Opatření děkana č. 4/2023

Opatření děkana č. 4/2023

Pravidla přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanoví pravidla rozhodná pro přijetí, která je uchazeč povinen dodržovat v průběhu přijímacího řízení na 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy (dále také jen „2. LF UK“), a práva uchazeče nahlédnout do svého spisu.

 

Čl. 2
Pravidla pro přijímací řízení

V souladu s čl. 6 odst. 6 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy (dále jen „Řád přijímacího řízení“) stanovuji pravidla pro uchazeče o studium na 2. LF UK:

1.   Uchazeči ke studiu v českém i anglickém jazyce obdrží prostřednictvím Studijního informačního systému (SIS) pozvánku k přijímacímu řízení. Tato pozvánka je u registrace k přijímacímu řízení uchazečům vytištěna a uchazeči ji použijí u písemných testů.

2.   Uchazečům do navazujícího magisterského studijního programu Aplikovaná fyzioterapie je u registrace k přijímacímu řízení pozvánka vytištěna dvakrát. Uchazeči vypracovávají dva samostatné písemné testy, mezi nimiž je přestávka. Jeden výtisk pozvánky použijí u odborného testu, druhý výtisk u testu všeobecných předpokladů.

3.   Uchazeči do bakalářského studijního programu Fyzioterapie a magisterského studijního programu Všeobecné lékařství vypracovávají v průběhu přijímacího řízení písemný test z fyziky, chemie a biologie a test všeobecných předpokladů najednou bez přestávky.
Uchazeči do bakalářského studijního programu Všeobecné ošetřovatelství, Pediatrické ošetřovatelství a Radiologická asistence vypracovávají v průběhu přijímacího řízení písemný test z biologie a test všeobecných předpokladů najednou bez přestávky.

4.   Uchazeč je povinen zkontrolovat, zda souhlasí všechny jeho osobní údaje uvedené na  pozvánce k přijímacímu řízení pro akademický rok 2023/2024.

5.   Uchazeč při zahájení instruktáže  na výzvu vedoucího posluchárny podepíše pozvánku,   čímž stvrzuje, že není zdravotně indisponován a zdravotní stav mu dovoluje vypracovat příslušné písemné testy.

6.   Po obdržení zadání příslušných testů je uchazeč povinen zkontrolovat, zda na testech, výsledkových formulářích a volném štítku je stejné identifikační číslo. Případné nesrovnalosti ihned nahlásí vedoucímu posluchárny, v níž se koná písemný test.

7.    Uchazeč nalepí volný štítek, který obdrží s testem, na pozvánku.

8.   Uchazeč vyplňuje výsledkové formuláře pouze černou propisovací tužkou, kterou obdrží před začátkem přijímacího řízení od pracovníka fakulty, a správné odpovědi označuje v souladu s pokyny na testu.

9.  Uchazeč je povinen na výzvu vedoucího posluchárny neprodleně ukončit vypracovávání písemných testů a odevzdat dle pokynů pozvánku se štítkem, výsledkové formuláře a zadání testů určenému členovi dozoru v posluchárně a opustit posluchárnu.

10.  Uchazeč v průběhu přijímacího řízení nesmí ani používat ani mít při sobě zapnuté tyto prostředky:

·     kalkulačku, tabulky či jiné obdobné pomůcky;

·   zapnutý mobilní telefon, zapnutý tablet, chytré hodinky s operačním systémem či jiné obdobné pomůcky (vyjma uchazečů se zdravotním znevýhodněním, u nichž tyto přístroje vyžaduje jejich  zdravotní stav, a kteří mají povolenou modifikaci přijímacího řízení a absolvují písemné testy v samostatné učebně).

11.  Uchazeč nesmí v průběhu konání písemných testů opisovat či umožnit opisování jinému uchazeči nebo jiného uchazeče kontaktovat.

12. Uchazeč nesmí v průběhu konání písemných testů opustit pracovní místo s testem bez pokynu dozoru, stejně tak nesmí provádět jakékoli zásahy do testů po uplynutí vymezeného času.

13.  Důsledkem takového jednání uchazeče, které může narušit rovnost uchazečů (viz čl. 2, odst. 10–12 tohoto opatření), je odebrání testů a nevyhodnocení výsledků. Uchazeči nevzniká nárok na náhradní termín. O ukončení přijímací zkoušky nebo její části a důvodech ukončení se vyhotoví protokol, který je součástí spisu uchazeče.

14.  Uchazeč může požádat o přerušení přijímací zkoušky z důvodu náhlé zdravotní indispozice, je-li zjevné, že nemůže dále v této zkoušce pokračovat. O naléhavosti indispozice rozhoduje proděkan pro přijímací řízení nebo jím pověřený zaměstnanec fakulty. O události je ihned sepsán protokol, který podepíše uchazeč a odpovědný pracovník fakulty. Výsledky přerušené zkoušky se nehodnotí a proděkan pro přijímací řízení, v případech hodných zvláštního zřetele, může povolit konání zkoušky v náhradním termínu, pokud jej o to uchazeč s uvedením důvodů požádá elektronicky do tří dnů ode dne přerušení zkoušky. Námitku zdravotní indispozice v době konání zkoušky nelze uplatňovat dodatečně.

15. Uchazeč má možnost požádat o nahlédnutí do svého spisu v souladu s ustanovením § 50 odst. 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a čl. 11 odst. 4 Řádu přijímacího řízení:

1.    Právo nahlížet do spisu má pouze uchazeč, který před samotným nahlédnutím do   

spisu prokáže pověřenému pracovníkovi fakulty svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem či analogickým identifikačním průkazem EU (s fotografií).

2.    Nahlížení bude umožněno uchazeči, který fakultu o nahlédnutí do svého spisu požádá elektronicky, nejméně 5 pracovních dnů před stanoveným datem nahlédnutí. Termín a hodina nahlédnutí do spisu budou zveřejněny na webových stránkách fakulty před přijímacím řízením.                      
 

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření ruší Opatření děkana č. 6/2022.
  2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 20. 4. 2023

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 20. 4. 2023
Účinnost: od 20. 4. 2023

 

Gestor: Studijní oddělení
 
Vytvořeno: 21. 4. 2023 / Upraveno: 21. 4. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová