Promoce, diplomy a dodatky k diplomům

Promoce absolventů doktorských studijních programů jsou ovlivněny počtem absolventů a uskutečňují se jak samostatně po fakultách, tak společně pro více fakult. Společné promoce zajišťuje Odbor pro studium a záležitosti studentů RUK (Oddělení doktorského studia) na základě podkladů fakult a uskutečňují se dvakrát ročně – v květnu a listopadu. Samostatné promoce zajišťuje příslušná fakulta podle počtu absolventů jedenkrát nebo dvakrát ročně.

Informace o průběhu slavnostního předávání doktorských diplomů obdrží absolvent včas písemnou formou e-mailem z Oddělení Ph.D. studia.

Dodatek k diplomu (Diploma Supplement) je vydáván v souladu s § 57 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a Opatřením rektora č. 34/2019, centrálně jako jednotný výstup z Informačního systému UK. Byl sestaven podle modelu vytvořeného Evropskou komisí, Evropskou radou a organizacemi UNESCO/CEPES a na základě praktických zkušeností získaných z doporučení vysokých škol, které se tvorbou dodatku zabývají již několik let. Popisuje podstatu, úroveň, obsah, souvislosti a postavení typu studia, která byla úspěšně absolvována a jejichž výsledkem bylo získání kvalifikace. Dodatek vhodně doplňuje základní doklad o kvalifikaci. Lze ho používat pro národní i mezinárodní účely k usnadnění akademického i profesního uznání a mobility. Je koncipován jako věcný dokument, který neposuzuje hodnotu vzdělání a neposkytuje stanovisko o jeho ekvivalenci. Dodatek k diplomu je vydáván jako dvojjazyčný dokument (česko-anglický), automaticky a zdarma všem absolventům. 

Vydáno: 19. 5. 2021 / Upraveno: 21. 5. 2021 / Responsible person: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.