Opatření děkana č. 17/2022

Opatření děkana č. 17/2022

k provedení
Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy


Čl. I
Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana doplňuje a upřesňuje některé konkrétní podmínky a postupy na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“) při uplatňování ustanovení Vnitřního mzdového předpisu Univerzity Karlovy (dále jen „VMP“) a Kolektivní smlouvy uzavřené mezi Univerzitou Karlovou a odborovými svazy (dále jen „KS“) a dále upravuje podmínky a postupy v některých vybraných případech z personální a mzdové oblasti, které nejsou upraveny ve VMP nebo v KS.

Čl. II
Stanovení mzdového tarifu (čl. 5 VMP)

1.  Mzdový tarif stanoví Personální a mzdové oddělení 2. LF UK podle zařazení pracovníka do mzdové třídy dle čl. 4 VMP.

2.  Výše tarifních mezd v jednotlivých mzdových třídách platná pro 2. LF UK je uvedená v příloze č. 1 tohoto opatření. Tato příloha je k dispozici u vedoucího Personálního a  mzdového oddělení 2. LF UK.

Čl. III
Příplatek za vedení (čl. 6 VMP)

1.  Výši příplatků za vedení stanovuje jednotlivým vedoucím pracovníkům děkan fakulty. Příplatek za vedení vedoucím oddělení děkanátu stanovuje tajemník fakulty. Rozpětí příplatků za vedení se řídí VMP.

Čl. IV
Příplatek za vedení při zastupování (čl. 7 VMP)

1.   Příplatek za vedení při zastupování stanovuje v jednotlivých případech děkan fakulty. Návrh na příplatek za vedení při zastupování předkládá děkanovi vedoucí pracoviště nebo tajemník fakulty. Výše příplatku za vedení při zastupování se řídí VMP.

Čl. V
Osobní ohodnocení (čl. 8 VMP)

1.   Osobní  ohodnocení vedoucím pracovišť stanovuje děkan fakulty. Ostatním pracovníkům fakulty navrhuje osobní ohodnocení vedoucí pracoviště. Pracovníkům děkanátu stanovuje osobní  ohodnocení tajemník fakulty ve spolupráci s vedoucím příslušného oddělení děkanátu. Maximální výše osobního ohodnocení  může být v odůvodněných a děkanem fakulty předem schválený případech až 100% mzdového tarifu na úvazek daného zaměstnance.

Čl. VI
Odměny (čl. 16 VMP)

1.   Z důvodů uvedených v článku 16 VMP může být zaměstnanci fakulty udělena odměna.

2.   O poskytnutí odměny hrazené z rozpočtu pracoviště rozhoduje vedoucí pracoviště. Poskytnutí odměny vedoucímu pracoviště podléhá schválení děkanem fakulty.

3.   O poskytnutí odměny hrazené z prostředků grantu rozhoduje hlavní řešitel grantu.

4.   O poskytnutí ostatních odměn rozhoduje děkan fakulty nebo příkazce operace zodpovědný za příslušný rozpočet a jeho čerpání.

Čl. VII
Ostatní příplatky a doplatky

1.   Složka mzdy nazvaná Ostatní příplatky a doplatky zahrnuje výhradně částku za zvýšené úsilí při řešení grantových projektů. Výše této složky mzdy je určena z odpovídající části stanoveného rozpočtu grantu.

Čl. VIII
Splatnost mzdy (čl. 19 VMP)

1.   Mzda je splatná zpětně za odpracovaný kalendářní měsíc, a to vždy ke čtrnáctému dni následujícího kalendářního měsíce. Připadá-li tento den na sobotu, neděli nebo na státem uznaný svátek, je mzda splatná v poslední předcházející pracovní den.

2.   Z vážných provozních důvodů může děkan fakulty stanovit den splatnosti mzdy na jiný termín.  

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

 

1.   Součástí tohoto opatření jsou jeho přílohy:

      Příloha č. 1 – Výše tarifních mezd v jednotlivých třídách platná pro 2. LF UK

(v aktuálně platném znění je k dispozici u vedoucího Personálního a mzdového oddělení   2. LF UK)

 

2.   Toto opatření ruší opatření děkana č. 09/2020.

 

3.   Toto opatření nabývá platnosti  dnem podpisu děkana a účinnosti dnem 1. 7. 2022.  

 

V Praze dne 29. 6. 2022

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 29. 6. 2022
Účinnost: od 1. 7. 2022
Gestor: Personální a mzdové oddělení
Zrušeno: OD 5/2023
Vytvořeno: 29. 6. 2022 / Upraveno: 28. 4. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová