Opatření děkana č. 16/2020

OPATŘENÍ DĚKANA č. 16/2020

Zápis volitelných předmětů v akademickém roce 2020/2021

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

V akademickém roce 2020/21 probíhá závazné přihlašování a zápis studentů 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2 LF UK“) na volitelné předměty přes Studijní informační systém (dále jen SIS).

Čl. II

Závazný zápis (elektronické přihlašování) k VP prostřednictvím SIS

  1. Přihlašování na volitelné předměty je nutné provést v SISu pro akademický rok 2020/2021 v termínech:
  • zimní semestr od 14. 9. 2020 19:00 h do 30. 9. 2020 23:59 h;
  • letní semestr od 8. 2. 2021 19:00 h do 14. 2. 2021 do 23:59 h.

Kód volitelných předmětů DVxyzzz je tvořen podle následující tabulky: 

DVxyzzz

D

Vždy D

Identifikátor 2. LF UK

V

Vždy V

Identifikátor VP

x

0 („nula“)

Pro VP vyučované v češtině

A

Pro VP vyučované v angličtině

y

1

VP je určen pro SP: Všeobecné lékařství

3

VP je určen pro Bc.:

- SP Fyzioterapie;

- SP Specializace ve zdravotnictví;

  SO Fyzioterapie

7

VP je určen pro NMgr. SP Specializace
ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

9

VP je určen pro Bc.:

- SP Všeobecné ošetřovatelství;

- SP Pediatrické ošetřovatelství;

- SP Ošetřovatelství,   SO Všeobecná sestra

0

VP je určen pro více SP/SO 2. LF UK

zzz

 

Trojmístný pořadový kód předmětu

 

 

  1. Jeden student by měl mít v jednom okamžiku současně přihlášeny v SISu maximálně 4 VP (systém by automaticky neměl dovolit studentovi přihlášení k dalšímu VP).
  1. Systém dovoluje přihlašovat se k jednotlivým VP vždy až do naplnění maximální kapacity předmětu v jednotlivých rozvrhových lístcích.  Maximální kapacita je u rozvrhového lístku viditelná.

Čl. III

Závazný zápis studenta k VP

  1. Po uplynutí termínu přihlašování se tyto předměty stávají pro studenta studijní povinností v daném ročníku.

 Čl. IV

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 6/2019.
  2. Toto opatření děkana nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 4. 9. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 4. 9. 2020
Účinnost: od 4. 9. 2020
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 16/2021
Vytvořeno: 4. 9. 2020 / Upraveno: 8. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová