Opatření děkana č. 15/2022

Opatření děkana č. 15/2022

Organizační řád 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

 Čl. I
Úvodní ustanovení

1. Toto opatření děkana stanoví v souladu s § 24 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „ZoVŠ“), čl. 16 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy (dále jen „UK“), čl. 14 odst. 3. Statutu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“ nebo „fakulta“)  organizační strukturu 2. LF UK a doplňuje příslušná ustanovení Statutu 2. LF UK.

2. Toto opatření děkana vymezuje působnost a pravomoc fakultních pracovišť na 2. LF UK a upravuje vnitřní organizační strukturu, vazby a vnitřní řídicí vztahy na fakultě.

3. Nedílnou součástí tohoto opatření je seznam fakultních pracovišť uvedený v příloze č. 1, včetně jejich označení v jazyce českém a anglickém.

Čl. II
Orgány fakulty

1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou:

         a) akademický senát fakulty;

         b) děkan;

         c) vědecká rada fakulty;

         d) disciplinární komise fakulty.

2. Postavení a pravomoci těchto samosprávních orgánů upravuje ZoVŠ, Statut UK, Statut 2. LF UK a vnitřní předpisy 2. LF UK.

3. Dalším orgánem fakulty je tajemník, jehož postavení a pravomoci upravuje ZoVŠ, Statut 2. LF UK a opatření děkana.

4. Orgány fakulty si mohou zřizovat poradní orgány. Vždy se zřizuje kolegium děkana, které je poradním orgánem děkana.

Čl. III
Organizační struktura fakulty

1. Organizační struktura 2. LF UK je tvořena fakultními pracovišti.

2. Fakultním pracovištěm jsou  

a)  výuková a vědecko-výzkumná pracoviště (kliniky a ústavy);

b)  účelová zařízení;

c)  děkanát.

3. Fakultní pracoviště  mohou být pracovištěm

a) výlučně fakultním;

b) společným s Fakultní nemocnicí v Motole (dále také „FN Motol“);

c) společným s Fakultní nemocnicí Bulovka (dále také „FNB“);

         d) společným s Ústřední vojenskou nemocnicí – Vojenskou fakultní nemocnicí Praha (dále také „ÚVN“).

4. Zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení fakultních pracovišť je upraveno obecnými právními předpisy a Statutem 2. LF UK.

5. Hlavním úkolem výukového a vědecko-výzkumného pracoviště je zajišťování výuky    

      v teoretických, preklinických a klinických oborech a zajišťování samostatné tvůrčí

      činnosti.  

6. Účelová zařízení fakulty napomáhají vzdělávací a tvůrčí činnosti ostatních pracovišť  

 fakulty. Účelová zařízení jsou zpravidla fakultními pracovišti.

7. Děkanát fakulty je výkonnou složkou fakulty. Děkanát je výlučně fakultním pracovištěm.

Čl. IV
Děkan

1. V čele fakulty je děkan, kterého jmenuje na návrh akademického senátu fakulty rektor UK. Pravomoci děkana fakulty jsou upraveny ZoVŠ, Statutem UK a Statutem 2. LF UK.

2. Děkan jmenuje a odvolává jednotlivé proděkany po vyjádření akademického senátu fakulty. Počet proděkanů a úseky jejich činnosti stanovuje děkan.

Čl. V
Kolegium děkana

1. Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana, jehož členy jsou proděkani, tajemník a další členové jmenovaní děkanem.

2. Děkan může proděkana pověřit výkonem vybraných pravomocí.

3. Funkční období proděkanů zpravidla začíná a končí s funkčním obdobím děkana.

Čl. VI
Tajemník fakulty

1. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana.

2. Tajemníka jmenuje na základě výsledků výběrového řízení děkan po vyjádření  akademického senátu fakulty.

Čl. VII
Fakultní pracoviště

1. Struktura řízení fakulty je založena na přímých řídicích vztazích, rozhodovací pravomoci a odpovědnosti vedoucích zaměstnanců.

2. V čele pracoviště je vedoucí pracoviště, např. přednosta kliniky, přednosta ústavu  nebo vedoucí účelového zařízení. V čele děkanátu je tajemník fakulty.

3. Přednostu nebo vedoucího společného pracoviště jmenuje nebo odvolává ředitel příslušného zdravotnického zařízení po dohodě s děkanem fakulty. Výběrová řízení na místo přednosty společného pracoviště vypisuje děkan společně s ředitelem příslušného zdravotnického zařízení. Toto ustanovení se týká i společného účelového zařízení fakulty a zdravotnického zařízení.

4. Přednostu ústavu, který je výlučným pracoviště fakulty,  jmenuje nebo  odvolává děkan fakulty. Výběrové řízení na místo přednosty ústavu jako výlučného pracoviště fakulty vypisuje děkan. Vedoucího účelového zařízení fakulty, které je  výlučně fakultním pracovištěm, jmenuje a odvolává děkan, není-li dále uvedeno jinak.

5. Realizace výběrových řízení je dána Řádem výběrových řízení Univerzity Karlovy. Podrobnosti o provádění výběrových řízení mohou být upraveny příslušným opatřením děkana.

6. Vedoucí pracoviště odpovídá za činnost svého pracoviště v oblasti  uskutečňování

vzdělávací, vědecké a další činnosti dle ZoVŠ děkanovi, není-li dále stanoveno jinak.

7. Pracovní pozici vedoucího Správy budov obsazuje po dohodě s děkanem fakulty tajemník.

8. Vedoucí Správy budov odpovídá za činnost svého pracoviště tajemníkovi fakulty.

Čl. VIII
Komise fakulty

1. Na fakultě působí průběžně následující komise:

a) Disciplinární komise;

b) Odborná komise pro ochranu laboratorních zvířat;

c) Redakční rada.

2. Disciplinární komise je samosprávným akademickým orgánem fakulty. Její postavení  a činnost  se řídí § 31 ZoVŠ, Statutem 2. LF UK a Disciplinárním řádem pro studenty UK a Disciplinárním řádem pro studenty 2. LF UK.

3. Odborná komise pro ochranu laboratorních zvířat je odbornou komisí podle zákona č. 246/1992 Sb., v platném znění a je jmenována děkanem fakulty. Komise dohlíží na dodržování tohoto zákona na fakultě. V čele komise stojí člen pověřený řízením této komise. Toto pověření uděluje děkan.

4. Redakční rada se podílí na utváření mediálního obrazu fakulty. Předsedou redakční rady je děkan fakulty, který jmenuje další členy redakční rady z řad zaměstnanců i studentů fakulty.

5. V záležitostech, kde jsou požadována vyjádření Etické komise, spolupracuje fakulta s Etickou komisí UK a Etickou komisí Fakultní nemocnice v Motole, která se řídí svým veřejně dostupným statutem.

Čl. IX
Děkanát fakulty

1. Vnitřní členění děkanátu určuje po dohodě s děkanem tajemník fakulty v rámci organizačního řádu děkanátu fakulty.

2. Podrobnosti o organizaci a činnosti děkanátu upravuje Organizační řád děkanátu 2. LF UK.

Čl. X
Zaměstnanci fakulty

1. Zaměstnanci fakulty jsou povinni dbát dodržování všech právních předpisů, vnitřních předpisů univerzity a fakulty, opatření rektora a děkana a dalších vnitřních směrnic a pokynů.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení

1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 10/2021.

2. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

Příloha: 1) Seznam fakultních pracovišť a jejich označení v jazyce českém a anglickém

 

V Praze dne 27. 6. 2022

 

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
děkan 2. LF UK

Platnost a účinnost
Platnost: 27. 6. 2022
Účinnost: od 27. 6. 2022
Gestor: Sekretariát děkanátu
 

 

Vytvořeno: 27. 6. 2022 / Upraveno: 9. 1. 2023 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová