Opatření děkana č. 9/2022

Opatření děkana č.  9/2022

 

Uznávání dříve vykonaných zápočtů a zkoušek

Čl. I
Úvodní ustanovení

Toto opatření stanoví pravidla 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“)  pro uznávání dříve vykonaných zápočtů  a zkoušek ve všech typech studijních programů s výjimkou doktorských studijních programů.

Čl. II
Podmínky uznávání

1) Jednotlivé zápočty a zkoušky vykonané na 2. LF UK mohou být uznány, pokud:

a)   od doby vykonání zápočtu či  zkoušky  neuplynulo ke dni podání žádosti více než 10 let;

      b)   zkouška z daného předmětu  nebyla v rámci stejného studijního programu na 2. LF UK již v minulosti uznána;

      c)   zkouška byla vykonána při studiu ve stejném nebo v příbuzném studijním programu.

2) Jednotlivé zápočty a  zkoušky vykonané v rámci stejného studijního programu  na jiných vysokých školách  v České republice anebo v zahraničí mohou být uznány, pokud:

a)    od doby vykonání zápočtu či zkoušky  neuplynulo ke dni podání žádosti více než 10 let;

b)    zkouška z daného předmětu nebyla v rámci stejného studijního programu na   2. LF UK již v minulosti uznána ;

c)    hodinový rozsah předmětu i počet kreditů získaných za ukončení předmětu odpovídají  z 90 % studijnímu plánu 2. LF UK;

d)    zkouška  byla  hodnocena  známkou výborně nebo velmi dobře.

3) Žádost o uznání zkoušky vykonané dle čl. II. odst. 1) tohoto opatření posuzuje studijní  proděkan. Žádost o uznání zkoušky vykonané dle čl. II. odst. 2) tohoto opatření posuzuje studijní proděkan po souhlasu garanta  studijního předmětu nebo vyučujícího odpovědného za studijní  předmět  ( dále jen „vedoucí předmětu“).

4) Student, který byl na základě přijímacího řízení přijat ke studiu a následně žádá o přijetí do vyššího ročníku, může podat žádost o uznání celého ročníku, který byl řádně ukončen v předchozím studiu ve stejném studijním programu a oboru. Žádost  dle tohoto odstavce posuzuje děkan 2. LF UK po porovnání studijních plánů a po souhlasu studijního proděkana.                                                             

5) Uznání  zápočtu ze studijního předmětu, který je ukončen pouze zápočtem, je v kompetenci vedoucího předmětu. Vedoucí předmětu potvrdí uznání zápočtu na formuláři žádosti studenta. Na základě potvrzené žádosti vedoucím předmětu, provede studijní oddělení záznam o uznání zápočtu ve Studijním informačním systému.

6) Žádost o uznání zkoušky či zápočtu z předmětu daného ročníku (za zimní i letní semestr) musí být podána nejpozději do konce října daného akademického roku. Na každou studijní povinnost dle čl. II odst. 1),  2) a 5) tohoto opatření musí student podat samostatnou žádost o uznání. Žádost o uznání dle čl. II odst. 4) tohoto opatření musí být podána nejpozději do 5. září  před zahájením akademického  roku, od kterého byl student přijat ke studiu.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1) Toto opatření ruší opatření děkana č. 15/2021.

2) Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 5. 5. 2022

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan fakulty

Platnost a účinnost
Platnost: 5. 5. 2022
Účinnost: od 5. 5. 2022
Gestor: Studijní oddělení
 
Vytvořeno: 6. 5. 2022 / Upraveno: 20. 9. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová