Kardiovaskulární vědy

Platnost akreditace: 28. 11. 2028

Předseda oborové rady:
prof. MUDr. Petr WIDIMSKÝ, DrSc.
III. interní-kardiologická klinika 3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34  Praha 10
tel.: 267 162 621
e-mail: @email

 

Kontaktní osoba:
Marcela Svobodová
III. interní-kardiologická klinika
3. LF UK a FNKV
Šrobárova 50
100 34  Praha 10
tel.: 267 102 254
e-mail:
@email

 

Členové oborové rady

Charakteristika studijního programu

Studijní program je zaměřen na celou šíři kardiovaskulárního výzkumu. Z klinických oborů jsou jeho součástí kardiologie, dětská kardiologie, kardiochirurgie, angiologie, cévní chirurgie, vaskulární neurologie – a rovněž související obory teoretické i preklinické resp. jejich části zabývající se kardiovaskulárním výzkumem – anatomie, biologie, embryologie, histologie, fyziologie a patofyziologie, lékařská chemie a biochemie, patologie, farmakologie, mikrobiologie, lékařská imunologie, preventivní lékařství a epidemiologie.

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

Uchazeč si zvolí předběžné téma individuálně a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu OR. Ten mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. 

Níže uvedená širší témata budou specifikována jednotlivými členy OR a návazně pak i jednotlivými školiteli.

 • Akutní koronární syndromy
 • Srdce a mozkové cévní příhody
 • Trombóza a kardiovaskulární systém
 • Získané a dědičně choroby myokardu a perikardu
 • Srdeční selhání
 • Poruchy srdečního rytmu
 • Onemocnění periferních tepen
 • Tromboembolická nemoc
 • Chlopenní vady
 • Vrozené srdeční vady
 • Epidemiologie kardiovaskulárních chorob
 • Preventivní kardiologie
 • Esenciální a sekundární hypertenze
 • Srdce a ledviny
 • Genetický podklad kardiovaskulárních chorob
 • Dětská kardiologie a kardiochirurgie
 • Vasa a nervi vasorum
 • Diabetes a kardiometabolická onemocnění
 • Kardiovaskulární stárnutí
 • Kardiovaskulární zobrazovací metody
 • Ateroskleróza, lipidologie a vaskulární biologie
 • Plicní hypertenze a pravostranné srdeční selhání
 • Srdeční selhání a oběhové podpory
 • Kardiovaskulární farmakoterapie
 • Žádoucí a nežádoucí účinky farmak na kardiovaskulární systém
 • Anatomie a fyziologie oběhového systému
 • Vývoj kardiovaskulárního systému a jeho poruchy

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). Seznam školitelů schválených OR naleznete zde. Po rozkliku se zobrazí pracoviště školitele a kontakt na něj.

Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné.

Je povinností studenta a školitele níže uvedené povinnosti zabudovat (po ev. bližší konkretizaci dle tématu) do ISP pro daný ročník studia. Nebude-li tomu tak, ISP nebude OR schválen.

Konkretizace rámcových povinností:

1. ročník studia 

Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 1. ročníku ukončeno jako neúspěšné.

1. Zkouška z anglického jazyka

2. Napsání přehledného článku o studované problematice a jeho odeslání do recenzovaného časopisu (může jít i o tuzemský časopis bez IF). Ke splnění povinnosti stačí full text článku a potvrzení o odeslání do časopisu. Není nutné, aby článek během 1. ročníku studia byl již časopisem přijat.

Další doporučené studijní povinnosti. (Jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 2. ročníku studia.)

3. Absolvování kurzu prezentačních dovedností nebo jiného kurzu zaměřeného na prezentaci vědeckých výsledků.

4. Nejméně jeden měsíc trvající stáž na špičkovém tuzemském pracovišti (jiném než základní působiště studenta), zabývajícím se kardiovaskulárním výzkumem.

5. Absolvování nejméně jednoho kurzu metodologie experimentálního a/nebo klinického výzkumu nebo kurzu biomedicínské statistiky.

2. ročník 

Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 2. ročníku ukončeno jako neúspěšné.

1. Prezentace přednášky nebo posteru v angličtině na odborné konferenci v ČR nebo v zahraničí. Prezentace nemusí nezbytně obsahovat již první vědecké výsledky, ale může jít jen o přehledové sdělení či kazuistiku. Student musí být jak prezentujícím tak i prvním autorem.

Další doporučené studijní povinnosti. (Jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 3. ročníku studia.)

2. Nejméně jeden měsíc trvající stáž na zahraničním pracovišti, zabývajícím se kardiovaskulárním výzkumem. Možnou alternativou stáže na zahraničním pracovišti může být nejméně jeden měsíc trvající stáž v ČR na ústavu či klinice opačného zaměření než je mateřské pracoviště studenta: tzn. studenti primárně zařazení na teoretických či preklinických ústavech absolvují nejméně jeden měsíc trvající stáž na klinickém pracovišti s kardiovaskulárním zaměřením (dle vlastní volby) a naopak studenti primárně zařazení na klinikách absolvují nejméně jeden měsíc trvající stáž v teoretickém či preklinickém ústavu (dle vlastní volby).

3. Absolvování nejméně jednoho kurzu zaměřeného speciálně na kardiovaskulární oblast (např. teoretické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí, to nejlepší z klinického kardiovaskulárního výzkumu). Přijatelné (resp. vítané) jsou i kurzy (v ČR nebo v zahraničí) zaměřené specificky na studovanou problematiku.

(4.) Případné splnění odložených povinností (č. 3–5) z 1. ročníku studia.

3. ročník (prezenční forma) resp. 3.–4. ročník (kombinovaná forma)

Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 3. (4.) ročníku ukončeno jako neúspěšné.

1. Spoluautorství nejméně jednoho článku in extenso v časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5.

2. Prezentace (jako první autor) vlastních vědeckých výsledků (tedy již nikoli kazuistiky či přehledného sdělení) v angličtině nejméně na jednom mezinárodním kongresu či konferenci v zahraničí.

Další doporučené studijní povinnosti. Jejich případné nesplnění musí být písemně zdůvodněno studentem, odsouhlaseno školitelem a student se musí zavázat k jejich splnění ve 4. (5.) ročníku studia.

3. Absolvování SDZ.

(4.) Případné splnění odložených povinností (č. 2–3) ze 2. ročníku studia.

4. ročník (prezenční forma) resp. 5. ročník (kombinovaná forma)

Povinnosti, které student musí splnit, jinak bude klasifikován „C“ a studium mu bude po 4. (5.) ročníku ukončeno jako neúspěšné.

1. Druhá prezentace vlastních výsledků na mezinárodním kongresu (první autor)

2. Stěžejní publikace získaných výsledků v mezinárodním časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5 (student je prvním autorem nejméně jednoho článku s vlastními výsledky, publikovaného in extenso). Tento stěžejní článek nemůže být pouhým abstraktem, kazuistikou ani přehledovým sdělením.

(3.) Případné splnění odložených povinností (SDZ) ze 3. (4.) ročníku studia.

4. Sepsání a obhajoba disertační práce.

V konkrétních odůvodněných případech na písemnou žádost studenta může být studium (kombinovaná forma) prodlouženo až do celkového trvání osm let. V takovém případě je na konci každého akademického roku školitelem a OR posouzeno, zda student ve svém studiu pokročil. Pokud v průběhu kteréhokoli akademického roku student neprokáže žádnou konkrétní aktivitu, bude mu studium ukončeno. Prodlužování se však nepovoluje v případě nesplnění základních dvou povinností v 1. ročníku.

Požadavky na absolvování stáží

Níže uvedené povinnosti A, B, C si student naplánuje po dohodě se školitelem tak, aby nejméně jednu z nich splnil v každém roce studia, tzn., že nejdéle do konce 4. ročníku bude mít všechny splněné.

A) Nejméně jeden měsíc trvající stáž na zahraničním pracovišti, zabývajícím se kardiovaskulárním výzkumem.

B) Nejméně jeden měsíc trvající stáž na špičkovém tuzemském pracovišti, zabývajícím se kardiovaskulárním výzkumem.

C) Absolvování nejméně dvou povinně volitelných kurzů (možnost volby z těchto kurzů: Metodologie experimentálního a klinického výzkumu, Teoretické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí, Biomedicínská statistika vč. databází a metaanalýz, To nejlepší z klinického kardiovaskulárního výzkumu).

Dobrovolnou možností je stáž D:

D) Nejméně jeden měsíc trvající stáž na ústavu či klinice opačného zaměření než je mateřské pracoviště studenta: tzn. studenti primárně zařazení na teoretických či preklinických ústavech absolvují nejméně měsíční stáž na klinickém pracovišti s kardiovaskulárním zaměřením (dle vlastní volby) a naopak studenti primárně zařazení na klinikách absolvují nejméně měsíční stáž v teoretickém či preklinickém ústavu (dle vlastní volby).

Vypsané kurzy
CPGS014 Metodologické základy výzkumu kardiovaskulárních nemocí
B90252 Současné trendy v kardiovaskulárním výzkumu
B90211 Biostatistika v kardiovaskulárním výzkumu
DS001 Kurz základů vědecké činnosti

Podmínky pro přihlášení ke SDZ

1. Splnění všech povinností daných ISP. Ke SDZ se student může přihlásit tehdy, pokud splnil výše uvedené povinnosti 1.–3. ročníku (prezenční forma) resp. 1.–4. ročníku (kombinovaná forma).

2. Potvrzení školitele o splnění těchto povinností a jeho souhlas s přihlášením ke SDZ.

3. Předložení nejméně dvou publikovaných článků v časopisech s impakt faktorem vyšším než 1,0. Nejméně v jednom z nich musí být uchazeč prvním autorem a tento prvoautorský článek musí obsahovat výsledky vlastního výzkumu (nemůže se jednat o přehledový článek, editorial, kazuistiku, abstrakt apod.). Je přijatelné, aby tento článek byl zveřejněn příslušným časopisem předběžně ve formě „e-pub ahead of print“.

Průběh SDZ

Zkušební komise je nejméně tříčlenná a je složena ze členů OR. Při zkoušce je přítomen školitel uchazeče nebo školitelem určený spolupracovník, který se s uchazečem podílel na jeho výzkumu (školitel není členem zkušební komise).

SDZ začne diskuzí o hypotéze chystané (budoucí) disertační práce.

Uchazeč si následně vylosuje dvojici otázek, z nichž jedna bude z preklinických a teoretických oborů a jedna z klinických oborů. Uchazeč si může vyžádat čas na přípravu v délce max. 15 minut.

Otázky ke SDZ

Požadavky na publikační činnost

1. ročník studia: sepsání přehledového článku do recenzovaného časopisu a jeho odeslání k publikaci (student je prvním autorem). Tímto způsobem student prokáže způsobilost studovat odbornou literaturu a získané vědomosti syntetizovat a srozumitelným způsobem zpracovat. V případě nesplnění bude studium ukončeno na konci 1. ročníku.

2. ročník: prezentace (přednáška nebo poster, nemusí nutně obsahovat vlastní výsledky, může jít o přehledné sdělení, kazuistiku apod.) v angličtině na vědecké konferenci či kongresu.

3. (4.) ročník: prezentace vlastních výsledků na mezinárodním kongresu či konferenci (první autor),
spoluautorství nejméně 1 článku in extenso v časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5.

4. (5.) ročník: druhá prezentace vlastních výsledků na mezinárodním kongresu (první autor), in extenso publikace článku s hlavními výsledky svého výzkumu v časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5 (první autor).

Požadavky k obhajobě

Analýza a publikace získaných výsledků v mezinárodním časopise s impakt faktorem vyšším než 1,5 (student je prvním autorem nejméně jednoho
článku s vlastními výsledky, publikovaného in extenso), sepsání a obhajoba disertační práce.

OR vyžaduje autoreferát.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent má schopnost samostatné vědecké práce i práce v multidisciplinárním týmu v oblasti kardiovaskulárního výzkumu a to na mezinárodní úrovni. Současně má hluboké znalosti z celého rozsahu kardiovaskulární problematiky (kardiovaskulární anatomie, fyziologie, patologie, patologická fyziologie, biochemie, epidemiologie, diagnostika, léčba a prevence kardiovaskulárních onemocnění).

Absolvent je schopen nejen realizovat své vědecké nápady a myšlenky, ale také je prosazovat na mezinárodním poli ve formě článků ve špičkových mezinárodních odborných časopisech a přednášek na předních světových kongresech daného oboru.

Předpokládané uplatnění absolventů   

Získané znalosti a schopnosti využije absolvent jako akademický pracovník univerzity, vědecký pracovník jiné výzkumné instituce, vedoucí pracovník firmy v privátní sféře (se zaměřením na kardiovaskulární choroby), vedoucí lékař či primář v klinické praxi.

Poslední aktualizace: 15. 3. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.