Úspěšné zakončení studia, promoce a diplomy

Den vykonání obhajoby disertační práce se považuje za datum absolvování studia. Od tohoto dne má absolvent právo užívat titul „Ph.D.“. Diplomy se předávají na promocích, které se konají až několik měsíců po absolvování studia. Oddělení Ph.D. studia může vystavit na žádost absolventa potvrzení o ukončení studia v listinné formě, které slouží jako dočasný doklad o dosaženém vzdělání, dokud absolventovi nebude předán diplom. V případě, že absolventovi postačí elektronické potvrzení o absolvování studia, může si toto vygenerovat sám v SIS (viz Jak si v SIS vytisknout potvrzení o studiu/absolutoriu) ve formě PDF, a to i v anglickém jazyce.

Promoce absolventů doktorských studijních programů jsou ovlivněny počtem absolventů a uskutečňují se jak samostatně pro jednotlivé fakulty, tak společně pro více fakult. Společné promoce zajišťuje Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK (Oddělení doktorského studia) na základě počtu absolventů z jednotlivých fakult a uskutečňují se dvakrát ročně –  obvykle v květnu a listopadu. Samostatné promoce zajišťuje příslušná fakulta podle počtu absolventů jedenkrát nebo dvakrát ročně. Termíny určuje výhradně RUK, fakulta toto nemůže nijak ovlivnit. Účast na promoci není povinná.

Informace o průběhu slavnostního předávání diplomů obdrží absolvent včas e-mailem z Oddělení Ph.D. studia 2. LF UK. Termíny promocí jsou přiřazovány absolventům prostřednictvím SIS a z organizačních důvodů je nelze individuálně měnit. Po přidělení termínu obdrží absolvent ze SIS automatický e-mail s informací o přiděleném termínu. 

V případě, že se absolvent nemůže promoce ve stanoveném termínu zúčastnit, je třeba písemně požádat o přesunutí na další termín promoce nebo o úplné vyřazení z promoce. Toto je třeba včas nahlásit na Oddělení Ph.D. studia.

Podoba, údaje a další podrobnosti o vysokoškolském diplomu a dodatku k diplomu jsou uvedeny v Opatření rektora č. 34/2019.

Diplom je možné převzít i bez účasti na promoci. Absolvent se dostaví v úředních hodinách na rektorát, Odbor pro studium a záležitosti studentů, (Praha 1, Ovocný trh 3, 2. patro, dveře č. 207, kontaktní osoba Eva Semerádová), kde se podepíše do matriční knihy. Zde si diplom osobně převezme. Diplom nelze převzít na fakultě. 

Diplom může převzít též pověřená osoba na základě plné moci

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) je vydáván v souladu s § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Opatřením rektora č. 34/2019, centrálně jako jednotný výstup z Informačního systému UK. Byl sestaven podle modelu vytvořeného Evropskou komisí, Evropskou radou a organizacemi UNESCO/CEPES a na základě praktických zkušeností získaných z doporučení vysokých škol, které se tvorbou dodatku zabývají již několik let. Popisuje podstatu, úroveň, obsah, souvislosti a postavení typu studia, která byla úspěšně absolvována a jejichž výsledkem bylo získání kvalifikace. Dodatek vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci. Lze ho používat pro národní i mezinárodní účely k usnadnění akademického i profesního uznání a mobility. Je koncipován jako věcný dokument, který neposuzuje hodnotu vzdělání a neposkytuje stanovisko o jeho ekvivalenci. Dodatek k diplomu je vydáván jako dvojjazyčný dokument (česko-anglický), automaticky a zdarma všem absolventům. 

Vydávání opisu diplomu zajišťuje Archiv UK. Bližší informace a formulář žádosti naleznete zde.

Poslední aktualizace: 20. 5. 2022 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.