Formuláře a vzory

Prosíme, používejte pouze formuláře, které jsou umístěny na webu 2. LF UK níže. Formuláře umístěné na webu AV ČR nejsou aktuální. Do kolonky studijní program, prosím, nevyplňujte „Biomedicína“, protože to není žádný studijní program. Jedná se pouze o obecný název pro lékařské a přírodovědecké doktorské studijní programy, které jsou akreditované na UK. Konkrétní studijní program je např. Kineziologie a rehabilitace, Experimentální chirurgie, Imunologie aj. Každou žádost, kterou podáváte, je třeba vytisknout, podepsat a odevzdat v listinné podobě na Oddělení Ph.D. studia (nikoli oborové radě). Žádosti naskenované a zaslané e-mailem nelze akceptovat. Žádost je možné doručit rovněž prostřednictvím pošty, a to na adresu:

2. lékařská fakulta UK
Děkanát – Oddělení Ph.D. studia

V Úvalu 84
150 06 Praha 5

 

 


 
Vydáno: 3. 6. 2014 / Poslední aktualizace: 8. 2. 2021 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.