Přijímací řízení

Co vědět před podáním přihlášky

Studium v doktorských studijních programech na 2. LF UK je uskutečňováno v souladu se zněním zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (§ 47), Studijního a zkušebního řádu UK a Opatřením děkana č. 15/2019Studium probíhá v prezenční a kombinované formě studia, v českém a anglickém jazyce. Standardní délka studia jsou tři nebo čtyři roky podle příslušné akreditace. Doktorské studium je určeno nejen pro absolventy magisterského studia medicínských nebo příbuzných přírodovědných oborů, ale i absolventům magisterských studijních programů jiných vysokých škol, včetně studia inženýrského typu v České republice i v zahraničí (v případě absolvování studia v zahraničí je vyžadována nostrifikace). Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí práci v oblasti výzkumu nebo vývoje.

Jak postupovat při rozhodování – je pro mě doktorské studium to pravé?

Ano – pokud směřujete k akademické kariéře a chcete věnovat přiměřenou část svého pracovního času po několik následujících let experimentální práci.

Ne – pokud hledáte jen možnost, jak se dostat na některou z pražských klinik. Měli byste se věnovat především experimentální (laboratorní) práci, a nikoli léčbě pacientů. Čas strávený vědeckou přípravou se vám nebude započítávat do specializační přípravy k atestaci – pokud lze v současné nejistotě specializačního vzdělávání něco tvrdit s určitostí. Jistou výjimkou, jak kombinovat specializační a vědeckou přípravu, je „M.D., Ph.D.“ program (viz níže).

Je doktorské studium určeno jen těm, kteří se chtějí v budoucnu věnovat laboratorní medicíně nebo teoretickým a preklinickým oborům?

V žádném případě – hlavním úkolem je vychovávat vzdělané kliniky se znalostí základů vědecké práce. Akademická kariéra (ve smyslu práce na klinikách fakultních nemocnic) bude v budoucnu doménou lidí, kteří absolvovali DSPB.

Můžete se přihlásit do programu prezenčního (budete se po určitou dobu věnovat vědecké přípravě na plný úvazek) nebo kombinovaného (= máte již normální místo a vědecké přípravě se budete věnovat při zaměstnání). Maximální doba studia v doktorském studijním programu je standardní doba studia tohoto studijního programu, tj. 4 roky (nebo 3 roky; záleží na akreditaci příslušného studijního programu) navýšená o pět let. Toto však naplatí pro studenty, kteří byli přijati ke studiu nejpozději od akademického roku 2016/2017. U těch činí maximální délka studia pouze 8 let.

Jak se dozvědět o možnostech studia?

Doktorské studijní programy v biomedicíně (dále jen DPSB) organizuje Koordinační rada DSPB, která zastřešuje doktorské studium na fakultách přírodovědného směru (včetně pražských lékařských) a Akademii věd ČR (AV ČR). Je nezávislá na vedení fakult a AV ČR.

V rámci DSPB existuje 19 oborových rad.

Veškeré informace by měly být dostupné na webových stránkách Koordinační rady DSPB (bohužel jsou však často zastaralé či nekompletní).

Pro jaký obor se rozhodnout?

Záleží samozřejmě na profesionálním zájmu studenta. Některé obory jsou velmi široké (např. imunologie, fyziologie nebo molekulární biologie) a může se v nich připravovat lékař zaměřený na téměř jakýkoli klinický obor. Naopak obory jako experimentální chirurgie nebo gerontologie jsou relativně úzce definovány.

Důležité je vybrat správného školitele, spolu s ním zvolit kvalitní projekt a znát předem všechny podmínky (a také potenciální problémy) studia i jeho úspěšného ukončení.

Jak vybírat školitele?

Pokud jste alespoň v průběhu posledních ročníků docházeli na nějaké pracoviště, máte výhodu. Pokud jste tak činili dlouhodobě, máte velkou výhodu a radit s výběrem školitele a projektu asi nepotřebujete.

Pro ty ostatní: ať už si vybíráte školitele sami nebo se vám nějaký nabízí sám (což se těm z vás, kteří budete excelovat u státnic, může stát ), ověřte si jeho vědeckou způsobilost. Uděláte to jednoduše: do programu PubMed si zadáte jméno svého potenciálního školitele a podíváte se, jestli v průběhu minulých tří let publikoval v zahraničních časopisech. V zásadě čím více publikací, tím lépe. Váš vyvolený by měl být (alespoň v některých publikacích za dané období) buď prvním, nebo posledním autorem. To vyjadřuje jeho podíl na publikovaném projektu. Kvalitu časopisu (vyjádřenou velikostí impact factoru – opět čím vyšší, tím lepší) vám mohou zjistit v knihovně (obraťte se na dr. Kubeše z Ústavu vědeckých informací 2. LF UK) nebo si ji najdete sami na stránkách ISI WoK (pouze přes server 2. LF UK).

Školitel musí být odsouhlasen oborovou radou – kriteria pro přijetí nových školitelů si určují jednotlivé oborové rady. Existuje také instituce „konzultanta“; ta prakticky umožňuje školitelství dalším odborníkům, kteří nesplňují všechna kriteria. Dbejte ale při těchto variantách zvýšené opatrnosti – pouze školitel je za vás opravdu odpovědný a je partnerem oborové rady. Nepřistupujte na variantu „formálního školitele“ – tedy někoho, kdo všechna výše zmíněná kriteria splňuje, ale ve skutečnosti se vám nebude věnovat.

Jako pomůcku pro výběr jsme pro vás připravili seznam školitelů působících v jednotlivých oborových radách. Co v něm najdete? U každého školitele jsou jmenovitě vypsáni studenti současní, ti, kteří úspěšně absolvovali, nebo naopak studia zanechali. Důvody k ukončení studia mohou být pochopitelně různé, nicméně kumulace „odpadlíků“ a absence úspěšně dokončivších u konkrétního školitele je špatným prognostickým znakem.

Jaký zvolit projekt?

Projekt vám pravděpodobně vymyslí váš školitel. Měl by být dostatečně ambiciozní (viz dále kriteria obhajoby), ale současně splnitelný v době určené pro studium.

Jak se do programu dostat?

Musíte podat přihlášku ve stanoveném termínu a dostavit se spolu se svým školitelem k přijímacímu řízení. Ta vypisuje každá oborová rada zvlášť (všechny informace se včas objevují na našem webu). Po úspěšném složení zkoušek budete přijati ke studiu.

Jaké můžete získat stipendium?

Studenti prezenčního studia mají nárok na doktorandské stipendium, aktuální výši v souladu s předpisy UK a 2. LF naleznete zde. Dále mají právo na získání ubytování na koleji a všechny studentské výhody. Stipendium se progresivně zvyšuje v souladu s plněním studijních povinností, dále si příjem může student prezenční formy zvyšovat z odměn z grantů školitele, získáním vlastního grantu Grantové agentury UK či jiným způsobem.

Co musíte splnit pro získání titulu Ph.D.?

Základní kriteria určuje vysokoškolský zákon a ustanovení Koordinační rady DSPB. Jednotlivé oborové rady si ovšem kriteria dále upravují. Je tedy dobré si je předem ověřit (Váš školitel by je měl samozřejmě znát). Specifické požadavky konkrétních oborových rad naleznete zde.

Základní kriteria studijní části jsou:

 • absolvování předepsaného počtu kurzů (případně složení zkoušek) podle vašeho studijního plánu
 • složení jazykové zkoušky (angličtina)
 • složení státní doktorské zkoušky 

Základní (minimální) kriteria připuštění k obhajobě jsou:

 • dvě publikace v časopisu s impact factorem, z nichž jedna se musí vztahovat k tématu práce
 • alespoň na jedné z nich je student prvním autorem
 • součet impact factoru publikací je vyšší než 1

Mějte ovšem na paměti, že požadavky jednotlivých oborových rad se mohou lišit ve smyslu zpřísnění (tedy více publikací, více prvních autorství, vyšší impact factor), a proto je třeba řídit se především pokyny příslušné oborové rady (viz výše).

Co přesně znamená „M.D. Ph.D. program“?

Fakultní nemocnice v Motole (z iniciativy náměstkyně pro vědu a ředitele) zřídila jako první v republice program „M.D., Ph.D.“ studia. Nejedná se o skutečný M.D., Ph.D. studijní program známý z amerických universit, ale o kombinaci doktorské přípravy vědecké (Ph.D.) a specializační („M.D.“). Studenti, kteří mají zájem kombinovat přípravu k atestaci s DSPB, musejí složit normální přijímací zkoušky do interního programu DSPB (tak si zajistí vědeckou část přípravy a také stipendium). Pak se mohou přihlásit ke speciálním přijímacím zkouškám, které organizuje 2. LF UK spolu s FN v Motole. V těch je vybrán určitý počet uchazečů (dosud to bylo 10 studentů ročně), kteří získají od FN v Motole poloviční úvazek na dobu 5 let. Tak je jim prakticky umožněno věnovat přibližně polovinu každého roku specializačnímu vzdělávání (tedy přípravě k atestaci). Současně tato úprava umožňuje, aby si student spolu se svým školitelem a zástupcem příslušné kliniky (obvykle primářem) sám určil pracovní program. Nemocniční úvazek není brán z limitu příslušné kliniky a student tak není pracovně vázán pouze k dané klinice – může plnit své povinnosti vyplývající z předatestační přípravy. Nová zákonná úprava umožňuje započítávat do této přípravy jen skutečný čas strávený klinickou prací. Není tedy možné předpokládat, že během 5 let student dosáhne obhajoby titulu Ph.D. i složí atestační zkoušku. Je to však významný krok vpřed i v tomto směru a lze oprávněně předpokládat, že kliniky budou mít velký zájem nabídnout regulérní úvazek lékaři s titulem Ph.D. a absolvovanou významnou částí specializační přípravy.

V současné době však FNM vypisuje pouze omezený počet míst, a to na specifické obory, které považuje za prioritu.

Program je určen pro špičkové studenty, od nichž očekáváme, že budou průběžně plnit výborně své studijní i vědecké povinnosti. Povinným předpokladem je získání grantu GA UK (i proto, že stipendium bude vypláceno pouze po dobu prvních 5 let) a publikování vlastních výsledků v průběhu prvních dvou let studia (např. i v tuzemském časopise). Průběh studia je jedenkrát ročně hodnocen společnou komisí 2. LF UK a FNM a studentům neplnícím program může být nemocniční úvazek odebrán.

Přihlášky do programu M.D., Ph.D. přijímá paní Ilona Kyselová na sekretariátu náměstkyně pro vědu a výzkum, který sídlí na Ústavu imunologie 2. LF UK a FN Motol (uzel A–G 3. patro).

Jak podat přihlášku a absolvovat přijímací řízení

Přihlášky k doktorskému studiu jsou přijímány do 30. 4. 2020. Podrobnosti o programech a termínech naleznete níže po rozkliku v jednotlivých přílohách a elektronickou přihlášku ve Studijním informačním systému.

Termíny přijímacích pohovorů

Řádné termíny přijímacích pohovorů jsou stanoveny na období od 1. 6. do 30. 6. 2020. Náhradní termíny přijímacích pohovorů se konají nejméně 5 dní a nejpozději 40 dní po konání řádného termínu. Uchazeč může o náhradní termín písemně požádat pouze z velmi vážných důvodů. U přijímacího pohovoru je vhodná účast navrhovaného školitele uchazeče.

kód název doktorského studijního programu
předseda oborové rady
předpokládané termíny
řádný termín náhradní termín
P1412 Biochemie a patobiochemie
prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA
9. 6. 2020 24. 6. 2020
P1516 Biologie a patologie buňky
doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
11. 6. 2020 18. 6. 2020
P1804 Biomedicínská informatika
prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA
3. 6. 2020 18. 6. 2020
P5105 Experimentální chirurgie
prof. MUDr. Zdeněk Krška, DrSc.
2. 6. 2020 16. 6. 2020
P5208 Farmakologie a toxikologie
prof. MUDr. Ondřej Slanař, Ph.D.
3. 6. 2020 17. 6. 2020
P5106 Fyziologie a patofyziologie člověka
prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA
8. 6. 2020 22. 6. 2020
P1517 Imunologie
prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
   19. 6. 2020 8. 7. 2020
P091D350021
Kardiovaskulární vědy
prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc.
3. 6. 2020 10. 6. 2020
P915D360001 Kineziologie a rehabilitace
doc. MUDr. Alena Kobesová, Ph.D.
3. 6. 2020 24. 6. 2020
P5110 Lékařská biofyzika
prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc.
9. 6. 2020 22. 6. 2020
P1510 Mikrobiologie
doc. RNDr. Ivo Konopásek, CSc.
25. 6. 2020 7. 7. 2020
P1519 Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
doc. RNDr. Dana Holá, Ph.D.
24. 6. 2020 7. 7. 2020
P5108 Neurovědy
prof. MUDr. Jan Laczó, Ph.D.
1. 6. 2020 15. 6. 2020
P5109 Preventivní medicína a epidemiologie
doc. MUDr. Alexander M. Čelko, CSc.
2. 6. 2020 17. 6. 2020
P5150 Zobrazovací metody v lékařství
doc. MUDr. Andrea Burgetová, Ph.D., MBA
19. 6. 2020 26. 6. 2020

Přijímací řízení na 2. lékařské fakultě UK probíhá v souladu s Řádem přijímacího řízení pro uchazeče UK, Opatřením rektora č. 7/2019 a Opatřením děkana č. 9/2018.

Podmínky přijímacího řízení v akademickém roce 2020/2021

Děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy vyhlašuje pro akademický rok 2020/2021 přijímací řízení do těchto doktorských studijních programů: 

 1. Biochemie a patobiochemie
 2. Biologie a patologie buňky
 3. Biomedicínská informatika
 4. Experimentální chirurgie
 5. Farmakologie a toxikologie
 6. Fyziologie a patofyziologie člověka
 7. Imunologie
 8. Kardiovaskulární vědy
 9. Kineziologie a rehabiltace
 10. Lékařská biofyzika
 11. Mikrobiologie
 12. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie
 13. Neurovědy
 14. Preventivní medicína
 15. Zobrazovací metody v lékařství

Doporučený postup uchazeče o doktorské studium:

 1. Seznámit se s podmínkami pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech, případně informacemi o školitelích
 2. Vyplnit přílohu k přihlášce ke studiu (s případným příslibem navrhovaného školitele vykonávat tuto funkci). Formulář je k dispozici zde.
 3. Vypracovat anotaci disertační práce/výzkumného projektu schválenou a podepsanou navrhovaným budoucím školitelem.
 4. Vyplnit elektronický formulář přihlášky ke studiu, který najdete na https://is.cuni.cz/studium/prijimacky/. Po vyplnění přihlášku uložte, odešlete elektronickou cestou, vytiskněte a podepište.
 5. Zaplatit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením, podklady k platbě jsou vygenerovány z elektronické přihlášky.
 6. Vložit do elektronického systému všechny přílohy.

Podmínky pro přijetí v akademickém roce 2020/2021:

1) Odeslání přihlášky se všemi požadovanými přílohami v elektronické i písemné podobě do 30. 4. 2020 na adresu:

​Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5
 
Přihlášky, které budou odeslány pouze v elektronické podobě, nebudou akceptovány.
 

2) Zaplacení poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 660 Kč nejpozději do 30. 4. 2020.

3) Úspěšné vykonání přijímací zkoušky před komisí příslušné oborové rady.

4) Řádné ukončení studia v magisterském studijním programu, doložené kopií vysokoškolského diplomu nebo osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání ve lhůtě do 30. 9. 2020.

Povinné přílohy k přihlášce:
 
 • stručný odborný životopis s podpisem 
 • doklady o dosaženém vzdělání (kopie diplomu včetně dodatku, případně potvrzení studijního oddělení)
 • příloha k přihlášce ke studiu 
 • stručná anotace výzkumného projektu
 • přehled dosavadních aktivit uchazeče (o znalosti cizích jazyků, doklad o absolvovaných odborných kurzech, seznam publikovaných a nepublikovaných prací, posudků aj.)
 • doklad o uznání zahraničního vzdělání (v případě získání diplomu na zahraniční VŠ)
 • doklad o zaplacení poplatku (výpis z účtu)

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení:

 1. Uchazeč vykoná přijímací zkoušku před komisí příslušné oborové rady. Přijímací zkouška je jednokolová a skládá se z jedné nebo více částí. Bližší specifikace je uvedena u jednotlivých programů.

 2. Přijímací zkouška probíhá formou ústního pohovoru na téma zvoleného výzkumného projektu disertační práce. Zahraniční studenti, hlásící se do programu v češtině, musí prokázat dostatečnou znalost českého jazyka složením přijímací zkoušky konané v českém jazyce (uchazeči slovenské národnosti mohou odpovídat slovensky). Přijímací komise hodnotí připravenost uchazeče k samostatné vědecké práci ve zvoleném oboru a schopnosti práce s odbornou zahraniční literaturou.
 3. Pro přijetí do doktorského studijního programu se za doplňující bonifikaci pokládá též uvedení konkrétnější představy o obsahu studia v příloze přihlášky, včetně předpokládaného školícího pracoviště, případně školitele.
 4. Přijímací komise hodnotí přijímací řízení dvěma stupni: „přijat“ – „nepřijat“.
Doporučená literatura:
Literatura je doporučována jednotlivými oborovými radami. Vychází se přitom ze zaměření předpokládané disertace a oboru, ve kterém bude práce realizována.
 
Informace o uplatnění absolventů:
Absolventi doktorských studijních programů se uplatňují především ve sféře vědy a výzkumu a ve školství.
 
Termíny přijímacích pohovorů:

Řádný termín přijímacích pohovorů je stanoven na období 1. 6. – 30. 6. 2020. Přijímací zkoušku v náhradním termínu může povolit děkan uchazeči, který o to požádá do tří dnů ode dne konání zkoušky v řádném termínu. Důvodem pro náhradní termín jsou pouze závažné důvody, zejména zdravotní. Žádost musí být náležitě odůvodněna a důvody musí být doloženy. Další náhradní termín se nepřipouští. 

Uchazeč může z důvodu svého zdravotního handicapu, včetně specifických poruch učení, požádat o přizpůsobení přijímací zkoušky. V žádosti musí být uvedeny konkrétní požadavky přizpůsobení přijímací zkoušky a musí být doložena lékařskou zprávou nebo vyjádřením relevantního odborného pracoviště. O žádosti rozhoduje děkan. V případě nedostatečnosti si děkan může vyžádat doplnění dalšího nebo konkrétnějšího dokladu. Žádost se podává a vyřizuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity a je nutné ji podat nejpozději do 30. 4. 2020

Je-li zdravotní handicap uplatněn dodatečně, například v rámci odvolacího řízení, nelze jej při rozhodování zohlednit.

Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením:
Poplatek za elektronickou formu přihlášky činí 660 Kč, za listinnou formu 710 Kč. Uchazeč o studium uhradí poplatek platební kartou, převodem z účtu nebo poštovní poukázkou na adresu:
 
Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
číslo účtu: 37530021/0100
variabilní symbol: číslo elektronické přihlášky
konstantní symbol: 558
 
 • IBAN CZ3401000000000037530021 (pro platbu ze zahraničí)
 • SWIFT: KOMB CZ PP
 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v kterékoli fázi řízení nevratný.
 • Plátce (i ze zahraničí) je povinen uhradit veškeré bankovní poplatky.
Pokud nedojde platba za přijímací řízení na účet fakulty do 30. 4. 2020, fakulta vyzve uchazeče k zaplacení poplatku a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky v této lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno. Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením je v kterékoli fázi řízení nevratný. Budou-li zjištěny jiné nedostatky přihlášky (neúplná přihláška, chybějící přílohy) fakulta vyzve uchazeče k odstranění nedostatků a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu. Nebudou-li nedostatky přihlášky ve stanovené lhůtě odstraněny, řízení bude zastaveno. Bude-li přihláška doručena fakultě po 30. 4. 2020, fakulta řízení zastaví.
 

Kontakt:

ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí 2. LF UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
tel.: (+420) 224 435 836
e-mail:
Posouzení zahraničního vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení pro uchazeče do doktorských studijních programů

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 budou fakulty posuzovat splnění podmínky řádného ukončení studia v magisterském studijním programu dle § 48 odst. 5 zákona o vysokých školách, a to u uchazečů, kteří získali zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole.

Níže uvedené podklady zašlete v listinné podobě poštou (nelze e-mailem), a to na adresu fakulty nejpozději do 31. 7. 2020. 

Děkanát 2. LF UK
Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
V Úvalu 84
150 06 Praha 5

Údaje pro platbu:

účet č. CZK 37530021/0100 IBAN CZ3401000000000037530021
  EUR 271843750277/0100 IBAN CZ7701000000271843750277
  USD 27-1579200267/0100 IBAN CZ4301000000271579200267
banka Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, č. p. 969, 114 07 Praha 1
SWIFT KOMB CZ PP

Kontaktní osoba v případě dotazů: 

PhDr. Marta Hrušková
Odd. Ph.D. studia a zahraničních záležitostí
2. lékařská fakulta UK
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
e-mail: ,
telefon: +420 224435845
 

Prokázání splnění podmínky řádného ukončení studia v magisterském studijním programu na zahraniční vysoké škole je možné následujícími doklady:

a. dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice (tzv. obecná „nostrifikace“)

b. dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v ČR rovnocenný bez dalšího úředního postupu

Zahraniční doklad o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu – jedná se o doklady osvědčující absolvování studijního programu na Slovensku (výjimkou jsou diplomy vydané zahraničními pobočkami slovenských vysokých škol po 28. 3. 2015, u těch se postupuje dle písmene c) ), v Polsku, Maďarsku, Slovinsku (pouze magisterské diplomy; bakalářských diplomů ze Slovinska se týká postup dle písmene c)).

 • Uchazeč vyplní elektronickou žádost o prokázání splnění podmínky dosažení vzdělání v SISu.
 • Uchazeč doloží:
  • ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou,
  • originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript),
  • v případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem.
 • Bez poplatku

c. zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání:

 • Uchazeč doloží:
  • ověřenou kopii diplomu, vysvědčení nebo obdobného dokladu (například osvědčení o absolvování studia) vydaného zahraniční vysokou školou,
  • originál nebo ověřenou kopii dodatku k diplomu nebo výpisu vykonaných zkoušek (tzv. Diploma Supplement nebo Transkript).
 • V případě potřeby vyzve fakulta uchazeče, aby doložil rovněž následující podklady:
  • doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia,
  • potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání (potvrzení o akreditaci).
 • V případě dokladu o vysokoškolském vzdělání vydaného slovenskou vysokou školou po 28. březnu 2015 rovněž potvrzení vydané zahraniční vysokou školou o tom, na území jakého státu byl uskutečňován studijní program absolvovaný uchazečem,
 • Týká se dokladů, na které nelze aplikovat postup dle písmene b).
 • Posuzuje se – v případě pozitivního posouzení je doklad akceptován; v případě negativního posouzení je vyžadováno doložení dokladu dle písmena a) (obecné „nostrifikace“).
 • Posouzení platné pouze pro přijímací řízení na jedné fakultě.
 • Poplatek 810 Kč (možnost zaplatit platební kartou online nebo bankovním převodem).

Překlady:
Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

Další podklady:
Pokud to situace uchazeče vyžaduje, doloží rovněž následující podklady: 

 1. plnou moc, pokud je uchazeč pro doložení splnění podmínky přijetí dle § 48 odst. 4 a 5 zákona o vysokých školách zastoupen zmocněncem,
 2. v případě změny jména uchazeče úředně ověřenou kopii dokladu, který toto prokazuje (např. oddací list), 
 3. ověřenou kopii rozhodnutí o udělení mezinárodní ochrany, žádá-li o posouzení osoba uvedená v § 90 odst. 4 zákona o vysokých školách a chce-li tato osoba využít možnosti nahrazení některého z podkladů čestným prohlášením.
Formy ověření:
Veškeré podklady, které uchazeč dokládá na fakultu, musí být řádně ověřeny, a to v souladu příslušnými mezinárodními smlouvami (seznam aktuální k 1. 5. 2018):
 
 1. Státy, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci – originální doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření. V případě, že uchazeč předkládá kopie takových dokumentů, musí to být úředně ověřené kopie vyhotovené českým nebo zahraničním notářem, na českém zastupitelském úřadu v zahraničí nebo vyhotovené prostřednictvím služby Czech Point.

  Seznam států, které s Českou republikou uzavřely smlouvu o právní pomoci: Afghánistán, Albánie, Alžírsko, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Francie, Gruzie, Jemen, Chorvatsko, Korea (KLDR = Severní Korea), Kuba, Kypr, Kyrgyzstán, Maďarsko, Makedonie/FYROM, Moldavsko, Mongolsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Ruská federace, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Sýrie, Španělsko, Švýcarsko, Ukrajina, Uzbekistán, Vietnam.
   
 2. Státy, které jsou signatáři mnohostranné úmluvy o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin – Úmluvy o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin (Haag, 5. 10. 1961, publikované pod č. 45/1999 Sb.m.s.), dále jen „Haagská úmluva“.

  Pro tyto státy je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů, tzv. Apostila, kterou vystavuje pověřený orgán státu, v němž byl diplom vydán (tzv. apostilní úřad). Seznam apostilních úřadů je k dispozici na stránkách Haagské konference na: http://hcch.e-vision.nl (Authorities, per Convention, úmluva číslo 12, přímý odkaz: http://hcch.e-vision.nl/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=41).

  Dokumenty z následujících států musí být ověřeny ve formě Apostily: Andorra, Antigua a Barbuda, Argentina, Arménie, Austrálie, Ázerbájdžán, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belize, Bolívíe, Botswana, Brazílie, Brunej Darussalam, Burundi, Cookovy ostrovy, Čína – pouze Hong Kong a Macao (z jiných území v Číně nutná legalizace), Dánsko, Demokratická republika sv. Tomáše a Princova ostrova (od 15. července 2008), Dominika, Dominikánská republika (ověřování apostilní doložkou od 30. 8. 2009), Ekvádor, Estonsko, Fidži, Finsko, území patřící k Francii (tj. Francouzská Polynésie, Francouzské území Affars a Issas, Guadelupe, Guyana, Komorské ostrovy, Martinik, Nová Kaledonie, Réunion, Svatý Pierre a Miquelon, Wallis a Futuna), Grenada (od 7. dubna 2002 – do tohoto data vedena pod Velkou Británií), Guatemala, Honduras, Indie, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Japonsko, JAR, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika (Jižní Korea), Kosovo, Kostarika, Lesotho, Libérie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Malawi, Malta, Maroko, Marshallovy ostrovy, Mauricius, Mexiko, Monako, Namibie, Německo, Niue, Nizozemí a jeho území (tj. Nizozemské Antily, Aruba), Norsko, Nový Zéland, Omán, Panama, Paraguay, Peru, Portugalsko, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Surinam, Svatá Lucie, Svatý Kryštof a Nevis, Svatý Vincenc a Grenadiny, Svazijsko, Švédsko, Tádžikistán, Tonga, Trininad a Tobago, Turecko, Uruguay, USA a jejich území (tj. Americká Samoa, Guam, Severní Marianiny Ostrovy (Northern Mariana Islands), Puerto Rico, Panenské ostrovy Spojených států (Virgin Islands of the United States), Velká Británie a její území (tj. Jersey, the Bailiwick of Guernsey, Ostrov Man, Anguilla, Bermudy, British Antarctic Territory, Britské Panenské ostrovy (British Virgins Islands), Britské Šalamounovy ostrovy (British Solomon Islands), Kajmanské ostrovy, Falklandské ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena, Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův Ostrovy (South Georgia and South Sandwich Islands, Turks a Caicos Islands), Vanuatu a Venezuela.

  U dokladů ze zemí Evropské unie, Norska, Spojených států amerických, Kanady, Austrálie a Nového Zélandu je možné nahradit Apostilu (v případě Kanady superlegalizaci) úředně ověřenou kopií dokladů (obdobně jako při variantě a), pokud bude současně splněna některá z následujících podmínek:
  • zahraniční střední nebo vysoká škola na žádost, kterou jí zašle uchazeč, potvrdí prostřednictvím elektronické pošty fakultě, že je uchazeč absolventem této zahraniční střední nebo vysoké školy,
  • zahraniční vysoká škola zašle na fakultu transkript nebo dodatek k diplomu uchazeče, a to v zapečetěné obálce, nebo pokud uchazeč předloží transkript v zapečetěné obálce jako součást podkladů nebo
  • oficiální internetové stránky zahraniční střední nebo vysoké školy umožňují ověřit, že je uchazeč jejím absolventem (např. možnost stáhnout po zadání hesla transkript uchazeče z oficiálního webu zahraniční vysoké školy).
 3. Ostatní státy – doklady o ukončení studia musí být superlegalizovány. V rámci superlegalizace je pravost podpisů a otisků razítek na originálech dokladů ověřena:
  • ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo střední nebo vysoká škola, která doklad vydala, nebo příslušným cizozemským orgánem,
  • a dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky.

Požadavky na předložení řádně ověřených dokumentů budou splněny i v případě, že uchazeč předloží úředně ověřené kopie z dokumentů, které jsou ověřeny tím z výše uvedených způsobů, který se vztahuje na jím předkládané podklady (např. v případě diplomu z Keni předloží úředně ověřenou kopii superlegalizovaných dokumentů).

Doplňující informace k překladům:
Podklady, které nejsou v originále vydány v českém, anglickém nebo slovenském jazyce, musí být úředně přeloženy do českého nebo anglického jazyka.

V případě, že úředně ověřený překlad vyhotovuje jiný než český soudní tlumočník, musí být listy s překlady připojeny k ověřeným kopiím dokladů, kterých se týkají, takovým způsobem, který znemožňuje dodatečnou výměnu nebo záměnu listů obsahujících překlad. Překlady připojené k prostým kopiím dokumentů nebudou akceptovány.

 
Pozvánky pro uchazeče
Upozorňujeme, že pozvánky k přijímacím pohovorům pro jednotlivé studijní programy budou uchazečům odeslány elektronicky prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) s dostatečným časovým předstihem před konáním pohovorů, nejpozději 14 dní před zveřejněným datem. Heslo pro vstup do elektronického systému obdrží uchazeč po podání přihlášky ke studiu.
 
Rozhodování ve věci přijetí ke studiu
O výsledku přijímacího řízení rozhoduje děkan fakulty. Uchazeč obdrží do 30 dnů od konání přijímací zkoušky rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu. Rozhodnutí se doručuje prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity, pokud s tím uchazeč předem na přihlášce vyslovil souhlas.
 
Nahlížení do spisu
Po oznámení rozhodnutí děkana o výsledku přijímacího řízení má uchazeč právo nahlížet do spisu. Organizačně administrativní podmínky pro nahlížení stanoví děkan svým opatřením.
 
Odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze do 30 dnů ode dne jeho doručení odvolat. Odvolání se podává děkanovi. Odvolacím orgánem je rektor.
 
Zápis do prvních ročníků
Upozorňujeme uchazeče, že informace o zápisech obdrží s dostatečným časovým předstihem e-mailem a jsou rovněž zveřejněny na webových stránkách fakulty.
Vydáno: 1. 2. 2017 / Poslední aktualizace: 11. 6. 2019 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.