Experimentální chirurgie

Platnost akreditace: 27. 11. 2029

Předseda oborové rady:
prof. MUDr. Zdeněk KRŠKA, DrSc.

I. chirurgická klinika – břišní, hrudní a úrazové chirurgie 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2
tel.: 224 962 200
e-mail: @email

 

Kontaktní osoby:
Bc. Lenka Hájková, MSc.
I. chirurgická klinika 1.LF UK a VFN
U Nemocnice 2 128 08 Praha 2
tel.: 224 962 208
e-mail: @email

 

Kristýna Walterová
vedoucí sekretariátu
I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2
tel.: 224 962 215
e-mail: @email

 

Členové oborové rady

Charakteristika studijního programu

Cílem studia je připravit studenta k samostatné vědecké i praktické práci v oboru. Studium poskytne absolutní znalost teoretických oborů, znalost biologie buněk, farmakologie, imunologie, lékařské chemie a biochemie, fyziologie a patologie, základní laboratorní techniku i nejnovější laboratorní techniky v oboru, a především odbornou znalost v oblasti dětské chirurgie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, neurochirurgie, očního lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, plastické chirurgie, stomatologie a urologie. Absolvent je schopen postavit hypotézu vědecké práce, zvolit příslušné metody pro ověření hypotézy, dané úkony prakticky vykonat, vědecky vyhodnotit a následně dané výsledky publikovat ve vědeckých časopisech s impakt faktorem, přednášet na erudovaných konferencích, symposiích a kongresech. Absolvent má předpoklady pro dobré uplatnění v chirurgickém oboru a pro dosažení dalších vědecko-pedagogických titulů a podílení se na samotném rozvoji oboru.

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

OR nevypsala žádná témata. Uchazeč si zvolí předběžné téma individuálně a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu OR. Ten mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. 

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). Seznam školitelů schválených OR naleznete zde. Po rozkliku se zobrazí pracoviště školitele a kontakt na něj.

Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné.

Povinností studenta je osvojit si metodiky vědecké práce tak, aby byl po skončení studia schopen samostatné vědecké práce a publikace jejích výsledků v mezinárodně uznávaných časopisech. Student musí během svého studia povinně absolvovat dva výukové kurzy: Experimentální chirurgie I. (B90015) a II. (B90016) a zkoušku z angličtiny (D0400003). Předpokládá se absolvování zahraniční stáže. Student se dle pokynů školitele musí aktivně zúčastňovat vědeckých konferencí, kongresů a sjezdů vědeckých společností a pravidelně referovat o svých výsledcích na seminářích. Doporučuje se, aby tyto povinnosti byly dle možností zakotveny již ve studijním plánu studenta. OR může studentovi předepsat i další studijní povinnosti.

Požadavky na absolvování stáží

Je doporučeno absolvování alespoň jedné zahraniční stáže v minimální délce 1 měsíce, kterou lze nahradit zapojením do grantu se zahraniční účastí nebo jinou formou přímé účasti na mezinárodní spolupráci. 

Vypsané kurzy
Experimentální chirurgie I. a II.

Požadavky ke SDZ

  • Nutnost doložení absolvování dvou povinných kurzů v průběhu studia.
  • Povinnost složení zkoušky z anglického jazyka.
  • Publikace: Nutnost doložení nejméně dvou původních publikací s IF ve vztahu k tématu disertace. Nejméně u jedné z nich je student 1. autorem. Součet IF všech publikací publikovaných studentem ve vztahu k disertaci (bez ohledu na pořadí autorů) musí být vyšší než 1. Jedna přehledová publikace s tématem disertace studenta publikovaná v časopise s recenzním řízením, kde student je 1. autorem. Tato publikace musí být citována v hodnocení studenta nejpozději za 3. ročník studia.

Průběh SDZ

Student si volí dva teoretické okruhy. SDZ je dána oborem, ve které student působí. Otázky se losují. Při SDZ budou položeny dvě otázky z obecné části a jedna otázka z daného oboru (gynekologie a porodnictví, chirurgie, oční lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, stomatologie, urologie, plastická chirurgie, dětská chirurgie).

Zkušební okruhy

Anatomie, biologie buňky, farmakologie, imunologie, lékařská chemie a biochemie, fyziologie a patologie, gynekologie a porodnictví, histologie a embryologie, chirurgie, oční lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, stomatologie, urologie.

Otázky ke SDZ

Požadavky na publikační činnost

Student bude povinen doložit před absolvováním SDZ nejméně dvě původní publikace vydané v časopisu s IF ve vztahu k tématu disertace. Nejméně u jedné z nich je student 1. autorem. Součet IF všech publikací publikovaných studentem ve vztahu k disertační práci (bez ohledu na pořadí autorů) musí být vyšší než 1. Jedna přehledová publikace s tématem disertace publikovaná v časopise s recenzním řízením, kde student je 1. autorem. Tato publikace musí být citována v hodnocení studenta nejpozději za 3. ročník studia.

Požadavky k obhajobě

  • SDZ
  • dvě práce in extenso se souhrnným impakt faktorem alespoň 1. Na jedné z nich musí být student uveden jako první autor.
  • Disertační práce musí být vypracována podle pokynů uvedených na stránkách fakulty.
  • OR vyžaduje autoreferát.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu je erudovaným vědeckým pracovníkem, který má rozsáhlé znalosti z teoretických oborů, které je schopen aplikovat v praxi. Absolvent ovládá základní laboratorní techniku a využívá nejnovější laboratorní techniky ve svém oboru. Je schopen postavit hypotézu vědecké práce, zvolit příslušné metody pro ověření hypotézy, vědecky zhodnotit výsledky své práce, publikovat je v odborných časopisech s impakt faktorem a přednášet o nich na symposiích a kongresech. Absolvent má předpoklady pro dobré uplatnění v chirurgickém oboru a pro dosažení dalších vědecko-pedagogických titulů.

Předpokládané uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů studia je hlavně v oboru lékařství, a to v oblasti biologie buněk, farmakologie, imunologie, lékařské chemie a biochemie, fyziologie a patologie, laboratorní techniky v sekci dětské chirurgie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, neurochirurgie, očního lékařství, ortopedie, otorhinolaryngologie, plastické chirurgie, stomatologie a urologie.

Poslední aktualizace: 29. 3. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.