Základní informace o Institucionálním plánu na podporu mezinárodní mobility studentů 2. LF

Finanční příspěvek z fakultní části Institucionálního plánu na podporu mezinárodní mobility studentů 2. LF pro roky 2019–2020 (dále jen „IP“) jde použít pouze na realizaci studijních pobytů, mezinárodní vědecké, výzkumné nebo další činnosti v rámci schválených projektů a programů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „2. LF UK“) nebo Univerzity Karlovy v Praze.

Jedním z hlavních cílů IP je podpora studentské výměny a účast studentů 2. LF UK na mezinárodních studijních a odborných akcích.

 1. Cílem IP je finanční podpora zejména pro
  • krátkodobé vědecké nebo výzkumné pobyty v zahraničí,
  • účast na mezinárodních studijních nebo odborných akcích studentů v zahraničí,
  • studium na zahraniční univerzitě, která má uzavřenou bilaterální dohodu s 2. LF UK nebo UK.
 2. Zdrojem IP jsou finanční prostředky přidělené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“) na rozvojové programy veřejných vysokých škol. Proto je důležité upozornit na to, že finanční podpora z IP nemůže být použita na danou akci souběžně s jiným stipendiem či finančním příspěvkem, na kterém se MŠMT také podílí! Tím odpadá např. možnost dofinancování nákladů spojených s účastí na programech Erasmus+.
 3. Ze zdrojů IP lze poskytnout podporu studentovi prezenční formy studia, výjimečně také pedagogickým pracovníkům.
 4. Od akademického roku 2019/2020 je v platnosti nové Opatření děkana 10/2019, které upravuje poskytování finančních podpor. Prosím o důkladné prostudování tohoto opatření.
 5. Podporu z IP lze poskytnout na úhradu:
  • nákladů na cestu,
  • nákladů na ubytování a stravování,
  • nákladů na zdravotní pojištění (nikoli v případě mezinárodních smluv),
  • nákladů přímo souvisejících se studiem v zahraničí.
 6. Konečný termín pro podání žádosti je stanoven vždy na 1. června příslušného kalendářního roku.
  Žádosti lze podávat na budoucí, právě probíhající i na již uskutečněné zahraniční pobyty v rámci daného kalendářního roku.
 7. Finanční podporu ze zdrojů IP lze poskytnout na základě úplné a ve stanoveném termínu podané žádosti spolu s akceptačním dopisem a vyplněným prohlášením (jako přílohou).
 8. Předložené žádosti posuzuje komise hlavního řešitele a rozhoduje o poskytnutí finanční podpory.
 9. Priority pro poskytnutí finanční podpory z IP:
  • studium v zahraničí na základě mezinárodní smlouvy o přímé spolupráci,
  • studium na zahraniční univerzitě na základě fakultní smlouvy o přímé spolupráci,
  • účast ve společných doktorských programech s možností prezentace výsledků výzkumu,
  • studium realizované formou „free movers“.
 10. Osoba, které byla poskytnuta finanční podpora z IP, zodpovídá za její řádné čerpání a hospodárné využívání a je povinna nejpozději do jednoho měsíce od skončení příslušné akce předložit závěrečnou zprávu a potvrzení o vykonané stáži.
 11. Administrativní zajištění zabezpečuje Studijní oddělení fakulty – jmenovitě Stanislava Palowska.

Formuláře:

Viz též Administrativní postup.

Vydáno: 13. 5. 2014 / Poslední aktualizace: 17. 9. 2019 / Odpovědná osoba: Stanislava Palowska