Přerušení studia

Přerušení studia upravuje čl. 6 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy.

O přerušení studia je třeba požádat písemně, v žádosti (formulář Žádost o přerušení studia) musí být uveden důvod přerušení, vyjádření školitele a datum ukončení přerušení. V případě, že datum ukončení studentem uvedeno není, studium bude přerušeno do konce maximální doby studia.

Žádost lze doručit osobně v úředních hodinách nebo zaslat poštou na adresu Oddělení Ph.D. studia.

Studium lze přerušit nejméně na dobu jednoho semestru. Studium může být přerušeno opakovaně. Po dobu přerušení studia není osoba studentem.

Přerušení je zahájeno dnem nabytí právní moci rozhodnutí o přerušení studia nebo pozdějším dnem, který je v rozhodnutí uveden. K nabytí právní moci dochází 30 dnů od doručení rozhodnutí adresátovi; tedy v případě, že student požaduje přerušení od konkrétního data, je třeba, aby svou žádost o přerušení podal minimálně dva měsíce před tímto datem.

Ukončením přerušení vzniká právo na opětovný zápis do studia v termínu stanoveném v rozhodnutí o přerušení. Pokud se osoba k zápisu nedostaví ani v náhradním termínu zápisu zpřístupněném v SIS, studium bude ukončeno ke dni náhradního termínu zápisu (odst. 14 čl. 6 Studijního a zkušebního řádu UK).

V případě, že studium bylo přerušeno do maximální doby studia a osoba poté chce přerušení ukončit a pokračovat ve studiu, je třeba podat žádost o ukončení přerušení studia. Děkan přerušení studia ukončí rozhodnutím, v němž stanoví datum opětovného zápisu. Přerušení studia se ukončuje dnem nabytí právní moci rozhodnutí o ukončení přerušení studia nebo pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden.

V případě přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství nebo v souvislosti s převzetím dítěte do péče nahrazující péči rodičů nebo z důvodu velmi vážného zdravotního důvodu se doba přerušení studia nezapočítává do celkové doby přerušení studia ani do maximální doby studia. Přerušení studia z jiného důvodu se do maximální doby studia započítává.

Přerušení studia z důvodu těhotenství, porodu či rodičovství

Samotná evidence doby rodičovství neznamená automatické přerušení studia. Hodláte-li studium v evidované době rodičovství přerušit, je nutné podat také kromě formuláře Žádost o přerušení studia i formulář Oznámení o těhotenství/narození dítěte/převzetí dítěte do péče. Evidovaná doba rodičovství je 8 týdnů před plánovaným datem porodu do tří let věku dítěte u matky, u otce je to od data narození dítěte do věku tří let.

Zákon o vysokých školách ukládá vysokým školám povinnost činit vhodná opatření pro studium rodičů a osob, které převzaly dítě do péče, a to po dobu, po kterou by jinak trvala jejich mateřská či rodičovská dovolená (uznaná doba rodičovství), a nerozlišuje, zda jde o matku či otce dítěte, oba mají stejná práva.

Těhotenství a předpokládaný termín porodu se dokládá kopií těhotenské průkazky. Do šesti týdnů po předpokládaném termínu porodu dítěte je nutné dodat na Oddělení  Ph.D. studia ověřený rodný list dítěte. Narození dítěte se dokládá ověřenou kopií rodného listu. Převzetí dítěte do péče se dokládá ověřenou kopií příslušného rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 11. 4. 2022 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.