Farmakologie a toxikologie

Platnost akreditace: 11. 12. 2029

Předseda oborové rady:
prof. MUDr. Ondřej SLANAŘ, Ph.D.
Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
Albertov 4
128 00  Praha 2
tel.: 224 968 146
e-mail: @email

 

Kontaktní osoba:
Karolína Černá

Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN
Albertov 4
128 00  Praha 2
tel.: 224 968 140
e-mail: 
@email

 

Členové oborové rady

Charakteristika studijního programu

Farmakologie a toxikologie jsou vědy studující mechanismy vzájemné interakce látek a léčiv s biologickými systémy a sledují jejich příznivé i nepříznivé důsledky pro organismus. Konečným cílem je využití těchto znalostí při prevenci, diagnostice a léčení humánních a veterinárních onemocnění.

Velkou předností studia farmakologie a toxikologie je úzké propojení teoretického oboru se všemi klinickými obory, které provádějí terapii, prevenci a diagnostiku. Studijní program ve farmakologii a toxikologii je proto vhodný nejen pro zájemce o experimentální výzkum, ale i pro zájemce, kteří v budoucnu předpokládají své uplatnění v klinické práci. Zaměření studijního programu je však experimentální a to na úrovni pre-klinické i klinické.

Cílem studijního programu je připravovat odborníky s hlubokými znalostmi v oblasti klinické i experimentální farmakologie a toxikologie. To zahrnuje znalosti ze širokých oblastí farmakokinetiky, farmakodynamiky, účinku i toxicity léčiv, včetně znalostí o vlastnostech lékových forem.

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

OR nevypsala žádná témata. Uchazeč si zvolí předběžné téma individuálně a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu OR. Ten mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. 

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). Seznam školitelů schválených OR naleznete zde. Po rozkliku se zobrazí pracoviště školitele a kontakt na něj.

Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné.

Konkrétní obsah studia je každému studentovi určen ISP. Povinně obsahuje minimálně absolvování dvou předmětů vypsaných v rámci DSPB. Je doporučeno, aby minimálně jeden z absolvovaných předmětů byl vypsán OR.

Součástí studijního plánu je rovněž jazyková zkouška z angličtiny a průběžná publikační činnost a prezentace výsledků na domácích i zahraničních vědeckých konferencích. Možné/vhodné je i zapojení studentů do pregraduální výuky (praktická cvičení).

Požadavky na absolvování stáží

Doporučenou součástí studijních povinností je absolvování zahraniční stáže. Vítána je i další forma přímé účasti studenta na mezinárodní spolupráci, např. účast na mezinárodním tvůrčím projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí apod.

Vypsané kurzy

CCOCA0011 Drogy a drogové závislosti (kurz probíhá na 3. LF)
B90274 Aplikovaná farmakokinetika
B90248 Personalizovaná farmakoterapie
B90247 Ekotoxikologie
DV01118 Léky indikovaná onemocnění a problematika nežádoucích účinků léčiv (kurz probíhá na 2. LF)
CVOL0182 Základy fytoterapie (kurz probíhá na 3. LF)

Požadavky ke SDZ

SDZ se obvykle koná ve 3. ročníku studia. Podmínkou připuštění ke zkoušce jsou:

  • zápočty alespoň ze dvou absolvovaných předmětů
  • rešeršní práce k tématu disertace (20–30 stran) nebo vlastní odborná publikace v recenzovaném časopise (může být i přehledová)

Průběh SDZ

SDZ se koná v rozsahu, který je v souladu se studijním programem OR. Jejím cílem je ověřit vědecký způsob myšlení studenta, tj. jeho schopnost postihnout podstatu problému včetně schopnosti navrhovat vlastní způsoby řešení předložených problémů. Předpokládá se, že studenti osvědčí při zkoušce nejen znalost zvoleného oboru v celé šíři na úrovni pregraduální, ale i znalost výzkumných trendů a moderní metodologie současné biomedicíny s aplikací na oblast tématu své disertační práce. Zkouška se skládá z diskuze o absolvovaných předmětech ukončených zápočtem, z diskuze o předložené rešerši/vlastní publikaci a zodpovězení losem vybrané trojice otázek. 

Otázky ke SDZ

Požadavky na publikační činnost

Nejméně dvě originální práce v časopise s IF, které se týkají tématu disertace  a mají dohromady souhrnný impakt faktorem alespoň 1,0. Alespoň u jedné z publikací musí student být prvním autorem.

Požadavky k obhajobě

Vypracování disertační práce na určené téma na požadované úrovni a doložení impaktovaných publikací v přihlášce k obhajobě disertace. Po splnění podmínky dvou IF publikací (předložení opublikovaných článků či potvrzení o přijetí článků) a složení SDZ je student připuštěn k obhajobě.

OR vyžaduje autoreferát.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent studijního programu získal ucelený, unikátní přehled o obecných a speciálních zákonitostech mechanizmu účinku, farmakodynamice, farmakokinetice a toxicitě léků, o využití jejich charakteristik i o používání matematických a statistických modelů při optimalizaci vývoje léku nebo objektivizaci jejich účinku.

Předpokládané uplatnění absolventů

Absolvent bude připraven uplatnit se v hledání optimálních postupů při vývoji nových léků v akademickém výzkumu i ve farmaceutickém průmyslu. Je kvalifikován k poskytování konzultační činnosti na specializovaných pracovištích jako farmakolog/farmaceut/toxikolog dle základního a specializačního vzdělávání. Vzdělání mu umožňuje být odborníkem pro specializovanou výuku na lékařských, farmaceutických či biomedicínsky orientovaných fakultách.

Poslední aktualizace: 14. 3. 2023 / Odpovědná osoba: ThDr. Jitka Sýkorová, Ph.D.