Opatření děkana č. 14/2018

Opatření děkana č. 14/2018
Uznávání dříve vykonaných zkoušek

 

Čl. I
Úvodní ustanovení

Toto opatření stanoví podmínky uznávání dříve vykonaných zkoušek v rámci studia na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „2. LF UK“).
 

Čl. II
Podmínky uznávání

 1. U řádně zapsaných studentů lze uznat zkoušky vykonané na 2. LF UK pokud:
  1. od doby vykonání zkoušky či zápočtu neuběhlo více let, než je standardní doba studia + 2 roky (např. pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství 8 let, pro bakalářská studia 5 let a navazující magisterské studium 4 roky);
  2. předmět nebyl v rámci stejného studijního programu na 2. LF UK již v minulosti uznán.
    
 2. Zkoušky vykonané v rámci stejného studijního programu a oboru na jiných fakultách mohou být uznány, pokud:
  1. od doby vykonání zkoušky či zápočtu neuběhlo více let, než je standardní doba studia + 2 roky (např. pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství 8 let, pro bakalářská studia 5 let a navazující magisterské studium 4 roky);
  2. předmět nebyl v rámci stejného studijního programu na 2. LF UK již v minulosti uznán;
  3. hodinový rozsah předmětu i počet kreditů získaných za ukončení předmětu odpovídají nejméně 90 % plánu 2. LF UK;
  4. zkoušky byly hodnoceny známkou výborně nebo velmi dobře.
    
 3. Žádost o uznání zkoušek vykonaných na 2. LF UK posuzuje studijní proděkan. Žádost o uznání zkoušek vykonaných na jiné vysoké škole posuzuje studijní proděkan po souhlasu vedoucího příslušného předmětu na 2. LF UK.
   
 4. Uznání stáží a zápočtů je zcela v kompetenci vedoucího příslušného předmětu.
   
 5. Žádost o uznání zkoušky, stáže či zápočtu předmětu daného ročníku musí být podána nejpozději do konce října daného akademického roku. Na každou studijní povinnost musí student podat samostatnou žádost o uznání.
   

Čl. III
Závěrečná ustanovení

 1. Toto opatření ruší opatření děkana č. 7/2014.
 2. Toto opatření nabývá platnosti dnem podpisu děkana a účinnosti dnem 1. 10. 2018.

 

V Praze dne 28. 8. 2018

prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
děkan fakulty

Platnost a účinnost
Platnost: 28. 8. 2018
Účinnost: od 1. 10. 2018
Gestor: Studijní oddělení
Zrušeno: OD 15/2021
Vytvořeno: 12. 9. 2018 / Upraveno: 1. 9. 2021 / Odpovědná osoba: Mgr. Marie Hejlová