Opatření děkana č. 7/2014

uznávání dříve vykonaných zkoušek

 1. U řádně zapsaných studentů do 1. úseku studia lze uznat zkoušky vykonané na 2. LF UK, pokud:
  1. od doby jejich vykonání uplynulo méně než 10 let;
  2. zkoušky byly hodnoceny známkou výborně a velmi dobře.
    
 2. Zkoušky vykonané v rámci stejného studijního programu a oboru na jiných fakultách mohou být uznány studijním proděkanem bez souhlasu vedoucího příslušného oboru, pokud:
  1. od doby jejich vykonání uplynulo méně než 10 let;
  2. hodinový rozsah předmětu i počet kreditů získaných za ukončení předmětu odpovídají nejméně 90 % plánu 2. LF UK.
    
 3. Další zkoušky, vykonané na jiné vysoké škole, mohou být uznány pouze po souhlasu vedoucího příslušného předmětu na 2. LF UK.
   
 4. Uznání stáží a zápočtů je zcela v kompetenci vedoucího příslušného předmětu.
   
 5. Žádost o uznání zkoušky, stáže či zápočtu předmětu daného ročníku musí být podána nejpozději do konce října daného akademického roku.
   

Tímto se ruší: Opatření děkana č. 1/2009 ze dne 5. února 2009

V Praze dne 13. 10. 2014

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost a účinnost
Platnost: 13. 10. 2014
Účinnost: od 1. 10. 2014
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 14/2018
Vytvořeno: 16. 10. 2014 / Upraveno: 18. 10. 2018 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Andresová