky. 

Žádost o modifikaci způsobu zadání nebo průběhu přijímací zkoušky 

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. Požadavek je třeba vložit při zakládání přihlášky zaškrtnutím políčka Požadavky na modifikaci přijímacího řízení z důvodu zdravotního postižení, vyplněním typu zdravotního postižení a uvedením konkrétních požadavků na způsob modifikace. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. Povinnou součástí je příloha, kterou vložíte ve formě PDF souboru k elektronické přihlášce (typ přílohy: Modifikace přijímací zkoušky). O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím SIS a je nutné ji podat nejpozději do 30. 4. 2023. Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

Žádost o upuštění od přijímací zkoušky

Tento typ žádosti je určen pouze uchazečům o doktorské studium, kteří splňují kritéria stanovená v podmínkách přijímacího řízení. Žádost se podává pouze přes SIS.

Jiné podání ve věci organizace přijímacího řízení

V případě potřeby jiného podání se napřed obraťte na pracovnice Oddělení Ph.D. studia, viz kontakty.

Sdělení fakulty k žádosti obdrží uchazeč prostřednictvím SIS UK. Zaslání sdělení je notifikováno e-mailovou zprávou.

Posouzení zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024 bude fakulta posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:

a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

 • Uchazeč doloží:
 1. Vytištěný formulář Žádosti o posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání, stažený ze studijního informačního systému. V přihlášce vyplňte údaje o předchozím vzdělání: sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: obecná nostrifikaceNejpozději do 31. 8. 2023.
 2. Úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů.

Je vydávaný veřejnými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany.

Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde.

 • Bez poplatku (poplatek 3000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání provádějí).

b) dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu​

Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c).

 • Uchazeč doloží:
 1. Vytištěný formulář Žádosti o posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání, stažený ze studijního informačního systému. V přihlášce vyplňte údaje o předchozím vzdělání: sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: rovnocenný dokladNejpozději do 31. 8. 2023.
 2. Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou.
 3. Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript).

V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. 3. 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem.

 • Posouzení není zpoplatněno.

Zpracovávat budeme pouze žádosti uchazečů, kteří budou přijati, tzn., že žádost o uznání předchozího vzdělání uchazeč podá až poté, co obdrží informaci o přijetí ke studiu.

c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání:

Týká se dokladů, na které nelze aplikovat žádný z výše uvedených postupů.

 • Uchazeč doloží:

1. Vytištěný formulář Žádosti o posouzení prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání, stažený ze studijního informačního systému. V přihlášce vyplňte údaje o předchozím vzdělání: sekce Moje přihlášky – Doložení vzdělání – typ dokladu: zahraniční doklad (posuzuje se*) Nejpozději do 31. 8. 2023. 

* POSUZUJE SE: v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).

Posouzení je platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě v jednom akademickém roce. 

2. Ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou.

3. Originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript).

V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:

 • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia,
 • potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci).
 • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. 3. 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem,

Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b).

V případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).

 • Poplatek činí 880 Kč.

Zpracovávat budeme pouze zaplacené žádosti uchazečů, kteří budou přijati, tzn., že žádost o uznání předchozího vzdělání uchazeč podá až poté, co obdrží informaci o přijetí ke studiu.

Výše uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem) na adresu fakulty nejpozději do 31. 8. 2023.

Pokud to situace umožňuje, odevzdejte doklady co nejdříve, ať je dost času, kdyby bylo třeba něco doplnit. Prostudujte si také včas podmínky ověření, které se vás týkají, některé způsoby ověření mohou být časově náročnější.

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia

V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol

Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku (Moje přihlášky – Doložení vzdělání) nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení. Poplatek je možné uhradit platební kartou on-line nebo bankovním převodem na účet. Doporučujeme uchazečům platbu kreditní kartou.

Údaje pro platbu:

 
Číslo účtu: 37530021
Kód banky: 0100
Banka: Komerční banka, a.s.
Na Příkopě 33/969
114 07  Praha 1
Variabilní symbol: šestimístný kód přihlášky podané na 2. LF UK
Konstantní symbol: 558
IBAN: CZ3401000000000037530021
SWIFT: KOMB CZ PP
 

Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Kontaktní osoba v případě dotazů
PhDr. Marta Hrušková
Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 
e-mail: @email
telefon: +420 224 435 845
 
Další podklady
Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady: 
 
 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list), 
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.
Formy ověření
Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami (seznam aktuální k 1. 5. 2018):
 
 1. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

  Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR = Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.
   
 2. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin – Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10. 1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“.

  Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12).

  Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívíe, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 – do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

  U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:
  • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
  • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
  • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).
 3. Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:
  • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
  • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Doplňující informace k překladům

Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

 

Stav přihlášky, informace o platbě, termín přijímací zkoušky, bodové hodnocení a výsledek přijímacího řízení (informace o přijetí/nepřijetí) může uchazeč průběžně sledovat ve Studijním informačním systému (pod ikonou Moje přihlášky – rozbalit – elektronické dokumenty).

 

Pozvánka pro uchazeče k přijímacímu pohovoru

Upozorňujeme, že pozvánka k přijímacímu pohovoru bude uchazeči zaslána elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) s dostatečným časovým předstihem před konáním, nejpozději 14 dní před zveřejněným datem. V případě, že fakulta zasílá pozvánku na náhradní termín přijímací zkoušky, lze tuto lhůtu přiměřeně zkrátit. Uchazeč může po přihlášení do SIS (pod ikonou Moje přihlášky) sledovat uložení přihlášky a pozvánku na termín přijímací zkoušky. Heslo pro vstup do SIS obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.

Rozhodování ve věci přijetí ke studiu

Bodové výsledky ústních zkoušek se uchazeč dozví hned po zkoušce od zkušební komise a jsou rovněž zveřejňovány v SIS. O výsledku přijímacího řízení rozhoduje děkan fakulty. Uchazeč obdrží do 30 dnů od konání přijímací zkoušky rozhodnutí o přijetí ke studiu. Fakulta rozhodnutí o přijetí ke studiu poštou nezasílá. Rozhodnutí se doručuje elektronicky přes SIS, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vyslovil souhlas. Pokud se v SIS uchazeč dozví, že u přijímací zkoušky neuspěl, fakulta mu odešle poštou do vlastních rukou na kontaktní adresu uvedenou v přihlášce rozhodnutí děkana o nepřijetí ke studiuKaždý uchazeč si může v SIS (pod ikonou Moje přihlášky) u všech podaných přihlášek zjistit informaci o přijetí/nepřijetí, a to po přihlášení pod stejnou e-mailovou adresou a heslem, jaké použil při zakládání své elektronické přihlášky.

V případě, že je výsledek přijat za podmínky předložení dokladu o předchozím vzdělání, znamená to, že se uchazeč se svým bodovým výsledkem dostal do skupiny přijatých uchazečů, ale k tomu, aby byl skutečně přijat ke studiu, musí předložit doklad o svém předchozím vzdělání. Přijatí uchazeči obdrží osobně u zápisu potvrzení o studiu. 

Nahlížení do spisu

Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do svých materiálů z přijímacího řízení (viz § 38 správního řádu). Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu

Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke studiu může uchazeč podat teprve poté, kdy obdrží poštou písemné rozhodnutí o nepřijetí. Nelze se odvolat proti rozhodnutí, které uchazeč ještě neobdržel, přestože již zná výsledek přijímacích zkoušek zveřejněný prostřednictvím SIS. Součástí rozhodnutí je i "Poučení", které poukazuje na formální náležitosti odvolání, tedy to, co všechno musí odvolání obsahovat. Účelem odvolacího řízení je prověřit, zda přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a 2. LF UK. To znamená, že se lze odvolat pouze proti rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s těmito předpisy, a to do 30 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává děkanovi. Odvolacím orgánem je rektor. Upozorňujeme, že pro odvolací řízení není vyhrazen určitý počet volných studijních míst. Rektor může napadené rozhodnutí změnit a uchazeče přijmout pouze v případě, že rozhodnutí děkana nebo řízení, které jeho vydání předcházelo, trpí vadou, která způsobuje jeho nezákonnost. Uchazečům doporučujeme, aby před podáním odvolání zvážili, zda uváděné důvody odpovídají důvodům, pro které lze rozhodnutí děkana změnit. Mezi takové důvody typicky nepatří velký zájem o studium, získání počtu bodů těsně nebo blízko stanovené bodové hranici pro přijetí, rodinná tradice v oboru, ani skutečnost, že se někteří přijatí uchazeči ke studiu nezapíší a uvolní se tak místo, na které by mohl nastoupit jiný uchazeč. Tyto skutečnosti samy o sobě nemohou vést ke změně rozhodnutí děkana.

V případě, že uchazeč neuvede žádné odvolací důvody, bude k jejich uvedení následně děkanem vyzván a odvolací řízení se přiměřeně tomu prodlouží. V případě, že za uchazeče podává odvolání jeho zmocněnec, musí uchazeč nebo zmocněnec zmocnění k zastoupení prokázat plnou mocí, v opačném případě bude jeho odvolání pro nepřípustnost zamítnuto.

Odvolání nelze podat elektronicky. V odvolání je mimo jiné nutno uvést i číslo jednací, pod kterým bylo rozhodnutí o nepřijetí vydáno. Formulář pro podání odvolání je ke stažení zde.

Zápis do prvního ročníku

Uchazeč, který vykonal úspěšně přijímací zkoušku, se ve stanoveném termínu dostaví k zápisu do studia. U zápisu nejprve odevzdá doklad o předchozím vzdělání, pokud tak dosud neučinil. Na základě těchto dokumentů bude uchazeč zapsán do studia. Dokud uchazeč tyto dokumenty neodevzdá, nemůže být ke studiu přijat. V odůvodněných případech může děkan fakulty povolit náhradní termín zápisu do studia. Pokud s tím uchazeč vysloví v přihlášce ke studiu souhlas, může mu být rozhodnutí o přijetí ke studiu zasláno elektronicky prostřednictvím SIS, jestliže doložil doklady o předchozím vzdělání.

Uchazeč, který obdrží některý z výše uvedených dokumentů až po stanoveném termínu zápisu do studia, se dostaví k zápisu v náhradním termínu, nejpozději však 22. 10. 2023 (týká se zejména žadatelů o nostrifikaci).

Upozorňujeme uchazeče, že informace o zápisu obdrží s dostatečným časovým předstihem e-mailem během srpna a budou rovněž zveřejněny zde.

Poslední aktualizace: 19. 3. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.