Roční hodnocení (RH)

Povinností studenta je pravidelně v každém roce studia vložit elektronicky do modulu SIS tzv. roční hodnocení ISP za daný akademický rok a odeslat jej školiteli. K hodnocení se vyjadřuje školitel a poté OR doktorského studijního programu. Roční hodnocení se již neodevzdává v písemné podobě, odevzdání probíhá pouze elektronicky v SIS. Povinnosti ISP musí být pro každý akademický rok konkrétní a kontrolovatelné. Je nutné, aby student doplnil veškeré údaje ohledně svého studia (tj. všechny rubriky, zejména: disertační práce a postup při přípravě práce, průběh studia a přehled povinností), včetně anotace projektu jako přílohy. Hodnocení musí vyplnit všichni studenti, kteří v daném akademickém roce odstudovali alespoň jeden den, tedy i ti, kteří mají přerušené studium. Hodnocení se netýká jen těch studentů, kteří měli studium přerušené celý akademický rok.

Doporučujeme, aby z každé aktualizace ISP bylo zřejmé, které konkrétní povinnosti plánu jsou předepsány pro konkrétní akademický rok. U nesplněných povinností musí být uvedeno zdůvodnění. Jestliže máte splněny všechny povinnosti včetně SDZ, podrobně rozepište konkrétní aktivity plánované na další akademický rok v rámci přípravy disertační práce, příp. publikací, aby byl podklad pro další roční hodnocení. K tomu, abyste mohli založit roční hodnocení a párovat předměty, je třeba dodat referentkám na Oddělení Ph.D. studia doklad o splněných povinnostech (kopie či sken indexu, popř. certifikát o absolvování kurzů a zkoušek). Roční hodnocení probíhá vždy během července a srpna.

Roční hodnocení musí obsahovat:

 • Vyplnění záznamů o publikační činnosti v OBD – týká se zejména vědeckých publikací.
 • Doplnění stáží do SIS v případě, že tam dosud nejsou zaneseny – týká se zejména stáží delších než 30 dní, které jsou zohledňovány při hodnocení doktorandů, studijních programů i fakulty. Doktorandi zadají stáž v aplikaci Evidence stáží v SIS a po schválení stáže školitelem bude splnění povinnosti zaznamenáno do výkazu o studiu v SIS referentkou.
 • Doplnění nových studijních povinností souvisejících s přípravou k SDZ nebo zpracováním disertace (příp. zdůvodněná žádost o vyjmutí z plánu dříve zapsaných povinností) po dohodě se školitelem, zápis předmětů včetně SDZ.
 • Komentáře k dříve i aktuálně zapsaným povinnostem a k postupu v přípravě disertační práce.
 • Párování zapsaných povinností se splněnými předměty v SIS; výsledky musí být zapsány v SIS referentkou.
 • Párování publikací se záznamy evidovanými v OBD – v případě, že dosud publikace v OBD není, vložte nejdříve záznam do OBD a následně v ročním hodnocení záznamy pouze spárujete.
 • Možnost vložení souborů s publikacemi, resp. postery či abstrakty z konferencí. Párování grantů s evidovanými záznamy v příslušných databázích.
 • Doplnění pedagogické aktivity související s přípravou k doktorské zkoušce nebo zpracováním disertace (zejména pomocí párování s údaji uvedenými v SIS).
 • Párování stáží se záznamy evidovanými v SIS v aplikaci Evidence stáží (za předpokladu, že byly do SIS zadány; záznamy nelze zadávat zpětně).
 • Vyplnění závěrečného shrnutí plnění ISP za příslušný akademický rok.
 •  Předání připravených podkladů školiteli.

Během vytváření ročního hodnocení doporučujeme aktivní spolupráci při vkládání a editaci dat se školiteli. Upozorňujeme na skutečnost, že po odeslání hodnocení školiteli nebude už možné hodnocení dále editovat, tzn., že již nebude možné dodatečně cokoliv vyplnit, upravit či odeslat.

Vytvořeno: 19. 5. 2021 / Upraveno: 27. 5. 2022 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.