Opatření děkana č. 14/2020

Opatření děkana č. 14/2020

Kurz pedagogických dovedností zaměstnanců a studentů doktorského studijního programu 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“)

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto opatření děkana upravuje podmínky kurzu pedagogických dovedností zaměstnanců a studentů doktorského studijního programu podílejících se na výuce na 2. LF UK.

Čl. 2

Kurz pedagogických dovedností

1. Kurz je koncipován jako praktický nácvik didaktických dovedností a postupů, které jsou nezbytné pro zvyšování kvality předávání informací a sdílení moderních didaktických postupů ve výuce studentů.

2.  Obsahová náplň kurzu:

a

rozvoj klíčových pedagogických dovedností;

b

praktický nácvik stanovování výstupů z učení;

c

uplatňování didaktických zásad při komunikaci a interakci se studentem;

d

výběr a aplikace výukových metod vhodných pro vysoké školy;

e

didaktické využití distančních způsobů výuky.

3.  Kurz je určen:

a

povinně pro všechny zaměstnance podílející se na výuce přijaté do pracovního poměru po 30. 6. 2020, bez ohledu na výši pracovního úvazku. Tato povinnost bude splněna podáním přihlášky do kurzu, a to do 1 měsíce od přijetí do pracovního poměru, a následným absolvováním kurzu. Ve zdůvodněných případech je možné zažádat u garanta kurzu o výjimku z povinného absolvování;

b

na vlastní žádost – pro ostatní zaměstnance;

c

na vlastní žádost – pro studenty doktorského studijního programu.

4.  Realizace kurzu – 12 vyučovacích hodin.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

  1. Toto opatření nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu děkana.

 

V Praze dne 29. 6. 2020

 

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.

děkan 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Platnost a účinnost
Platnost: 29. 6. 2020
Účinnost: od 29. 6. 2020

 

Gestor: Personální a mzdové oddělení
 
Vytvořeno: 29. 6. 2020 / Upraveno: 6. 5. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová