Opatření děkana č. 21/2022

Opatření děkana č. 21/2022

Cena profesora Kouteckého

Čl. I

Úvodní ustanovení

 Toto opatření děkana stanoví pravidla pro udělení Ceny profesora Kouteckého pro pregraduální studenty 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy za vědecký úspěch. Cena je pojmenována po emeritním děkanovi 2. lékařské fakulty, zakladateli oboru dětská onkologie.

Čl. II

Pravidla udělení ceny

1. Cena profesora Kouteckého může být udělena studentovi magisterského nebo bakalářského studia uskutečňovaného na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“), který je prvním autorem vědeckého článku publikovaného nebo přijatého do tisku v předchozím kalendářním roce, v časopise s IF nad 1.0 v Q1 – Q3.

2. Přihlášky na udělení ceny je třeba odevzdat písemně a v elektronické podobě do 31. 1. příslušného roku k rukám asistentky děkana.

3. O udělení ceny rozhoduje děkan po posouzení komisí pro udělení ceny.

4. Členem komise je děkan a další 2 členové jmenovaní děkanem.

5. Cena je udělena formou diplomu a je spojena s finanční odměnou 10 000 Kč.

6. Cena může být zároveň udělena jednotlivci i více studentům.

7. Cena bude předána na zasedání vědecké rady 2. LF UK, kde student přednese krátkou prezentaci o své práci.

 Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Cena nemusí být v daném roce udělena.

2. Na udělení ceny není právní nárok.

3. Toto opatření ruší a nahrazuje opatření děkana č. 23/2021.

4. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 6. 12. 2022

 

 

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

děkan fakulty

 

 

Příloha

Formulář Přihlášky do soutěže o Cenu profesora Kouteckého

Platnost a účinnost
Platnost: 6. 12. 2022
Účinnost: od 6. 12. 2022

 

Gestor: Sekretariát děkana
 
Vytvořeno: 6. 12. 2022 / Upraveno: 7. 12. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová