Přijímací řízení

Co vědět před podáním přihlášky

Studium v doktorském studijním programu na Univerzitě Karlově probíhá v souladu se zněním zákona č. 111/1998 Sb. (speciální ustanovení pro doktorské studium § 47) a podle vnitřních předpisů UK a jejích fakult. Studium je otevřeno nejen absolventům Univerzity Karlovy, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí (v případě absolvování studia v zahraničí je vyžadována nostrifikace).

Základní informace o přijímacím řízení naleznete na webových stránkách rektorátu UK.

Jak postupovat při rozhodování – je pro mne doktorské studium to pravé?!

Ano – pokud směřujete k akademické kariéře a chcete věnovat přiměřenou část svého pracovního času po několik následujících let experimentální práci.

Ne – pokud hledáte jen možnost, jak se dostat na některou z pražských klinik. Měli byste se věnovat především experimentální (laboratorní) práci, a nikoli léčbě pacientů. Čas strávený vědeckou přípravou se vám nebude započítávat do specializační přípravy k atestaci – pokud lze v současné nejistotě specializačního vzdělávání něco tvrdit s určitostí. Jistou výjimkou, jak kombinovat specializační a vědeckou přípravu, je „M.D., Ph.D.“ program (viz níže).

Je doktorské studium určeno jen těm, kteří se chtějí v budoucnu věnovat laboratorní medicíně nebo teoretickým a preklinickým oborům?

V žádném případě – hlavním úkolem je vychovávat vzdělané kliniky se znalostí základů vědecké práce. Akademická kariéra (ve smyslu práce na klinikách fakultních nemocnic) bude v budoucnu doménou lidí, kteří absolvovali DSPB.

Můžete se přihlásit do programu prezenčního (budete se po určitou dobu věnovat vědecké přípravě na plný úvazek) nebo kombinovaného (= máte již normální místo a vědecké přípravě se budete věnovat při zaměstnání). Maximální doba studia v doktorském studijním programu je standardní doba studia tohoto studijního programu, tj. 4 roky (nebo 3 roky; záleží na akreditaci příslušného studijního programu) navýšená o pět let. Toto však naplatí pro studenty, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017. U těch činí maximální délka studia pouze 8 let.

Jak se dozvědět o možnostech studia?

Doktorské studijní programy v biomedicíně (dále jen DPSB) organizuje Koordinační rada DSPB, která zastřešuje doktorské studium na fakultách přírodovědného směru (včetně pražských lékařských) a Akademii věd ČR (AV ČR). Je nezávislá na vedení fakult a AV ČR.

V rámci DSPB existuje 19 oborových rad.

Veškeré informace by měly být dostupné na webových stránkách Koordinační rady DSPB (bohužel jsou však často zastaralé či nekompletní).

Pro jaký obor se rozhodnout?

Záleží samozřejmě na profesionálním zájmu studenta. Některé obory jsou velmi široké (např. imunologie, fyziologie nebo molekulární biologie) a může se v nich připravovat lékař zaměřený na téměř jakýkoli klinický obor. Naopak obory jako experimentální chirurgie nebo gerontologie jsou relativně úzce definovány.

Důležité je vybrat správného školitele, spolu s ním zvolit kvalitní projekt a znát předem všechny podmínky (a také potenciální problémy) studia i jeho úspěšného ukončení.

Jak vybírat školitele?

Pokud jste alespoň v průběhu posledních ročníků docházeli na nějaké pracoviště, máte výhodu. Pokud jste tak činili dlouhodobě, máte velkou výhodu a radit s výběrem školitele a projektu asi nepotřebujete.

Pro ty ostatní: ať už si vybíráte školitele sami nebo se vám nějaký nabízí sám (což se těm z vás, kteří budete excelovat u státnic, může stát ), ověřte si jeho vědeckou způsobilost. Uděláte to jednoduše: do programu PubMed si zadáte jméno svého potenciálního školitele a podíváte se, jestli v průběhu minulých tří let publikoval v zahraničních časopisech. V zásadě čím více publikací, tím lépe. Váš vyvolený by měl být (alespoň v některých publikacích za dané období) buď prvním, nebo posledním autorem. To vyjadřuje jeho podíl na publikovaném projektu. Kvalitu časopisu (vyjádřenou velikostí impact factoru – opět čím vyšší, tím lepší) vám mohou zjistit v knihovně (obraťte se na dr. Kubeše z Ústavu vědeckých informací 2. LF UK) nebo si ji najdete sami na stránkách ISI WoK (pouze přes server 2. LF UK).

Školitel musí být odsouhlasen oborovou radou – kriteria pro přijetí nových školitelů si určují jednotlivé oborové rady. Existuje také instituce „konzultanta“; ta prakticky možňuje školitelství dalším odborníkům, kteří nesplňují všechna kriteria. Dbejte ale při těchto variantách zvýšené opatrnosti – pouze školitel je za vás opravdu odpovědný a je partnerem oborové rady. Nepřistupujte na variantu „formálního školitele“ – tedy někoho, kdo všechna výše zmíněná kriteria splňuje, ale ve skutečnosti se vám nebude věnovat.

Jako pomůcku pro výběr jsme pro vás připravili seznam školitelů působících v jednotlivých oborových radách. Co v něm najdete? U každého školitele jsou jmenovitě vypsáni studenti současní, ti, kteří úspěšně absolvovali, nebo naopak studia zanechali. Důvody k ukončení studia mohou být pochopitelně různé, nicméně kumulace „odpadlíků“ a absence úspěšně dokončivších u konkrétního školitele je špatným prognostickým znakem.

Jaký zvolit projekt?

Projekt vám pravděpodobně vymyslí váš školitel. Měl by být dostatečně ambiciozní (viz dále kriteria obhajoby), ale současně splnitelný v době určené pro studium.

Jak se do programu dostat?

Musíte podat přihlášku ve stanoveném termínu a dostavit se spolu se svým školitelem k přijímacímu řízení. Ta vypisuje každá oborová rada zvlášť (všechny informace se včas objevují na našem webu). Po úspěšném složení zkoušek budete přijati ke studiu.

Jaké je můžete získat stipendium?

Studenti prezenčního studia mají nárok na doktorandské stipendium, aktuální výši v souladu s předpisy UK a 2. LF naleznete na webu. Dále mají právo na získání ubytování na koleji a všechny studentské výhody. Stipendium se progresivně zvyšuje v souladu s plněním studijních povinností, dále si příjem může student prezenční formy zvyšovat z odměn z grantů školitele, získáním vlastního grantu Grantové agentury UK či jiným způsobem.

Co musíte splnit pro získání titulu Ph.D.?

Základní kriteria určuje vysokoškolský zákon a ustanovení Koordinační rady DSPB. Jednotlivé oborové rady si ovšem kriteria dále upravují. Je tedy dobré si je předem ověřit (váš školitel by je měl samozřejmě znát). Specifické požadavky konkrétních oborových rad naleznete zde.

Základní kriteria studijní části jsou:

 • absolvování předepsaného počtu kurzů (případně složení zkoušek) podle vašeho studijního plánu
 • složení jazykové zkoušky (angličtina)
 • složení státní doktorské zkoušky 

Základní (minimální) kriteria připuštění k obhajobě jsou:

 • dvě publikace v časopisu s impact factorem, z nichž jedna se musí vztahovat k tématu práce
 • alespoň na jedné z nich je student prvním autorem
 • součet impact factoru publikací je vyšší než 1

Mějte ovšem na paměti, že požadavky jednotlivých oborových rad se mohou lišit ve smyslu zpřísnění (tedy více publikací, více prvních autorství, vyšší impact factor), a proto je třeba řídit se předeším pokyny příslušné oborové rady (viz výše).

Co přesně znamená „M.D., Ph.D.“ program?

Fakultní nemocnice v Motole (z iniciativy náměstkyně pro vědu a ředitele) zřídila jako první v republice program „M.D., Ph.D.“ studia. Nejedná se o skutečný M.D., Ph.D. studijní program známý z amerických universit, ale o kombinaci doktorské přípravy vědecké (Ph.D.) a specializační („M.D.“). Studenti, kteří mají zájem kombinovat přípravu k atestaci s DSPB, musejí složit normální přijímací zkoušky do interního programu DSPB (tak si zajistí vědeckou část přípravy a také stipendium). Pak se mohou přihlásit ke speciálním přijímacím zkouškám, které organizuje 2. LF UK spolu s FN v Motole. V těch je vybrán určitý počet uchazečů (dosud to bylo 10 studentů ročně), kteří získají od FN v Motole poloviční úvazek na dobu 5 let. Tak je jim prakticky umožněno věnovat přibližně polovinu každého roku specializačnímu vzdělávání (tedy přípravě k atestaci). Současně tato úprava umožňuje, aby si student spolu se svým školitelem a zástupcem příslušné kliniky (obvykle primářem) sám určil pracovní program. Nemocniční úvazek není brán z limitu příslušné kliniky a student tak není pracovně vázán pouze k dané klinice – může plnit své povinnosti vyplývající z předatestační přípravy. Nová zákonná úprava umožňuje započítávat do této přípravy jen skutečný čas strávený klinickou prací. Není tedy možné předpokládat, že během 5 let student dosáhne obhajoby titulu Ph.D. i složí atestační zkoušku. Je to však významný krok vpřed i v tomto směru a lze oprávněně předpokládat, že kliniky budou mít velký zájem nabídnout regulérní úvazek lékaři s titulem Ph.D. a absolvovanou významnou částí specializační přípravy.

V současné době však FNM vypisuje pouze omezený počet míst, a to na specifické obory, které považuje za prioritu.

Program je určen pro špičkové studenty, od nichž očekáváme, že budou průběžně plnit výborně své studijní i vědecké povinnosti. Povinným předpokladem je získání grantu GA UK (i proto, že stipendium bude vypláceno pouze po dobu prvních 5 let) a publikování vlastních výsledků v průběhu prvních dvou let studia (např. i v tuzemském časopise). Průběh studia je jedenkrát ročně hodnocen společnou komisí 2. LF UK a FNM a studentům neplnícím program může být nemocniční úvazek odebrán.

Přihlášky do programu M.D., Ph.D. přijímá paní Ilona Kyselová na sekretariátu náměstkyně pro vědu a výzkum, který sídlí na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol (uzel A-G 3. patro)

 

Jak podat přihlášku a absolvovat přijímací řízení

Přihlášky k doktorskému studiu podávejte do 30. dubna 2019. Podrobnosti o programech a termínech naleznete v přílohách a elektronickou přihlášku ve Studijním informačním systému.

Termíny přijímacích pohovorů 2019
kód název doktorského studijního programu
předseda oborové rady
předpokládané termíny
řádný termín náhradní termín
P1412 Biochemie a patobiochemie
prof. MUDr. Stanislav Štípek, DrSc.
5. 6. 2019 26. 6. 2019
P1516 Biologie a patologie buňky
prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.
3.–6. 6. 2019 13.–20. 6. 2019
P1804 Biomedicínská informatika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. MBA
13. 6. 2019 20. 6. 2019
P3919 Biomechanika
doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
12.–13. 6. 2019 27. 6. 2019
P5105 Experimentální chirurgie
prof. MUDr. Jaroslav Živný, DrSc.
5. 6. 2019 25. 6. 2019
P5208 Farmakologie a toxikologie
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
5. 6. 2019 19. 6. 2019
P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka
prof. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc.
3. 6. 2019 24. 6. 2019
P1517 Imunologie
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
17.–28. 6. 2019 8.–19. 7. 2019
P915D360001 Kineziologie a rehabilitace
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
3. 6. 2019 27. 6. 2019
P5110 Lékařská biofyzika
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
11. 6. 2019 26. 6. 2019
P1510 Mikrobiologie
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
17.–28. 6. 2019 8.–19. 7. 2019
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
18. 6. 2019 15. 7. 2019
P5108 Neurovědy
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
3. 6. 2019 17. 6. 2019
P5109 Preventivní medicína
doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.
13. 6. 2019 2. 7. 2019
P5150 Zobrazovací metody v lékařství
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
18. 6. 2019 27. 6. 2019

Přijímací řízení na 2. lékařské fakultě UK probíhá v souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče UKOpatřením děkana č. 9/2018.

Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2019/2020

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje přijímací řízení pro doktorské studijní programy na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v akademickém roce 2019/2020

Doktorské studium je určeno pro absolventy magisterského studia medicínských nebo příbuzných přírodovědných oborů a je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje.

Fakulta nabízí pro uchazeče studium ve studijních programech:

 1. Biochemie a patobiochemie
 2. Biologie a patologie buňky
 3. Biomedicínská informatika
 4. Biomechanika
 5. Experimentální chirurgie
 6. Farmakologie a toxikologie
 7. Fyziologie a patofyziologie člověka
 8. Imunologie
 9. Lékařská biofyzika
 10. Mikrobiologie
 11. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 12. Neurovědy
 13. Preventivní medicína
 14. Zobrazovací metody v lékařství

Studium probíhá v prezenční a kombinované formě studia, v českém a anglickém jazyce. Standardní délka studia jsou tři nebo čtyři roky podle příslušné akreditace.

Doporučený postup uchazeče o DS:

 1. Seznámit se s informacemi o studijních programech, případně školitelích. Informace naleznete např. na http://dspb.avcr.cz/.
 2. Vypracovat anotaci disertační práce/výzkumného projektu – jde o nezbytný předpoklad k přijetí přihlášky.
 3. Vyplnit elektronický formulář přihlášky ke studiu, který najdete na https://www.lf2.cuni.cz/studium/uchazeci/prijimaci-rizeni nebo na https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/.
  Po vyplnění přihlášku uložte, odešlete elektronickou cestou, vytiskněte a podepište.
 4. Zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, podklady k platbě jsou vygenerovány z elektronické přihlášky.
 5. Vložit do elektronického systému všechny přílohy.

Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2019/2020

 
 1. Odeslání přihlášky se všemi požadovanými přílohami v elektronické a písemné podobě
                                           do 30. 4. 2019.
 2. Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 540 Kč nejpozději do 30. 4. 2019.
 3. Úspěšné vykonání přijímací zkoušky před komisí příslušné oborové rady.
 4. Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu, doložené kopií vysokoškolského diplomu nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve lhůtě do 30. 9. 2019.

Povinné přílohy k přihlášce:

– stručný odborný životopis s podpisem,

– doklady o vzdělání (kopie diplomu včetně dodatku, případně potvrzení studijního oddělení),

– anotace výzkumného projektu,

– případné další doklady (o znalosti cizích jazyků, publikační aktivity aj.),

– doklad o zaplacení poplatku (výpis z účtu).

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

 1. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku před komisí příslušné oborové rady.
 2. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru na téma zvoleného výzkumného projektu disertační práce. Přijímací komise hodnotí připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru a schopnosti práce s odbornou zahraniční literaturou.
 3. Pro přijetí do doktorského studijního programu se za doplňující bonifikaci pokládá též uvedení konkrétnější představy o obsahu studia v příloze přihlášky, včetně předpokládaného školícího pracoviště, případně školitele.
 4. Přijímací komise hodnotí přijímací řízení dvěma stupni: „přijat“ – „nepřijat“.

Doporučená literatura:

Literatura je doporučována jednotlivými oborovými radami. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována.

Informace o uplatnění absolventů:

Absolventi doktorských studijních programů se uplatňují především ve sféře vědy a výzkumu a ve školství.

Termíny přijímacích pohovorů:

Řádný termín přijímacích pohovorů je stanoven na období 1.–30 června 2019. Konkrétní termíny a místa konání přijímacích pohovorů budou stanoveny příslušnými oborovými radami podle počtu uchazečů.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:

Poplatek za elektronickou přihlášku činí 540 Kč. Uchazeč o studium uhradí poplatek platební kartou, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na adresu:

Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1

číslo účtu: 37530021/0100

variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky

konstantní symbol: 558

 • IBAN CZ3401000000000037530021 (pro platbu ze zahraničí)
 • SWIFT: KOMB CZ PP
 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v kterékoli fázi řízení nevratný.
 • Plátce (i ze zahraničí) je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.
 • Pokud nebude poplatek za přijímací řízení uhrazen na účet fakulty do 30. 4. 2019 nebo pokud nebude do tohoto termínu přihláška uzavřena, má se za to, že přihláška nebyla podána

Kontakt:

ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
Odd. Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
2. lékařská fakulta UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
tel.: (+420) 224 435 836
e-mail:
Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení pro uchazeče do doktorských studijních programů

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 budou fakulty posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Níže uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem), a to na adresu fakulty nejpozději do 31. 7. 2019. 

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Údaje pro platbu:

účet č. CZK 37530021/0100 IBAN CZ3401000000000037530021
  EUR 271843750277/0100 IBAN CZ7701000000271843750277
  USD 27-1579200267/0100 IBAN CZ4301000000271579200267
banka Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
SWIFT KOMB CZ PP

Kontaktní osoba v případě dotazů: 

PhDr. Marta Hrušková
e-mail: ,
telefon: +420 224435845
 

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:

a. dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

 • Uchazeč doloží:
  • vyplněný Formulář (ke stažení zde),
  • úředně ověřenou kopii dokladu o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, získaného podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách nebo podle dřívějších právních předpisů.
 • Je vydávaný veřejnými vysokými školami, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany.
 • Více informací o řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání na Univerzitě Karlově najdete zde: https://www.cuni.cz/UK-6452.html
 • Bez poplatku (poplatek 3000 Kč se hradí veřejné vysoké škole nebo MŠMT, které posouzení v rámci řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání provádějí).

b. dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c)).

 • Uchazeč vyplní elektronickou žádost o prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání v SISu.
 • Uchazeč doloží:
  • ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou,
  • originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript),
  • v případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem.
 • Bez poplatku

c. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání:

 • Uchazeč vyplní elektronickou žádost o prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání v SISu
 • Uchazeč doloží:
  • ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou,
  • originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript).
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia,
  • potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci).
 • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem,
 • Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b).
   
 • Posuzuje se – v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).
 • Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě.
 • Poplatek 690 Kč (možnost zaplatit platební kartou online nebo bankovním převodem).

Překlady
Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

Další podklady
Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady: 

 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list), 
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.

Formy ověření

Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami (seznam aktuální k 1. 5. 2018):

 1. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

  Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR = Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.
   
 2. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin – Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10. 1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“.

  Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference na: http://hcch.e-vision.nl (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41).

  Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívíe, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002  do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

  U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:
  • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
  • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
  • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).
    
 3. Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:
  • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
  • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Doplňující informace k překladům
Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

 
Pozvánky pro uchazeče

Upozorňujeme, že pozvánky k přijímacím pohovorům pro jednotlivé studijní programy budou uchazečům odeslány elektronicky s dostatečným časovým předstihem před konáním pohovorů, nejpozději týden před zveřejněným datem.

Rozhodování ve věci přijetí ke studiu

O výsledku přijímacího řízení rozhoduje děkan fakulty. Uchazeč obdrží do 30 dnů od konání přijímací zkoušky rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Rozhodnutí se doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vyslovil souhlas.  

Odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolat. Odvolání se podává děkanovi. Odvolacím orgánem je rektor.

Zápis do prvních ročníků

Upozorňujeme uchazeče, že informace o zápisech obdrží s dostatečným časovým předstihem e-mailem a budou rovněž zveřejněny na webových stránkách fakulty. Termín zatím nebyl stanoven, ale předpokládá se druhá polovina září.

Vydáno: 1. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 11. 6. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.