Zobrazovací metody v lékařství

Platnost akreditace: 1. 9. 2030

Předsedkyně oborové rady:
doc. MUDr. Andrea BURGETOVÁ, Ph.D., MBA
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2
tel.: 224 962 232
e-mail: @email

 

Kontaktní osoba:
Ing. Žaneta Kalinová, MBA
Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN
U Nemocnice 2
128 08  Praha 2
tel.: 224 962 232-233
e-mail: @email

 

Členové oborové rady

Charakteristika studijního programu

Studijní program se zabývá různými kvalitativními a kvantitativními metodami analýz obrazů v biologii a lékařství. Důležitou oblastí je též výzkum a vývoj nových zobrazovacích metod a postupů, analýz, zpracování a interpretace dat. Studijní program má úzký vztah k molekulární biologii, k molekulárnímu zobrazování, radiologii, nukleární medicíně, patologii a k řadě dalších základních a klinických oborů biomedicíny. 

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

OR vypsala tato témata. Uchazeč si zvolí téma a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu OR. Ten mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. 

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). Seznam školitelů schválených OR naleznete zde. Po rozkliku se zobrazí pracoviště školitele a kontakt na něj.

Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné.

 • Základní povinností studenta je jeho vlastní výzkum podle ISP, schváleného OR a pod vedením školitele.
 • V rámci studia se seznamuje i s oblastmi, které nejsou předmětem jeho výzkumu a se základy vědecké práce obecně (včetně jednoho doporučeného kurzu). Rozšiřuje si tak obzor a získává praktické návyky, učí se pravidla psaní publikací a práce s vědeckou literaturou, rozvíjí praktické znalosti, získané v rámci svého výzkumu.
 • Student má povinnost absolvovat minimálně dva kurzy (doporučuje se jeden věnovaný teoretickým základům vědecké práce). Student si vybírá další vhodné kurzy pořádané buď OR, nebo podle zaměření v jiném studijním programu po dohodě se školitelem v závislosti na zaměření a tématu jeho práce. Ke splnění povinností lze vybírat ze všech nabízených kurzů ostatních OR v rámci DSPB.
 • Požadavkem je účast na konferencích domácích i zahraničních, předpokládá se aktivně (příspěvkem nebo posterem) min. na jedné domácí a jedné zahraniční akci. 
 • Zkouška z angličtiny (zkouška na Ústavu jazyků 2. LF UK, SDZ nebo mezinárodně uznávaná jazyková zkouška, např. TOEFL, Cambridge Certificate).

Studijní povinnosti včetně jejich organizace jsou konkretizovány ISP.

Požadavky na absolvování stáží

Stáže jsou doporučeny v případě, že jejich absolvování je nutné pro řešení výzkumného úkolu. Zahraniční stáž je v konečném hodnocení přínosem, ale OR klade důraz na mezinárodní spolupráci jako celek. 

Vypsané kurzy

Vybrané kapitoly zobrazování v lékařství (B90189)
Zobrazovací metody a systémy lékařství (B90249)

OR uznává také kurzy:

Kurz biostatistiky pro lékaře a PhD studenty v biomedicínských oborech se zaměřením na kardiovaskulární problematiku (B90211)

 

Požadavky ke SDZ

 • absolvování min. dvou kurzů
 • zkouška z anglického jazyka
 • spoluautorství (event. i první autor) alespoň jedné impaktované publikace

Průběh SDZ

Při SDZ musí student prokázat podrobné a aktuální znalosti z oblasti zobrazovacích metod obecně i z témat přímo souvisejících s tématem jeho disertační práce. Jedna zkušební otázka je vždy obecná z níže uvedených otázek. Doporučená literatura k SDZ se konkrétně vztahuje k tématu disertační práce.

Tematické okruhy ke SDZ

Požadavky na publikační činnost

Základní povinností doktoranda je jeho vlastní výzkum podle ISP, schváleného OR a pod vedením školitele. V rámci studia se seznamuje i s oblastmi, které nejsou předmětem jeho výzkumu a se základy vědecké práce obecně (včetně jednoho doporučeného kurzu). Rozšiřuje si tak obzor a získává praktické návyky, učí se pravidla psaní publikací a práce s vědeckou literaturou, rozvíjí praktické znalosti, získané v rámci svého výzkumu. Požadavkem je účast na konferencích domácích i zahraničních, předpokládá se aktivně (příspěvkem nebo posterem) min. na jedné domácí a jedné zahraniční akci. Předpokládá se, že uchazeč publikuje výsledky výzkumné práce v našich a zahraničních časopisech – nejméně dvě originální práce v časopise s IF, které se týkají tématu disertační práce a mají dohromady souhrnný impakt faktor alespoň 1,0. Alespoň u jedné z publikací musí doktorand být prvním autorem (nebo korespondujícím autorem), u další minimálně spoluautorem.

Požadavky k obhajobě

 • Splnění všech výše zmíněných studijních povinností včetně složení SDZ.
 • Publikace výsledků výzkumné práce v našich a zahraničních časopisech – nejméně dvě originální práce v časopise s IF, které se týkají tématu disertační práce a mají dohromady souhrnný impakt faktor alespoň 1,0. Alespoň u jedné z publikací musí doktorand být prvním autorem (nebo korespondujícím autorem), u další minimálně spoluautorem.
 • OR vyžaduje autoreferát.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu  umí řešit výzkumné, vědecké a technické úlohy v mezioborové oblasti využívání, zpracování a analýzy obrazů v lékařství či biologických oborech. Dobře se orientuje ve zvoleném vědním úseku, je schopen kriticky hodnotit a syntetizovat získané poznatky, ovládá pokročilé výzkumné postupy způsobem, který dále umožňuje rozšiřovat dosavadní úroveň poznání. Dovede prakticky využívat získané poznatky v oblasti využití, hodnocení a zpracování obrazové informace v medicíně. Dokáže předávat vědomosti oboru a vlastní poznatky vědecké veřejnosti formou původních sdělení, samostatně publikuje v odborných časopisech. Je schopen začlenění do týmu řešícího vědecké úkoly a případně se účastnit jeho vedení. Orientuje se v otázce financování výzkumu a získávání grantů.

Předpokládané uplatnění absolventů

Absolventi se uplatňují často v řídících funkcích na jednotlivých pracovištích ve zdravotnických zařízeních a jako vedoucí výzkumných týmů při řešení českých i mezinárodních vědeckých programů. Mají předpoklady dalšího růstu včetně dosažení pedagogických a vědeckých titulů. Zkušenosti z probíhajícího studijního programu ukazují na to, že o absolventy byl a bude velký zájem.

Poslední aktualizace: 20. 4. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.