Anatomie, histologie a embryologie

Platnost akreditace: 19. 10. 2032

Předseda oborové rady:
prof. MUDr. Mgr. Zbyněk TONAR, Ph.D.

377 593 325

Ústav histologie a embryologie LF UK v Plzni
Karlovarská 48
301 66  Plzeň

 

Kontaktní osoba:
Ing. Daniela Vyzrálová

377 593 466

Oddělení vědy a výzkumu LF UK v Plzni
Husova 3
301 00  Plzeň

 

Členové oborové rady

Charakteristika studijního programu

Studijní program Anatomie, histologie a embryologie vychází ve svém názvu z vyjmenovaných vědních disciplín, jež jsou v rámci tohoto studijního programu propojovány jednak se souvisejícími obory klinickými (chirurgie, pediatrie, gynekologie, porodnictví atd.) a experimentálními (molekulární biologie, genetika, imunologie, buněčná biologie, atd.)

Podmínky přijímacího řízení specifické pro studijní program

Podmínky a průběh přijímacího řízení pro kombinovanou formu studia jsou stejné jako podmínky pro prezenční formu.

Doporučujeme předem kontaktovat potenciálního školitele a konzultovat s ním vhodnou formu přípravy na přijímací pohovor. Každý studijní program má svá specifika, proto vám školitel může pomoci při přípravě na přijímací zkoušku (pohovor).

Témata disertačních prací

OR vypsala tato témata. Uchazeč si zvolí téma a kontaktuje potenciálního školitele. Společně s ním konzultuje zvolené téma a dohodne se na jeho přesnější specifikaci. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat rovněž předsedu OR. Ten mu může podle potřeby doporučit konzultovat téma i s dalším specialistou podle zaměření zamýšleného projektu. 

Pokud uchazeč neví, jaké téma/jakého školitele si zvolit, kontaktuje předsedu OR, s nímž konzultuje vhodné téma a potenciálního školitele. 

Tato volba je předběžná, přijímací komise může po konzultaci s uchazečem navrhnout jiného školitele.

Školitelé studijního programu

Každý školitel musí být schválen OR. Kritéria pro přijetí nových školitelů si určuje OR. Pokud navrhovaný školitel není dosud schválen OR, musí tak být učiněno nejpozději do zápisu uchazeče do studia (za předpokladu, že uchazeč bude přijat). Seznam školitelů schválených OR naleznete zde. Po rozkliku se zobrazí pracoviště školitele a kontakt na něj.

Požadavky v průběhu studia

Studijní povinnosti pro prezenční i kombinovanou formu studia jsou stejné. Student musí absolvovat příslušné kurzy a průběžné zkoušky podle stanoveného ISP. Klíčovou zkouškou je SDZ. Další povinností je absolvování stáže a účast na vědecké konferenci.

Student musí absolvovat následující kurzy:

  • Úvod do vědeckovýzkumné činnosti
  • Lékařská statistika
  • Zdravotnická informatika
  • Transfer znalostí a technologií

Součástí studia jsou dvě průběžné zkoušky. Témata zkoušky jsou určena schváleným ISP. Obě zkoušky sestávají z krátké prezentace studenta na téma zkoušky (max. 10 min.), následně z rozpravy nad tématem s přítomnými členy OR (cca 10 min.) a nakonec zodpovězení tří zkouškových otázek (max. 10 min.). Do úvodní prezentace je vhodné zahrnout studentem používané metodiky (zejména v první průběžné zkoušce) a předběžné výsledky (zejména v druhé průběžné zkoušce).

Pro studenty studující v českém jazyce je povinností zkouška z anglického jazyka.

Další povinnosti jsou uvedeny a specifikovány v ISP studenta.

Požadavky na absolvování stáží

Absolvování minimálně měsíčního studijního pobytu nebo stáže v zahraničí (pro prezenční formu studia).

Vypsané kurzy

Požadavky ke SDZ

Student je povinen při státní doktorské zkoušce prokázat aktivní znalost anatomické stavby, mikroskopické anatomie, ontogeneze a buněčné biologie orgánů a orgánových soustav laboratorních savců a člověka zejména ve vztahu k tématu doktorského studijního programu. V případě orgánů a tkání, jimiž se zabývá v tématu své disertační práce, se musí jednat o úroveň současného stavu poznání na základě publikovaných zdrojů.

Průběh SDZ

SDZ má dvě části a trvá přibližně 50–60 minut.

  1. V první části uchazeč představí během 5–7 minut teze a dosavadní pokroky v přípravě své disertační práce. Následuje přibližně desetiminutová diskuse, v níž uchazeč reaguje na dotazy členů komise směrované do oblasti tématu jeho studia.
  2. V druhé části SDZ si uchazeč předem volí jeden z pěti okruhů (Anatomie, Histologie, Embryologie, Buněčná biologie, Metodiky), z kterého si vylosuje tři otázky. Pro odpověď a následné doplňující otázky od členů komise se nepředpokládá písemná příprava, jde o ústní část zkoušky s předpokládanou dobou trvání 30–40 minut.

Otázky k SDZ

Požadavky na publikační činnost

Požadovány jsou tři publikace v odborných časopisech, z toho dvě práce by měly být publikovány v časopise s IF databáze Web of Science (jedna práce může být v časopise bez IF, ale časopis musí být recenzovaný a indexovaný ve Scopus).

Alespoň u jedné publikace obsahující původní vědecké výsledky v časopise s IF by měl student být prvním autorem.

Požadavky k obhajobě
  • SDZ
  • Publikační činnost
  • Prosíme o 15 výtisků autoreferátu3 výtisky dizertace

Obhajoba sestává z představení studenta prostřednictvím hodnocení školitele a vedoucího pracoviště. Následuje prezentace studenta (cca 15 min.), vědecká rozprava (cca 10 min.), a přečtení posudků oponentů disertační práce. 

Profil absolventa studijního programu

Anatomie, histologie a embryologie patří k základním morfologickým oborům lékařství. Absolvent doktorského studijního programu v průběhu studia získá vědeckou erudici kombinací experimentální vědecko-výzkumné práce na úrovni tkání a orgánů, jednotlivých buněk, ale i na úrovni subcelulární. Získané znalosti a dovednosti v morfologických vědách a v příbuzných molekulárně biologických oblastech bude absolvent schopen promítnout do vlastních vědeckých výsledků, bude schopen výsledky své práce sumarizovat a statisticky hodnotit, publikovat v odborných časopisech, přednášet a také přenášet přímo do klinické praxe či do konkrétních výstupů aplikovaného výzkumu.

Předpokládané uplatnění absolventů

Absolventi se uplatní jako kliničtí specialisté, akademičtí a vědečtí pracovníci univerzit a výzkumných institucí a také jako vědečtí pracovníci biotechnologického a biomedicínského soukromého sektoru. Typickými zaměstnavateli budou univerzity, vědecké instituce, zdravotnická zařízení včetně fakultních nemocnic a soukromé biotechnologické a biomedicínské firmy.

Poslední aktualizace: 21. 5. 2024 / Mgr. Pavla Zídková