Opatření děkana č. 18/2019

Opatření děkana č. 18/2019


Pravidla rezervace poslucháren a seminárních místností v budově Fakultní nemocnice v Motole a v budově 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy na Plzeňské

 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana stanoví pravidla rezervace poslucháren nebo seminárních místností v posluchárenském bloku Fakultní nemocnice v Motole (dále jen „FN Motol“) a v budově 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) na Plzeňské, platné pro všechny studenty a zaměstnance 2. LF UK.

Čl. 2
Postup při rezervaci poslucháren nebo seminárních místností v posluchárenském bloku v budově FN Motol a v budově 2. LF UK na Plzeňské

 1. Rezervace na akce, jejichž podmínky konání není nutné předem projednávat s Odborem služeb FN Motol, a prostory na ně lze zarezervovat bezplatně:
   
  1. Akci pořádá některý ze studentských spolků (Motolák, Asociace studentů fyzioterapie, IFMSA nebo AIMS); plnou zodpovědnost za akci nese předsednictvo příslušného spolku, zastoupené zadavatelem akce; při rezervaci prosím uvádějte podrobný popis akce, včetně webových odkazů.
  2. Akci pořádá akademický senát 2. LF UK (případně SKAS); plnou zodpovědnost za akci nese předsednictvo AS, zastoupené zadavatelem akce.
  3. Jedná se o výukovou/vzdělávací akci (např. jednorázová přednáška nebo seminář mimo pravidelný rozvrh); plnou zodpovědnost za akci nese přednosta/vedoucí příslušného pracoviště, zastoupený zadavatelem akce.
  4. Nad akcí převezme přímou záštitu děkan 2. LF UK; plnou zodpovědnost za akci nese děkan, zastoupený zadavatelem akce; tuto skutečnost je nutno při rezervaci písemně doložit (bez schválení nelze žádat o rezervaci) – záštitu nad akcí projednejte laskavě předem s asistentkou děkana telefon: 224 435 801.


   Po projednání záštity nad akcí s příslušnou zodpovědnou osobou kontaktujte min. týden předem emailem správce rezervačního systému 2. LF UK e-mail: @email, telefon: 224 435 870.

 

V emailu vždy uvádějte:

 • název akce;
 • termín konání;
 • přesný čas (začátku i konce);
 • orientační počet požadovaných míst;
 • v případě akce, nad níž převzal záštitu děkan, písemné doložení této skutečnosti.

  Na základě těchto údajů pro vás bude vybrána vhodná místnost tak, aby váš požadavek nekolidoval s výukou. V případě, že ve vámi požadovaném termínu a čase probíhá v nárokované místnosti výuka, vašemu požadavku nelze vyhovět a bude nutné hledat alternativní řešení.

 

Rezervace v budově 2. LF UK na Plzeňské:

 • Pro rezervace akcí konaných v čase od 7.00 do 19.00 kontaktujte přímo  správce rezervačního systému 2. LF UK e-mail: @email, telefon: 224 435 870.
 • V případě akcí přesahujících 19.00 kontaktujte pro podmínky pronájmu nejdříve Správu budov TPÚ Plzeňská, telefon: 257 296 115.

  V případě schválení události zašlete emailem žádost o rezervaci správci rezervačního systému 2. LF UK e-mail: @email, telefon: 224 435 870.
 1. Rezervace na akce, jejichž podmínky konání je nutné předem projednat s Odborem služeb FN Motol:
  1. Pro akce pořádané externími firmami nebo jednotlivci (tj. nespadající do kategorií uvedených výše) lze prostory zarezervovat pouze za úhradu, a to po domluvě s FN Motol (místnosti a přednáškové sály v posluchárenském bloku v budově FN Motol).
  2. Kontaktovat Odbor služeb FN Motol je nutné i v případě, že objednatel je zaměstnancem FN Motol, společného pracoviště 2. LF UK a FN Motol, samostatného pracoviště 2. LF UK nebo klinického pracoviště 1. LF UK se sídlem ve FN Motol a jedná se např. o uspořádání symposia, semináře, slavnostní akce, schůze nebo školení.

   Pro povolení akce a podmínky pronájmu kontaktujte Odbor služeb FN Motol, telefon: 224 437 301.  Rezervace spravuje  Děkanát 2. LF UK, studijní oddělení (@email), telefon: 224 435 870.

V emailu vždy uvádějte:

 • název akce;
 • termín konání;
 • přesný čas (začátku i konce);
 • orientační počet požadovaných míst;
 • písemný souhlas s akcí ze strany FN Motol.


  Akce z této kategorie nemohou být s 2. LF UK nijak spojovány a 2. LF UK za ně  nenese zodpovědnost.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 3/2019.
 2. Toto opatření je platné pro všechny studenty a zaměstnance 2. LF UK.
 3. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.

 

V Praze dne 22. 11. 2019

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 22. 11. 2019
Účinnost: od 22. 11. 2019
Gestor: Studijní oddělení
 
Vytvořeno: 25. 11. 2019 / Upraveno: 26. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová