Opatření děkana č. 8/2023

 

Opatření děkana č. 8/2023

 

Ombudsman 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana upravuje postavení a oblasti působnosti ombudsmana na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK nebo „fakulta“).

 

Čl. II

Postavení ombudsmana

1) Na 2. LF UK je zřízena pozice ombudsmana.

2) Na ombudsmana se mohou písemně obracet členové akademické obce, zaměstnanci 2. LF UK a další osoby, např. účastníci specializačních kurzů, účastníci kurzů celoživotního vzdělávání, uchazeči přihlášení ke státní rigorózní zkoušce nebo zahraniční studenti na výměnném pobytu. Nikdo nesmí být jakýmkoliv způsobem postihován, znevýhodňován ani jinak krácen na svých právech proto, že se obrátí na ombudsmana. 

3) Ombudsman vykonává svou funkci nezávisle a nestranně.

4) Ombudsman zachovává mlčenlivost o veškerých skutečnostech, o kterých se dozvěděl v souvislosti s výkonem své funkce.

5) Ombudsman postupuje vždy tak, aby byl podnět objasněn v nezbytném rozsahu na základě zjištěných objektivních skutečností. 

6) Ombudsmanovy závěry mají doporučující charakter. Ombudsman nenahrazuje rozhodování orgánů fakulty.

7) Ombudsman je oprávněn požadovat součinnost od všech orgánů fakulty a tyto orgány mají povinnost ji poskytnout. Ombudsman je také oprávněn požádat o součinnost členy akademické obce fakulty a zaměstnance fakulty.

8) Výkonem funkce ombudsmana pověří děkan zaměstnance fakulty z řad akademických pracovníků i neakademických zaměstnanců, a to na podkladě souhlasu kolegia děkana a po projednání v Akademickém senátu 2. LF UK. Osoba pověřená funkcí ombudsmana by měla být takových morálních vlastností, které zaručují, že bude vždy postupovat spravedlivě, důstojně, svědomitě a čestně.

9) Pověření k výkonu funkce ombudsmana se uděluje na dobu nejdéle 4 let s tím, že pověření zaniká:

a) doručením písemné rezignace ombudsmana děkanovi,

b) vznikem neslučitelnosti funkce,

c) uplynutím funkčního období,

d) ukončením pracovního poměru z důvodů uvedených v zákoníku práce.

10) Výkon funkce ombudsmana je neslučitelný s funkcí děkana, proděkana, tajemníka, člena Akademického senátu fakulty nebo univerzity, člena Vědecké rady fakulty nebo univerzity, člena Etické komise fakulty či univerzity, člena Správní rady univerzity, člena Disciplinární komise fakulty a garanta studijního programu.

11) Za výkon funkce ombudsmana náleží pověřenému zaměstnanci příplatek ke mzdě (osobní ohodnocení), o jehož výši rozhoduje děkan fakulty po projednání v kolegiu děkana.

12) Děkan fakulty za výše uvedených podmínek může na podkladě souhlasu kolegia děkana a po projednání v Akademickém senátu 2. LF výkonem funkce ombudsmana pověřit i více osob pro určitý okruh podnětů (zejm. pro podněty zahraničních osob). Je-li více osob pověřených výkonem funkce ombudsmana, mohou tyto osoby, za dodržení všech podmínek stanovených v tomto Opatření, jednotlivé podněty vzájemně konzultovat a působit ve sboru, pokud je to s přihlédnutím k okolnosti a podnětu vhodné a přiměřené.

  13) Osoba pověřená výkonem funkce ombudsmana fakulty je kontaktní osobou, která komunikuje s ombudsmanem univerzity, a to ve smyslu čl. 9 odst. 1 Opatření rektora č. 28/2022.   

 

Čl. III

Oblasti působnosti ombudsmana

1)    Činnost ombudsmana se orientuje především na preventivní působení a na podporu informovanosti o prostředcích ochrany před škodlivými jednáními, zejm. před šikanou, diskriminací, nevhodným chováním, nerovném zacházením, sexuálním obtěžování, bossingem, mobbingem, střetem zájmů, nedůvodnými průtahy, porušováním právních předpisů a vnitřních předpisů fakulty a univerzity nebo jiným obdobným jednáním (dále jen „škodlivé jednání“).

2)   Ombudsman je oprávněn prošetřovat konkrétní případy i z vlastní iniciativy, a to zejména v situaci, kdy má ombudsman důvodné pochybnosti o tom, zda příslušný orgán fakulty postupoval v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními předpisy fakulty a univerzity.

3)   Mezi další činnosti ombudsmana patří:

            a) poskytování pomoci osobám, které se na něj obrátí,

            b) přijímání podnětů k řešení systémových problémů,

            c) identifikace problémů a překážek negativně ovlivňujících studijní, pracovní a vědecko-výzkumné prostředí na fakultě a univerzitě,

d) metodické působení v zájmu řešení problémů,

            e) příprava doporučení a návrh systémových změn,

            f) sledování genderové vyváženosti, metodické návrhy a doporučení v této oblasti.

4)   Po konzultaci se studijními proděkany má ombudsman právo zúčastnit se výuky, průběžného testování i zkoušení studentů, oslovovat přednosty ústavů a klinik a diskutovat s nimi témata, která se jich týkají.

5)  Ombudsman svými závěry a doporučeními nemění, neruší ani nenahrazuje rozhodnutí příslušných orgánů fakulty.

6)   Ombudsman není oprávněn zasahovat do činnosti a rozhodování jiných orgánů fakulty.

7)   Ombudsman vyřizuje podněty bez zbytečného odkladu. O každém podnětu vypracuje závěrečnou zprávu, kterou předloží děkanovi fakulty k dalšímu projednání.

8)   Pokud si osoba podávající podnět nepřeje uvést vůči orgánům fakulty svou totožnost, ombudsman ji může v těchto jednáních zastupovat svým jménem. Ombudsman však nemůže podávat v zastoupení dotčené osoby podnět Etické komisi fakulty, je-li zřízena.

9)  V případě, že se dotčená osoba domnívá, že ombudsman v její věci nejednal řádně a včas, může se obrátit na děkana fakulty.

 

Čl. IV

Vztah k jiným orgánům fakulty

1) Ombudsman má právo účastnit se zasedání všech orgánů fakulty s právem vystoupit, prezentovat a přednést své podněty, doporučení a závěry.

2) Všechny orgány fakulty mají povinnost se Ombudsmanovými podněty, doporučeními a závěry zabývat a Ombudsman má právo požadovat informaci, jak bylo s jeho doporučeními naloženo.

3) Všechny orgány fakulty mají právo se na Ombudsmana obracet s podněty a žádostmi o metodická doporučení.

 

4) Ombudsman jednou za šest měsíců překládá děkanovi fakulty zprávu o přijatých podnětech a dalších zjištěních v jeho působnosti. Čl. III odst. 8 tohoto Opatření tímbnení dotčen. Součástí zprávy jsou zpravidla též doporučení pro zlepšení a kultivaci prostředí na fakultě.

5) Ombudsman jednou za šest měsíců podává Akademickému senátu fakulty písemnou zprávu o své činnosti zahrnující informace o obdržených podnětech bez možnosti identifikace dotčených osob. Zpráva zpravidla zahrnuje též doporučení pro zlepšení a kultivaci prostředí na fakultě.

 

Čl. V

Společné a závěrečné ustanovení

1) Pokud toto opatření předpokládá písemnou formu, rozumí se tím i možnost využití prostředků komunikace na dálku (email).

2)   Veškeré zprávy zpracovávané a překládané dle tohoto Opatření jsou archivovány v souladu s příslušnými vnitřními předpisy Univerzity Karlovy a fakulty.

3) Opatření rektora č. 28/2022 se v otázkách neřešených tímto Opatření děkana použije na postavení a výkon funkce ombudsmana fakulty obdobně.

4) Toto opatření ruší opatření děkana č. 19/2021.

5) Toto Opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

 

 

V Praze dne 8. 6. 2023

 

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

děkan

Platnost a účinnost
Platnost: 8. 6. 2023
Účinnost: od 8. 6. 2023
Gestor: Právní a projektové oddělení
 
Vytvořeno: 8. 6. 2023 / Upraveno: 8. 6. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová