Školitelé doktorského studia

Jako pomůcku pro výběr školitele pro doktorské studium jsme pro vás připravili seznam těch, kteří působí především v Motole (ať už primárně na fakultě, nebo ve FNM). Tento seznam samozřejmě nezahrnuje všechny potenciální školitele – řada jich působí (především v základním výzkumu) v Akademii věd, v resortních výzkumných ústavech nebo na jiných pracovištích. Školitele si můžete najít i na dalších lékařských i nelékařských fakultách.  K tomuto účelu vám poslouží seznamy řazené podle jednotlivých doktorských studijních programů. Zahrnují všechny školitele, kteří jsou schváleni příslušnou oborovou radou.

Aktuální seznam všech aktivních školitelů na 2. LF UK (nyní mají alespoň jednoho doktoranda)

 

Školitelé v rámci UK podle studijních programů (včetně těch, kteří nyní nikoho neškolí):

Biochemie a patobiochemie

Biologie a patologie buňky

Biomedicínská informatika

Biomechanika

Experimentální chirurgie

Farmakologie a toxikologie

Fyziologie a patofyziologie člověka

Imunologie

Kardiovaskulární vědy

Kineziologie a rehabilitace

Seznam školitelů s návrhy témat disertačních prací

as. MUDr. Yvona Angerová, Ph.D., MBA , 1. LF UK, 

 • Spolupráce fyzioterapeuta, gynekologa a psychologa při léčbě neplodnosti
 • Diagnostika a terapie kognitivních funkcí u pacientů po poškození mozku
 • Stanovení českých norem vybraných standardizovaných testů využitelných v ergoterapii k diagnostice funkce horních končetin

doc. PhDr. Ondřej Čakrt, Ph.D., 2. LF UK, 

 • Hodnocení dynamiky vestibulární kompenzace u rehabilitovaných pacientů po resekci vestibulárního schwannomu
 • Poruchy stability a jejich rehabilitace u pacientů s onemocněním mozečku
 • Vliv kochleární implantace na funkci vestibulárního systému

prof. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D., 2. LF UK, 

 • Strategie léčby patologií měkkých struktur v oblasti ramenního pletence
 • Sportovní traumatologie dětského kolenního kloubu
 • Miniinvazivní ošetření nitrokloubních poranění

as. MUDr. Martina Hoskovcová, Ph.D., 1. LF UK, 

 • Spastická paréza u cévní mozkové příhody
 • Spastická paréza u roztroušené sklerózy mozkomíšní
 • Možnosti objektivizace klinických příznaků Parkinsonovy nemoci a jejich terapeutické ovlivnění

doc. PedDr. Karel Jelen, CSc., FTVS UK, 

 • Kvantifikace mechanických vlastností axiálního systému člověka
 • Energetická bilance srdečního svalu metodou CVS
 • Biomechanické reflexe neuromuskuloskeletálního systému v podmínkách profesního dyskomfortu u hudebníků

doc. MUDr. Alena Kobesová Ph.D., 2. LF UK, 

 • Vliv regulace nitrobřišního tlaku na stabilizační funkci trupu
 • Vztah mezi schopností regulace nitrobřišního tlaku a chronickými bolestmi páteře
 • Vztah mezi schopností regulace nitrobřišního tlaku a dysfunkcí zažívacího traktu
 • Objektivizace vertebro-viscerálních funkčních vztahů
 • Objektivizace posturálních funkcí u pacientů s chronickým algickým vertebrogenním syndromem
 • Standardizace funkčních posturálních testů
 • Vliv rehabilitační terapie na subjektivní obtíže pacientů s dědičnou neuropatií

prof. PaedDr. Pavel Kolář, Ph.D., 2. LF UK, 

 • Vztah mezi posturální a viscerální funkční patologií
 • Posturální funkce v etiologii morfologických poruch pohybového aparátu
 • Percepčně-gnostické funkce a jejich vztah k funkcím praktickým

doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., 2. LF UK, 

 • Komplexní bolestivý regionální syndrom

doc. MUDr. Jiří Kříž, Ph.D., 2. LF UK, 

 • Korelace mezi schopností akrální segmentální hybnosti, mírou spasticity a stupněm dosažené lokomoce
 • Dysfunkce autonomního nervového systému po poranění míchy
 • Sledování vývoje spastického motorického chování u spinálních pacientů
 • Sledování metabolických poruch po poranění míchy

Mgr. Stanislav Machač, Ph.D., 2. LF UK, 

 • Využití sonografie pro cílené přístupy v rehabilitaci
 • Možnosti sonografie ve stanovení rizika rozvoje dysfunkcí hybného systému
 • Využití principu mirror therapy u pacientů s komplexním regionálním bolestivým syndromem

doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., 1. LF UK, 

 • Obezita, diabetes a vliv změny tělesné hmotnosti na hybný systém

MUDr. Kamal Mezian, Ph.D., 1. LF UK,  

 • Muskuloskeletální ultrasonografie v rehabilitačním lékařství

doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc., 2. LF UK, 

 • Pohybový režim a kostní hustota u bývalých závodních gymnastek

doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D., 3. LF UK, 

 • Nastartování angiogeneze pomocí vakuově-kompresní terapie u diabetiků s kritickou končetinovou ischemií
 • Možnosti využití virtuální reality ve fyzioterapii nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní

MUDr. Michal Říha, Ph.D., MBA, ÚVN,

 • Epidemiologie, prevence, diagnostika a léčba vertebrogenních onemocnění
 • Epidemiologie, diagnostika a léčba spastické parézy
 • Využití roboticky asistované rehabilitace, funkční elektrické stimulace, dynamických dlah a statických progresivních ortéz v léčbě ortopedických a neurologických pacientů

doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D., 2. LF UK, 

 • Dynamika hrudníku u pacientů s CHOPN, její ovlivnění pomocí inspiračních a exspiračních trenažérů a pomůcek
 • Trénink dýchacích svalů jako součást komplexní rehabilitace pacientů s cystickou fibrózou

as. PhDr. Marcela Šafářová, Ph.D., 2. LF UK, 

 • Sledování vývoje retardačního kvocientu u dětí se spastickou formou dětské mozkové obrny léčených neurofyziologickými rehabilitačními postupy
 • Objektivizace selektivní hybnosti akrálních segmentů dolních končetin u pacientů s dětskou mozkovou obrnou
 • Objektivizace postupů funkčního vyšetření a komplexní terapie u pacienta s DMO ve věku 0–20 let
 • České normy pro chůzové testy ve věku 6–15 let
 • České normy pro testy jemné motoriky ve věku 6–15 let

doc. MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D., 1. LF UK,

 • Pohybová aktivita u pacientů po prodělaném infarktu myokardu
 • Pohybová aktivita u pacientů s fibrilací síní
 • Pohybová aktivita u pacientů s arteriální hypertenzí

doc. MUDr. Eva Vaňásková, Ph.D., LF HK UK, 

 • Reparace po cévní mozkové příhodě – úloha hodnocení funkčních schopností a aktivit v programu léčebné rehabilitace

doc. MUDr. Ivan Vařeka, Ph.D., 

 • Prognóza samostatné chůze po amputaci dolní končetiny

Lékařská biofyzika

Mikrobiologie

Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie

Neurovědy

Preventivní medicína

Zobrazovací metody v lékařství

Vydáno: 24. 4. 2019 / Poslední aktualizace: 6. 6. 2019 / Odpovědná osoba: PhDr. Marta Hrušková