Opatření děkana č. 6/2023

OPATŘENÍ DĚKANA č. 6/2023

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2023/2024

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

V akademickém roce 2023/2024 probíhá závazné přihlašování a zápis studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2 LF UK“) na volitelné předměty přes Studijní informační systém (dále jen SIS).

 

Čl. II

Závazný zápis (elektronické přihlašování) k VP prostřednictvím SIS

1.      Přihlašování na volitelné předměty je nutné provést v SISu pro akademický rok 2023/2024 v termínech:

Studenti 2. LF UK

·       zimní semestr od 18. 9. 2023 18:00 h do 24. 9. 2023 23:59 h;

·       letní semestr   od   6. 2. 2024 18:00 h do 11. 2. 2024 do 23:59 h.

Studenti ostatních fakult UK

·       zimní semestr od 26. 9. 2023 18:00 h do 1. 10. 2023 23:59 h;

·       letní semestr   od 13. 2. 2024 18:00 h do 18. 2. 2024 do 23:59 h.

Kód volitelných předmětů DVxyzzz je tvořen podle následující tabulky: 

DVxyzzz

D

Vždy D

Identifikátor 2. LF UK

V

Vždy V

Identifikátor VP

x

0 („nula“)

Pro VP vyučované v češtině

A

Pro VP vyučované v angličtině

y

1

VP je určen pro magisterský SP: Všeobecné lékařství

3

VP je určen pro Bc. SP: Fyzioterapie

7

VP je určen pro NMgr. SP: Aplikovaná fyzioterapie

 

 

9

VP je určen pro Bc. SP:
- Všeobecné ošetřovatelství
- Pediatrické ošetřovatelství
- Radiologická asistence

0

VP je určen pro více SP 2. LF UK

zzz

 

Trojmístný pořadový kód předmětu

 

2.  Jeden student by měl mít v jednom okamžiku současně přihlášeny v SISu maximálně 4 VP (systém by automaticky neměl dovolit studentovi přihlášení k dalšímu VP).

3.   Systém dovoluje přihlašovat se k jednotlivým VP vždy až do naplnění maximální kapacity předmětu v jednotlivých rozvrhových lístcích.  Maximální kapacita je u rozvrhového lístku viditelná.

Čl. III

Závazný zápis studenta k VP

1.      Po uplynutí termínu přihlašování se tyto předměty stávají pro studenta studijní povinností v daném ročníku.

Čl. IV

Závěrečná ustanovení

1.       Toto opatření ruší opatření děkana č. 13/2022 a č. 2/2023.

2.       Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 23. 5. 2023

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

děkan 2. LF UK

 

Platnost a účinnost
Platnost: 23. 5. 2023
Účinnost: 23. 5. 2023
Gestor: Studijní oddělení
 
Vytvořeno: 23. 5. 2023 / Upraveno: 23. 5. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová