Opatření děkana č. 23/2021

Opatření děkana č. 23/2021

 

Cena profesora Kouteckého

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanoví pravidla pro udělení Ceny profesora Kouteckého pro pregraduální studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za vědecký úspěch. Cena je pojmenována po emeritním děkanovi 2. lékařské fakulty, zakladateli oboru dětská onkologie.

Čl. II

Pravidla udělení ceny

1. Cena profesora Kouteckého může být udělena studentovi magisterského nebo bakalářského studia uskutečňovaného na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“), který je prvním autorem vědeckého článku publikovaného nebo přijatého do tisku v předchozím kalendářním roce, v časopise s IF nad 1.0 v Q1–Q3.

2. Přihlášky na udělení ceny je třeba odevzdat písemně a v elektronické podobě do 31. 1. příslušného roku k rukám asistentky děkana.

3. O udělení ceny rozhoduje děkan po posouzení komisí pro udělení ceny.

4. Členem komise je děkan a další 2 členové jmenovaní děkanem.

5. Cena je udělena formou diplomu a je spojena s finanční odměnou 10.000,- Kč.

6. Cena může být zároveň udělena jednotlivci i více studentům.

7. Cena bude předána na Vědecké konferenci 2. LF UK, kde student přednese krátkou prezentaci o své práci.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1.  Cena nemusí být v daném roce udělena.

2.  Na udělení ceny není právní nárok.

3.  Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 22. 12. 2021

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost a účinnost
Platnost: 22. 12. 2021
Účinnost: od 22. 12. 2021
Gestor: Sekretariát děkana
Zrušeno: OD 21/2022
Vytvořeno: 22. 12. 2021 / Upraveno: 6. 12. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová