Disertační práce & obhajoba

Základní informace o obhajobě disertační práce

Požadavky jednotlivých OR na disertační práci a k obhajobě mohou být odlišné. Naleznete je zde. Zpravidla však platí:

 • Student, který je zapsán ke studiu v doktorském studijním programu, akreditovaném v českém jazyce, musí konat obhajobu v jazyce českém. Obhajoba v angličtině (nebo jiném cizím jazyce) není nároková; v takovém případě student musí podat řádně odůvodněnou žádost (s vyjádřením školitele), kterou posoudí oborová rada. Konání obhajoby v cizím jazyce je možné pouze ve výjimečných a odůvodněných případech. 
 • Členem jmenované komise je zpravidla i školitel. Počet přítomných členů komise nesmí být menší než tři. Předsedu a členy komise pro obhajobu jmenuje děkan příslušné fakulty (na návrh oborové rady) z profesorů, docentů a odborníků. Odborníci musí být schváleni vědeckou radou fakulty.
 • Komise pro obhajobu disertační práce stanoví dva oponenty. Oponentem může být ustanoven jen docent nebo profesor nebo osoba, které byl udělen titul Ph.D., CSc., DrSc., Dr. Oponentem nemůže být školitel nebo pracovník, který se podílel na zpracování disertační práce nebo byl spoluautorem některé z předložených prací studenta. 
 • Oddělení Ph.D. studia zašle disertační práci oponentům spolu s žádostí o vypracování posudku, a to nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti o obhajobu.
 • Oponenti jsou povinni zaslat posudek Oddělení Ph.D. studia nejpozději do dvou měsíců po obdržení práce nebo nejpozději do 14 dnů oznámit, že posudek vypracovat nemohou. Nebyl-li posudek v uvedené lhůtě odevzdán ani po upomenutí nebo oznámil-li oponent, že posudek nemůže vypracovat, ustanoví komise nového oponenta. Před obhajobou zašle příslušné oddělení děkanátu posudky  předsedovi zkušební komise. Ustanovení oponenti mohou být členy komise pro obhajobu.
 • Oponentské posudky se vkládají do SIS. Zde jsou k dispozici pro nahlížení (viz Jak v SIS najít oponentské posudky na disertaci). O jejich vložení je student informován formou notifikace, kterou obdrží e-mailem. 
 • Pokud oba posudky nedoporučují disertační práci k obhajobě, může student od obhajoby před jejím konáním odstoupit. Termín obhajoby disertační práce studentovi propadá.
 • Řádný, popř. opravný termín konání obhajoby stanoví děkan na základě návrhu OR. Tento termín se s přesným časovým určením nejméně dva týdny předem zveřejní na webových stránkách fakultyOddělení Ph.D. studia nemůže vypisování a přidělování termínů nijak ovlivnit.
 • Obhajoba disertační práce je veřejná. Koná se zpravidla do tří měsíců po doručení žádosti o obhajobu.
 • Komise rozhoduje o klasifikaci obhajoby disertační práce v neveřejném zasedání, bezprostředně navazujícím na vlastní obhajobu, a to neveřejným hlasováním. Klasifikační stupně jsou: „prospěl“ a „neprospěl“. Komise rozhoduje většinou, při rovnosti hlasů nebo při nedosažení většiny hlasů je student klasifikován klasifikací pro něj příznivější.
 • Výsledek obhajoby oznámí předseda studentovi bezprostředně po neveřejném zasedání komise, a to veřejně. V případě neúspěšné obhajoby komise stanoví, zda je nutné práci přepracovat, nebo doplnit. Obhajobu disertační práce lze opakovat jen jednou, nejdříve za šest měsíců od původního termínu konání obhajoby. 
 • Pokud se student nemůže ze závažných zdravotních či jiných důvodů k obhajobě dostavit, je třeba postupovat podle následujících pokynů (viz Omlouvání z termínu státní doktorské zkoušky/obhajoby).
 • Pokud se student ze závažných důvodů (epidemiologická situace, karanténa, mimořádná opatření nařízená vládou) nemůže konání obhajoby disertační práce zúčastnit, může požádat o distanční formu. O umožnění distanční formy rozhoduje děkan po dohodě s garantem příslušného studijního programu. Řádně vyplněnou Žádost o distanční formu obhajoby disertační práce je třeba dodat na Oddělení Ph.D. studia.
Poslední aktualizace: 11. 4. 2022 / ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.