Opatření děkana č. 19/2022

Opatření děkana č. 19/2022

Ustavení Nominační komise pro udílení cen a ocenění

 

 Čl. I

Úvodní ustanovení

Toto opatření zřizuje v souladu s čl. 5 odst. 3 Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy  (dále jen „2. LF UK“) stálou Nominační komisi pro udílení cen a ocenění (dále jen „komise“), která bude připravovat návrhy kandidátů z 2. LF UK na ceny a ocenění udělované subjekty mimo 2. LF UK. Komise bude sloužit jako poradní orgán děkana.

Čl. II

Složení, způsob jednání a předmět činnosti komise

1) Komise má 3 členy.  

2) Členy komise jmenuje děkan.    

3) Členové komise si na svém prvním zasedání zvolí svého předsedu.

4) Funkční období členů komise jsou 4 roky.

5) Členství v komisi zaniká:

             a. uplynutím funkčního období;

             b. doručením písemného vzdání se členství v komisi předsedovi komise;

             c. ukončením pracovního poměru k 2. LF UK;

             d. odvoláním člena komise děkanem.

6) Na zasedání komise mohou být předsedou komise přizvány další osoby.

7) Komise připravuje podklady a návrhy nominací na ceny a ocenění pro jednání kolegia děkana dle podmínek stanovených jejich poskytovatelem.

8) Po projednání návrhu nominací a jejich schválení kolegiem děkana, postoupí děkan oficiální nominaci za 2. LF UK  poskytovateli cen a ocenění. 

9) Komise vede evidenci podaných nominací a udělených cen a ocenění dle tohoto předpisu. Administrativní podporu činnosti komise zajišťuje sekretariát děkanátu.

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1) Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

 

V Praze dne 19. 8. 2022

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 19. 8. 2022
Účinnost: od 19. 8. 2022
Gestor: sekretariát děkanátu
 
Vytvořeno: 19. 8. 2022 / Upraveno: 20. 8. 2022 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová