Opatření děkana č. 5/2018

Opatření děkana č. 5/2018

Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací

 

K provedení čl. 12 Studijního a zkušebního řádu UK (dále jen „SZŘ UK“), čl. 7 Rigorózního řádu UK (dále jen „RŘ UK“) a Opatření rektora č. 72/2017 (dále jen „OR 72/2017“) vydávám toto opatření, které doplňuje a upřesňuje postupy týkající se vypisování témat, odevzdávání, evidence a zpřístupňování závěrečných prací.
 

Část I.

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Za závěrečnou práci se považuje bakalářská, diplomová, disertační a rigorózní práce ve smyslu § 45 odst. 3, § 46 odst. 3 a 5 a § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách, v platném znění. Práce má listinnou (tištěnou) podobu a podobu elektronickou.
 2. Za odevzdání listinné i elektronické podoby závěrečné práce a za správnost a úplnost souborů práce vložených do studijního informačního systému (dále jen „SIS“) a jejich soulad s odevzdávanou listinnou podobou práce odpovídá student, resp. účastník rigorózního řízení (dále jen „student“), za zveřejnění práce odpovídá fakulta.
 3. V digitálním repozitáři UK (dále jen „repozitář“) se zpřístupňuje text závěrečné práce, obhájené i neobhájené, dále texty příloh této práce, abstrakt práce, posudky na práci, záznamu o průběhu a výsledku obhajoby, osoby pověřené vkládáním jednotlivých souborů, lhůty pro zveřejnění závěrečné práce jsou stanoveny v čl. 4 a 7 OR 72/2017.
 4. Toto opatření dále v čl. 8 upravuje postup zveřejňování habilitačních prací.
   

Část II.
Bakalářské, diplomové a disertační práce

Čl. 2
Fakultní koordinátor, odpovědnosti a pravomoci pracovníků fakulty

 1. Děkan jmenuje v souladu s čl. 8 odst. 1 OR 72/2017 fakultního koordinátora pro oblast evidence a zveřejňování závěrečných prací.
 2. Činnost fakultního koordinátora je rámcově popsána čl. 8 odst. 2 OR 72/2017. Fakultní koordinátor zejména:
  1. komunikuje ve věcech týkajících se evidence závěrečných prací s Ústavem výpočetní techniky UK (dále jen „ÚVT UK“),
  2. koordinuje činnosti fakulty v oblasti evidence a zveřejňování závěrečných prací v součinnosti s ÚVT UK, tj. uděluje pokyny k provedení příslušných úkolů ve vazbě na evidenci a zveřejňování elektronické podoby závěrečných prací pracovníkům fakulty dle odstavců 3 až 4,
  3. fakultní koordinátor ve spolupráci se Studijním oddělením schvaluje vložení přílohy práce obsahující soubor v jiném formátu než dle čl. 5 odst. 1, 2 OR 72/2017.
  Fakultní koordinátor není kontaktní osobou pro studenty. Studenti se obrací se svými dotazy na své vedoucí práce či na pracoviště, které vypsalo příslušné téma práce, případně na Studijní oddělení nebo Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí. Fakultním koordinátorem byl jmenován pracovník Studijního oddělení pro záležitosti bakalářských a diplomových prací. V případě disertačních prací byl Fakultním koordinátorem jmenován pracovník Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí. Jména fakultních koordinátorů, včetně kontaktních údajů, jsou uvedeny na webových stránkách fakulty.
 3. Vedoucí pracovišť fakulty pro výukové a vědecko-výzkumná pracoviště fakulty (dále jen „pracovišť“) odpovídají zejména za:
  1. vypsání témat prací,
  2. zadání témat prací studentům,
  3. zaznamenání data odevzdání listinné podoby práce a kontrolu náležitostí odevzdané práce dle čl. 5 odst. 4,
  4. kontrolu záznamu o práci a všech náležitostí dle čl. 7,
  5. předání tištěné podoby práce do Ústavu vědeckých informací po obhajobě, a to nejpozději do 20 kalendářních dní od obhajoby.
  Vedoucí pracoviště mohou pověřit prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků.
 4. Vedoucí Ústavu vědeckých informací zodpovídá zejména za:
  1. zpřístupnění tištěné podoby práce,
  2. poučení osoby při nahlížení do tištěné podoby práce, že získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora,
  3. katalogizaci tištěné podoby práce, resp. doplnění automaticky vzniklého katalogizačního záznamu o knihovnické a lokační údaje.
 5. Vedoucí Ústavu vědeckých informací může pověřit prováděním těchto činností jednoho nebo více pracovníků knihovny.
 6. Vedoucí Studijního oddělení kontroluje u bakalářské a diplomové práce:
  1. správnost a úplnost evidence přihlášek k obhajobě,
  2. správnost a úplnost vložených výsledků obhajob ve studijních povinnostech v SIS a ve spisové dokumentaci studenta, včetně záznamu o průběhu obhajoby,
  3. finalizaci záznamu o práci, po vložení všech povinných údajů o práci a dalších náležitostí ve stanovené lhůtě. Jedná se o elektronickou verzi práce; elektronické podoby posudku vedoucího práce nebo školitele a posudky oponentů;  záznam o průběhu obhajoby; abstrakty.

  Vedoucí Studijního oddělení může pověřit prováděním těchto činností pracovníky Studijního oddělení dle příslušného studijního oboru.
   

Čl. 3
Vypisování témat, zadání práce

 1. Jednotlivá pracoviště, resp. pracovníci pověření vedoucími jednotlivých pracovišť, vypisují témata prací prostřednictvím SIS. Student může sám navrhnout téma práce a může se též individuálně obrátit na vyučujícího, u kterého má zájem, aby vedl jeho práci. V případě, že se vedoucí práce se studentem domluví, vedoucí sám nebo prostřednictvím pověřeného pracovníka pracoviště nové téma vypíše v SIS.
 2. Student se může na téma vypsané v SIS hlásit v období určeném harmonogramem akademického roku. Přihlášení provede elektronicky v SIS a do jednoho měsíce od přihlášení zpracuje a vedoucímu pracoviště odevzdá návrh zadávacího protokolu závěrečné práce. Vedoucí pracoviště posoudí předložený návrh zadávacího protokolu, určí vedoucího práce a předloží zadávací protokol ke schválení věcně příslušnému proděkanovi. Po schválení zadávacího protokolu proděkanem informuje vedoucí pracoviště vedoucího práce. Vedoucí práce potvrdí v SIS přiřazení práce danému studentovi. V případě, že vedoucí práce není akademickým pracovníkem 2. LF UK, potvrdí přiřazení práce danému studentovi v SIS vedoucí pracoviště nebo jím pověřený pracovník. Od tohoto okamžiku je přiřazení práce studentovi závazné. Pověřený pracovník pracoviště vyhotoví listinnou podobu zadání práce s uvedením identifikace studenta, jemuž je práce zadána. Zadávací protokol schvaluje vedoucí pracoviště svým podpisem. Změna tématu práce je následně možná pouze na základě písemné žádosti studenta, kterou posuzuje vedoucí pracoviště a schvaluje věcně příslušný proděkan.
 3. V případě disertačních prací uchazeč předkládá téma práce při přijímacím řízení v kombinovaném programu vědeckého a profesního vzdělávání. Školitel schválí a potvrdí v SIS přiřazení práce danému uchazeči. Od tohoto okamžiku je přiřazení práce uchazeči závazné. Změna tématu práce je následně možná pouze na základě písemné žádosti uchazeče, kterou posuzuje předseda oborové rady.
 4. Od okamžiku závazného přiřazení práce má student možnost v SIS upravovat pouze některé údaje o práci. Zároveň je mu umožněno prostřednictvím SIS ukládat elektronickou podobu práce, jejích příloh a abstraktů.
   

Čl. 4
Náležitosti, formální úprava, odevzdání práce a kontrola souborů

 1. Práce musí vyhovovat kritériím stanoveným SZŘ UK, fakultou a pracovištěm, které téma práce vypsalo, splňovat náležitosti odborného textu a mít příslušný rozsah dle odstavce 4 tohoto článku. Formální požadavky na zpracování odborného textu jsou součástí Přílohy 1 tohoto opatření. Abstrakty musí být vloženy do SIS spolu s elektronickou verzí práce.
 2. Práce musí obsahovat podepsané závazné prohlášení o těchto skutečnostech:
  1. student vypracoval práci samostatně,
  2. všechny použité prameny a literatura byly řádně citovány,
  3. práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu.
 3. Práce musí obsahovat:
  1. kopii zadávacího protokolu,
  2. abstrakt, a to jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce, nebo v jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program,
  3. shrnutí závěrů práce,
  4. seznam použité literatury či jiných citovaných zdrojů (včetně webových stránek).
 4. Rozsah práce musí být nejméně:
  1. bakalářské práce – 40 normostran (72 tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh,
  2. diplomové práce – 60 normostran (108 tisíc znaků včetně mezer) bez anotací a příloh,
  3. klasická disertační práce by měla mít nejméně 60–80 normostran (až 144 tisíc znaků včetně mezer) bez citované literatury a příloh,
   práce založená na minimálně čtyřech publikovaných sděleních by měla mít nejméně 30–40 normostran (až 72 tisíc znaků včetně mezer) bez citované literatury a příloh.
 5. Závěrečnou práci odevzdá student v termínu dle harmonogramu akademického roku, a to ve dvojí podobě:
  1. Jeden exemplář práce v tištěné podobě odevzdá student na pracovišti, na němž byla práce studentovi zadána1. Prohlášení uvedené v práci dle odstavce 2 student před odevzdáním práce vlastnoručně podepíše.
  2. Elektronickou verzi práce (totožnou s verzí tištěnou), nevylučuje-li to její povaha (viz čl. 3 OR 72/2017), vkládá student prostřednictvím webového rozhraní SIS na adrese https://is.cuni.cz/studium/ v modulu „Témata prací (Výběr práce)“, a to výhradně ve formátu PDF, viz čl. 5 odst. 1 OR 72/2017. Má-li práce přílohu či přílohy (např. multimediální formáty či softwarová díla), vloží student do SIS také tuto přílohu (může mít jiný formát než PDF) viz čl. 5 odst. 2 OR 72/2017; v případě více příloh vloží jeden komprimovaný soubor (např. ve formátu ZIP) obsahující všechny přílohy práce, viz čl. 5 odst. 3 OR 72/2017. V případě, že charakter přílohy neumožňuje uložit ji v uvedených formátech, vloží student přílohu práce v jiném formátu, a zároveň požádá fakultního koordinátora o schválení formátu příloh práce, dle čl. 5 odst. 5 OR 72/2017. Velikost souborů ukládaných do SIS je omezena na 850 MB. V případě, že je některý ze souborů práce větší než 850 MB, student prostřednictvím SIS odevzdá soubory vyhovující tomuto limitu a soubory přesahující limit odevzdá spolu s tištěnou podobou práce na DVD nosiči, případně po dohodě s pracovištěm jiným způsobem.
 6. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný, práce je považována za odevzdanou, pokud student v termínu odevzdal obě podoby práce.
 7. Student odpovídá za správnost a úplnost odevzdané elektronické podoby práce a jejích příloh a za soulad této podoby s její tištěnou podobou. Závažný nesoulad elektronické a tištěné podoby práce může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení.
 8. Student odpovídá také za odevzdání abstraktu, a to jak v českém jazyce, tak v anglickém jazyce, nebo v jazyce, ve kterém je uskutečňován studijní program, v němž je student zapsán.
 9. Veškeré soubory vážící se k závěrečné práci jsou po vložení do SIS kontrolovány interním antivirovým programem. V případě, že je některý z odevzdaných souborů infikován virem, systém tuto skutečnost bezprostředně po vložení souboru oznámí uživateli, soubor nebude systémem akceptován a závěrečná práce nebude považována za kompletní. V takovém případě je nutné příslušné soubory opravit a opětovně vložit do SIS.
 10. Pokud všechny vložené soubory prošly kontrolou dle odst. 9, je možné závěrečnou práci odevzdat. Systém o této skutečnosti uživatele informuje.
 11. V případě, že student po odevzdání elektronické podoby práce v SIS zjistí, že potřebuje v elektronické podobě práce provést dodatečně změny, požádá vedoucího pracoviště o odemknutí záznamu o práci v SIS pro úpravy. Odemknutí práce je možné pouze do termínu stanoveného pracovištěm pro odevzdání práce k obhajobě. Pokud je třeba v SIS provést úpravy i po datu určeném pro odevzdání, provede takové změny (změny popisných atributů či vložených souborů, které běžně odevzdává student) na základě souhlasu vedoucí pracoviště, případně pověřený pracovník pracoviště.
 12. V případě, že práce obsahuje údaje, které nelze na internetu zveřejnit, extrahuje student příslušné části do přílohy práce. V takovém případě student navrhne při odevzdání práce v SIS vyloučení příloh práce ze zveřejnění. Návrh může podat též vedoucí práce nebo školitel, a to nejpozději do data obhajoby práce.
 13. Kontrola podobnosti textu práce oproti databázi vzniklé a udržované v rámci meziuniverzitního projektu Theses.cz bude prováděna automaticky po odevzdání elektronické podoby práce, a to do jednoho pracovního dne od odevzdání práce. Výsledek kontroly bude přístupný u záznamu o práci v SIS, a to studentovi – autorovi práce, vedoucímu práce nebo školiteli a oponentům.
   

Čl. 5
Přihláška k obhajobě

 1. Termín podání přihlášky k obhajobě je dán harmonogramem akademického roku.
 2. Přihláška k obhajobě musí být odevzdána na předepsaném formuláři, jehož elektronická podoba ve formátu RTF a PDF je k dispozici na adrese www.lf2.cuni.cz/studium/formulare-a-poplatky. Vyplněnou a podepsanou přihlášku student odevzdá na Studijní oddělení fakulty.
 3. V případě disertačních prací podá uchazeč žádost o obhajobu disertační práce, jejíž elektronická podoba ve formátu RTF je k dispozici na adrese www.lf2.cuni.cz/studium/doktorske-studium/disertacni-prace-a-obhajoba. Vyplněnou a podepsanou žádost uchazeč odevzdá na Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí.
 4. Potvrzení přihlášení studenta k obhajobě práce je podmíněno odevzdáním práce v tištěné i elektronické podobě. Pověřený pracovník pracoviště nebo pověřený pracovník Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí zaznamená v SIS datum odevzdání tištěné podoby práce. Datum odevzdání elektronické podoby práce zaznamenává SIS automaticky. Termín pro odevzdání práce v tištěné i elektronické podobě je shodný. Vedoucí pracoviště nebo pověřený pracovník provede kontrolu záznamu o práci a všech náležitostí odevzdané práce a výsledek této kontroly zaznamená do SIS. Pracovník Studijního oddělení nebo pověřený pracovník Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí na základě těchto informací uvedených v SIS a na základě dalších skutečností rozhodných pro možnost podání přihlášky k obhajobě (zejména dle čl. 9 odst. 8 SZŘ UK) provede potvrzení, či nepotvrzení přihlášky studenta k obhajobě.
   

Čl. 6
Obhajoba

 1. Odevzdané práce jsou zpřístupněny nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby k nahlížení veřejnosti prostřednictvím SIS.
 2. Vedoucí práce nebo školitel a oponenti práce se seznámí s elektronickou podobou práce v SIS. Pracoviště může zajistit, že vedoucímu práce nebo školiteli a oponentům bude k dispozici též tištěná podoba práce, není to však podmínkou. Tištěná podoba práce bude k dispozici při obhajobě práce.
 3. Po odevzdání práce, nejméně však pět pracovních dnů před konáním obhajoby práce, budou k záznamu o práci v SIS vloženy elektronické podoby posudku vedoucího práce nebo školitele a posudky oponentů tak, aby se s těmito posudky student mohl seznámit. Vedoucí práce nebo školitel a oponenti odevzdají pracovišti též podepsané posudky v tištěné podobě k založení do spisové dokumentace studenta. V odůvodněných případech a po dohodě s vedoucím pracoviště může pověřený pracovník pracoviště do SIS vložit posudek vedoucího práce nebo školitele anebo oponenta v jeho zastoupení.
 4. Po obhajobě vloží pověřený pracovník pracoviště k záznamu o práci v SIS záznam o průběhu obhajoby a výsledku obhajoby, a to nejpozději do pěti pracovních dnů.
   

Čl. 7
Kontrola a zveřejnění práce

 1. Po obhajobě práce má autor práce možnost vložit k záznamu o práci v SIS soubor s případnými erraty práce (obsahujícími opravy typografických a obdobných drobných chyb), a to nejpozději do 15 dnů po konání obhajoby.
 2. Po obhajobě práce provede pověřený pracovník pracoviště v SIS kontrolu úplnosti záznamu o práci, včetně přiložených souborů dle čl. 2 odst. 5 z hlediska náležitostí pro zveřejnění elektronické podoby práce a kontrolu souladu českého a anglického názvu práce s tištěnou podobou práce, a to nejpozději do pěti pracovních dnů od obhajoby.
 3. Po provedení kontroly potvrdí pracovník Studijního oddělení záznam o práci pro zveřejnění provedením tzv. finalizace, a to nejpozději do 20 kalendářních dní od obhajoby.
 4. V případě disertační práce provádí kontrolu a potvrzení záznamu o práci pro zveřejnění provedením tzv. finalizace pověřený pracovník Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí, a to nejpozději do 20 kalendářních dní od obhajoby.
 5. Žádost o vyloučení příloh práce ze zveřejnění dle čl. 4 odst. 12 posuzuje věcně příslušný proděkan fakulty. Výsledek tohoto posouzení zaznamená do SIS pověřený pracovník Studijního oddělení fakulty nebo pověřený pracovník Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí před finalizací záznamu o práci dle odstavce 3.
 6. Po finalizaci záznamu o práci a uplynutí lhůty dle čl. 7 odst. 1 OR 72/2017 bude elektronická podoba práce automaticky odeslána do univerzitního repozitáře ke zveřejnění a záznam o práci bude katalogizován v knihovním systému. Fakulta provede zveřejnění práce prostřednictvím věcné databáze dle čl. 12 odst. 5 SZŘ UK.
 7. Vedoucí práce/školitel může v případě konkrétní práce požádat o prodloužení lhůty pro zveřejnění této práce, a to až na dobu tří let od termínu obhajoby práce. Tato žádost se podává prostřednictvím SIS, a to nejpozději v den obhajoby práce. Žádost o prodloužení lhůty pro zveřejnění práce posuzuje věcně příslušný proděkan fakulty. Výsledek tohoto posouzení zaznamená do SIS pověřený pracovník Studijního oddělení fakulty před finalizací záznamu o práci dle odst. 3. V případě disertačních prací pověřený pracovník Oddělení Ph.D. studia a zahraničních záležitostí.
 8. V případě prodloužení lhůty pro zveřejnění práce dle tohoto článku budou do repozitáře a do knihovního systému exportovány po uplynutí lhůty dle čl. 7 odst. 4 OR 72/2017 pouze ostatní údaje o práci, nikoliv vlastní text práce a její přílohy. Informace o odložení zveřejnění bude spolu s odůvodněním zveřejněna v repozitáři. Jeden výtisk závěrečné práce, jíž se týká odklad zveřejnění, zašle fakulta bez zbytečného odkladu po termínu obhajoby odboru pro studium a záležitosti studentů rektorátu. Text práce a přílohy budou zveřejněny po uplynutí prodloužené lhůty dle odst. 3 nebo odst. 4.
   

Část III.

Čl. 8
Rigorózní práce

 1. Pravidla pro rigorózní práce upravuje Rigorózní řád Univerzity Karlovy ze dne 14. prosince 2016.
   

Část IV.

Čl. 9
Habilitační práce

 1. Za habilitační práci se považuje práce ve smyslu § 72 odst. 3 Zákona o vysokých školách, v platném znění.
 2. Uchazeč o habilitaci předloží podle čl. 10 OR 72/2017 na Personální a mzdové oddělení – podpora vědecké rady (dále jen „podpora vědecké rady“) habilitační práci, a to jak v listinné, tak v elektronické podobě.
 3. Habilitační práce jsou zveřejňovány nejméně pět pracovních dní před konáním obhajoby k nahlížení veřejnosti.
 4. Habilitační práce jsou po obhajobě zveřejněny: www.lf2.cuni.cz/veda-a-vyzkum/habilitacni-a-jmenovaci-rizeni, a též prostřednictvím repozitáře, a to nejpozději do 21. kalendářního dne ode dne obhajoby práce.
 5. Zveřejnění se týká habilitačních prací, u kterých proběhla obhajoba, a to včetně posudků oponentů a záznamu o průběhu a výsledku obhajoby v rozsahu uváděném v zápisu nebo výpisu z vědecké rady fakulty. Zveřejnění je nevýdělečné.
 6. Kontrolou a zveřejňováním habilitačních prací a dalších souborů, dle odst. 5 je pověřen pracovník podpory vědecké rady, dle uvedených termínů. Zároveň je jmenován Fakultním koordinátorem pro otázky habilitačních prací.
 7. Ze zveřejnění jsou vyloučeny tiskem vydané monografie nebo tiskem vydaný soubor článků, dle čl. 10 odst. 10 OR 72/2017.
 8. Odložení zveřejnění celé práce je možné pouze v odůvodněných případech a postupem uvedeným v čl. 10 odst. 11 OR 72/2017. Žádost o odložení zveřejnění práce nebo její části podává uchazeč pověřenému pracovníkovi podpory vědecké rady, a to nejpozději do pěti dnů po datu konání obhajoby práce. Žádost posuzuje děkan nebo věcně příslušný proděkan.
 9. Veškeré soubory vážící se k práci jsou po vložení do repozitáře kontrolovány interním antivirovým programem. V případě, že je některý z odevzdaných souborů infikován virem, administrátor repozitáře tuto skutečnost oznámí pověřenému pracovníkovi podpory vědecké rady, soubor nebude repozitářem akceptován a práce nebude považována za kompletní. V takovém případě je nutné příslušné soubory opravit a opětovně vložit do repozitáře.
 10. Na formát a velikost souborů habilitačních prací se vztahují stejná pravidla jako na závěrečné práce. Ostatní ustanovení tohoto opatření o závěrečných pracích se na habilitační práce nevztahují.
   

Část V.

Čl. 10
Závěrečná ustanovení

 1. Tímto opatřením se k datu nabytí jeho účinnosti zrušuje opatření děkana č. 12/2010.
 2. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu.

 

V Praze dne 7. května 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

 


1)
Postup může být odlišný pro různé typy prací.

Attachments
Platnost a účinnost
Platnost: 7. 5. 2018
Účinnost: od 7. 5. 2018
Gestor: Ústav vědeckých informací
 
Vytvořeno: 7. 5. 2018 / Upraveno: 6. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová